SFS 2015:860 Lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

150860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om internationella säkerhetsrätter i lösa saker;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som

regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den
16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen
om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande
luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på

sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan
lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i kon-
ventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser arti-
kel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (S�).

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 §

Artiklarna 1�16, 18�22, 24�26, 28�38, 41�46 och 60.1 och 60.2 i Kap-

stadskonventionen ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar

registreringsorganet eller de fördragsslutande parternas förpliktelser mot var-
andra.

Konventionens engelska originaltext finns tillsammans med en svensk

översättning som bilaga 1 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk �
arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska � finns i S�. Originaltexterna
har samma giltighet.

3 §

Artiklarna I�VII, IX, XII�XVI och XX�XXV i luftfartsprotokollet ska i

originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk över-

sättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk � ara-
biska, franska, kinesiska, ryska och spanska � finns i S�. Originaltexterna har
samma giltighet.

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:860

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:860

Kvarhållande av luftfartsobjekt

4 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 39.1b i Kapstads-

konventionen ska 2 och 3 §§ inte hindra att en borgenär med stöd av annan
lag kvarhåller eller beslagtar ett luftfartsobjekt till säkerhet för en fordran, om
denna fordran grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster.

Möjlighet att registrera vissa nationella rättigheter

5 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 40 i Kapstadskon-

ventionen kan en säkerhetsrätt som uppkommer till följd av ett avgörande om
kvarstad, betalningssäkring eller utmätning som meddelats av domstol eller
av Kronofogdemyndigheten registreras i det internationella registret. Säker-
hetsrätten ska därefter behandlas som en internationell säkerhetsrätt.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

6 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskon-

ventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen eller luftfarts-
protokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommel-
serna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

Reservforum

7 §

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kap-

stadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon
annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas,

om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges
i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som
anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte

ska tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har upp-

kommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PETER HULTQVIST
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2015:860

Bilaga 1

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS
IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVEN-
TION,

AWARE of the need to acquire and use mobile
equipment of high value or particular eco-
nomic significance and to facilitate the financ-
ing of the acquisition and use of such equip-
ment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based
financing and leasing for this purpose and de-
siring to facilitate these types of transaction by
establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests
in such equipment are recognised and pro-
tected universally,

DESIRING to provide broad and mutual eco-
nomic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the
principles underlying asset-based financing
and leasing and promote the autonomy of the
parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal
framework for international interests in such
equipment and for that purpose to create an in-
ternational registration system for their protec-
tion,

TAKING INTO CONSIDERATION the ob-
jectives and principles enunciated in existing
Conventions relating to such equipment,

HAVE AGREED upon the following provi-
sions:

KONVENTION

OM INTERNATIONELLA
S�KERHETSR�TTER I L�SA SAKER

DE STATER SOM �R PARTER I DENNA
KONVENTION,

�R MEDVETNA om att förvärv och nyttjande
av lösa saker av stort värde eller av särskild
ekonomisk betydelse bör kunna finansieras på
ett effektivt sätt,

INSER fördelarna med leasing och finansiering
mot säkerhet i de aktuella tillgångarna och är
angelägna om att underlätta denna typ av trans-
aktioner genom att fastställa tydliga regler för
desamma,

�R MEDVETNA om behovet av att se till att
säkerhetsrätten i sådana lösa saker erkänns och
skyddas globalt,

VILL se till att alla berörda parter åtnjuter öm-
sesidig ekonomisk nytta,

�R �VERTYGADE om att det är nödvändigt
att det i reglerna tas hänsyn till de principer
som ligger till grund för leasing och finansie-
ring med de aktuella tillgångarna som säkerhet,
och att principen gällande parternas oberoende
respekteras,

�R MEDVETNA om att ett särskilt juridiskt
ramverk bör fastställas för internationella sä-
kerhetsrätter i sådana lösa saker och att ett in-
ternationellt registreringssystem bör bildas för
att skydda dessa säkerhetsrätter,

HAR MED H�NSYN TILL syftena och prin-
ciperna i de gällande konventionerna om flytt-
bara objekt,

ENATS om följande bestämmelser:

background image

4

SFS 2015:860

Chapter I
Sphere of application and general
provisions

Article 1
Definitions

In this Convention, except where the context
otherwise requires, the following terms are em-
ployed with the meanings set out below:

1. �Sagreement⬝ means a security agreement,

a title reservation agreement or a leasing agree-
ment;

2. �Sassignment⬝ means a contract which,

whether by way of security or otherwise, con-
fers on the assignee associated rights with or
without a transfer of the related international
interest;

3. �Sassociated rights⬝ means all rights to

payment or other performance by a debtor un-
der an agreement which are secured by or asso-
ciated with the object;

4. �Scommencement of the insolvency pro-

ceedings⬝ means the time at which the insol-
vency proceedings are deemed to commence
under the applicable insolvency law;

5. �Sconditional buyer⬝ means a buyer under

a title reservation agreement;

6. �Sconditional seller⬝ means a seller under a

title reservation agreement;

7. �Scontract of sale⬝ means a contract for the

sale of an object by a seller to a buyer which is
not an agreement as defined in (a) above;

8. �Scourt⬝ means a court of law or an admin-

istrative or arbitral tribunal established by a
Contracting State;

9. �Screditor⬝ means a chargee under a secu-

rity agreement, a conditional seller under a title
reservation agreement or a lessor under a leas-
ing agreement;

10. �Sdebtor⬝ means a chargor under a secu-

rity agreement, a conditional buyer under a title
reservation agreement, a lessee under a leasing
agreement or a person whose interest in an ob-
ject is burdened by a registrable non-consen-
sual right or interest;

Kapitel I
Tillämpningsområde och allmänna
bestämmelser

Artikel 1
Definitioner

Om inte annat framgår av sammanhanget avses
i denna konvention (Konventionen) med:

a) avtal: pantavtal, avtal med äganderättsför-

behåll eller leasingavtal;

b) överlåtelse: en överenskommelse som

innebär att förvärvaren, antingen som en säker-
het för en förpliktelse eller i annat fall, erhåller
tillhörande rättigheter, med eller utan överfö-
ring av den internationella säkerhetsrätten;

c) tillhörande rättigheter: rätt till betalning

eller till annan prestation av en gäldenär enligt
ett avtal säkerställt med eller som avser objek-
tet;

d) inledande av insolvensförfaranden: den

tidpunkt då insolvensförfaranden ska anses ha
inletts enligt tillämplig insolvenslagstiftning;

e) köpare med förbehåll: köpare enligt ett

avtal med äganderättsförbehåll;

f) säljare med förbehåll: säljare enligt ett av-

tal med äganderättsförbehåll;

g) försäljningsavtal: annan överenskom-

melse om försäljning av objekt, av en säljare
till en köpare, än ett sådant avtal som avses i a
ovan;

h) domstol: en domstol i, eller en skilje-

nämnd som tillsatts av, en fördragsslutande
stat;

i) borgenär: en säkerhetshavare enligt ett

pantavtal, en säljare med äganderättsförbehåll
eller en leasegivare enligt ett leasingavtal;

j) gäldenär: säkerhetsställare enligt ett pant-

avtal, en köpare enligt ett avtal med ägande-
rättsförbehåll, en leasetagare enligt ett leasing-
avtal, eller en person vars rätt till visst objekt är
belastad av en registreringsbar legal rättighet
eller säkerhetsrätt;

background image

5

SFS 2015:860

11. �Sinsolvency administrator⬝ means a per-

son authorised to administer the reorganisation
or liquidation, including one authorised on an
interim basis, and includes a debtor in posses-
sion if permitted by the applicable insolvency
law;

12. �Sinsolvency proceedings⬝ means bank-

ruptcy, liquidation or other collective judicial
or administrative proceedings, including in-
terim proceedings, in which the assets and af-
fairs of the debtor are subject to control or su-
pervision by a court for the purposes of reor-
ganisation or liquidation;

13. �Sinterested persons⬝ means:
(i) the debtor;
(ii) any person who, for the purpose of as-

suring performance of any of the obligations in
favour of the creditor, gives or issues a surety-
ship or demand guarantee or a standby letter of
credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having rights in or over

the object;

14. �Sinternal transaction⬝ means a transac-

tion of a type listed in Article 2(2)(a) to (c)
where the centre of the main interests of all
parties to such transaction is situated, and the
relevant object located (as specified in the Pro-
tocol), in the same Contracting State at the time
of the conclusion of the contract and where the
interest created by the transaction has been reg-
istered in a national registry in that Contracting
State which has made a declaration under Arti-
cle 50(1);

15. �Sinternational interest⬝ means an interest

held by a creditor to which Article 2 applies;

16. �SInternational Registry⬝ means the inter-

national registration facilities established for
the purposes of this Convention or the Proto-
col;

17. �Sleasing agreement⬝ means an agree-

ment by which one person (the lessor) grants a
right to possession or control of an object (with
or without an option to purchase) to another

k) insolvensförvaltare: person med bemyn-

digande att handlägga rekonstruktion eller lik-
vidation, även om vederbörande är utsedd inte-
rimistiskt, omfattande även en gäldenär som är
i besittning av det aktuella objektet, förutsatt
att detta är förenligt med den tilllämpliga insol-
venslagstiftningen;

l) insolvensförfaranden: konkurs, likvidation

eller andra rättsliga eller administrativa förfa-
randen, innefattande även interimistiska förfa-
randen, varvid gäldenärens tillgångar och rö-
relse kontrolleras eller övervakas av en dom-
stol för rekonstruktion eller likvidation;

m) berörda personer:
(i) gäldenären;
(ii) envar som för att säkerställa rätta fullgö-

randet av förpliktelse gentemot borgenären gått
i borgen, ställt eller låtit utfärda en garanti, ett
letter of credit, eller varje annan form av kre-
ditförsäkring;

(iii) varje annan person med någon form av

rätt i objektet;

n) intern transaktion: transaktion av sådan

typ som avses i artikel 2(2)(a) till (c), förutsatt
att centrum för de huvudsakliga intressena för
samtliga parter i transaktionen finns i samma
fördragsslutande stat när avtalets ingås, samt
att även objektet (som ska anses finnas i den
stat som följer av protokollets bestämmelser)
finns i staten vid nämnda tillfälle, och den sä-
kerhetsrätt som uppkommer genom transaktio-
nen har skrivits in i ett nationellt register i sta-
ten, och staten har avgett en förklaring enligt
artikel 50(1);

o) internationell säkerhetsrätt: en säkerhets-

rätt som omfattas av artikel 2 och som innehas
av en borgenär;

p) internationellt register: det internationella

register som inrättas för tilllämpning av Kon-
ventionen eller för protokollet;

q) leasingavtal: avtal som innebär att en per-

son (leasegivaren) upplåter besittnings- eller
nyttjanderätt till objektet (med eller utan kö-
poption) till en annan person (leasetagaren)

background image

6

SFS 2015:860

person (the lessee) in return for a rental or
other payment;

18. �Snational interest⬝ means an interest held

by a creditor in an object and created by an in-
ternal transaction covered by a declaration un-
der Article 50(1);

19. �Snon-consensual right or interest⬝ means

a right or interest conferred under the law of a
Contracting State which has made a declara-
tion under Article 39 to secure the performance
of an obligation, including an obligation to a
State, State entity or an intergovernmental or
private organisation;

20. �Snotice of a national interest⬝ means no-

tice registered or to be registered in the Interna-
tional Registry that a national interest has been
created;

21. �Sobject⬝ means an object of a category to

which Article 2 applies;

22. �Spre-existing right or interest⬝ means a

right or interest of any kind in or over an object
created or arising before the effective date of
this Convention as defined by Article 60(2)(a);

23. �Sproceeds⬝ means money or non-money

proceeds of an object arising from the total or
partial loss or physical destruction of the object
or its total or partial confiscation, condemna-
tion or requisition;

24. �Sprospective assignment⬝ means an as-

signment that is intended to be made in the fu-
ture, upon the occurrence of a stated event,
whether or not the occurrence of the event is
certain;

25. �Sprospective international interest⬝

means an interest that is intended to be created
or provided for in an object as an international
interest in the future, upon the occurrence of a
stated event (which may include the debtor�"s
acquisition of an interest in the object),
whether or not the occurrence of the event is
certain;

26. �Sprospective sale⬝ means a sale which is

intended to be made in the future, upon the oc-

mot erläggande av hyra eller annan form av er-
sättning;

r) nationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt

avseende objektet, vilken uppkommit genom
en intern transaktion som omfattas av en för-
klaring enligt artikel 50(1);

s) legal rättighet eller säkerhetsrätt: rättighet

eller säkerhetsrätt som följer direkt av lag i en
fördragsslutande stat som avgett förklaring en-
ligt artikel 39, till säkerhet för rätta fullgöran-
det av en förpliktelse, innefattande förpliktelser
gentemot en stat, ett statligt organ eller en mel-
lanstatlig eller privat organisation;

t) meddelande om nationell säkerhetsrätt:

meddelande om att en nationell säkerhetsrätt
har bildats, vilket har registrerats eller ska re-
gistreras i det internationella registret;

u) objekt: objekt som tillhör en av de katego-

rier som omfattas av bestämmelserna i artikel
2;

v) redan befintlig rättighet eller säkerhets-

rätt: en rättighet eller säkerhetsrätt, oavsett typ,
till objektet vilken bildats eller uppkommit före
den dag då Konventionen träder ikraft enligt
artikel 60(2)(a);

w) ersättning: gottgörelse i form av pengar,

eller i annan form, för visst objekt, till följd av
att denna helt eller delvis förlorats eller för-
störts, helt eller delvis förverkats, beslagtagits,
eller exproprierats;

x) framtida överlåtelse: överlåtelse som ska

genomföras först efter det att en viss åtgärd
vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett
om det är klart att åtgärden kommer att vidtas
eller händelse kommer att inträffa;

y) framtida internationell säkerhetsrätt: in-

ternationell säkerhetsrätt som ska upplåtas i
visst objekt först efter det att en viss åtgärd vid-
tagits eller viss händelse inträffat (vilket kan
innefatta en borgenärs förvärv av objektet),
oavsett om det är klart att åtgärden kommer att
vidtas eller händelse kommer att inträffa;

z) framtida försäljning: försäljning som ska

genomföras först efter det att en åtgärd vidta-
gits eller viss händelse inträffat, oavsett om det

background image

7

SFS 2015:860

currence of a stated event, whether or not the
occurrence of the event is certain;

aa) �SProtocol⬝ means, in respect of any cate-

gory of object and associated rights to which
this Convention applies, the Protocol in respect
of that category of object and associated rights;

bb) �Sregistered⬝ means registered in the In-

ternational Registry pursuant to Chapter V;

cc) �Sregistered interest⬝ means an interna-

tional interest, a registrable non-consensual
right or interest or a national interest specified
in a notice of a national interest registered pur-
suant to Chapter V;

dd) �Sregistrable non-consensual right or in-

terest⬝ means a non-consensual right or interest
registrable pursuant to a declaration deposited
under Article 40;

ee) �SRegistrar⬝ means, in respect of the Pro-

tocol, the person or body designated by that
Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

ff) �Sregulations⬝ means regulations made or

approved by the Supervisory Authority pursu-
ant to the Protocol;

gg) �Ssale⬝ means a transfer of ownership of

an object pursuant to a contract of sale;

hh) �Ssecured obligation⬝ means an obliga-

tion secured by a security interest;

ii) �Ssecurity agreement⬝ means an agree-

ment by which a chargor grants or agrees to
grant to a chargee an interest (including an
ownership interest) in or over an object to se-
cure the performance of any existing or future
obligation of the chargor or a third person;

jj) �Ssecurity interest⬝ means an interest cre-

ated by a security agreement;

kk) �SSupervisory Authority⬝ means, in re-

spect of the Protocol, the Supervisory Author-
ity referred to in Article 17(1);

ll) �Stitle reservation agreement⬝ means an

agreement for the sale of an object on terms
that ownership does not pass until fulfilment of
the condition or conditions stated in the agree-
ment;

mm) �Sunregistered interest⬝ means a con-

sensual interest or non-consensual right or in-
terest (other than an interest to which Article

