SFS 2015:860 Lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

150860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om internationella säkerhetsrätter i lösa saker;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas på sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som

regleras i konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den
16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och protokollet till konventionen
om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande
luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet).

Lagen tillämpas också, i den utsträckning som följer av konventionen, på

sådana säkerhetsrätter och andra rättigheter som har uppkommit enligt annan
lag och som omfattas av Sveriges förklaringar till artiklarna 39 och 40 i kon-
ventionen. Förklaringarna finns, tillsammans med förklaringar som avser arti-
kel 54.2 i konventionen och artiklarna XII och XIII i protokollet, i Sveriges
överenskommelser med främmande makter (SÖ).

Internationella bestämmelser som ska gälla som svensk lag

2 §

Artiklarna 1–16, 18–22, 24–26, 28–38, 41–46 och 60.1 och 60.2 i Kap-

stadskonventionen ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar

registreringsorganet eller de fördragsslutande parternas förpliktelser mot var-
andra.

Konventionens engelska originaltext finns tillsammans med en svensk

översättning som bilaga 1 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk –
arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna
har samma giltighet.

3 §

Artiklarna I–VII, IX, XII–XVI och XX–XXV i luftfartsprotokollet ska i

originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet.

Protokollets engelska originaltext finns tillsammans med en svensk över-

sättning som bilaga 2 till denna lag. Texterna på övriga originalspråk – ara-
biska, franska, kinesiska, ryska och spanska – finns i SÖ. Originaltexterna har
samma giltighet.

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

SFS 2015:860

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:860

Kvarhållande av luftfartsobjekt

4 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 39.1b i Kapstads-

konventionen ska 2 och 3 §§ inte hindra att en borgenär med stöd av annan
lag kvarhåller eller beslagtar ett luftfartsobjekt till säkerhet för en fordran, om
denna fordran grundar sig på tillhandahållandet av offentliga tjänster.

Möjlighet att registrera vissa nationella rättigheter

5 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 40 i Kapstadskon-

ventionen kan en säkerhetsrätt som uppkommer till följd av ett avgörande om
kvarstad, betalningssäkring eller utmätning som meddelats av domstol eller
av Kronofogdemyndigheten registreras i det internationella registret. Säker-
hetsrätten ska därefter behandlas som en internationell säkerhetsrätt.

En borgenärs rätt att vidta åtgärder utan beslut av domstol

6 §

I enlighet med Sveriges förklaring avseende artikel 54.2 i Kapstadskon-

ventionen får en borgenär vidta åtgärder enligt konventionen eller luftfarts-
protokollet utan beslut av domstol, om det inte i någon av överenskommel-
serna uttryckligen anges att beslut av domstol är nödvändigt.

Reservforum

7 §

Om det finns svensk domsrätt enligt någon av de bestämmelser i Kap-

stadskonventionen eller luftfartsprotokollet som anges i 2 och 3 §§ och någon
annan behörig domstol saknas, är Stockholms tingsrätt behörig.

Tillämpliga bestämmelser i vissa insolvenssituationer

8 §

I en insolvenssituation enligt artikel I.2m i luftfartsprotokollet tillämpas,

om gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige på så sätt som anges
i artikel I.2n, artikel XI alternativ A. Vid tillämpningen får den väntetid som
anges i artikeln inte överstiga 60 kalenderdagar.

Avtalsparterna kan genom skriftligt avtal bestämma att första stycket inte

ska tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Bestämmelserna i 8 § tillämpas inte i insolvenssituationer som har upp-

kommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

PETER HULTQVIST
(Justitiedepartementet)

background image

3

SFS 2015:860

Bilaga 1

CONVENTION

ON INTERNATIONAL INTERESTS
IN MOBILE EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS CONVEN-
TION,

AWARE of the need to acquire and use mobile
equipment of high value or particular eco-
nomic significance and to facilitate the financ-
ing of the acquisition and use of such equip-
ment in an efficient manner,

RECOGNISING the advantages of asset-based
financing and leasing for this purpose and de-
siring to facilitate these types of transaction by
establishing clear rules to govern them,

MINDFUL of the need to ensure that interests
in such equipment are recognised and pro-
tected universally,

DESIRING to provide broad and mutual eco-
nomic benefits for all interested parties,

BELIEVING that such rules must reflect the
principles underlying asset-based financing
and leasing and promote the autonomy of the
parties necessary in these transactions,

CONSCIOUS of the need to establish a legal
framework for international interests in such
equipment and for that purpose to create an in-
ternational registration system for their protec-
tion,

TAKING INTO CONSIDERATION the ob-
jectives and principles enunciated in existing
Conventions relating to such equipment,

HAVE AGREED upon the following provi-
sions:

KONVENTION

OM INTERNATIONELLA
SÄKERHETSRÄTTER I LÖSA SAKER

DE STATER SOM ÄR PARTER I DENNA
KONVENTION,

ÄR MEDVETNA om att förvärv och nyttjande
av lösa saker av stort värde eller av särskild
ekonomisk betydelse bör kunna finansieras på
ett effektivt sätt,

