SFS 2015:846 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 d och 4 §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 d §

2

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsde-

len omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anlägg-
ningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

4 §

3

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på biogas som den skattskyl-

dige har förbrukat eller sålt som motorbränsle eller som bränsle för uppvärm-
ning.

I fråga om biogas som den skattskyldige har förbrukat eller sålt som motor-

bränsle för transportändamål gäller första stycket endast om bränslet omfattas
av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskrite-
rier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked
enligt 3 a kap. samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

1 Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5, rskr. 2015/16:64.

2 Senaste lydelse 2015:640.

3 Senaste lydelse 2011:1197.

SFS 2015:846

Utkom från trycket
den 15 december 2015

background image

2

SFS 2015:846

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)