är klart att åtgärden kommer att vidtas eller
händelse kommer att inträffa;

aa) protokoll: protokollet för respektive ka-

tegori av tillgångar och tillhörande rättigheter,
som omfattas av Konventionen;

bb) registrerat: registrerat i det internatio-

nella registret enligt kapitel V;

cc) registrerad säkerhetsrätt: en internatio-

nell säkerhetsrätt, en registreringsbar legal rätt
eller säkerhetsrätt eller en nationell säkerhets-
rätt som angivits i ett meddelande om nationell
säkerhetsrätt och registrerats enligt kapitel V;

dd) registreringsbar legal rätt eller säkerhets-

rätt: legal rätt eller säkerhetsrätt som kan re-
gistreras enligt en förklaring som deponerats i
enlighet med artikel 40;

ee) registrator: gällande protokollet, den per-

son eller det organ som avses i respektive pro-
tokoll, eller utses med stöd av artikel 17(2)(b);

ff) regelverk: det regelverk som tillsynsmyn-

digheten fastställer eller godkänner enligt res-
pektive protokoll;

gg) försäljning: övergång av äganderätten

till objektet enligt ett försäljningsavtal;

hh) säkerställd förpliktelse: förpliktelse för

vilken säkerhetsrätt ställts;

ii) pantavtal: avtal enligt vilket en gäldenär

upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt
(innefattande även äganderätt) till visst objekt
till en borgenär för att säkerställa rätta fullgö-
randet av gäldenärens, eller annan persons, ex-
isterande eller framtida förpliktelser;

jj) panträtt: en säkerhetsrätt som uppkommit

genom ett pantavtal;

kk) tillsynsmyndighet: gällande respektive

protokoll, den tillsynsmyndighet som avses i
artikel 17(1);

ll) avtal med äganderättsförbehåll: försälj-

ningsavtal som rör visst objekt och innebär att
äganderätten inte övergår förrän villkoren i av-
talet uppfyllts;

mm) icke registrerad säkerhetsrätt: konven-

tionell säkerhetsrätt eller legal rätt eller säker-
hetsrätt (med undantag av säkerhetsrätt eller

background image

8

SFS 2015:860

39 applies) which has not been registered,
whether or not it is registrable under this Con-
vention; and

nn) �Swriting⬝ means a record of information

(including information communicated by tele-
transmission) which is in tangible or other
form and is capable of being reproduced in tan-
gible form on a subsequent occasion and which
indicates by reasonable means a person�"s ap-
proval of the record.

Article 2
The international interest

1. This Convention provides for the consti-

tution and effects of an international interest in
certain categories of mobile equipment and as-
sociated rights.

2. For the purposes of this Convention, an

international interest in mobile equipment is an
interest, constituted under Article 7, in a
uniquely identifiable object of a category of
such objects listed in paragraph 3 and desig-
nated in the Protocol:

a) granted by the chargor under a security

agreement;

b) vested in a person who is the conditional

seller under a title reservation agreement; or

c) vested in a person who is the lessor under

a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a)

does not also fall within sub-paragraph (b) or
(c)

3. The categories referred to in the preceding

paragraphs are:

a) airframes, aircraft engines and helicop-

ters;

b) railway rolling stock; and
c) space assets.
4. The applicable law determines whether an

interest to which paragraph 2 applies falls
within subparagraph (a), (b) or (c) of that para-
graph.

rätt som avses i artikel 39) vilken inte registre-
rats, oavsett om detta är möjligt eller inte enligt
Konvention; och

nn) skriftligt: uppgifter (inklusive uppgifter

som meddelats genom teletransmission) som
presenteras i skriftlig form eller i en annan
form som kan omvandlas till skriftlig form vid
senare tillfälle, av vilka skäligen framgår att en
person godkänt uppgifterna.

Artikel 2
Den internationella säkerhetsrätten

1. Genom Konventionen inrättas en ordning

för uppkomsten av en internationell säkerhets-
rätt i vissa kategorier av lösa saker och tillhö-
rande rättigheter, och regleras rättsverkning-
arna av dessa säkerhetsrätter.

2. I Konventionen avses med en internatio-

nell säkerhetsrätt i lösa saker, en säkerhetsrätt
som uppkommit enligt artikel 7, i en viss iden-
tifierbar tillgång av sådant slag som nämns i
punkt 3 och omfattas av det aktuella protokol-
let förutsatt att säkerheten:

a) ställts av en säkerhetsställare enligt ett

pantavtal,

b) innehas av en person som är säljare enligt

ett avtal med äganderättsförbehåll, eller

c) innehas av en person som är leasegivare

enligt ett leasingavtal.

En säkerhetsrätt som omfattas av led (a) i

denna punkt kan inte samtidigt omfattas av led
(b) eller led (c).

3. De kategorier som avses i de föregående

styckena är:

a) luftfartygsskrov, flygmotorer och heli-

koptrar;

b) rulllande järnvägsmateriel;och
c) rymdobjekt.
4. Frågan om en säkerhetsrätt enligt punkten

2 omfattas av led (a), (b) eller (c) ska fastställas
enligt tillämplig lag.

background image

9

SFS 2015:860

5. An international interest in an object ex-

tends to proceeds of that object.

Article 3
Sphere of application

1. This Convention applies when, at the time

of the conclusion of the agreement creating or
providing for the international interest, the
debtor is situated in a Contracting State.

2. The fact that the creditor is situated in a

non-Contracting State does not affect the appli-
cability of this Convention.

Article 4
Where debtor is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the

debtor is situated in any Contracting State:

a) under the law of which it is incorporated

or formed;

b) where it has its registered office or statu-

tory seat;

c) where it has its centre of administration;

or

d) where it has its place of business.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the

preceding paragraph to the debtor�"s place of
business shall, if it has more than one place of
business, mean its principal place of business
or, if it has no place of business, its habitual
residence.

Article 5
Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Convention,

regard is to be had to its purposes as set forth in
the preamble, to its international character and
to the need to promote uniformity and predicta-
bility in its application.

2. Questions concerning matters governed

by this Convention which are not expressly set-
tled in it are to be settled in conformity with the

5. En internationell säkerhetsrätt avseende

objektet omfattar även avkastning av detta ob-
jekt.

Artikel 3
Tillämpningsområde

1. Konventionen är tillämplig när gäldenären

befinner sig i en fördragsslutande stat vid tid-
punkten för ingåendet av det avtal varigenom
den internationella säkerhetsrätten uppkom-
mer.

2. Konventionen är tillämplig även om bor-

genären befinner sig i en icke fördragsslutande
stat.

Artikel 4
Gäldenärens uppehållsort

1. I fråga om artikel 3 (1) ska gäldenären an-

ses befinna sig i den fördragsslutande stat

a) i vilken gäldenären har bildats,

b) i vilken gäldenären har sin registrerade

adress eller sitt säte,

c) i vilken gäldenärens huvudkontor ligger,

eller

d) i vilken gäldenärens driftställe ligger.
2. Med driftställe enligt led (d) i föregående

stycke avses, i det fall gäldenären har mer än
ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe,
eller, om driftställe saknas, dennes hemvist.

Artikel 5
Tolkning och tillämplig lag

1. Vid tolkning av Konventionen ska hänsyn

tas till dess syften såsom dessa kommer till ut-
tryck i ingressen, dess internationella karaktär
och nödvändigheten av att främja enhetlighet
och förutsägbarhet vid tillämpningen.

2. Frågor inom det område som regleras i

Konventionen, vilka inte uttryckligen avgörs
enligt texten, ska regleras enligt de allmänna

background image

10

SFS 2015:860

general principles on which it is based or, in
the absence of such principles, in conformity
with the applicable law.

3. References to the applicable law are to the

domestic rules of the law applicable by virtue
of the rules of private international law of the
forum State.

4. Where a State comprises several territo-

rial units, each of which has its own rules of
law in respect of the matter to be decided, and
where there is no indication of the relevant ter-
ritorial unit, the law of that State decides which
is the territorial unit whose rules shall govern.
In the absence of any such rule, the law of the
territorial unit with which the case is most
closely connected shall apply.

Article 6
Relationship between the Convention and
the Protocol

1. This Convention and the Protocol shall be

read and interpreted together as a single instru-
ment.

2. To the extent of any inconsistency be-

tween this Convention and the Protocol, the
Protocol shall prevail.

Chapter II
Constitution of an international interest

Article 7
Formal requirements

An interest is constituted as an international in-
terest under this Convention where the agree-
ment creating or providing for the interest:

a) is in writing;
b) relates to an object of which the chargor,

conditional seller or lessor has power to dis-
pose;

c) enables the object to be identified in con-

formity with the Protocol; and

d) in the case of a security agreement, ena-

bles the secured obligations to be determined,

principer som ligger till grund för Konventio-
nen eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig
lag.

3. Med hänvisning till tillämplig lag avses

den nationella lag som ska tillämpas enligt den
internationella privaträtten i den stat där talan
väckts (of the forum state).

4. Om en stat omfattar flera territoriella om-

råden, vilka har egna regelverk för den fråga
som ska prövas, och om det saknas uppgift om
relevant territoriellt område, ska rätten i den
aktuella staten tillämpas för att avgöra vilket
territoriellt områdes bestämmelser som ska till-
lämpas. Om sådana bestämmelser saknas, ska
rätten i det territoriella område som har när-
mast anknytning till ärendet tillämpas.

Artikel 6
Förhållandet mellan Konventionen och
protokollet

1. Konventionen och protokollet ska läsas

och tolkas som ett instrument.

2. I fall där Konventionen och protokollet är

inbördes oförenliga ska protokollet äga före-
träde.

Kapitel II
Den internationella säkerhetsrättens
beskaffenhet

Artikel 7
Formkrav

En säkerhetsrätt utgör en internationell säker-
hetsrätt enligt Konventionen, om det avtal av
vilket säkerhetsrätten följer, eller i vilket säker-
hetsrätten föreskrivs,

a) ingås skriftligen;
b) avser objekt över vilken säkerhetsställa-

ren, säljaren med äganderättsförbehåll eller
leasegivaren har möjlighet att förfoga över;

c) identifierar objektet, i enlighet med proto-

kollets bestämmelser; och

d) om avtalet är ett pantavtal, gör det möjligt

att fastställa de säkerställda förpliktelserna utan

background image

11

SFS 2015:860

but without the need to state a sum or maxi-
mum sum secured.

Chapter III
Default remedies

Article 8
Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Arti-

cle 11, the chargee may, to the extent that the
chargor has at any time so agreed and subject
to any declaration that may be made by a Con-
tracting State under Article 54, exercise any
one or more of the following remedies:

a) take possession or control of any object

charged to it;

b) sell or grant a lease of any such object;
c) collect or receive any income or profits

arising from the management or use of any
such object.

2. The chargee may alternatively apply for a

court order authorising or directing any of the
acts referred to in the preceding paragraph.

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a),

(b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall
be exercised in a commercially reasonable
manner. A remedy shall be deemed to be exer-
cised in a commercially reasonable manner
where it is exercised in conformity with a pro-
vision of the security agreement except where
such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee proposing to sell or grant a

lease of an object under paragraph 1 shall give
reasonable prior notice in writing of the pro-
posed sale or lease to:

a) interested persons specified in Article

1(m)(i) and (ii); and

b) interested persons specified in Article

1(m)(iii) who have given notice of their rights
to the chargee within a reasonable time prior to
the sale or lease.

5. Any sum collected or received by the

chargee as a result of exercise of any of the
remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be

att det är nödvändigt att fastställa ett visst be-
lopp, eller det högsta belopp som säkerställts.

Kapitel III
�&tgärder vid avtalsbrott

Artikel 8
�&tgärder som säkerhetshavare får vidta

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11, får säker-

hetshavaren, förutsatt att säkerhetsställaren
lämnat samtycke, och med förbehåll för förkla-
ring som en fördragsslutande stat får avge en-
ligt artikel 54, vidta en eller flera av följande
åtgärder:

a) ta pantsatt objekt i besittning eller ta kon-

troll över det;

b) sälja eller leasa ut sådant objekt;
c) tillgodogöra sig all form av inkomst eller

avkastning som följer av förvaltningen eller
nyttjandet av objektet.

2. Alternativt kan säkerhetshavaren begära

att en domstol ska tillåta eller besluta att någon
av åtgärderna enligt föregående punkt får eller
ska vidtas.

3. Alla åtgärder som föreskrivs i punkt 1 (a)

(b) och (c) eller i artikel 13 ska vidtas på ett af-
färsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses ha
vidtagits på ett affärsmässigt skäligt sätt om åt-
gärden har vidtagits i enlighet med bestämmel-
serna i säkerhetsavtalet, såvida inte bestämmel-
sen är uppenbart oskälig.

4. Säkerhetshavare som avser att sälja eller

leasa ut objektet enligt punkt 1, ska i skälig tid
skriftligen meddela detta till:

a) berörda personer enligt artikel 1(m) (i)

och (ii); och

b) berörda personer enligt artikel 1(m)(iii)

vilka i skälig tid före försäljningen eller lea-
singen har underrättat säkerhetshavaren om
sina rättigheter.

5. De belopp säkerhetshavaren erhåller ge-

nom någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1
eller 2, ska användas för att täcka de säker-
ställda förpliktelserna.

background image

12

SFS 2015:860

applied towards discharge of the amount of the
secured obligations.

6. Where the sums collected or received by

the chargee as a result of the exercise of any
remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the
amount secured by the security interest and any
reasonable costs incurred in the exercise of any
such remedy, then unless otherwise ordered by
the court the chargee shall distribute the sur-
plus among holders of subsequently ranking
interests which have been registered or of
which the chargee has been given notice, in or-
der of priority, and pay any remaining balance
to the chargor.

Article 9
Vesting of object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in

Article 11, the chargee and all the interested
persons may agree that ownership of (or any
other interest of the chargor in) any object cov-
ered by the security interest shall vest in the
chargee in or towards satisfaction of the se-
cured obligations.

2. The court may on the application of the

chargee order that ownership of (or any other
interest of the chargor in) any object covered
by the security interest shall vest in the chargee
in or towards satisfaction of the secured obliga-
tions.

3. The court shall grant an application under

the preceding paragraph only if the amount of
the secured obligations to be satisfied by such
vesting is commensurate with the value of the
object after taking account of any payment to
be made by the chargee to any of the interested
persons.

4. At any time after default as provided in

Article 11 and before sale of the charged object
or the making of an order under paragraph 2,
the chargor or any interested person may dis-
charge the security interest by paying in full
the amount secured, subject to any lease

6. Om de belopp som säkerhetshavaren er-

håller till följd av någon åtgärd som föreskrivs
i punkterna 1 eller 2 överstiger det belopp som
säkerställts och de skäliga kostnader som nå-
gon av dessa åtgärder skäligen medför, och om
inte domstolen föreskriver annat, ska säker-
hetshavaren fördela överskottet i företrädesord-
ning bland innehavare av säkerhetsrätter med
sämre prioritet som antingen har registrerats,
eller som säkerhetshavaren har underrättats
om, och betala eventuell återstod till säkerhets-
ställaren.

Artikel 9
�vergång av äganderätt som gottgörelse;
inlösen

1. Säkerhetshavaren och samtliga berörda

personer får när som helst efter det att avtals-
brott enligt artikel 11 har inträffat, avtala om
att äganderätten till säkerställt objekt (eller an-
nan rätt som säkerhetsställaren har till objektet)
ska övergå till säkerhetshavaren som gottgö-
relse, helt eller delvis, för de säkerställda för-
pliktelserna.