INSER fördelarna med leasing och finansiering
mot säkerhet i de aktuella tillgångarna och är
angelägna om att underlätta denna typ av trans-
aktioner genom att fastställa tydliga regler för
desamma,

ÄR MEDVETNA om behovet av att se till att
säkerhetsrätten i sådana lösa saker erkänns och
skyddas globalt,

VILL se till att alla berörda parter åtnjuter öm-
sesidig ekonomisk nytta,

ÄR ÖVERTYGADE om att det är nödvändigt
att det i reglerna tas hänsyn till de principer
som ligger till grund för leasing och finansie-
ring med de aktuella tillgångarna som säkerhet,
och att principen gällande parternas oberoende
respekteras,

ÄR MEDVETNA om att ett särskilt juridiskt
ramverk bör fastställas för internationella sä-
kerhetsrätter i sådana lösa saker och att ett in-
ternationellt registreringssystem bör bildas för
att skydda dessa säkerhetsrätter,

HAR MED HÄNSYN TILL syftena och prin-
ciperna i de gällande konventionerna om flytt-
bara objekt,

ENATS om följande bestämmelser:

background image

4

SFS 2015:860

Chapter I
Sphere of application and general
provisions

Article 1
Definitions

In this Convention, except where the context
otherwise requires, the following terms are em-
ployed with the meanings set out below:

1. “agreement” means a security agreement,

a title reservation agreement or a leasing agree-
ment;

2. “assignment” means a contract which,

whether by way of security or otherwise, con-
fers on the assignee associated rights with or
without a transfer of the related international
interest;

3. “associated rights” means all rights to

payment or other performance by a debtor un-
der an agreement which are secured by or asso-
ciated with the object;

4. “commencement of the insolvency pro-

ceedings” means the time at which the insol-
vency proceedings are deemed to commence
under the applicable insolvency law;

5. “conditional buyer” means a buyer under

a title reservation agreement;

6. “conditional seller” means a seller under a

title reservation agreement;

7. “contract of sale” means a contract for the

sale of an object by a seller to a buyer which is
not an agreement as defined in (a) above;

8. “court” means a court of law or an admin-

istrative or arbitral tribunal established by a
Contracting State;

9. “creditor” means a chargee under a secu-

rity agreement, a conditional seller under a title
reservation agreement or a lessor under a leas-
ing agreement;

10. “debtor” means a chargor under a secu-

rity agreement, a conditional buyer under a title
reservation agreement, a lessee under a leasing
agreement or a person whose interest in an ob-
ject is burdened by a registrable non-consen-
sual right or interest;

Kapitel I
Tillämpningsområde och allmänna
bestämmelser

Artikel 1
Definitioner

Om inte annat framgår av sammanhanget avses
i denna konvention (Konventionen) med:

a) avtal: pantavtal, avtal med äganderättsför-

behåll eller leasingavtal;

b) överlåtelse: en överenskommelse som

innebär att förvärvaren, antingen som en säker-
het för en förpliktelse eller i annat fall, erhåller
tillhörande rättigheter, med eller utan överfö-
ring av den internationella säkerhetsrätten;

c) tillhörande rättigheter: rätt till betalning

eller till annan prestation av en gäldenär enligt
ett avtal säkerställt med eller som avser objek-
tet;

d) inledande av insolvensförfaranden: den

tidpunkt då insolvensförfaranden ska anses ha
inletts enligt tillämplig insolvenslagstiftning;

e) köpare med förbehåll: köpare enligt ett

avtal med äganderättsförbehåll;

f) säljare med förbehåll: säljare enligt ett av-

tal med äganderättsförbehåll;

g) försäljningsavtal: annan överenskom-

melse om försäljning av objekt, av en säljare
till en köpare, än ett sådant avtal som avses i a
ovan;

h) domstol: en domstol i, eller en skilje-

nämnd som tillsatts av, en fördragsslutande
stat;

i) borgenär: en säkerhetshavare enligt ett

pantavtal, en säljare med äganderättsförbehåll
eller en leasegivare enligt ett leasingavtal;

j) gäldenär: säkerhetsställare enligt ett pant-

avtal, en köpare enligt ett avtal med ägande-
rättsförbehåll, en leasetagare enligt ett leasing-
avtal, eller en person vars rätt till visst objekt är
belastad av en registreringsbar legal rättighet
eller säkerhetsrätt;

background image

5

SFS 2015:860

11. “insolvency administrator” means a per-

son authorised to administer the reorganisation
or liquidation, including one authorised on an
interim basis, and includes a debtor in posses-
sion if permitted by the applicable insolvency
law;

12. “insolvency proceedings” means bank-

ruptcy, liquidation or other collective judicial
or administrative proceedings, including in-
terim proceedings, in which the assets and af-
fairs of the debtor are subject to control or su-
pervision by a court for the purposes of reor-
ganisation or liquidation;

