SFS 2015:802 Lag om lag om ändring i skollagen (2010:800)

150802.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lag om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 24 kap. 2–7 och 26 §§, 26 kap. 13 §, 28 kap. 2 § och 29 kap. 17 § och
rubrikerna närmast före 24 kap. 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fem nya paragrafer, 24 kap. 3 a, 4 a, 5 a, 6 a och

6 b §§ och närmast före 24 kap. 3, 4 och 6 §§ nya rubriker av följande lydelse.

24 kap.

Definition

2 §

I denna lag avses med internationell skola en skola

1. där utbildningen inte följer en sådan läroplan som avses i 1 kap. 11 §,

utan ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och

2. som i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en

begränsad tid.

Internationell skola på grundskolenivå med enskild huvudman

3 §

Ett barn får fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på grund-

skolenivå som har en enskild huvudman, om huvudmannen har godkänts
enligt 3 a § och

1. barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid,
2. barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin

utbildning i Sverige,

3. det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige

för en längre tid, eller

4. barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med

en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa
undervisningen.

Regeringen får besluta att en sådan internationell skola som avses i första

stycket får ta emot andra barn än sådana som avses i första stycket för att de
ska fullgöra sin skolplikt vid skolan.

Första stycket gäller inte barn som avses i 7 kap. 5 och 6 §§.

3 a §

En enskild får efter ansökan godkännas som huvudman för en interna-

tionell skola på grundskolenivå.

1 Prop. 2015/16:17, bet. 2015/16:UbU5, rskr. 2015/16:53.

SFS 2015:802

Utkom från trycket
den 8 december 2015

background image

2

SFS 2015:802

För att godkännande ska lämnas krävs att det kan antas att det kommer att

finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet.

Statens skolinspektion prövar frågor om godkännande.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som krävs i fråga om utbildningen vid en internationell
skola på grundskolenivå för att ett godkännande ska lämnas och om utbild-
ningen vid en sådan skola vars huvudman har fått ett godkännande.

Internationell skola på grundskolenivå med kommunal huvudman

4 §

Ett barn får fullgöra sin skolplikt i en internationell skola på grund-

skolenivå som har en kommunal huvudman, om huvudmannen har fått ett
medgivande enligt 4 a § och

1. barnet är bosatt i Sverige för en begränsad tid,
2. barnet har gått i skola utomlands under en längre tid och vill avsluta sin

utbildning i Sverige,

3. det finns grundad anledning att anta att barnet kommer att lämna Sverige

för en längre tid, eller

4. barnet har skolans undervisningsspråk som dagligt umgängesspråk med

en eller båda vårdnadshavarna och tillräckliga kunskaper i språket för att följa
undervisningen.

Första stycket gäller inte barn som avses i 7 kap. 5 och 6 §§.

4 a §

Statens skolinspektion får efter ansökan besluta att en kommun får

vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå, om utbild-
ningen följer en internationell läroplan och det finns behov av utbildningen.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela före-

skrifter om utbildningen vid en internationell skola på grundskolenivå vars
huvudman har fått ett medgivande enligt första stycket.

Bidrag för en elev i en internationell skola på grundskolenivå

5 §

Hemkommunen för en elev i en internationell skola på grundskolenivå,

vars huvudman har fått ett godkännande enligt 3 a § eller ett medgivande
enligt 4 a §, ska, om inte hemkommunen och huvudmannen är samma kom-
mun, lämna bidrag till huvudmannen för skolan om

1. eleven får fullgöra sin skolplikt där, eller
2. hemkommunen får statsbidrag för eleven.
Bidraget ska lämnas från och med höstterminen det år eleven fyller sex år

och bestämmas med hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter
samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
de egna grundskolorna. Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd
är hemkommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommu-
nen.

Om inte hemkommunen och huvudmannen för skolan har kommit överens

om något annat, ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje
bidragsår börjar den 1 januari.

5 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

background image

3

SFS 2015:802

1. föreskrifter om hur hemkommunens bidrag ska bestämmas i stället för

det som anges i 5 § andra stycket, om hemkommunen får statsbidrag för
eleven, och

2. ytterligare föreskrifter om hemkommunens bidrag enligt 5 §.

Bidrag för en elev i en internationell skola på gymnasienivå med enskild
huvudman

6 §

En enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå får

efter ansökan förklaras berättigad till bidrag för elever från deras hemkommu-
ner enligt 6 a §.

För att en förklaring om rätt till bidrag ska lämnas krävs att det kan antas att

det kommer att finnas ett tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verk-
samhet.

Statens skolinspektion prövar frågor om förklaring om rätt till bidrag.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad som krävs i fråga
om utbildningen vid en internationell skola på gymnasienivå för att en förkla-
ring om rätt till bidrag ska lämnas och om utbildningen vid en sådan skola
vars huvudman har fått en förklaring om rätt till bidrag.