2. Domstolen får, efter framställan från sä-

kerhetshavaren, besluta att äganderätten till sä-
kerställt objekt (eller annan rätt som säkerhets-
ställaren har till objektet) ska övergå till säker-
hetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis,
för de säkerställda förpliktelserna.

3. Domstolen ska bifalla säkerhetshavarens

framställan enligt föregående punkt endast om
storleken av de säkerställda förpliktelserna står
i proportion till objektets värde, varvid hänsyn
ska tas även till betalning som säkerhetshava-
ren ska göra till någon av de berörda perso-
nerna.

4. Säkerhetsställaren jämte varje berörd per-

son äger rätt att, när som helst efter det att av-
talsbrott inträffat enligt artikel 11, men före
försäljning av den säkerställda tillgången och
innan beslut enligt punkt 2 meddelats, få säker-
heten frisläppt genom att betala de säkerställda

background image

13

SFS 2015:860

granted by the chargee under Article 8(1)(b) or
ordered under Article 8(2). Where, after such
default, the payment of the amount secured is
made in full by an interested person other than
the debtor, that person is subrogated to the
rights of the chargee.

5. Ownership or any other interest of the

chargor passing on a sale under Article 8(1)(b)
or passing under paragraph 1 or 2 of this Arti-
cle is free from any other interest over which
the chargee�"s security interest has priority un-
der the provisions of Article 29.

Article 10
Remedies of conditional seller or lessor

1. In the event of default under a title reser-

vation agreement or under a leasing agreement
as provided in Article 11, the conditional seller
or the lessor, as the case may be, may:

a) subject to any declaration that may be

made by a Contracting State under Article 54,
terminate the agreement and take possession or
control of any object to which the agreement
relates; or

b) apply for a court order authorising or di-

recting either of these acts.

Article 11
Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any

time agree in writing as to the events that con-
stitute a default or otherwise give rise to the
rights and remedies specified in Articles 8 to
10 and 13.

2. Where the debtor and the creditor have

not so agreed, �Sdefault⬝ for the purposes of Ar-
ticles 8 to 10 and 13 means a default which

beloppen. Detta gäller inte när säkerhetshava-
ren träffat leasingavtal enligt artikel 8(1)(b), el-
ler när domstol beslutat om säkerhetshavarens
rätt att leasa ut objektet enligt artikel 8(2). Om
annan berörd person än säkerhetsställaren efter
avtalsbrottet erlägger det säkerställda beloppet
i dess helhet, inträder denne i säkerhetshava-
rens rätt.

5. �ganderätt eller annan rättighet eller sä-

kerhetsrätt som säkerhetsställaren har som
övergår genom försäljning enligt artikel
8(1)(b), eller i enlighet med punkterna 1 eller 2
i denna artikel, ska inte vara belastad med
andra rättigheter eller säkerhetsrätter än de som
säkerhetshavarens säkerhetsrätt hade prioritet
över enligt bestämmelserna i artikel 29.

Artikel 10
�&tgärder som får vidtas av säljare med
äganderättsförbehåll eller leasegivare

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11 rörande

avtal med äganderättsförbehåll eller leasingav-
tal, får säljaren med äganderättsförbehåll, res-
pektive leasegivaren:

a) med förbehåll för eventuell förklaring

som en fördragsslutande stat kan avge enligt
artikel 54, häva avtalet och ta objektet i besitt-
ning eller fritt förfoga över objektet; eller

b) begära att en domstol ska tilllåta eller be-

sluta om någon av ovanstående åtgärder.

Artikel 11
Begreppet avtalsbrott

1. Borgenären och gäldenären får när som

helst skriftligen komma överens om omstän-
digheter som innebär avtalsbrott, eller om an-
nan omständighet vid vilken rättigheterna och
åtgärderna i artiklarna 8 till 10 och artikel 13
ska vara tillämpliga.

2. Om sådan överenskommelse saknas, ska

begreppet avtalsbrott i fråga om artiklarna 8 till
10 och artikel 13 avse avtalsbrott varigenom
borgenären i väsentlig utsträckning berövas det

background image

14

SFS 2015:860

substantially deprives the creditor of what it is
entitled to expect under the agreement.

Article 12
Additional remedies

Any additional remedies permitted by the ap-
plicable law, including any remedies agreed
upon by the parties, may be exercised to the ex-
tent that they are not inconsistent with the man-
datory provisions of this Chapter as set out in
Article 15.

Article 13
Relief pending final determination

1. Subject to any declaration that it may

make under Article 55, a Contracting State
shall ensure that a creditor who adduces evi-
dence of default by the debtor may, pending fi-
nal determination of its claim and to the extent
that the debtor has at any time so agreed, obtain
from a court speedy relief in the form of such
one or more of the following orders as the
creditor requests:

a) preservation of the object and its value;

b) possession, control or custody of the ob-

ject;

c) immobilisation of the object; and
d) lease or, except where covered by sub-

paragraphs (a) to (c), management of the object
and the income therefrom.

2. In making any order under the preceding

paragraph, the court may impose such terms as
it considers necessary to protect the interested
persons in the event that the creditor:

a) in implementing any order granting such

relief, fails to perform any of its obligations to
the debtor under this Convention or the Proto-
col; or

borgenären rätteligen kan förvänta att avtalet
ger borgenären rätt till.

Artikel 12
I övrigt tillgängliga åtgärder

�vriga åtgärder som är tillåtna enligt den till-
lämpliga lagen, inklusive åtgärder som par-
terna har kommit överens om, får vidtas såvida
de inte är oförenliga med kapitlets tvingande
bestämmelserna vilka anges i artikel 15.

Artikel 13
Interimistiska åtgärder

1. Med förbehåll för eventuella förklaringar

som kan avges enligt artikel 55, ska varje för-
dragsslutande stat sörja för att en borgenär,
som kan styrka att gäldenären inte har fullgjort
sina skyldigheter, i avvaktan på slutlig pröv-
ning av borgenärens krav och förutsatt att gäl-
denären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke
härtill, skyndsamt ska kunna utverka beslut
från en domstol om en eller flera av följande
åtgärder om de begärs av borgenären:

a) åtgärder i avsikt att bevara objektet och

dess värde;

b) rätt för borgenären att ta objektet i besitt-

ning, eller ta kontroll över, eller låta förvara
objektet;

c) kvarhållande av objektet;
d) leasing eller, utom i de fall som avses i

led (a) till (c) ovan, ta kontroll över förvalt-
ningen av, jämte inkomsterna och avkast-
ningen från, objektet.

2. Domstolen får när beslut fattas om åtgär-

der enligt föregående punkt, även besluta om
villkor som domstolen bedömer nödvändiga
för att skydda de berörda personerna för det
fall borgenären:

a) när dessa åtgärder verkställs, underlåter

att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt
Konventionen eller protokollet gentemot gäl-
denären; eller

background image

15

SFS 2015:860

b) fails to establish its claim, wholly or in

part, on the final determination of that claim.

3. Before making any order under paragraph

1, the court may require notice of the request to
be given to any of the interested persons.

4. Nothing in this Article affects the applica-

tion of Article 8(3) or limits the availability of
forms of interim relief other than those set out
in paragraph 1.

Article 14
Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided
by this Chapter shall be exercised in conform-
ity with the procedure prescribed by the law of
the place where the remedy is to be exercised.

Article 15
Derogation

In their relations with each other, any two or
more of the parties referred to in this Chapter
may at any time, by agreement in writing, der-
ogate from or vary the effect of any of the pre-
ceding provisions of this Chapter except Arti-
cles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Chapter IV
The international registration system

Article 16
The International Registry

1. An International Registry shall be estab-

lished for registrations of:

a) international interests, prospective inter-

national interests and registrable non-consen-
sual rights and interests;

b) assignments and prospective assignments

of international interests;

c) acquisitions of international interests by

legal or contractual subrogations under the ap-
plicable law;

b) helt eller delvis inte kan styrka sitt an-

språk, när sakfrågan avgörs slutligt.

3. Innan domstolen beslutar om åtgärder en-

ligt punkt 1 får domstolen kräva att berörda
personer underrättas om framställan.

4. Bestämmelserna i denna artikel ska inte

påverka tillämpningen av artikel 8(3) eller be-
gränsa domstolens befogenhet att besluta om
andra interimistiska åtgärder än de som anges i
punkt 1.

Artikel 14
Förfarandekrav

Med förbehåll för artikel 54(2), ska de åtgärder
som föreskrivs i detta kapitel vidtas i enlighet
med de processuella bestämmelser som gäller
enligt lagen på den plats där åtgärderna ska
vidtas.

Artikel 15
Undantag

Två eller flera parter som berörs av bestämmel-
serna i detta kapitel kan när som helst skriftli-
gen komma överens om undantag från någon
av de föregående bestämmelserna eller ändra
verkningarna av dessa, med undantag för artik-
larna 8(3) till (6), 9(3) och (4), 13(2) samt 14.

Kapitel IV
Det internationella registreringssystemet

Artikel 16
Det internationella registret

1. Ett internationellt register ska inrättas för

registrering av:

a) internationella säkerhetsrätter, framtida

internationella säkerhetsrätter och registre-
ringsbara legala rättigheter

b) överlåtelser och framtida överlåtelser av

internationella säkerhetsrätter;

c) förvärv av internationella säkerhetsrätter

till följd av lag- eller avtalsenlig subrogation
enligt tillämplig lag;

background image

16

SFS 2015:860

d) notices of national interests; and

e) subordinations of interests referred to in

any of the preceding sub-paragraphs.

2. Different international registries may be

established for different categories of object
and associated rights.

3. For the purposes of this Chapter and

Chapter V, the term �Sregistration⬝ includes,
where appropriate, an amendment, extension or
discharge of a registration.

Article 17
The Supervisory Authority and the
Registrar

1. There shall be a Supervisory Authority as

provided by the Protocol.

2. The Supervisory Authority shall:
a) establish or provide for the establishment

of the International Registry;

b) except as otherwise provided by the Pro-

tocol, appoint and dismiss the Registrar;

c) ensure that any rights required for the

continued effective operation of the Interna-
tional Registry in the event of a change of Reg-
istrar will vest in or be assignable to the new
Registrar;

d) after consultation with the Contracting

States, make or approve and ensure the publi-
cation of regulations pursuant to the Protocol
dealing with the operation of the International
Registry;

e) establish administrative procedures

through which complaints concerning the oper-
ation of the International Registry can be made
to the Supervisory Authority;

f) supervise the Registrar and the operation

of the International Registry;

g) at the request of the Registrar, provide

such guidance to the Registrar as the Supervi-
sory Authority thinks fit;

h) set and periodically review the structure

of fees to be charged for the services and facili-
ties of the International Registry;

d) meddelanden om nationella säkerhetsrät-

ter; och

e) efterställande av sådana säkerhetsrätter

som avses ovan.

2. Skilda internationella register får inrättas

för de olika kategorierna av objekt och för till-
hörande rättigheter.

3. I detta kapitel och kapitel V avses med re-

gistrering även ändring, utvidgning eller upp-
hävande av en registrering, beroende på sam-
manhanget.

Artikel 17
Tillsynsmyndigheten och registratorn

1. En tillsynsmyndighet ska utses i enlighet

med protokollet.

2. Tillsynsmyndigheten ska:
a) upprätta, eller låta upprätta, det internatio-

nella registret;

b) med förbehåll för protokollets bestäm-

melser, tillsätta och avsätta registratorn;

c) sörja för att de rättigheter som krävs för

en effektiv drift av det internationella registret
vid byte av registrator, kan överföras eller
överlåtas till den nya registratorn;

d) efter samråd med de fördragsslutande sta-

terna och med tillämpning av protokollet utar-
beta eller godkänna ett regelverk avseende drif-
ten av det internationella registret, och sörja för
att regelverket offentliggörs;

e) fastställa administrativt förfarande vid

tillsynsmyndigheten, för handläggning av kla-
gomål som rör driften av det internationella re-
gistret;

f) utöva tillsyn över registratorns verksam-

het och driften av det internationella registret;

g) på begäran av registratorn, ge registratorn

direktiv som tillsynsmyndigheten anser lämp-
liga;

h) fastställa och regelbundet se över avgifts-

strukturen för det internationella registrets
tjänster;

background image

17

SFS 2015:860

i) do all things necessary to ensure that an

efficient notice-based electronic registration
system exists to implement the objectives of
this Convention and the Protocol; and

j) report periodically to Contracting States

concerning the discharge of its obligations un-
der this Convention and the Protocol.

3. The Supervisory Authority may enter into

any agreement requisite for the performance of
its functions, including any agreement referred
to in Article 27(3).

4. The Supervisory Authority shall own all

proprietary rights in the data bases and ar-
chives of the International Registry.

5. The Registrar shall ensure the efficient

operation of the International Registry and per-
form the functions assigned to it by this Con-
vention, the Protocol and the regulations.

Chapter V
Other matters relating to registration

Article 18
Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify

the requirements, including the criteria for the
identification of the object:

a) for effecting a registration (which shall in-

clude provision for prior electronic transmis-
sion of any consent from any person whose
consent is required under Article;

b) for making searches and issuing search

certificates, and, subject thereto;

c) for ensuring the confidentiality of infor-

mation and documents of the International
Registry other than information and documents
relating to a registration.

2. The Registrar shall not be under a duty to

enquire whether a consent to registration under
Article 20 has in fact been given or is valid.

3. Where an interest registered as a prospec-

tive international interest becomes an interna-
tional interest, no further registration shall be
required provided that the registration informa-

i) vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att

ett effektivt elektroniskt system för registrering
av säkerhetsrätter existerar, för förverkligande
av Konventionens och protokollets syften; och

j) med jämna mellanrum rapportera till de

fördragsslutande staterna hur myndigheten
fullgör sina skyldigheter enligt Konventionen
och protokollet.

3. Tillsynsmyndigheten får ingå de avtal

som krävs för utförande av dess uppgifter,
bland annat de avtal som avses i artikel 27(3).

4. Tillsynsmyndigheten ska ha full ägande-

rätt till det internationella registrets databaser
och arkiv.

5. Registratorn ska säkerställa en effektiv

drift av det internationella registret och utföra
de uppgifter som myndigheten har ålagts i
Konventionen, protokollet och regelverket.

Kapitel V
�vriga frågor avseende registrering

Artikel 18
Villkor för registrering

1. Protokollet och regelverket ska innehålla

villkor, bland annat kriterierna för identifiering
av objektet, för:

a) registreringen (innefattande villkor för

hur samtycke ska kunna lämnas i förtid på
elektronisk väg, när så krävs enligt artikel 20);

b) sökningar och utfärdandet av sökningsin-

tyg; och,

c) att säkerställa att uppgifter och dokument

i det internationella registret, med undantag av
uppgifter och dokument som rör en registre-
ring, omfattas av sekretess.

2. Registratorn är inte skyldig att kontrollera

huruvida samtycke till registrering faktiskt har
lämnats eller är giltigt enligt artikel 20.

3. När en framtida internationell säkerhets-

rätt övergår till att bli en internationell säker-
hetsrätt, krävs ingen annan registrering, förut-
satt att uppgifterna om registreringen är till-

background image

18

SFS 2015:860

tion is sufficient for a registration of an interna-
tional interest.

4. The Registrar shall arrange for registra-

tions to be entered into the International Regis-
try data base and made searchable in chrono-
logical order of receipt, and the file shall record
the date and time of receipt.

5. The Protocol may provide that a Contract-

ing State may designate an entity or entities in
its territory as the entry point or entry points
through which the information required for
registration shall or may be transmitted to the
International Registry. A Contracting State
making such a designation may specify the re-
quirements, if any, to be satisfied before such
information is transmitted to the International
Registry.

Article 19
Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made

in conformity with Article 20.