13. “interested persons” means:
(i) the debtor;
(ii) any person who, for the purpose of as-

suring performance of any of the obligations in
favour of the creditor, gives or issues a surety-
ship or demand guarantee or a standby letter of
credit or any other form of credit insurance;

(iii) any other person having rights in or over

the object;

14. “internal transaction” means a transac-

tion of a type listed in Article 2(2)(a) to (c)
where the centre of the main interests of all
parties to such transaction is situated, and the
relevant object located (as specified in the Pro-
tocol), in the same Contracting State at the time
of the conclusion of the contract and where the
interest created by the transaction has been reg-
istered in a national registry in that Contracting
State which has made a declaration under Arti-
cle 50(1);

15. “international interest” means an interest

held by a creditor to which Article 2 applies;

16. “International Registry” means the inter-

national registration facilities established for
the purposes of this Convention or the Proto-
col;

17. “leasing agreement” means an agree-

ment by which one person (the lessor) grants a
right to possession or control of an object (with
or without an option to purchase) to another

k) insolvensförvaltare: person med bemyn-

digande att handlägga rekonstruktion eller lik-
vidation, även om vederbörande är utsedd inte-
rimistiskt, omfattande även en gäldenär som är
i besittning av det aktuella objektet, förutsatt
att detta är förenligt med den tilllämpliga insol-
venslagstiftningen;

l) insolvensförfaranden: konkurs, likvidation

eller andra rättsliga eller administrativa förfa-
randen, innefattande även interimistiska förfa-
randen, varvid gäldenärens tillgångar och rö-
relse kontrolleras eller övervakas av en dom-
stol för rekonstruktion eller likvidation;

m) berörda personer:
(i) gäldenären;
(ii) envar som för att säkerställa rätta fullgö-

randet av förpliktelse gentemot borgenären gått
i borgen, ställt eller låtit utfärda en garanti, ett
letter of credit, eller varje annan form av kre-
ditförsäkring;

(iii) varje annan person med någon form av

rätt i objektet;

n) intern transaktion: transaktion av sådan

typ som avses i artikel 2(2)(a) till (c), förutsatt
att centrum för de huvudsakliga intressena för
samtliga parter i transaktionen finns i samma
fördragsslutande stat när avtalets ingås, samt
att även objektet (som ska anses finnas i den
stat som följer av protokollets bestämmelser)
finns i staten vid nämnda tillfälle, och den sä-
kerhetsrätt som uppkommer genom transaktio-
nen har skrivits in i ett nationellt register i sta-
ten, och staten har avgett en förklaring enligt
artikel 50(1);

o) internationell säkerhetsrätt: en säkerhets-

rätt som omfattas av artikel 2 och som innehas
av en borgenär;

p) internationellt register: det internationella

register som inrättas för tilllämpning av Kon-
ventionen eller för protokollet;

q) leasingavtal: avtal som innebär att en per-

son (leasegivaren) upplåter besittnings- eller
nyttjanderätt till objektet (med eller utan kö-
poption) till en annan person (leasetagaren)

background image

6

SFS 2015:860

person (the lessee) in return for a rental or
other payment;

18. “national interest” means an interest held

by a creditor in an object and created by an in-
ternal transaction covered by a declaration un-
der Article 50(1);

19. “non-consensual right or interest” means

a right or interest conferred under the law of a
Contracting State which has made a declara-
tion under Article 39 to secure the performance
of an obligation, including an obligation to a
State, State entity or an intergovernmental or
private organisation;

20. “notice of a national interest” means no-

tice registered or to be registered in the Interna-
tional Registry that a national interest has been
created;

21. “object” means an object of a category to

which Article 2 applies;

22. “pre-existing right or interest” means a

right or interest of any kind in or over an object
created or arising before the effective date of
this Convention as defined by Article 60(2)(a);

23. “proceeds” means money or non-money

proceeds of an object arising from the total or
partial loss or physical destruction of the object
or its total or partial confiscation, condemna-
tion or requisition;

24. “prospective assignment” means an as-

signment that is intended to be made in the fu-
ture, upon the occurrence of a stated event,
whether or not the occurrence of the event is
certain;

25. “prospective international interest”

means an interest that is intended to be created
or provided for in an object as an international
interest in the future, upon the occurrence of a
stated event (which may include the debtor’s
acquisition of an interest in the object),
whether or not the occurrence of the event is
certain;

