SFS 2015:800 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

150800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 26 november 2015.

Regeringen föreskriver att det i skolförordningen (2011:185) ska införas en

ny paragraf, 5 kap. 5 b §, och närmast före 5 kap. 5 b § en ny rubrik av föl-
jande lydelse.

5 kap.

Bedömning av nyanlända och vissa andra elevers kunskaper

5 b §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om underlag för bedömning

av en elevs kunskaper enligt 3 kap. 12 c § skollagen (2010:800).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2015:800

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;