2. A registration, if valid, shall be complete

upon entry of the required information into the
International Registry data base so as to be
searchable.

3. A registration shall be searchable for the

purposes of the preceding paragraph at the time
when:

a) the International Registry has assigned to

it a sequentially ordered file number; and

b) the registration information, including the

file number, is stored in durable form and may
be accessed at the International Registry.

4. If an interest first registered as a prospec-

tive international interest becomes an interna-
tional interest, that international interest shall
be treated as registered from the time of regis-
tration of the prospective international interest
provided that the registration was still current
immediately before the international interest
was constituted as provided by Article 7.

räckliga för att medge registreringen som en
internationell säkerhetsrätt.

4. Registratorn ska sörja för att registrering-

arna införs i det internationella registrets data-
baser och är sökbara i kronologisk ordning ef-
ter mottagandet, samt att datum och klockslag
för mottagandet införs i akten.

5. I protokollet får föreskrivas att en för-

dragsslutande stat på sitt territorium får utse ett
eller flera organ till kontaktpunkter vilka ska
ha till uppgift att översända de uppgifter som
krävs för registrering till det internationella re-
gistret. En fördragsslutande stat som utser en
kontaktpunkt får ange vilka villkor som ska
vara uppfyllda innan uppgifterna översänds till
det internationella registret.

Artikel 19
Registreringens giltighet och tidpunkt för
registrering

1. För att en registrering ska vara giltig

måste den göras enligt bestämmelserna i artikel
20.

2. En registrering, förutsatt att den är giltig,

är fullständig när de föreskrivna uppgifterna
har förts in i det internationella registrets data-
baser så att den kan bli sökbar.

3. En registrering är sökbar när:

a) registreringen har tilldelats ett aktlöpnum-

mer i det internationella registret, och

b) informationen som har registrerats, inne-

fattande aktlöpnumret, har lagrats i beständig
form och är tillgänglig i det internationella re-
gistret.

4. Om en säkerhetsrätt som först har regist-

rerats som en framtida internationell säkerhets-
rätt blir en internationell säkerhetsrätt, ska den
internationella säkerhetsrätten behandlas som
om den registrerades vid tidpunkten för regist-
reringen av den framtida internationella säker-
hetsrätten, förutsatt att den registreringen fort-
farande var gällande omedelbart innan den in-

background image

19

SFS 2015:860

5. The preceding paragraph applies with

necessary modifications to the registration of a
prospective assignment of an international in-
terest.

6. A registration shall be searchable in the

International Registry data base according to
the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20
Consent to registration

1. An international interest, a prospective in-

ternational interest or an assignment or pro-
spective assignment of an international interest
may be registered, and any such registration
amended or extended prior to its expiry, by ei-
ther party with the consent in writing of the
other.

2. The subordination of an international in-

terest to another international interest may be
registered by or with the consent in writing at
any time of the person whose interest has been
subordinated.

3. A registration may be discharged by or

with the consent in writing of the party in
whose favour it was made.

4. The acquisition of an international interest

by legal or contractual subrogation may be reg-
istered by the subrogee.

5. A registrable non-consensual right or in-

terest may be registered by the holder thereof.

6. A notice of a national interest may be reg-

istered by the holder thereof.

Article 21
Duration of registration

Registration of an international interest re-
mains effective until discharged or until expiry
of the period specified in the registration.

ternationella säkerhetsrätten bildades enligt ar-
tikel 7.

5. Föregående punkt ska tilllämpas, med

vederbörliga justeringar, vid registreringen av
en framtida överlåtelse av en internationell sä-
kerhetsrätt.

6. En registrering ska vara sökbar i det inter-

nationella registrets databas i enlighet med de
villkor som anges i protokollet.

Artikel 20
Samtycke till registrering

1. En internationell säkerhetsrätt, en fram-

tida internationell säkerhetsrätt eller en överlå-
telse eller en framtida överlåtelse av en interna-
tionell säkerhetsrätt får registreras, och regist-
reringen får ändras eller förlängas innan den
har gått ut, av endera parten med motpartens
skriftliga samtycke.

2. Efterställandet av en internationell säker-

hetsrätt till förmån för en annan internationell
säkerhetsrätt, kan registreras av den person
vars säkerhetsrätt har efterställts, eller med
dennes skriftliga samtycke.

3. En registrering får avregistreras av den till

vars förmån registreringen har gjorts, eller med
dennes skriftliga samtycke.

4. Förvärvet av en internationell säkerhets-

rätt genom lag- eller avtalsenlig subrogation
får registreras av den som övertar säkerhetsrät-
ten eller rätten.

5. En registreringsbar legal rättighet eller sä-

kerhetsrätt får registreras av innehavaren.

6. Ett meddelande om en nationell säker-

hetsrätt får registreras av innehavaren av säker-
hetsrätten.

Artikel 21
Registreringens giltighetstid

Registrering av en internationell säkerhetsrätt
är giltig till dess den avregistreras eller tills den
giltighetstid som anges i registreringen har löpt
ut.

background image

20

SFS 2015:860

Article 22
Searches

1. Any person may, in the manner prescribed

by the Protocol and regulations, make or re-
quest a search of the International Registry by
electronic means concerning interests or pro-
spective international interests registered
therein.

2. Upon receipt of a request therefor, the

Registrar, in the manner prescribed by the Pro-
tocol and regulations, shall issue a registry
search certificate by electronic means with re-
spect to any object:

a) stating all registered information relating

thereto, together with a statement indicating
the date and time of registration of such infor-
mation; or

b) stating that there is no information in the

International Registry relating thereto.

3. A search certificate issued under the pre-

ceding paragraph shall indicate that the credi-
tor named in the registration information has
acquired or intends to acquire an international
interest in the object but shall not indicate
whether what is registered is an international
interest or a prospective international interest,
even if this is ascertainable from the relevant
registration information.

Article 23
List of declarations and declared non-
consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declara-
tions, withdrawals of declaration and of the
categories of nonconsensual right or interest
communicated to the Registrar by the Deposi-
tary as having been declared by Contracting
States in conformity with Articles 39 and 40
and the date of each such declaration or with-
drawal of declaration. Such list shall be re-
corded and searchable in the name of the de-
claring State and shall be made available as
provided in the Protocol and regulations to any
person requesting it.

Artikel 22
Sökningar

1. Var person får på elektronisk väg, enligt

de närmare föreskrifterna i protokollet och re-
gelverket, söka eller begära en sökning i det in-
ternationella registret avseende säkerhetsrätter
eller framtida internationella säkerhetsrätter
som finns registrerade där.

2. När registratorn tar emot en begäran om

sökning avseende objekt ska den, enligt de när-
mare föreskrifterna i protokollet och regelver-
ket, på elektronisk väg utfärda ett intyg om
sökning i registret;

a) som ska innehålla samtliga registrerade

uppgifter om objektet samt en uppgift om da-
tum och klockslag för registreringen av uppgif-
terna; eller

b) som intygar att uppgifter om objektet sak-

nas i det internationella registret.

3. Ett intyg om sökning som har utfärdats

enligt föregående punkt ska ange att den borge-
när som anges i registreringsinformationen har
förvärvat eller avser att förvärva en internatio-
nell säkerhetsrätt i objektet, men ska inte ange
huruvida registreringen avser en internationell
säkerhetsrätt eller en framtida internationell sä-
kerhetsrätt, även om detta kan avgöras med
ledning av registrerade uppgifter.

Artikel 23
Förteckning över förklaringar och legala
rättigheter eller säkerhetsrätter

Registratorn ska upprätta en förteckning över
förklaringar, återkallanden av förklaringar
samt kategorier av legala rättigheter eller sä-
kerhetsrätter som har anmälts till myndigheten
av depositarien så som de har avgetts av de för-
dragsslutande staterna i enlighet med artiklarna
39 och 40, med datum för varje förklaring eller
återkallande av förklaring. Denna förteckning
ska registreras och göras sökbar efter namnet
på den stat som har avgett förklaringen, och
ska hållas tillgänglig på begäran, enligt när-
mare föreskrifter i protokollet och regelverket,
till var och en som begär den.

background image

21

SFS 2015:860

Article 24
Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the reg-
ulations which purports to be a certificate is-
sued by the International Registry is prima
facie proof:

a) that it has been so issued; and

b) of the facts recited in it, including the date

and time of a registration.

Article 25
Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a regis-

tered security interest or the obligations giving
rise to a registered non-consensual right or in-
terest have been discharged, or where the con-
ditions of transfer of title under a registered ti-
tle reservation agreement have been fulfilled,
the holder of such interest shall, without undue
delay, procure the discharge of the registration
after written demand by the debtor delivered to
or received at its address stated in the registra-
tion.

2. Where a prospective international interest

or a prospective assignment of an international
interest has been registered, the intending cred-
itor or intending assignee shall, without undue
delay, procure the discharge of the registration
after written demand by the intending debtor or
assignor which is delivered to or received at its
address stated in the registration before the in-
tending creditor or assignee has given value or
incurred a commitment to give value.

3. Where the obligations secured by a na-

tional interest specified in a registered notice of
a national interest have been discharged, the
holder of such interest shall, without undue de-
lay, procure the discharge of the registration af-
ter written demand by the debtor delivered to
or received at its address stated in the registra-
tion.

Artikel 24
Bevisvärde av intyg

Ett dokument som uppfyller formkraven enligt
regelverket och uppges vara ett intyg utfärdat
av det internationella registret, är bevis:

a) för att det har utfärdats av det internatio-

nella registret; och

b) för de uppgifter som anges i det, inklusive

datum och klockslag för registreringen.

Artikel 25
Upphävande av registrering

1. När de förpliktelser som säkerställts ge-

nom en registrerad säkerhetsrätt eller de för-
pliktelser som gett upphov till en registrerad le-
gal rättighet eller säkerhetsrätt har fullgjorts,
eller när villkoren för äganderättens övergång
enligt ett avtal med äganderättsförbehåll har
uppfyllts, ska innehavaren av säkerhetsrätten
utan dröjsmål, vidta åtgärder för att upphäva
registreringen på gäldenärens skriftliga begä-
ran som lämnats till eller mottagits på den
adress som anges i registreringen.

2. När en framtida internationell säkerhets-

rätt eller en framtida överlåtelse av en interna-
tionell säkerhetsrätt har registrerats, ska den
framtida borgenären eller förvärvaren utan
dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva regist-
reringen på den framtida gäldenärens eller
överlåtarens skriftliga begäran som lämnats till
eller mottagits på den adress som anges i re-
gistreringen, om sådan begäran framförs innan
den framtida borgenären eller förvärvaren utgi-
vit det som ska säkerställas, eller förbundit sig
att göra det.

3. Om de förpliktelser som säkerställts ge-

nom en nationell säkerhetsrätt och som be-
skrivs närmare i ett registrerat meddelande om
nationell säkerhetsrätt har fullgjorts, ska inne-
havaren av denna säkerhetsrätt utan dröjsmål
vidta åtgärder för att upphäva registreringen på
gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till
eller mottagits på den adress som anges i re-
gistreringen.

background image

22

SFS 2015:860

4. Where a registration ought not to have

been made or is incorrect, the person in whose
favour the registration was made shall, without
undue delay, procure its discharge or amend-
ment after written demand by the debtor deliv-
ered to or received at its address stated in the
registration.

Article 26
Access to the international registration
facilities

No person shall be denied access to the regis-
tration and search facilities of the International
Registry on any ground other than its failure to
comply with the procedures prescribed by this
Chapter.

Chapter VI
Privileges and immunities of
the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27
Legal personality; immunity

1. The Supervisory Authority shall have in-

ternational legal personality where not already
possessing such personality.

2. The Supervisory Authority and its officers

and employees shall enjoy such immunity from
legal or administrative process as is specified
in the Protocol.

3 a) The Supervisory Authority shall enjoy

exemption from taxes and such other privileges
as may be provided by agreement with the host
State.

b) For the purposes of this paragraph, �Shost

State⬝ means the State in which the Supervi-
sory Authority is situated.

4. The assets, documents, data bases and ar-

chives of the International Registry shall be in-
violable and immune from seizure or other le-
gal or administrative process.

5. For the purposes of any claim against the

Registrar under Article 28(1) or Article 44, the
claimant shall be entitled to access to such in-

4. Om en registrering inte borde ha gjorts,

eller om den är felaktig, ska den person till vars
förmån registreringen gjorts utan dröjsmål
vidta åtgärder för att upphäva eller ändra re-
gistreringen på gäldenärens skriftliga begäran
som lämnats till eller mottagits på den adress
som anges i registreringen.

Artikel 26
Tillgång till det internationella registret

Ingen person får vägras tillgång till det interna-
tionella registrets registrerings- eller söktjäns-
ter såvida inte personen har underlåtit att följa
villkoren som anges i detta kapitel.

Kapitel VI
Tillsynsmyndighetens och registratorns
privilegier och immunitet

Artikel 27
Juridisk person och immunitet

1. Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta status

som internationell juridisk person om den inte
redan har det.

2. Tillsynsmyndigheten, dess ledning och

anställda ska åtnjuta den immunitet mot rätts-
liga och administrativa åtgärder som framgår
av protokollets bestämmelser.

3. a) Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta skatte-

befrielse och andra sådana privilegier som
framgår av avtalet med värdstaten.

b) I denna punkt avses med ⬝värdstat⬝, den

stat där tillsynsmyndigheten är belägen.

4. Tillgångar, handlingar, databaser och ar-

kiv som tillhör det internationella registret ska
vara okränkbara och immuna mot beslag och
andra rättsliga eller administrativa åtgärder.

5. Den som väcker talan mot registratorn en-

ligt artikel 28(1) eller artikel 44, ska ha rätt att
få tillgång till sådana uppgifter och handlingar
som krävs för att föra talan.

background image

23

SFS 2015:860

formation and documents as are necessary to
enable the claimant to pursue its claim.

6. The Supervisory Authority may waive the

inviolability and immunity conferred by para-
graph 4.

Chapter VII
Liability of the Registrar

Article 28
Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compen-

satory damages for loss suffered by a person
directly resulting from an error or omission of
the Registrar and its officers and employees or
from a malfunction of the international regis-
tration system except where the malfunction is
caused by an event of an inevitable and irresist-
ible nature, which could not be prevented by
using the best practices in current use in the
field of electronic registry design and opera-
tion, including those related to back-up and
systems security and networking.

2. The Registrar shall not be liable under the

preceding paragraph for factual inaccuracy of
registration information received by the Regis-
trar or transmitted by the Registrar in the form
in which it received that information nor for
acts or circumstances for which the Registrar
and its officers and employees are not respon-
sible and arising prior to receipt of registration
information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be

reduced to the extent that the person who suf-
fered the damage caused or contributed to that
damage.

4. The Registrar shall procure insurance or a

financial guarantee covering the liability re-
ferred to in this Article to the extent deter-
mined by the Supervisory Authority, in accord-
ance with the Protocol.

6. Tillsynsmyndigheten får häva den

okränkbarhet och immunitet som anges i punkt
4.

Kapitel VII
Registratorns ansvar

Artikel 28
Ansvar och ekonomiska försäkringar

1. Registratorn ska vara skyldig att utge

kompensation för skada som en person åsam-
kas, om skadan är en direkt följd av fel eller
försummelse av registratorn, dess ledning eller
anställda, eller brister i det internationella re-
gistreringssystemet, såvida inte bristerna har
uppkommit genom en oundviklig händelse
som det inte går att skydda sig emot, och som
inte kunnat förebyggas genom bästa allmänt
tillämpade praxis i fråga om utformning och
drift av elektroniska register, inbegripet praxis
för backup och för säkerhets- och nätsystemen.