26. “prospective sale” means a sale which is

intended to be made in the future, upon the oc-

mot erläggande av hyra eller annan form av er-
sättning;

r) nationell säkerhetsrätt: en säkerhetsrätt

avseende objektet, vilken uppkommit genom
en intern transaktion som omfattas av en för-
klaring enligt artikel 50(1);

s) legal rättighet eller säkerhetsrätt: rättighet

eller säkerhetsrätt som följer direkt av lag i en
fördragsslutande stat som avgett förklaring en-
ligt artikel 39, till säkerhet för rätta fullgöran-
det av en förpliktelse, innefattande förpliktelser
gentemot en stat, ett statligt organ eller en mel-
lanstatlig eller privat organisation;

t) meddelande om nationell säkerhetsrätt:

meddelande om att en nationell säkerhetsrätt
har bildats, vilket har registrerats eller ska re-
gistreras i det internationella registret;

u) objekt: objekt som tillhör en av de katego-

rier som omfattas av bestämmelserna i artikel
2;

v) redan befintlig rättighet eller säkerhets-

rätt: en rättighet eller säkerhetsrätt, oavsett typ,
till objektet vilken bildats eller uppkommit före
den dag då Konventionen träder ikraft enligt
artikel 60(2)(a);

w) ersättning: gottgörelse i form av pengar,

eller i annan form, för visst objekt, till följd av
att denna helt eller delvis förlorats eller för-
störts, helt eller delvis förverkats, beslagtagits,
eller exproprierats;

x) framtida överlåtelse: överlåtelse som ska

genomföras först efter det att en viss åtgärd
vidtagits eller viss händelse inträffat, oavsett
om det är klart att åtgärden kommer att vidtas
eller händelse kommer att inträffa;

y) framtida internationell säkerhetsrätt: in-

ternationell säkerhetsrätt som ska upplåtas i
visst objekt först efter det att en viss åtgärd vid-
tagits eller viss händelse inträffat (vilket kan
innefatta en borgenärs förvärv av objektet),
oavsett om det är klart att åtgärden kommer att
vidtas eller händelse kommer att inträffa;

z) framtida försäljning: försäljning som ska

genomföras först efter det att en åtgärd vidta-
gits eller viss händelse inträffat, oavsett om det

background image

7

SFS 2015:860

currence of a stated event, whether or not the
occurrence of the event is certain;

aa) “Protocol” means, in respect of any cate-

gory of object and associated rights to which
this Convention applies, the Protocol in respect
of that category of object and associated rights;

bb) “registered” means registered in the In-

ternational Registry pursuant to Chapter V;

cc) “registered interest” means an interna-

tional interest, a registrable non-consensual
right or interest or a national interest specified
in a notice of a national interest registered pur-
suant to Chapter V;

dd) “registrable non-consensual right or in-

terest” means a non-consensual right or interest
registrable pursuant to a declaration deposited
under Article 40;

ee) “Registrar” means, in respect of the Pro-

tocol, the person or body designated by that
Protocol or appointed under Article 17(2)(b);

ff) “regulations” means regulations made or

approved by the Supervisory Authority pursu-
ant to the Protocol;

gg) “sale” means a transfer of ownership of

an object pursuant to a contract of sale;

hh) “secured obligation” means an obliga-

tion secured by a security interest;

ii) “security agreement” means an agree-

ment by which a chargor grants or agrees to
grant to a chargee an interest (including an
ownership interest) in or over an object to se-
cure the performance of any existing or future
obligation of the chargor or a third person;

jj) “security interest” means an interest cre-

ated by a security agreement;

kk) “Supervisory Authority” means, in re-

spect of the Protocol, the Supervisory Author-
ity referred to in Article 17(1);

ll) “title reservation agreement” means an

agreement for the sale of an object on terms
that ownership does not pass until fulfilment of
the condition or conditions stated in the agree-
ment;

mm) “unregistered interest” means a con-

sensual interest or non-consensual right or in-
terest (other than an interest to which Article

är klart att åtgärden kommer att vidtas eller
händelse kommer att inträffa;

aa) protokoll: protokollet för respektive ka-

tegori av tillgångar och tillhörande rättigheter,
som omfattas av Konventionen;

bb) registrerat: registrerat i det internatio-

nella registret enligt kapitel V;

cc) registrerad säkerhetsrätt: en internatio-

nell säkerhetsrätt, en registreringsbar legal rätt
eller säkerhetsrätt eller en nationell säkerhets-
rätt som angivits i ett meddelande om nationell
säkerhetsrätt och registrerats enligt kapitel V;

dd) registreringsbar legal rätt eller säkerhets-

rätt: legal rätt eller säkerhetsrätt som kan re-
gistreras enligt en förklaring som deponerats i
enlighet med artikel 40;

ee) registrator: gällande protokollet, den per-

son eller det organ som avses i respektive pro-
tokoll, eller utses med stöd av artikel 17(2)(b);

ff) regelverk: det regelverk som tillsynsmyn-

digheten fastställer eller godkänner enligt res-
pektive protokoll;

gg) försäljning: övergång av äganderätten

till objektet enligt ett försäljningsavtal;

hh) säkerställd förpliktelse: förpliktelse för

vilken säkerhetsrätt ställts;