6 a §

Hemkommunen för en elev i en internationell skola på gymnasienivå,

vars huvudman har fått en förklaring enligt 6 §, ska lämna bidrag till huvud-
mannen för skolan om

1. eleven är folkbokförd i Sverige eller hemkommunen får statsbidrag för

eleven,

2. eleven är bosatt i Sverige för en begränsad tid eller har andra särskilda

skäl att få sin utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och

3. hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid

den tidpunkt då utbildningen började.

Bidraget enligt första stycket ska uppgå till det belopp som hemkommunen

och den internationella skolan kommer överens om.

För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska hemkommu-

nen, utöver vad som följer av andra stycket, lämna ett extra bidrag. Bidraget
ska motsvara huvudmannens kostnader för det extra stödet under förutsätt-
ning att motsvarande kostnader skulle ha uppkommit om eleven gått en gym-
nasieutbildning som erbjudits av kommunen. Kommunen behöver dock inte
lämna extra bidrag om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårig-
heter uppstår för kommunen.

Om inte hemkommunen och huvudmannen har kommit överens om något

annat, ska bidraget beräknas för ett bidragsår i sänder. Varje bidragsår börjar
den 1 januari.

6 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela

1. föreskrifter om vilket belopp som elevernas hemkommuner ska betala

enligt 6 a § första stycket om kommunerna och huvudmannen för den interna-
tionella skolan inte kommer överens om beloppet enligt samma paragrafs
andra stycke,

background image

4

SFS 2015:802

2. föreskrifter om hur hemkommunens bidrag ska bestämmas i stället för

det som anges i 6 a § andra och tredje styckena, om hemkommunen får stats-
bidrag för eleven, och

3. ytterligare föreskrifter om hemkommunens bidrag enligt 6 a §.

7 §

2

Den kommun där en internationell skola med enskild huvudman är

belägen har rätt till insyn i skolans verksamhet, så att kommunen ska kunna
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och tillgodose allmänhetens behov
av insyn.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om utbildning som avses i 8–25 §§.

26 kap.

13 §

3

En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande

eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna
lag, om

1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. missförhållandet är allvarligt.
Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas om
1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och
2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i 9 a § inte kan visa

att rimliga åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt 2 kap.
5 a §.

28 kap.

2 §

Beslut av Statens skolinspektion får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol i fråga om

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller 24 kap. 3 a § eller återkallelse av

sådant godkännande enligt 26 kap. 13 eller 14 §,

2. medgivande enligt 24 kap. 4 a § eller återkallelse av sådant medgivande

enligt 26 kap. 13 §,

3. förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § eller återkallelse av sådan

rätt enligt 26 kap. 13 §,

4. statliga åtgärder för rättelse enligt 26 kap. 17 §,
5. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
6. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

29 kap.

17 §

4

En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostnader för

elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till Internatio-
nal Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast utbildning för sådana
elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymnasieutbildning vid

2 Senaste lydelse 2014:903.

3 Senaste lydelse 2014:903.

4 Senaste lydelse 2015:73.

background image

5

SFS 2015:802

den tidpunkt då IB-utbildningen påbörjades och endast om utbildningsanord-
narens avgifter till International Baccalaureate Office betalas av staten.

Om parterna inte kommer överens om annat ska ersättning betalas med ett

belopp som Statens skolverk beslutar.

Första stycket gäller inte om statsbidrag lämnas för en elevs utbildning på

grund av att eleven är utlandssvensk.

Första och andra styckena gäller inte utbildning som anordnas av interna-

tionella skolor på gymnasienivå vars huvudmän har förklarats berättigade till
bidrag enligt 24 kap. 6 §. För sådana skolor finns särskilda bestämmelser om
bidrag för IB-utbildning i 24 kap. 6 a §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Ett godkännande av en internationell skola på grundskolenivå enligt 24

kap. 2 § andra stycket i den äldre lydelsen ska, om det gäller vid utgången av
december 2015, anses som ett godkännande som huvudman för en sådan
skola enligt 24 kap. 3 a §, om huvudmannen har förklarats berättigad till så-
dant bidrag som avses i 24 kap. 4 § i den äldre lydelsen. I annat fall ska god-
kännandet upphöra att gälla den 1 januari 2016.

3. En elev som har skolplikt och som före ikraftträdandet har påbörjat

utbildning i en godkänd internationell skola på grundskolenivå eller fått ett
beslut om att han eller hon kommer att tas emot i en sådan skola får fullgöra
skolplikten i en internationell skola på grundskolenivå vars huvudman har fått
ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 a §.

4. Ett beslut av regeringen enligt 24 kap. 2 § tredje stycket i den äldre

lydelsen ska gälla som ett beslut enligt 24 kap. 3 § andra stycket i den nya
lydelsen.

5. En förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 5 § i den äldre lydelsen

ska, om den gäller vid utgången av december 2015, fortsätta att gälla som en
förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § i den nya lydelsen.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015