2. Registratorn ska inte bära ansvar enligt

föregående punkt för sakfel i de registrerings-
uppgifter som den tagit emot eller översänt i
den form som de tagits emot. Registratorn ska
inte heller bära ansvar för åtgärder eller om-
ständigheter som varken den, dess ledning eller
anställda orsakar, och som förelåg innan upp-
gifterna om registrering i det internationella re-
gistret togs emot.

3. Kompensation enligt punkt 1 kan reduce-

ras i den utsträckning som den skadelidande
har vållat eller bidragit till skadan.

4. Registratorn ska teckna försäkring eller

förse sig med en garanti som täcker det ansvar
som föreskrivs i denna artikel, i den utsträck-
ning som tillsynsmyndigheten fastställer enligt
bestämmelserna i protokollet.

background image

24

SFS 2015:860

Chapter VIII
Effects of an international interest as
against third parties

Article 29
Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any

other interest subsequently registered and over
an unregistered interest.

2. The priority of the first-mentioned interest

under the preceding paragraph applies:

a) even if the first-mentioned interest was

acquired or registered with actual knowledge
of the other interest; and

b) even as regards value given by the holder

of the first-mentioned interest with such
knowledge.

3. The buyer of an object acquires its interest

in it:

a) subject to an interest registered at the time

of its acquisition of that interest; and

b) free from an unregistered interest even if

it has actual knowledge of such an interest.

4. The conditional buyer or lessee acquires

its interest in or right over that object:

a) subject to an interest registered prior to

the registration of the international interest
held by its conditional seller or lessor; and

b) free from an interest not so registered at

that time even if it has actual knowledge of that
interest.

5. The priority of competing interests or

rights under this Article may be varied by
agreement between the holders of those inter-
ests, but an assignee of a subordinated interest
is not bound by an agreement to subordinate
that interest unless at the time of the assign-
ment a subordination had been registered relat-
ing to that agreement.

Kapitel VIII
Den internationella säkerhetsrättens verkan
gentemot tredje man

Artikel 29
Prioritetsordning mellan konkurrerande
säkerhetsrätter

1. En registrerad säkerhetsrätt har prioritet

framför varje därefter registrerad säkerhetsrätt
och varje oregistrerad säkerhetsrätt.

2. Prioriteten för den först nämnda säker-

hetsrätten i föregående punkt gäller:

a) även om säkerhetsrätten erhölls eller re-

gistrerades med faktisk vetskap om den andra
säkerhetsrätten;

b) även vad avser sådant som innehavaren

av den först registrerade säkerhetsrätten utgi-
vit, med kännedom om den andra säkerhetsrät-
ten.

3. Köparen av ett objekt förvärvar sin rätt till

objektet:

a) belastad med den säkerhetsrätt som var

registrerad när objektet förvärvas, och

b) fri från varje icke registrerad säkerhets-

rätt, även om köparen har kännedom om sådan
säkerhetsrätt.

4. Köparen till ett objekt med äganderätts-

förbehåll eller leasetagaren förvärvar rättten till
objektet:

a) belastad med den säkerhetsrätt som var

registrerad före registreringen av den interna-
tionella säkerhetsrätten som säljaren med ägan-
derättsförbehåll respektive leasegivaren har;
och

b) fri från den säkerhetsrätt som inte var re-

gistrerade vid tidpunkten för förvärvet, även
om köparen eller leasetagaren hade kännedom
om sådan säkerhetsrätt.

5. Prioriteten mellan konkurrerande säker-

hetsrätter eller rättigheter enligt denna artikel
kan ändras genom avtal mellan innehavarna av
sådana säkerhetsrätter, men förvärvaren av en
efterställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett
avtal om efterställning, såvida inte avtalet var
registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen.

background image

25

SFS 2015:860

6. Any priority given by this Article to an in-

terest in an object extends to proceeds.

7. This Convention:
a) does not affect the rights of a person in an

item, other than an object, held prior to its in-
stallation on an object if under the applicable
law those rights continue to exist after the in-
stallation; and

b) does not prevent the creation of rights in

an item, other than an object, which has previ-
ously been installed on an object where under
the applicable law those rights are created.

Article 30
Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the

debtor an international interest is effective if
prior to the commencement of the insolvency
proceedings that interest was registered in con-
formity with this Convention.

2. Nothing in this Article impairs the effec-

tiveness of an international interest in the insol-
vency proceedings where that interest is effec-
tive under the applicable law.

3. Nothing in this Article affects:
a) any rules of law applicable in insolvency

proceedings relating to the avoidance of a
transaction as a preference or a transfer in
fraud of creditors; or

b) any rules of procedure relating to the en-

forcement of rights to property which is under
the control or supervision of the insolvency ad-
ministrator.

Chapter IX
Assignments of associated rights and
international interests; rights of subrogation

Article 31
Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties,

an assignment of associated rights made in

6. Prioritet enligt denna artikel ska även

gälla för avkastning från objektet.

7. Konventionen:
a) påverkar inte en persons rätt till ett före-

mål, annat än objektet, som har installerats i ett
objekt, om rätten till föremålet fanns före in-
stallationen, förutsatt att rättten till föremålet
enligt tilllämplig lag fortsätter att gälla även ef-
ter installationen; och

b) utgör inget hinder för uppkomsten av rät-

tigheter i ett föremål, annat än objektet, som ti-
digare har varit installerade på ett objekt, förut-
satt att rätten har uppkommit enligt tillämplig
lag.

Artikel 30
Verkan av insolvens

1. I ett insolvensförfarande gentemot gälde-

nären ska en internationell säkerhetsrätt ge för-
månsrätt eller separationsrätt om säkerhetsrät-
ten var registrerad i enlighet med Konventio-
nen innan insolvensförfarandena inleddes.

2. Inget i denna artikel ska påverka förmåns-

rätten eller separationsrätten för en internatio-
nell säkerhetsrätt i ett insolvensförfarande om
en sådan rätt ges enligt den tillämpliga lagen.

3. Inget i denna artikel ska påverka:
a) tillämpningen av konkursrättsliga bestäm-

melser om återvinning i konkurs; eller

b) tillämpningen av processuella bestämmel-

ser gällande verkställighet av bättre rätt till
egendom som insolvensförvaltaren kontrollerar
eller utövar tillsyn över.

Kapitel IX
�verlåtelse av tillhörande rättigheter och
internationella säkerhetsrätter;
subrogationsrättigheter

Artikel 31
Verkan av överlåtelse

1. Såvida inte annat har avtalats mellan par-

terna, ska en överlåtelse av tillhörande rättighe-

background image

26

SFS 2015:860

conformity with Article 32 also transfers to the
assignee:

a) the related international interest; and

b) all the interests and priorities of the as-

signor under this Convention.

2. Nothing in this Convention prevents a

partial assignment of the assignor�"s associated
rights. In the case of such a partial assignment
the assignor and assignee may agree as to their
respective rights concerning the related inter-
national interest assigned under the preceding
paragraph but not so as adversely to affect the
debtor without its consent.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law

shall determine the defences and rights of set-
off available to the debtor against the assignee.

4. The debtor may at any time by agreement

in writing waive all or any of the defences and
rights of set-off referred to in the preceding
paragraph other than defences arising from
fraudulent acts on the part of the assignee.

5. In the case of an assignment by way of se-

curity, the assigned associated rights revest in
the assignor, to the extent that they are still
subsisting, when the obligations secured by the
assignment have been discharged.

Article 32
Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights trans-

fers the related international interest only if it:

a) is in writing;
b) enables the associated rights to be identi-

fied under the contract from which they arise;
and

c) in the case of an assignment by way of se-

curity, enables the obligations secured by the
assignment to be determined in accordance
with the Protocol but without the need to state
a sum or maximum sum secured.

2. An assignment of an international interest

created or provided for by a security agreement

ter som gjorts i enlighet med artikel 32, även
innebära att det till förvärvaren överlåts:

a) den tillhörande internationella säkerhets-

rätten; och

b) samtliga säkerhetsrätter och prioriteringar

som överlåtaren har enligt Konventionen.

2. Inget i Konventionen hindar en partiell

överlåtelse av överlåtarens tillhörande rättighe-
ter. Vid en sådan partiell överlåtelse är överlå-
taren och förvärvaren fria att avtala om sina
respektive rättigheter till den internationella sä-
kerhetsrätten som överlåtits enligt föregående
punkt, dock inte på ett sådant sätt att gäldenä-
rens ställning försämras utan dennes samtycke.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens

invändningar och rätt till kvittning gentemot
förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

4. Gäldenären får när som helst skriftligen,

helt eller delvis, avsäga sig rätten till invänd-
ningar och rätt till kvittning enligt föregående
punkt. Detta gäller dock inte invändningar ba-
serade på bedrägligt beteende från förvärvarens
sida.

5. Om de tillhörande rättigheterna har över-

låtits till säkerhet för en förpliktelse, återgår de
till överlåtaren, i den mån de finns kvar, när de
förpliktelser som säkerställts genom överlåtel-
sen fullgjorts.

Artikel 32
Formkrav för överlåtelsen

1. En överlåtelse av tillhörande rättigheter

medför överlåtelse av den internationella sä-
kerhetsrätten i objektet endast om:

a) överlåtelsen ingås skriftligen;
b) överlåtelsen möjliggör identifiering av de

tillhörande rättigheterna som följer av avtalet;
och

c) vid överlåtelse till säkerhet för en förplik-

telse, gör det möjligt att i enlighet med proto-
kollet fastställa de förpliktelser som säkerställs
genom överlåtelsen, utan att ett belopp eller ett
högsta säkra belopp måste anges.

2. En överlåtelse av en internationell säker-

hetsrätt som bildats eller föreskrivs i ett pant-

background image

27

SFS 2015:860

is not valid unless some or all related associ-
ated rights also are assigned.

3. This Convention does not apply to an as-

signment of associated rights which is not ef-
fective to transfer the related international in-
terest.

Article 33
Debtor�"s duty to assignee

1. To the extent that associated rights and

the related international interest have been
transferred in accordance with Articles 31 and
32, the debtor in relation to those rights and
that interest is bound by the assignment and
has a duty to make payment or give other per-
formance to the assignee, if but only if:

a) the debtor has been given notice of the as-

signment in writing by or with the authority of
the assignor; and

b) the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which

payment or performance by the debtor dis-
charges the latter from liability, payment or
performance shall be effective for this purpose
if made in accordance with the preceding para-
graph.

3. Nothing in this Article shall affect the pri-

ority of competing assignments.

Article 34
Default remedies in respect of assignment
by way of security

In the event of default by the assignor under
the assignment of associated rights and the re-
lated international interest made by way of se-
curity, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the
relations between the assignor and the assignee
(and, in relation to associated rights, apply in
so far as those provisions are capable of appli-
cation to intangible property) as if references:

avtal är inte giltigt om inte alla eller vissa till-
hörande rättigheter också överlåts.

3. Konventionen är inte tillämplig på en

överlåtelse av tillhörande rättigheter, om inte
överlåtelsen tillåter att den aktuella internatio-
nella säkerhetsrätten också överlåts.

Artikel 33
Gäldenärens förpliktelser gentemot
förvärvaren

1. I den omfattning tillhörande rättigheter

och den internationella säkerhetsrätten har
överlåtits i enlighet med artiklarna 31 och 32,
är gäldenären bunden av överlåtelsen och ska
fullgöra de säkerställda förpliktelserna gente-
mot förvärvaren, om och endast om:

a) gäldenären skriftligen har underrättats om

överlåtelsen av, eller på uppdrag av, överlåta-
ren; och

b) de tillhörande rättigheterna identifieras i

underrättelsen.

2. Oberoende av andra grunder till att betal-

ning eller fullgörande av förpliktelser från gäl-
denärens sida kan ske med befriande verkan,
ska gäldenären kunna fullgöra de säkerställda
förpliktelserna med befriande verkan om det
sker i enlighet med föregående punkt.

3. Inget i denna artikel ska påverka priori-

tetsordningen mellan konkurrerande överlåtel-
ser.

Artikel 34
�&tgärder vid avtalsbrott i samband med
överlåtelse som säkerhet

Om överlåtaren underlåter att fullgöra sina för-
pliktelser enligt en överlåtelse av tillhörande
rättigheter och den aktuella internationella sä-
kerhetsrätten, och överlåtelsen har gjorts till sä-
kerhet för en förpliktelse, är artiklarna 8, 9
samt 11 till 14 tillämpliga på förhållandet mel-
lan överlåtaren och förvärvaren (och, i fråga
om tillhörande rättigheter, tillämpliga i den ut-

background image

28

SFS 2015:860

a) to the secured obligation and the security

interest were references to the obligation se-
cured by the assignment of the associated
rights and the related international interest and
the security interest created by that assignment;

b) to the chargee or creditor and chargor or

debtor were references to the assignee and as-
signor;

c) to the holder of the international interest

were references to the assignee; and

d) to the object were references to the as-

signed associated rights and the related interna-
tional interest.

Article 35
Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments

of associated rights and at least one of the as-
signments includes the related international in-
terest and is registered, the provisions of Arti-
cle 29 apply as if the references to a registered
interest were references to an assignment of the
associated rights and the related registered in-
terest and as if references to a registered or un-
registered interest were references to a regis-
tered or unregistered assignment.

2. Article 30 applies to an assignment of as-

sociated rights as if the references to an inter-
national interest were references to an assign-
ment of the associated rights and the related in-
ternational interest.

Article 36
Assignee�"s priority with respect to
associated rights

1. The assignee of associated rights and the

related international interest whose assignment

sträckning som dessa artiklar kan tillämpas på
immateriella objekt) som om hänvisning:

a) till den säkerställda förpliktelsen och sä-

kerhetsrätten avsåg den förpliktelse som säkras
genom överlåtelsen av de tillhörande rättighe-
terna och den internationella säkerhetsrätten
samt den säkerhetsrätt som har bildas genom
överlåtelsen;

b) till säkerhetshavaren eller borgenären och

till säkerhetsställaren eller till gäldenären avsåg
förvärvare respektive överlåtare;

c) till innehavare av den internationella sä-

kerhetsrätten avsåg förvärvaren; och

d) till objektet avsåg de tillhörande rättighe-

terna och den aktuella internationella säker-
hetsrätten.

Artikel 35
Företrädesordning mellan konkurrerande
säkerhetsöverlåtelser

1. Om det finns konkurrerande överlåtelser

av tillhörande rättigheter och minst en av över-
låtelserna inkluderar den aktuella internatio-
nella säkerhetsrätten och är registrerad, ska
bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om
hänvisning till en registrerad säkerhetsrätt var
hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande
rättigheterna och den aktuella registrerade
säkerhetsrätten, och som om hänvisning till en
registrerad eller icke registrerad säkerhetsrätt
var hänvisning till en registrerad eller icke
registrerad överlåtelse.

2. Artikel 30 är tillämplig på en överlåtelse

av tillhörande rättigheter som om hänvisning
till en internationell säkerhetsrätt var hänvis-
ning till en överlåtelse av de tillhörande rättig-
heterna och den aktuella internationella säker-
hetsrätten.

Artikel 36
Förvärvarens prioritet avseende tillhörande
rättigheter

1. Förvärvaren av tillhörande rättigheter och

den aktuella internationella säkerhetsrätten,

background image

29

SFS 2015:860

has been registered only has priority under Ar-
ticle 35(1) over another assignee of the associ-
ated rights:

a) if the contract under which the associated

rights arise states that they are secured by or
associated with the object; and

b) to the extent that the associated rights are

related to an object.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of

the preceding paragraph, associated rights are
related to an object only to the extent that they
consist of rights to payment or performance
that relate to:

a) a sum advanced and utilised for the pur-

chase of the object;

b) a sum advanced and utilised for the pur-

chase of another object in which the assignor
held another international interest if the as-
signor transferred that interest to the assignee
and the assignment has been registered;

c) the price payable for the object;
d) the rentals payable in respect of the ob-

ject; or

e) other obligations arising from a transac-

tion referred to in any of the preceding subpar-
agraphs.