ii) pantavtal: avtal enligt vilket en gäldenär

upplåter eller förbinder sig att upplåta en rätt
(innefattande även äganderätt) till visst objekt
till en borgenär för att säkerställa rätta fullgö-
randet av gäldenärens, eller annan persons, ex-
isterande eller framtida förpliktelser;

jj) panträtt: en säkerhetsrätt som uppkommit

genom ett pantavtal;

kk) tillsynsmyndighet: gällande respektive

protokoll, den tillsynsmyndighet som avses i
artikel 17(1);

ll) avtal med äganderättsförbehåll: försälj-

ningsavtal som rör visst objekt och innebär att
äganderätten inte övergår förrän villkoren i av-
talet uppfyllts;

mm) icke registrerad säkerhetsrätt: konven-

tionell säkerhetsrätt eller legal rätt eller säker-
hetsrätt (med undantag av säkerhetsrätt eller

background image

8

SFS 2015:860

39 applies) which has not been registered,
whether or not it is registrable under this Con-
vention; and

nn) “writing” means a record of information

(including information communicated by tele-
transmission) which is in tangible or other
form and is capable of being reproduced in tan-
gible form on a subsequent occasion and which
indicates by reasonable means a person’s ap-
proval of the record.

Article 2
The international interest

1. This Convention provides for the consti-

tution and effects of an international interest in
certain categories of mobile equipment and as-
sociated rights.

2. For the purposes of this Convention, an

international interest in mobile equipment is an
interest, constituted under Article 7, in a
uniquely identifiable object of a category of
such objects listed in paragraph 3 and desig-
nated in the Protocol:

a) granted by the chargor under a security

agreement;

b) vested in a person who is the conditional

seller under a title reservation agreement; or

c) vested in a person who is the lessor under

a leasing agreement.

An interest falling within sub-paragraph (a)

does not also fall within sub-paragraph (b) or
(c)

3. The categories referred to in the preceding

paragraphs are:

a) airframes, aircraft engines and helicop-

ters;

b) railway rolling stock; and
c) space assets.
4. The applicable law determines whether an

interest to which paragraph 2 applies falls
within subparagraph (a), (b) or (c) of that para-
graph.

rätt som avses i artikel 39) vilken inte registre-
rats, oavsett om detta är möjligt eller inte enligt
Konvention; och

nn) skriftligt: uppgifter (inklusive uppgifter

som meddelats genom teletransmission) som
presenteras i skriftlig form eller i en annan
form som kan omvandlas till skriftlig form vid
senare tillfälle, av vilka skäligen framgår att en
person godkänt uppgifterna.

Artikel 2
Den internationella säkerhetsrätten

1. Genom Konventionen inrättas en ordning

för uppkomsten av en internationell säkerhets-
rätt i vissa kategorier av lösa saker och tillhö-
rande rättigheter, och regleras rättsverkning-
arna av dessa säkerhetsrätter.

2. I Konventionen avses med en internatio-

nell säkerhetsrätt i lösa saker, en säkerhetsrätt
som uppkommit enligt artikel 7, i en viss iden-
tifierbar tillgång av sådant slag som nämns i
punkt 3 och omfattas av det aktuella protokol-
let förutsatt att säkerheten:

a) ställts av en säkerhetsställare enligt ett

pantavtal,

b) innehas av en person som är säljare enligt

ett avtal med äganderättsförbehåll, eller

c) innehas av en person som är leasegivare

enligt ett leasingavtal.

En säkerhetsrätt som omfattas av led (a) i

denna punkt kan inte samtidigt omfattas av led
(b) eller led (c).

3. De kategorier som avses i de föregående

styckena är:

a) luftfartygsskrov, flygmotorer och heli-

koptrar;

b) rulllande järnvägsmateriel;och
c) rymdobjekt.
4. Frågan om en säkerhetsrätt enligt punkten

2 omfattas av led (a), (b) eller (c) ska fastställas
enligt tillämplig lag.

background image

9

SFS 2015:860

5. An international interest in an object ex-

tends to proceeds of that object.

Article 3
Sphere of application

1. This Convention applies when, at the time

of the conclusion of the agreement creating or
providing for the international interest, the
debtor is situated in a Contracting State.

2. The fact that the creditor is situated in a

non-Contracting State does not affect the appli-
cability of this Convention.

Article 4
Where debtor is situated

1. For the purposes of Article 3(1), the

debtor is situated in any Contracting State:

a) under the law of which it is incorporated

or formed;

b) where it has its registered office or statu-

tory seat;

c) where it has its centre of administration;

or

d) where it has its place of business.
2. A reference in sub-paragraph (d) of the

preceding paragraph to the debtor’s place of
business shall, if it has more than one place of
business, mean its principal place of business
or, if it has no place of business, its habitual
residence.

Article 5
Interpretation and applicable law

1. In the interpretation of this Convention,

regard is to be had to its purposes as set forth in
the preamble, to its international character and
to the need to promote uniformity and predicta-
bility in its application.

2. Questions concerning matters governed

by this Convention which are not expressly set-
tled in it are to be settled in conformity with the

5. En internationell säkerhetsrätt avseende

objektet omfattar även avkastning av detta ob-
jekt.

Artikel 3
Tillämpningsområde

1. Konventionen är tillämplig när gäldenären

befinner sig i en fördragsslutande stat vid tid-
punkten för ingåendet av det avtal varigenom
den internationella säkerhetsrätten uppkom-
mer.

2. Konventionen är tillämplig även om bor-

genären befinner sig i en icke fördragsslutande
stat.

Artikel 4
Gäldenärens uppehållsort

1. I fråga om artikel 3 (1) ska gäldenären an-

ses befinna sig i den fördragsslutande stat

a) i vilken gäldenären har bildats,

b) i vilken gäldenären har sin registrerade

adress eller sitt säte,

c) i vilken gäldenärens huvudkontor ligger,

eller

d) i vilken gäldenärens driftställe ligger.
2. Med driftställe enligt led (d) i föregående

stycke avses, i det fall gäldenären har mer än
ett driftställe, dennes huvudsakliga driftställe,
eller, om driftställe saknas, dennes hemvist.

Artikel 5
Tolkning och tillämplig lag

1. Vid tolkning av Konventionen ska hänsyn

tas till dess syften såsom dessa kommer till ut-
tryck i ingressen, dess internationella karaktär
och nödvändigheten av att främja enhetlighet
och förutsägbarhet vid tillämpningen.

2. Frågor inom det område som regleras i

Konventionen, vilka inte uttryckligen avgörs
enligt texten, ska regleras enligt de allmänna

background image

10

SFS 2015:860

general principles on which it is based or, in
the absence of such principles, in conformity
with the applicable law.

3. References to the applicable law are to the

domestic rules of the law applicable by virtue
of the rules of private international law of the
forum State.

4. Where a State comprises several territo-

rial units, each of which has its own rules of
law in respect of the matter to be decided, and
where there is no indication of the relevant ter-
ritorial unit, the law of that State decides which
is the territorial unit whose rules shall govern.
In the absence of any such rule, the law of the
territorial unit with which the case is most
closely connected shall apply.

Article 6
Relationship between the Convention and
the Protocol

1. This Convention and the Protocol shall be

read and interpreted together as a single instru-
ment.

2. To the extent of any inconsistency be-

tween this Convention and the Protocol, the
Protocol shall prevail.

Chapter II
Constitution of an international interest

Article 7
Formal requirements

An interest is constituted as an international in-
terest under this Convention where the agree-
ment creating or providing for the interest:

a) is in writing;
b) relates to an object of which the chargor,

conditional seller or lessor has power to dis-
pose;

c) enables the object to be identified in con-

formity with the Protocol; and

d) in the case of a security agreement, ena-

bles the secured obligations to be determined,

principer som ligger till grund för Konventio-
nen eller, i annat fall, i enlighet med tillämplig
lag.

3. Med hänvisning till tillämplig lag avses

den nationella lag som ska tillämpas enligt den
internationella privaträtten i den stat där talan
väckts (of the forum state).

4. Om en stat omfattar flera territoriella om-

råden, vilka har egna regelverk för den fråga
som ska prövas, och om det saknas uppgift om
relevant territoriellt område, ska rätten i den
aktuella staten tillämpas för att avgöra vilket
territoriellt områdes bestämmelser som ska till-
lämpas. Om sådana bestämmelser saknas, ska
rätten i det territoriella område som har när-
mast anknytning till ärendet tillämpas.

Artikel 6
Förhållandet mellan Konventionen och
protokollet

1. Konventionen och protokollet ska läsas

och tolkas som ett instrument.

2. I fall där Konventionen och protokollet är

inbördes oförenliga ska protokollet äga före-
träde.

Kapitel II
Den internationella säkerhetsrättens
beskaffenhet

Artikel 7
Formkrav

En säkerhetsrätt utgör en internationell säker-
hetsrätt enligt Konventionen, om det avtal av
vilket säkerhetsrätten följer, eller i vilket säker-
hetsrätten föreskrivs,

a) ingås skriftligen;
b) avser objekt över vilken säkerhetsställa-

ren, säljaren med äganderättsförbehåll eller
leasegivaren har möjlighet att förfoga över;

c) identifierar objektet, i enlighet med proto-

kollets bestämmelser; och

d) om avtalet är ett pantavtal, gör det möjligt

att fastställa de säkerställda förpliktelserna utan

background image

11

SFS 2015:860

but without the need to state a sum or maxi-
mum sum secured.

Chapter III
Default remedies

Article 8
Remedies of chargee

1. In the event of default as provided in Arti-

cle 11, the chargee may, to the extent that the
chargor has at any time so agreed and subject
to any declaration that may be made by a Con-
tracting State under Article 54, exercise any
one or more of the following remedies:

a) take possession or control of any object

charged to it;

b) sell or grant a lease of any such object;
c) collect or receive any income or profits

arising from the management or use of any
such object.