3. In all other cases, the priority of the com-

peting assignments of the associated rights
shall be determined by the applicable law.

Article 37
Effects of assignor�"s insolvency

The provisions of Article 30 apply to insol-
vency proceedings against the assignor as if
references to the debtor were references to the
assignor.

Article 38
Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this

Convention affects the acquisition of associ-
ated rights and the related international interest

vars förvärv har registrerats, har endast priori-
tet enligt artikel 35(1) framför en annan förvär-
vare av de tillhörande rättigheterna:

a) om avtalet av vilket de tillhörande rättig-

heterna följer, anger att objektet utgör säkerhet
för dem eller är knutet till dem; och

b) om de tillhörande rättigheterna avser ett

visst objekt.

2. Gällande (b) i föregående punkt, ska de

tillhörande rättigheterna anses avse ett visst ob-
jekt endast i den utsträckning de avser rätt till
betalning eller fullgörande som hänför sig till:

a) ett belopp som har utbetalats och nyttjats

för förvärvet av objektet;

b) ett belopp som har utbetalats och nyttjats

för förvärvet av ett annat objekt, i vilket överlå-
taren hade en annan internationell säkerhets-
rätt, om överlåtaren överförde den säkerhets-
rätten till förvärvaren och överlåtelsen har re-
gistrerats;

c) köpeskillingen för objektet;
d) hyran för objektet; eller

e) andra förpliktelser som följer av en trans-

aktion enligt denna punkt.

3. I alla andra fall ska företrädesordningen

för konkurrerande överlåtelser av tillhörande
rättigheter fastställas enligt tillämplig lag.

Artikel 37
Verkan av överlåtarens insolvens

Bestämmelserna i artikel 30 är tilllämpliga på
insolvensförfaranden gentemot överlåtaren,
som om hänvisning till gäldenär var hänvis-
ning till överlåtaren.

Artikel 38
Subrogation

1. Med förbehåll för punkt 2 ska inget i den

här Konventionen påverka förvärvet av tillhö-
rande rättigheter och den aktuella internatio-

background image

30

SFS 2015:860

by legal or contractual subrogation under the
applicable law.

2. The priority between any interest within

the preceding paragraph and a competing inter-
est may be varied by agreement in writing be-
tween the holders of the respective interests but
an assignee of a subordinated interest is not
bound by an agreement to subordinate that in-
terest unless at the time of the assignment a
subordination had been registered relating to
that agreement.

Chapter X
Rights or interests subject to declarations by
Contracting States

Article 39
Rights having priority without registration

1. A Contracting State may at any time, in a

declaration deposited with the Depositary of
the Protocol declare, generally or specifically:

a) those categories of non-consensual right

or interest (other than a right or interest to
which Article 40 applies) which under that
State�"s law have priority over an interest in an
object equivalent to that of the holder of a reg-
istered international interest and which shall
have priority over a registered international in-
terest, whether in or outside insolvency pro-
ceedings; and

b) that nothing in this Convention shall af-

fect the right of a State or State entity, inter-
governmental organisation or other private pro-
vider of public services to arrest or detain an
object under the laws of that State for payment
of amounts owed to such entity, organisation or
provider directly relating to those services in
respect of that object or another object.

2. A declaration made under the preceding

paragraph may be expressed to cover catego-

nella säkerhetsrätten genom lag- eller avtalsen-
lig subrogation.

2. Prioriteringen mellan en säkerhetsrätt som

omfattas av föregående punkt och en konkurre-
rande säkerhetsrätt kan ändras genom skriftligt
avtal mellan innehavarna av de respektive sä-
kerhetsrätterna, men en förvärvare av en efter-
ställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett avtal
om efterställning, såvida inte efterställningen
var registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

Kapitel X
Rättigheter eller säkerhetsrätter som
omfattas av förklaringar från de
fördragsslutande staterna

Artikel 39
Rättigheter som har prioritet utan
registrering

1. En fördragsslutande stat får när som helst,

i en förklaring som ska deponeras hos proto-
kollets depositarie, generellt eller specifikt
ange:

a) de kategorier av legala rättigheter eller sä-

kerhetsrätter (bortsett från rättigheter eller sä-
kerhetsrätter på vilka artikel 40 är tilllämplig)
som enligt statens lag har prioritet framför en
säkerhetsrätt till ett objekt likvärdig med säker-
hetsrätten hos en innehavare av en registrerad
internationell säkerhetsrätt, och som ska ha pri-
oritet framför en registrerad internationell sä-
kerhetsrätt, oavsett om det är fråga om insol-
vensförfarande eller inte; och

b) att inget i den här Konventionen ska på-

verka rätten för en stat, ett statligt organ, en
mellanstatlig organisation eller en privat leve-
rantör av offentliga tjänster att beslagta eller
hålla kvar ett objekt enligt statens lagar, för be-
talning av skuld till sådant organ, organisation
eller leverantör, om skulden är direkt hänförlig
till de tjänster som tillhandahållits beträffande
objektet eller ett annat objekt.

2. En förklaring som avges enligt föregå-

ende punkt kan utformas till att omfatta kate-

background image

31

SFS 2015:860

ries that are created after the deposit of that
declaration.

3. A non-consensual right or interest has pri-

ority over an international interest if and only if
the former is of a category covered by a decla-
ration deposited prior to the registration of the
international interest.

4. Notwithstanding the preceding paragraph,

a Contracting State may, at the time of ratifica-
tion, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare that a right or interest of a
category covered by a declaration made under
sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have
priority over an international interest registered
prior to the date of such ratification, accept-
ance, approval or accession.

Article 40
Registrable non-consensual rights or
interests

A Contracting State may at any time in a decla-
ration deposited with the Depositary of the
Protocol list the categories of non-consensual
right or interest which shall be registrable un-
der this Convention as regards any category of
object as if the right or interest were an interna-
tional interest and shall be regulated accord-
ingly. Such a declaration may be modified
from time to time.

Chapter XI
Application of the Convention to sales

Article 41
Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or pro-
spective sale of an object as provided for in the
Protocol with any modifications therein.

gorier som uppkommer efter deponeringen av
förklaringen.

3. En legal rättighet eller säkerhetsrätt har

prioritet framför en internationell säkerhetsrätt
om och endast om den legala rättigheten eller
säkerhetsrätten tillhör en kategori som omfattas
av en förklaring som har deponerats före re-
gistreringen av den internationella säkerhets-
rätten.

4. Trots föregående punkt får en fördragsslu-

tande stat vid tidpunkten för ratificering, god-
kännandet eller anslutningen till protokollet,
förklara att en rättighet eller säkerhetsrätt i en
kategori som omfattas av en förklaring som har
avgetts enligt punkt 1 (a) ska ha prioritet fram-
för en internationell säkerhetsrätt som har re-
gistrerats före dagen för sådan ratificeringen,
godkännandet eller anslutningen.

Artikel 40
Legala rättigheter eller säkerhetsrätter som
kan registreras

En fördragsslutande stat får när som helst i en
förklaring som deponeras hos protokollets de-
positarie ange de kategorier av legala rättighe-
ter eller säkerhetsrätter i alla kategorier av ob-
jekt som ska kunna registreras enligt den här
Konventionen som om dessa rättigheter eller
säkerhetsrätter var internationella säkerhetsrät-
ter och ska behandlas som sådana. En sådan
förklaring kan ändras över tiden.

Kapitel XI
Konventionens tillämpning på försäljning

Artikel 41
Försäljning och framtida försäljning

Den här Konventionen är tillämplig på försälj-
ning eller framtida försäljning av ett objekt i
enlighet med protokollets bestämmelser, med
de inskränkningar som framgår där.

background image

32

SFS 2015:860

Chapter XII
Jurisdiction

Article 42
Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts

of a Contracting State chosen by the parties to
a transaction have jurisdiction in respect of any
claim brought under this Convention, whether
or not the chosen forum has a connection with
the parties or the transaction. Such jurisdiction
shall be exclusive unless otherwise agreed be-
tween the parties.

2. Any such agreement shall be in writing or

otherwise concluded in accordance with the
formal requirements of the law of the chosen
forum.

Article 43
Jurisdiction under Article 13

1. The courts of a Contracting State chosen

by the parties and the courts of the Contracting
State on the territory of which the object is sit-
uated have jurisdiction to grant relief under Ar-
ticle 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in re-
spect of that object.

2. Jurisdiction to grant relief under Article

13(1)(d) or other interim relief by virtue of Ar-
ticle 13(4) may be exercised either:

a) by the courts chosen by the parties; or
b) by the courts of a Contracting State on the

territory of which the debtor is situated, being
relief which, by the terms of the order granting
it, is enforceable only in the territory of that
Contracting State.

3. A court has jurisdiction under the preced-

ing paragraphs even if the final determination
of the claim referred to in Article 13(1) will or
may take place in a court of another Contract-
ing State or by arbitration.

Kapitel XII
Jurisdiktion

Artikel 42
Val av forum

1. Med förbehåll för artiklarna 43 och 44 ska

de domstolar i en fördragsslutande stat som
parterna i en transaktion har valt, ha behörighet
att pröva alla framställningar som grundas på
Konventions bestämmelser, oavsett om den
valda domstolen har anknytning till parterna
eller transaktionen. Sådan behörighet ska vara
exklusiv, såvida inte parterna överenskommer
om annat.

2. Avtal om domstols behörighet ska vara

skriftligt eller annars uppfylla de formella krav
som i lagen i den stat där den valda domstolen
finns.

Artikel 43
Jurisdiktion enligt artikel 13

1. Domstolarna i en fördragsslutande stat,

som utsetts av parterna, och domstolarna i den
fördragsslutande stat där objektet finns, ska ha
behörighet att besluta om de åtgärder som
anges i artikel 13(1)(a), (b), (c) och artikel
13(4) gällande det objektet.

2. Behörighet att besluta om åtgärd som an-

ses i artikel 13(1)(d) eller andra interimistiska
åtgärder enligt artikel 13(4) har:

a) de domstolar parterna har valt; eller
b) domstolarna i en fördragsslutande stat på

vars territorium gäldenären befinner sig, varvid
åtgärden enligt villkoren i beslutet, endast kan
verkställas i den fördragsslutande statens terri-
torium.

3. En domstol är behörig enligt de föregå-

ende punkterna, även om det slutliga avgöran-
det av en framställan som avses i artikel 13(1)
kommer att, eller får, göras av en domstol i en
annan fördragsslutande stat eller i skiljeförfa-
rande.

background image

33

SFS 2015:860

Article 44
Jurisdiction to make orders against the
Registrar

1. The courts of the place in which the Reg-

istrar has its centre of administration shall have
exclusive jurisdiction to award damages or
make orders against the Registrar.

2. Where a person fails to respond to a de-

mand made under Article 25 and that person
has ceased to exist or cannot be found for the
purpose of enabling an order to be made
against it requiring it to procure discharge of
the registration, the courts referred to in the
preceding paragraph shall have exclusive juris-
diction, on the application of the debtor or in-
tending debtor, to make an order directed to the
Registrar requiring the Registrar to discharge
the registration.

3. Where a person fails to comply with an

order of a court having jurisdiction under this
Convention or, in the case of a national inter-
est, an order of a court of competent jurisdic-
tion requiring that person to procure the
amendment or discharge of a registration, the
courts referred to in paragraph 1 may direct the
Registrar to take such steps as will give effect
to that order.

4. Except as otherwise provided by the pre-

ceding paragraphs, no court may make orders
or give judgments or rulings against or purport-
ing to bind the Registrar.

Article 45
Jurisdiction in respect of insolvency
proceedings

The provisions of this Chapter are not applica-
ble to insolvency proceedings.

Artikel 44
Behörighet att vidta åtgärder gentemot
registratorn

1. Domstolarna som är belägna där registra-

torn har sitt huvudkontor ska ha exklusiv behö-
righet att pröva skadeståndstalan, eller besluta
om åtgärder, mot registratorn.

2. Om en person inte hörsammar en fram-

ställan som görs enligt artikel 25 och personen
inte längre existerar eller inte kan påträffas för
föreläggande att upphäva registreringen, ska
domstolarna som avses i föregående punkt ha
exklusiv behörighet att på begäran av gäldenä-
ren eller den framtida gäldenären, förelägga re-
gistratorn att upphäva registreringen.

3. Om en person inte följer ett beslut av en

domstol med behörighet enligt den här Kon-
ventionen eller, om det rör sig om en nationell
säkerhetsrätt, en behörig domstols beslut enligt
vilket personen åläggs att ändra eller upphäva
en registrering, får de domstolar som avses i
punkt 1 förelägga registratorn att vidta sådana
åtgärder som krävs för att verkställa beslutet.

4. Med förbehåll för föregående stycken får

ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar
eller fatta beslut riktade mot registratorn.

Artikel 45
Behörighet vid insolvensförfaranden

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämp-
liga på insolvensförfaranden.

background image

34

SFS 2015:860

Chapter XIII
Relationship with other Conventions

Article 45 bis
Relationship with the United Nations Con-
vention on the Assignment of Receivables in
International Trade

This Convention shall prevail over the United
Nations Convention on the Assignment of
Receivables in International Trade,
opened for
signature in New York on 12 December 2001,
as it relates to the assignment of receivables
which are associated rights related to interna-
tional interests in aircraft objects, railway roll-
ing stock and space assets.

Article 46
Relationship with the UNIDROIT
Convention on International Financial
Leasing

The Protocol may determine the relationship
between this Convention and the UNIDROIT
Convention on International Financial Leas-
ing,
signed at Ottawa on 28 May 1988.

Chapter XIV
Final provisions

Article 47
Signature, ratification, acceptance, approval
or accession

1. This Convention shall be open for signa-

ture in Cape Town on 16 November 2001 by
States participating in the Diplomatic Confer-
ence to Adopt a Mobile Equipment Convention
and an Aircraft Protocol held at Cape Town
from 29 October to 16 November 2001. After
16 November 2001, the Convention shall be
open to all States for signature at the Head-
quarters of the International Institute for the
Unification of Private Law (UNIDROIT) in
Rome until it enters into force in accordance
with Article 49.

Kapitel XIII
Förhållande till andra konventioner

Artikel 45 bis
Förhållande till FN:s konvention om
överlåtelse av fordringar inom
internationell handel

Konventionen ska ha företräde framför FN:s
konvention om överlåtelse av fordringar inom
internationell handel, öppen för underteck-
nande i New York den 12 december 2001, i
den utsträckning den avser överlåtelsen av
fordringar som utgör tillhörande rättigheter av-
seende internationella säkerhetsrätter i luft-
fartsobjekt, rullande järnvägsmateriel och
rymdobjekt.

Artikel 46
Förhållande till Unidroits konvention om
internationell finansiell leasing

Protokollet får fastställa förhållandet mellan
Konventionen och Unidroits konvention om
internationell finansiell leasing, undertecknad i
Ottawa den 28 maj 1988.

Kapitel XIV
Slutbestämmelser

Artikel 47
Undertecknande, ratifikation, godtagande,
godkännande eller anslutning

1. Den här Konventionen är öppen för un-

dertecknande i Kapstaden den 16 november
2001 av de stater som deltar i diplomatkonfe-
rensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16
november 2001 för antagande av en konven-
tion avseende lösa saker och ett luftfartsproto-
koll. Efter den 16 november 2001 ska Konven-
tionen vara öppen för undertecknande av samt-
liga stater vid sätet för Internationella institutet
för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i
Rom tills den träder i kraft i enlighet med arti-
kel 49.

background image

35

SFS 2015:860

2. This Convention shall be subject to ratifi-

cation, acceptance or approval by States which
have signed it.

3. Any State which does not sign this Con-

vention may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or ac-

cession is effected by the deposit of a formal
instrument to that effect with the Depositary.