2. The chargee may alternatively apply for a

court order authorising or directing any of the
acts referred to in the preceding paragraph.

3. Any remedy set out in sub-paragraph (a),

(b) or (c) of paragraph 1 or by Article 13 shall
be exercised in a commercially reasonable
manner. A remedy shall be deemed to be exer-
cised in a commercially reasonable manner
where it is exercised in conformity with a pro-
vision of the security agreement except where
such a provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee proposing to sell or grant a

lease of an object under paragraph 1 shall give
reasonable prior notice in writing of the pro-
posed sale or lease to:

a) interested persons specified in Article

1(m)(i) and (ii); and

b) interested persons specified in Article

1(m)(iii) who have given notice of their rights
to the chargee within a reasonable time prior to
the sale or lease.

5. Any sum collected or received by the

chargee as a result of exercise of any of the
remedies set out in paragraph 1 or 2 shall be

att det är nödvändigt att fastställa ett visst be-
lopp, eller det högsta belopp som säkerställts.

Kapitel III
Åtgärder vid avtalsbrott

Artikel 8
Åtgärder som säkerhetshavare får vidta

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11, får säker-

hetshavaren, förutsatt att säkerhetsställaren
lämnat samtycke, och med förbehåll för förkla-
ring som en fördragsslutande stat får avge en-
ligt artikel 54, vidta en eller flera av följande
åtgärder:

a) ta pantsatt objekt i besittning eller ta kon-

troll över det;

b) sälja eller leasa ut sådant objekt;
c) tillgodogöra sig all form av inkomst eller

avkastning som följer av förvaltningen eller
nyttjandet av objektet.

2. Alternativt kan säkerhetshavaren begära

att en domstol ska tillåta eller besluta att någon
av åtgärderna enligt föregående punkt får eller
ska vidtas.

3. Alla åtgärder som föreskrivs i punkt 1 (a)

(b) och (c) eller i artikel 13 ska vidtas på ett af-
färsmässigt skäligt sätt. En åtgärd ska anses ha
vidtagits på ett affärsmässigt skäligt sätt om åt-
gärden har vidtagits i enlighet med bestämmel-
serna i säkerhetsavtalet, såvida inte bestämmel-
sen är uppenbart oskälig.

4. Säkerhetshavare som avser att sälja eller

leasa ut objektet enligt punkt 1, ska i skälig tid
skriftligen meddela detta till:

a) berörda personer enligt artikel 1(m) (i)

och (ii); och

b) berörda personer enligt artikel 1(m)(iii)

vilka i skälig tid före försäljningen eller lea-
singen har underrättat säkerhetshavaren om
sina rättigheter.

5. De belopp säkerhetshavaren erhåller ge-

nom någon åtgärd som föreskrivs i punkterna 1
eller 2, ska användas för att täcka de säker-
ställda förpliktelserna.

background image

12

SFS 2015:860

applied towards discharge of the amount of the
secured obligations.

6. Where the sums collected or received by

the chargee as a result of the exercise of any
remedy set out in paragraph 1 or 2 exceed the
amount secured by the security interest and any
reasonable costs incurred in the exercise of any
such remedy, then unless otherwise ordered by
the court the chargee shall distribute the sur-
plus among holders of subsequently ranking
interests which have been registered or of
which the chargee has been given notice, in or-
der of priority, and pay any remaining balance
to the chargor.

Article 9
Vesting of object in satisfaction; redemption

1. At any time after default as provided in

Article 11, the chargee and all the interested
persons may agree that ownership of (or any
other interest of the chargor in) any object cov-
ered by the security interest shall vest in the
chargee in or towards satisfaction of the se-
cured obligations.

2. The court may on the application of the

chargee order that ownership of (or any other
interest of the chargor in) any object covered
by the security interest shall vest in the chargee
in or towards satisfaction of the secured obliga-
tions.

3. The court shall grant an application under

the preceding paragraph only if the amount of
the secured obligations to be satisfied by such
vesting is commensurate with the value of the
object after taking account of any payment to
be made by the chargee to any of the interested
persons.

4. At any time after default as provided in

Article 11 and before sale of the charged object
or the making of an order under paragraph 2,
the chargor or any interested person may dis-
charge the security interest by paying in full
the amount secured, subject to any lease

6. Om de belopp som säkerhetshavaren er-

håller till följd av någon åtgärd som föreskrivs
i punkterna 1 eller 2 överstiger det belopp som
säkerställts och de skäliga kostnader som nå-
gon av dessa åtgärder skäligen medför, och om
inte domstolen föreskriver annat, ska säker-
hetshavaren fördela överskottet i företrädesord-
ning bland innehavare av säkerhetsrätter med
sämre prioritet som antingen har registrerats,
eller som säkerhetshavaren har underrättats
om, och betala eventuell återstod till säkerhets-
ställaren.