Article 48
Regional Economic Integration
Organisations

1. A Regional Economic Integration Organi-

sation which is constituted by sovereign States
and has competence over certain matters gov-
erned by this Convention may similarly sign,
accept, approve or accede to this Convention.
The Regional Economic Integration Organisa-
tion shall in that case have the rights and obli-
gations of a Contracting State, to the extent that
that Organisation has competence over matters
governed by this Convention. Where the
number of Contracting States is relevant in this
Convention, the Regional Economic Integra-
tion Organisation shall not count as a Contract-
ing State in addition to its Member States
which are Contracting States.

2. Regional Economic Integration Organisa-

tion shall, at the time of signature, acceptance,
approval or accession, make a declaration to
the Depositary specifying the matters governed
by this Convention in respect of which compe-
tence has been transferred to that Organisation
by its Member States. The Regional Economic
Integration Organisation shall promptly notify
the Depositary of any changes to the distribu-
tion of competence, including new transfers of
competence, specified in the declaration under
this paragraph.

3. Any reference to a �SContracting State⬝ or

�SContracting States⬝ or �SState Party⬝ or �SStates
Parties⬝ in this Convention applies equally to a

2. Den här Konventionen ska ratificeras,

godtas eller godkännas av de stater som under-
tecknat den.

3. Alla stater som inte undertecknar Kon-

vention får när som helst därefter ansluta sig
till den.

4. Ratifikation, godtagande, godkännande

eller anslutning får effekt genom deponering
av ett formellt dokument därom hos deposita-
rien.

Artikel 48
Regionala organisationer för ekonomisk
integration

1. En regional organisation för ekonomisk

integration, som utgörs av suveräna stater och
är behörig vad avser vissa frågor som regleras i
Konventionen får underteckna, godta och god-
känna Konventionen eller ansluta sig till den. I
sådana fall ska den regionala organisationen
för ekonomisk integration ha samma rättigheter
och skyldigheter som en fördragsslutande stat,
i den utsträckning organisationen är behörig i
frågor som regleras i Konventionen. När anta-
let fördragsslutande stater ska räknas enligt
Konventionen, ska den regionala organisatio-
nen för ekonomisk integration inte räknas som
en fördragsslutande stat i tillägg till de med-
lemsstater som är fördragsslutande stater.

2. Vid undertecknandet, godtagandet, god-

kännandet eller anslutningen ska den regionala
organisationen för ekonomisk integration lägga
fram en förklaring för depositarien gällande de
frågor som regleras i Konventionen, vilka med-
lemsstaterna delegerat sin behörighet till orga-
nisationen. Den regionala organisationen för
ekonomisk integration ska utan dröjsmål un-
derrätta depositarien om alla eventuella änd-
ringar i behörighetsdelegeringen, inkluderande
nya behörighetsdelegeringar.

3. Hänvisningar till fördragsslutande stat,

fördragsslutande stater, stat som är part eller
stater som är parter i Konventionen ska gälla
även för en regional organisation för ekono-

background image

36

SFS 2015:860

Regional Economic Integration Organisation
where the context so requires.

Article 49
Entry into force

1. This Convention enters into force on the

first day of the month following the expiration
of three months after the date of the deposit of
the third instrument of ratification, acceptance,
approval or accession but only as regards a cat-
egory of objects to which a Protocol applies:

a) as from the time of entry into force of that

Protocol;

b) subject to the terms of that Protocol; and

c) as between States Parties to this Conven-

tion and that Protocol.

2. For other States this Convention enters

into force on the first day of the month follow-
ing the expiration of three months after the date
of the deposit of their instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession but
only as regards a category of objects to which a
Protocol applies and subject, in relation to such
Protocol, to the requirements of sub-para-
graphs (a), (b) and (c) of the preceding para-
graph.

Article 50
Internal transactions

1. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare that this Conven-
tion shall not apply to a transaction which is an
internal transaction in relation to that State
with regard to all types of objects or some of
them.

2. Notwithstanding the preceding paragraph,

the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chap-
ter V, Article 29, and any provisions of this
Convention relating to registered interests shall
apply to an internal transaction.

misk integration när detta framgår av samman-
hanget.

Artikel 49
Ikraftträdande

1. Den här Konventionen träder i kraft den

första dagen i den månad som följer efter det
att tre månader förflutit från och med den dag
då det tredje ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrumentet depo-
nerats, dock endast i fråga om en kategori av
objekt på vilken ett protokoll är tilllämpligt:

a) från och med nämnda protokolls ikraftträ-

dande;

b) i enlighet med nämnda protokolls bestäm-

melser; och

c) mellan de stater som är parter till Konven-

tionen och nämnda protokoll.

2. För övriga stater träder Konventionen i

kraft den första dagen i den månad som följer
efter det att tre månader förflutit efter dagen då
statens ratifikations-, godtagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrumentet depone-
rats, dock endast i fråga om en kategori av ob-
jekt på vilken ett protokoll är tillämpligt och, i
fråga om detta protokoll, i enlighet med de vill-
kor som avses i styckena a�c i föregående
punkt.

Artikel 50
Interna transaktioner

1. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara att
Konvention inte ska tillämpas på en transak-
tion som är intern i förhållande till denna stat i
fråga om alla eller vissa typer av objekt.

2. Föregående stycke till trots ska bestäm-

melserna i artiklarna 8(4), 9(1), 16, kapitel V,
artikel 29 och samtliga bestämmelser i den här
Konventionen om registrerade säkerhetsrätter
tillämpas på en intern transaktion.

background image

37

SFS 2015:860

3. Where notice of a national interest has

been registered in the International Registry,
the priority of the holder of that interest under
Article 29 shall not be affected by the fact that
such interest has become vested in another per-
son by assignment or subrogation under the ap-
plicable law.

Article 51
Future Protocols

1. The Depositary may create working

groups, in co-operation with such relevant non-
governmental organisations as the Depositary
considers appropriate, to assess the feasibility
of extending the application of this Conven-
tion, through one or more Protocols, to objects
of any category of high-value mobile equip-
ment, other than a category referred to in Arti-
cle 2(3), each member of which is uniquely
identifiable, and associated rights relating to
such objects.

2. The Depositary shall communicate the

text of any preliminary draft Protocol relating
to a category of objects prepared by such a
working group to all States Parties to this Con-
vention, all member States of the Depositary,
member States of the United Nations which are
not members of the Depositary and the relevant
intergovernmental organisations, and shall in-
vite such States and organisations to participate
in intergovernmental negotiations for the com-
pletion of a draft Protocol on the basis of such
a preliminary draft Protocol.

3. The Depositary shall also communicate

the text of any preliminary draft Protocol pre-
pared by such a working group to such relevant
non-governmental organisations as the Deposi-
tary considers appropriate. Such non-govern-
mental organisations shall be invited promptly
to submit comments on the text of the prelimi-
nary draft Protocol to the Depositary and to
participate as observers in the preparation of a
draft Protocol.

3. Om ett meddelande om nationell säker-

hetsrätt har registrerats i det internationella
registret, ska prioriteten för innehavaren av
denna säkerhetsrätt enligt artikel 29 inte påver-
kas av att denna säkerhetsrätt innehas av en an-
nan person till följd av överlåtelse eller subro-
gation enligt tillämplig lag.

Artikel 51
Kommande protokoll

1. Depositarien får inrätta arbetsgrupper,

vilka i samarbete med sådana icke-statliga or-
ganisationer som depositarien finner lämpliga,
ska utvärdera möjligheten att utvidga tillämp-
ningen av den här Konventionen, genom ett el-
ler flera protokoll, till att omfatta objekt i nå-
gon annan kategori av identifierbara lösa saker
av stort värde, jämte tillhörande rättigheter, än
de kategorier som anges i artikel 2(3).

2. Depositarien ska överlämna texten till

varje preliminärt utkast till protokoll avseende
en kategori av objekt som utarbetats av en så-
dan arbetsgrupp till alla stater som är parter i
Konventionen, alla stater som är medlemmar
hos depositarien, alla medlemsstater i Förenta
Nationerna som inte är medlemmar hos deposi-
tarien och alla relevanta mellanstatliga organi-
sationer, och anmoda dessa stater och organisa-
tioner att delta i mellanstatliga förhandlingar i
avsikt att utarbeta utkast till protokoll med ut-
gångspunkt i ett sådant preliminärt utkast till
protokoll.

3. Depositarien ska även överlämna texten

till varje preliminärt utkast till protokoll som
utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de icke-
statliga organisationer som depositarien finner
lämpliga. Dessa icke-statliga organisationer
ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien
lägga fram sina synpunkter på texten och att
som observatörer delta i utarbetandet av ett ut-
kast till protokoll.

background image

38

SFS 2015:860

4. When the competent bodies of the Depos-

itary adjudge such a draft Protocol ripe for
adoption, the Depositary shall convene a diplo-
matic conference for its adoption.

5. Once such a Protocol has been adopted,

subject to paragraph 6, this Convention shall
apply to the category of objects covered
thereby.

6. Article 45 bis of this Convention applies

to such a Protocol only if specifically provided
for in that Protocol.

Article 52
Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units

in which different systems of law are applica-
ble in relation to the matters dealt with in this
Convention, it may, at the time of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that
this Convention is to extend to all its territorial
units or only to one or more of them and may
modify its declaration by submitting another
declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly

the territorial units to which this Convention
applies.

3. If a Contracting State has not made any

declaration under paragraph 1, this Convention
shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this

Convention to one or more of its territorial
units, declarations permitted under this Con-
vention may be made in respect of each such
territorial unit, and the declarations made in re-
spect of one territorial unit may be different
from those made in respect of another territo-
rial unit.

5. If by virtue of a declaration under para-

graph 1, this Convention extends to one or
more territorial units of a Contracting State:

4. När depositariens behöriga organ faststäl-

ler att ett sådant utkast till protokoll är färdigt
att antas ska depositarien sammankalla en dip-
lomatkonferens för antagande av protokollet.

5. Med förbehåll för punkt 6 ska den här

Konventionen, när ett protokoll har antagits,
vara tillämplig på den kategori av objekt som
avses i nämnda protokoll.

6. Artikel 45 bis i den här Konventionen är

tillämplig på ett protokoll endast om detta ut-
tryckligen föreskrivs i protokollet.

Artikel 52
Territoriella enheter

1. Om en fördragsslutande stat har territori-

ella enheter i vilka olika rättssystem är till-
lämpliga på frågor som regleras i den här Kon-
ventionen, får den vid ratifikationen, godtagan-
det, godkännandet eller anslutningen förklara
att den här Konventionen ska var tilllämplig i
alla dess territoriella områden, eller endast i nå-
gon eller några av dessa, och får när som helst
ändra denna förklaring genom att avge en ny
förklaring.

2. I en sådan förklaring ska det uttryckligen

anges i vilka territoriella områden den här
Konventionen ska var tilllämplig.

3. Om en fördragsslutande stat inte har av-

gett någon förklaring enligt punkt 1, ska den
här Konventionen tillämpas på alla territoriella
områden i staten.

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker

tillämpningen av Konventionen till att omfatta
en eller flera av sina territoriella områden, får
förklaringar som kan avges enligt Konventio-
nen, avges i fråga om var och en av dessa terri-
toriella områden, och avgivna förklaringar gäl-
lande ett territoriellt område kan ha en annan
lydelse än de som har avgetts gällande ett annat
territoriellt område.

5. Om Konventionen enligt en förklaring

som har avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på
en eller flera territoriella områden i en för-
dragsslutande stat:

background image

39

SFS 2015:860

a) the debtor is considered to be situated in a

Contracting State only if it is incorporated or
formed under a law in force in a territorial unit
to which this Convention applies or if it has its
registered office or statutory seat, centre of ad-
ministration, place of business or habitual resi-
dence in a territorial unit to which this Conven-
tion applies;

b) any reference to the location of the object

in a Contracting State refers to the location of
the object in a territorial unit to which this
Convention applies; and

c) any reference to the administrative au-

thorities in that Contracting State shall be con-
strued as referring to the administrative author-
ities having jurisdiction in a territorial unit to
which this Convention applies.

Article 53
Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratifi-
cation, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare the relevant �Scourt⬝ or
�Scourts⬝ for the purposes of Article 1 and
Chapter XII of this Convention.

Article 54
Declarations regarding remedies

1. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare that while the
charged object is situated within, or controlled
from its territory the chargee shall not grant a
lease of the object in that territory.

2. A Contracting State shall, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare whether or not any
remedy available to the creditor under any pro-
vision of this leave of the court.

a) ska gäldenären anses finnas i en fördrags-

slutande stat endast om gäldenären bildats en-
ligt lagen i ett territoriellt område på vilken
Konventionen ska tillämpas, eller om gäldenä-
ren har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller
hemvist i ett territoriellt område inom vilket
Konventionen ska tillämpas;

b) ska varje hänvisning till objektets läge i

en fördragsslutande stat avse objektets läge i
ett territoriellt område inom vilket Konventio-
nen ska tillämpas; och

c) ska varje hänvisning till administrativa

myndigheter i den fördragsslutande staten upp-
fattas som de behöriga administrativa myndig-
heterna i det territoriella området inom vilket
Konventionen ska tillämpas.

Artikel 53
Fastställande av domstolar

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen,
godtagandet, godkännandet av protokollet eller
anslutningen till detta förklara vilken eller
vilka domstolar som är relevanta vid tilllämp-
ningen av artikel 1 och kapitel XII i den här
Konventionen.

Artikel 54
Förklaringar om åtgärder

1. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara att
säkerhetshavaren, när den säkerställda till-
gången är belägen på dess territorium eller
kontrolleras därifrån, inte får leasa ut till-
gången inom territoriet.

2. En fördragsslutande stat ska vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara om
en åtgärd, som står till borgenärens förfogande
enligt en bestämmelse i Konventionen och vars
verkställighet enligt dessa bestämmelser inte
förutsätter en framställan hos domstol, får vid-
tas endast efter domstolens samtycke.

background image

40

SFS 2015:860

Article 55
Declarations regarding relief pending final
determination

A Contracting State may, at the time of ratifi-
cation, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare that it will not apply the
provisions of Article 13 or Article 43, or both,
wholly or in part. The declaration shall specify
under which conditions the relevant Article
will be applied, in case it will be applied partly,
or otherwise which other forms of interim re-
lief will be applied.

Article 56
Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Con-

vention but declarations authorised by Articles
39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be
made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration

or any withdrawal of a declaration made under
this Convention shall be notified in writing to
the Depositary.

Article 57
Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent

declaration, other than a declaration authorised
under Article 60, at any time after the date on
which this Convention has entered into force
for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall

take effect on the first day of the month follow-
ing the expiration of six months after the date
of receipt of the notification by the Depositary.
Where a longer period for that declaration to
take effect is specified in the notification, it
shall take effect upon the expiration of such
longer period after receipt of the notification
by the Depositary.

Artikel 55
Förklaringar om interimistiska åtgärder
före avgörande av sakfråga

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen,
godtagandet, godkännandet av eller anslut-
ningen till protokollet, förklara att staten inte,
eller endast delvis, kommer att tillämpa be-
stämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller
båda. Av förklaringen måste framgå under
vilka förutsättningar bestämmelserna i den re-
levanta artikeln kommer att tillämpas, om de
ska tillämpas delvis, eller vilka andra interimis-
tiska åtgärder som kommer att tillämpas.

Artikel 56
Reservationer och förklaringar

1. Ingen reservation får göras mot den här

Konvention, men förklaringar som är tillåtna
enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57,
58 och 60 får avges i enlighet med dessa be-
stämmelser.

2. Varje förklaring, efterföljande förklaring

eller återkallande av förklaring enligt den här
Konventionen ska anmälas skriftligen till de-
positarien.

Artikel 57
Efterföljande förklaringar

1. En fördragsslutande stat får när som helst

avge en efterföljande förklaring, med undantag
av förklaringar till artikel 60, efter dagen för
Konventionens ikraftträdande i förhållande till
den aktuella staten, genom en anmälan därom
till depositarien.

2. En sådan efterföljande förklaring får ver-

kan den första dagen i den månad som följer
efter det att sex månader förflutit från och med
den dag då depositarien mottagit anmälan. Om
det i anmälan anges att förklaringen ska få ver-
kan först efter en längre tid, ska förklaringen få
verkan när den angivna tidsperioden har förflu-
tit från det att depositarien mottagit anmälan.

background image

41

SFS 2015:860

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Convention shall continue to apply, as if
no such subsequent declarations had been
made, in respect of all rights and interests aris-
ing prior to the effective date of any such sub-
sequent declaration.

Article 58
Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declara-

tion under this Convention, other than a decla-
ration authorised under Article 60, may with-
draw it at any time by notifying the Depositary.
Such withdrawal is to take effect on the first
day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the noti-
fication by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph,

this Convention shall continue to apply, as if
no such withdrawal of declaration had been
made, in respect of all rights and interests aris-
ing prior to the effective date of any such with-
drawal.

Article 59
Denunciations

1. Any State Party may denounce this Con-

vention by notification in writing to the Depos-
itary.

2. Any such denunciation shall take effect

on the first day of the month following the ex-
piration of twelve months after the date on
which notification is received by the Deposi-
tary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Convention shall continue to apply, as if
no such denunciation had been made, in re-
spect of all rights and interests arising prior to
the effective date of any such denunciation.

3. Trots föregående stycken ska Konventio-

nen fortsätta att tillämpas som om en sådan ef-
terföljande förklaring inte har avgetts, i fråga
om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som
uppkommit före den dag då den efterföljande
förklaringen fick verkan.

Artikel 58
�&terkallande av förklaringar

1. Alla de stater som är parter och har avgett

en förklaring enligt Konventionen, med undan-
tag av en sådan förklaring som får avges enligt
artikel 60, får när som helst återkalla den ge-
nom en anmälan därom till depositarien. Ett så-
dant återkallande får verkan den första dagen i
den månad som följer efter det att sex månader
förflutit från och med den dag då depositarien
mottagit anmälan.

2. Trots föregående stycke ska Konventio-

nen fortsätta att tillämpas som om en sådan för-
klaring inte har återkallats, i fråga om alla rät-
tigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit
före den dag då återkallandet fick verkan.

Artikel 59
Uppsägning

1. Alla stater som är parter får säga upp

Konventionen genom en skriftlig anmälan till
depositarien.

2. En sådan uppsägning får verkan den för-

sta dagen i den månad som följer efter det att
tolv månader har förflutit från och med den dag
då depositarien mottog anmälan.

3. Trots föregående stycken ska den här

Konventionen fortsätta att tillämpas som om en
uppsägning inte hade skett, i fråga om alla rät-
tigheter och säkerhetsrätter som uppkommit
före den dag då uppsägningen fick verkan.

background image

42

SFS 2015:860

Article 60
Transitional provisions

1. Unless otherwise declared by a Contract-

ing State at any time, the Convention does not
apply to a pre-existing right or interest, which
retains the priority it enjoyed under the appli-
cable law before the effective date of this Con-
vention.

2. For the purposes of Article 1(v) and of de-

termining priority under this Convention:

a) �Seffective date of this Convention⬝ means

in relation to a debtor the time when this Con-
vention enters into force or the time when the
State in which the debtor is situated becomes a
Contracting State, whichever is the later; and

b) the debtor is situated in a State where it

has its centre of administration or, if it has no
centre of administration, its place of business
or, if it has more than one place of business, its
principal place of business or, if it has no place
of business, its habitual residence.

3. A Contracting State may in its declaration

under paragraph 1 specify a date, not earlier
than three years after the date on which the
declaration becomes effective, when this Con-
vention and the Protocol will become applica-
ble, for the purpose of determining priority, in-
cluding the protection of any existing priority,
to pre-existing rights or interests arising under
an agreement made at a time when the debtor
was situated in a State referred to in sub-para-
graph (b) of the preceding paragraph but only
to the extent and in the manner specified in its
declaration.

Article 61
Review Conferences, amendments and
related matters

1. The Depositary shall prepare reports yearly
or at such other time as the circumstances may
require for the States Parties as to the manner
in which the international regimen established
in this Convention has operated in practice. In

Artikel 60
�vergångsbestämmelser

1. Såvida inte en fördragsslutande stat vid

något tillfälle förklarar något annat, ska Kon-
ventionen inte tillämpas på en redan befintlig
rättighet eller säkerhetsrätt, vilken behåller den
prioritet den hade enligt tillämplig lag innan
den dag då Konventionen fick verkan.

2. För tillämpningen av artikel 1(v) och för

fastställande av prioritet enligt den här Kon-
ventionen:

a) avses med ⬝den dag då Konventionen fick

verkan⬝ i fråga om gäldenären, antingen den
tidpunkt då Konventionen träder i kraft eller
den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären be-
finner sig blir fördragsslutande stat, varvid den
dag som infaller sist ska gälla; och

b) ska gäldenären anses befinna sig i en stat i

vilken dennes huvudkontor är beläget eller, om
denne saknar huvudkontor, dennes driftställe,
eller om gäldenären har mer än ett driftställe,
dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne
saknar driftställe, dennes hemvist är beläget.

3. En fördragsslutande stat får i en förklaring

enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla
tidigast tre år efter den dag då förklaringen får
verkan, från och med vilket Konventionen och
protokollet ska tillämpas, i fråga om faststäl-
landet av prioritet, inbegripet skydd av varje
redan befintlig prioritet, på redan befintliga rät-
tigheter eller säkerhetsrätter som bildats enligt
ett avtal som ingåtts när gäldenären befann sig
i en stat enligt punkt 2(b), dock endast i den ut-
sträckning och på det sätt som anges i nämnda
förklaring.

Artikel 61
Konferenser för utvärdering, ändringar och
därtill hörande frågor

Depositarien ska varje år, eller med annat
lämpligt tidsintervall, utarbeta rapporter rik-
tade till de stater som är parter om hur den in-
ternationella ordning som inrättas genom Kon-
ventionen fungerar i praktiken. Depositarien

background image

43

SFS 2015:860

preparing such reports, the Depositary shall
take into account the reports of the Supervisory
Authority concerning the functioning of the in-
ternational registration system.

2. At the request of not less than twenty-five

per cent of the States Parties, Review Confer-
ences of States Parties shall be convened from
time to time by the Depositary, in consultation
with the Supervisory Authority, to consider:

a) the practical operation of this Convention

and its effectiveness in facilitating the asset-
based financing and leasing of the objects cov-
ered by its terms;

b) the judicial interpretation given to, and

the application made of the terms of this Con-
vention and the regulations;

c) the functioning of the international regis-

tration system, the performance of the Regis-
trar and its oversight by the Supervisory Au-
thority, taking into account the reports of the
Supervisory Authority; and

d) whether any modifications to this Con-

vention or the arrangements relating to the In-
ternational Registry are desirable.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to

this Convention shall be approved by at least a
two-thirds majority of States Parties participat-
ing in the Conference referred to in the preced-
ing paragraph and shall then enter into force in
respect of States which have ratified, accepted
or approved such amendment when ratified,
accepted, or approved by three States in ac-
cordance with the provisions of Article 49 re-
lating to its entry into force.

4. here the proposed amendment to this Con-

vention is intended to apply to more than one
category of equipment, such amendment shall
also be approved by at least a two-thirds major-
ity of States Parties to each Protocol that are
participating in the Conference referred to in
paragraph 2.

ska utarbeta rapporterna med beaktande av till-
synsmyndighetens rapporter om driften av det
internationella registreringssystemet.

2. På begäran av minst tjugofem procent av

de stater som är parter ska depositarien i sam-
råd med tillsynsmyndigheten anordna återkom-
mande utvärderingskonferenser för dessa stater
för genomgång av:

a) hur Konventionen till-lämpas i praktiken

och i vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt
i tillgångar och leasing av objekt som faller
inom Konventionens tillämpningsområde fak-
tiskt underlättas genom Konventionen;

b) den juridiska tolkningen och tillämp-

ningen av Konventionen och regelverket;

c) det internationella registreringssystemets

funktion, registratorns utförande och tillsyns-
myndighetens tillsyn över registratorn, på
grundval av tillsynsmyndighetens rapporter;
och

d) huruvida det är önskvärt med någon för-

ändring av den här Konventionen eller bestäm-
melserna om det internationella registret.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska varje änd-

ring av den här Konventionen godkännas av
minst två tredjedels majoritet av de stater som
är parter och som deltar vid konferensen enligt
föregående stycke, och träder sedan i kraft i
förhållande till de stater som har ratificerat,
godtagit eller godkänt denna sedan den ratifi-
cerats, godtagits eller godkänts av tre stater i
enlighet med bestämmelserna i artikel 49 om
Konventionens ikraftträdande.

4. Om avsikten är att den föreslagna änd-

ringen av Konventionen ska tillämpas på mer
än en kategori av utrustning, ska den likaledes
godkännas av minst två tredjedels majoritet av
de stater som är parter i varje protokoll och
som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

background image

44

SFS 2015:860

Article 62
Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance,

approval or accession shall be deposited with
the International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT), which is hereby
designated the Depositary.

2. The Depositary shall:
a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval
or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Con-

vention;

(iii) each declaration made in accordance

with this Convention, together with the date
thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any

declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of

this Convention together with the date thereof
and the date on which it takes effect;

b) transmit certified true copies of this Con-

vention to all Contracting States;

c) provide the Supervisory Authority and the

Registrar with a copy of each instrument of rat-
ification, acceptance, approval or accession, to-
gether with the date of deposit thereof, of each
declaration or withdrawal or amendment of a
declaration and of each notification of denunci-
ation, together with the date of notification
thereof, so that the information contained
therein is easily and fully available; and

d) perform such other functions customary

for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries, having been duly author-
ised, have signed this Convention.

Artikel 62
Depositarien och dess uppgifter

1. Ratifikations-, godtagande-, godkän-

nande- och anslutningsinstrument ska depone-
ras hos Internationella institutet för harmonise-
ring av privaträtten (Unidroit), nedan kallad
depositarien.

2. Depositarien ska:
a) underrätta alla fördragsslutande stater om:
(i) varje nytt undertecknande eller varje ny

deponering av ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrument och om
datum för detta undertecknande eller denna de-
ponering;

(ii) datum för Konventionens ikraftträ-

dande;

(iii) om varje förklaring som avges enligt

Konventionen och om datum för denna förkla-
ring;

(iv) om varje återkallande eller ändring av

förklaringar, samt om datum för sådant återkal-
lande eller sådan ändring; och

(v) varje anmälan om uppsägning av Kon-

vention samt om datum för sådan uppsägning
och om dag den får verkan;

b) överlämna bestyrkta avskrifter av Kon-

ventionen till alla fördragsslutande stater,

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn

med avskrifter av alla ratifikations-, godta-
gande-, godkännande- eller anslutningsinstru-
ment, underrätta dem om dagen för deponering
av dessa, om alla förklaringar, återkallanden
och ändringar av förklaringar samt om alla an-
mälningar om uppsägning, med uppgift om da-
tum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i
dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga,
och

d) utföra de övriga uppgifter som normalt

åligger depositarier.

TILL BEKR�FTELSE H�RAV har under-
tecknade befullmäktigade ombud med stöd av
vederbörliga fullmakter undertecknat denna
konvention.

background image

45

SFS 2015:860

DONE at Cape Town, this sixteenth day of No-
vember, two thousand and one, in a single orig-
inal in the English, Arabic, Chinese, French,
Russian and Spanish languages, all texts being
equally authentic, such authenticity to take ef-
fect upon verification by the Joint Secretariat
of the Conference under the authority of the
President of the Conference within ninety days
hereof as to the conformity of the texts with
one another.

I Kapstaden den sextonde november tvåtusen
ett i ett enda exemplar på engelska, arabiska,
kinesiska, franska, ryska och spanska språken,
vilka texter alla har lika giltighet, vilken giltig-
het träder i kraft när konferensens gemen-
samma sekretariat under överinseende av kon-
ferensens ordförande inom 90 dagar från och
med dagen för denna akt har kontrollerat den
inbördes överensstämmelsen mellan dessa tex-
ter.

background image

46

SFS 2015:860

PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL INTERESTS IN
MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS
SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTO-
COL,

CONSIDERING it necessary to implement the
Convention on International Interests in Mo-
bile Equipment
(hereinafter referred to as �Sthe
Convention⬝) as it relates to aircraft equip-
ment, in the light of the purposes set out in the
preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Conven-
tion to meet the particular requirements of air-
craft finance and to extend the sphere of appli-
cation of the Convention to include contracts
of sale of aircraft equipment,

MINDFUL of the principles and objectives of
the Convention on International Civil Aviation,
signed at Chicago on 7 December 1944,

HAVE AGREED upon the following provi-
sions relating to aircraft equipment:

Chapter I
Sphere of application and general
provisions

Article I
Defined terms

1. In this Protocol, except where the context

otherwise requires, terms used in it have the
meanings set out in the Convention.

2. In this Protocol the following terms are

employed with the meanings set out below:

a) �Saircraft⬝ means aircraft as defined for the

purposes of the Chicago Convention which are
either airframes with aircraft engines installed
thereon or helicopters;

PROTOKOLL
TILL KONVENTIONEN OM
INTERNATIONELLA
S�KERHETSR�TTER I L�SA SAKER,
OM S�RSKILDA FR�&GOR R�RANDE
LUFTFARTSOBJEKT

DE STATER SOM �R PARTER TILL
DETTA PROTOKOLL,

ANSER att konventionen om internationella
säkerhetsrätter i lösa saker (Konventionen) bör,
mot bakgrund av Konventionens syften såsom
dessa kommer till uttryck i Konventionens in-
gress, implementeras i den utsträckning den är
tilllämplig på luftfartsobjekt,

�R MEDVETNA om att Konventionen bör
anpassas efter de särskilda villkor som gäller
vid luftfartsfinansiering, och utvidgas till att
omfatta försäljning av luftfartsobjekt,

�R MEDVETNA om principerna i och syftet
med Konventionen om Internationell Civil
Luftfart undertecknad i Chicago den 7 decem-
ber 1944 (Chicagokonventionen),

HAR ENATS om följande bestämmelser om
luftfartsobjekt:

Kapitel I
Tillämpningsområde och allmänna
bestämmelser

Artikel I
Definitioner

1. Om inte annat framgår av sammanhanget

ska termer som definieras i Konventionen ha
samma betydelse i detta protokoll (Protokollet).

2. I Protokollet har följande termer den bety-

delse som anges nedan:

a) luftfartyg: luftfartyg enligt definitionen i

Chicagokonventionen, dvs. luftfartygsskrov
med flygmotorer installerade, eller helikoptrar;

Bilaga 2

background image

47

SFS 2015:860

b) �Saircraft engines⬝ means aircraft engines

(other than those used in military, customs or
police services) powered by jet propulsion or
turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft en-

gines, have at least 1750 lb of thrust or its
equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-

powered aircraft engines, have at least 550
rated take-off shaft horsepower or its equiva-
lent, together with all modules and other in-
stalled, incorporated or attached accessories,
parts and equipment and all data, manuals and
records relating thereto;

c) �Saircraft objects⬝ means airframes, air-

craft engines and helicopters;

d) �Saircraft register⬝ means a register main-

tained by a State or a common mark registering
authority for the purposes of the Chicago Con-
vention;

e) �Sairframes⬝ means airframes (other than

those used in military, customs or police serv-
ices) that, when appropriate aircraft engines are
installed thereon, are type certified by the com-
petent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) pers