Artikel 9
Övergång av äganderätt som gottgörelse;
inlösen

1. Säkerhetshavaren och samtliga berörda

personer får när som helst efter det att avtals-
brott enligt artikel 11 har inträffat, avtala om
att äganderätten till säkerställt objekt (eller an-
nan rätt som säkerhetsställaren har till objektet)
ska övergå till säkerhetshavaren som gottgö-
relse, helt eller delvis, för de säkerställda för-
pliktelserna.

2. Domstolen får, efter framställan från sä-

kerhetshavaren, besluta att äganderätten till sä-
kerställt objekt (eller annan rätt som säkerhets-
ställaren har till objektet) ska övergå till säker-
hetshavaren som gottgörelse, helt eller delvis,
för de säkerställda förpliktelserna.

3. Domstolen ska bifalla säkerhetshavarens

framställan enligt föregående punkt endast om
storleken av de säkerställda förpliktelserna står
i proportion till objektets värde, varvid hänsyn
ska tas även till betalning som säkerhetshava-
ren ska göra till någon av de berörda perso-
nerna.

4. Säkerhetsställaren jämte varje berörd per-

son äger rätt att, när som helst efter det att av-
talsbrott inträffat enligt artikel 11, men före
försäljning av den säkerställda tillgången och
innan beslut enligt punkt 2 meddelats, få säker-
heten frisläppt genom att betala de säkerställda

background image

13

SFS 2015:860

granted by the chargee under Article 8(1)(b) or
ordered under Article 8(2). Where, after such
default, the payment of the amount secured is
made in full by an interested person other than
the debtor, that person is subrogated to the
rights of the chargee.

5. Ownership or any other interest of the

chargor passing on a sale under Article 8(1)(b)
or passing under paragraph 1 or 2 of this Arti-
cle is free from any other interest over which
the chargee’s security interest has priority un-
der the provisions of Article 29.

Article 10
Remedies of conditional seller or lessor

1. In the event of default under a title reser-

vation agreement or under a leasing agreement
as provided in Article 11, the conditional seller
or the lessor, as the case may be, may:

a) subject to any declaration that may be

made by a Contracting State under Article 54,
terminate the agreement and take possession or
control of any object to which the agreement
relates; or

b) apply for a court order authorising or di-

recting either of these acts.

Article 11
Meaning of default

1. The debtor and the creditor may at any

time agree in writing as to the events that con-
stitute a default or otherwise give rise to the
rights and remedies specified in Articles 8 to
10 and 13.

2. Where the debtor and the creditor have

not so agreed, “default” for the purposes of Ar-
ticles 8 to 10 and 13 means a default which

beloppen. Detta gäller inte när säkerhetshava-
ren träffat leasingavtal enligt artikel 8(1)(b), el-
ler när domstol beslutat om säkerhetshavarens
rätt att leasa ut objektet enligt artikel 8(2). Om
annan berörd person än säkerhetsställaren efter
avtalsbrottet erlägger det säkerställda beloppet
i dess helhet, inträder denne i säkerhetshava-
rens rätt.

5. Äganderätt eller annan rättighet eller sä-

kerhetsrätt som säkerhetsställaren har som
övergår genom försäljning enligt artikel
8(1)(b), eller i enlighet med punkterna 1 eller 2
i denna artikel, ska inte vara belastad med
andra rättigheter eller säkerhetsrätter än de som
säkerhetshavarens säkerhetsrätt hade prioritet
över enligt bestämmelserna i artikel 29.

Artikel 10
Åtgärder som får vidtas av säljare med
äganderättsförbehåll eller leasegivare

1. Vid avtalsbrott enligt artikel 11 rörande

avtal med äganderättsförbehåll eller leasingav-
tal, får säljaren med äganderättsförbehåll, res-
pektive leasegivaren:

a) med förbehåll för eventuell förklaring

som en fördragsslutande stat kan avge enligt
artikel 54, häva avtalet och ta objektet i besitt-
ning eller fritt förfoga över objektet; eller

b) begära att en domstol ska tilllåta eller be-

sluta om någon av ovanstående åtgärder.

Artikel 11
Begreppet avtalsbrott

1. Borgenären och gäldenären får när som

helst skriftligen komma överens om omstän-
digheter som innebär avtalsbrott, eller om an-
nan omständighet vid vilken rättigheterna och
åtgärderna i artiklarna 8 till 10 och artikel 13
ska vara tillämpliga.

2. Om sådan överenskommelse saknas, ska

begreppet avtalsbrott i fråga om artiklarna 8 till
10 och artikel 13 avse avtalsbrott varigenom
borgenären i väsentlig utsträckning berövas det

background image

14

SFS 2015:860

substantially deprives the creditor of what it is
entitled to expect under the agreement.

Article 12
Additional remedies

Any additional remedies permitted by the ap-
plicable law, including any remedies agreed
upon by the parties, may be exercised to the ex-
tent that they are not inconsistent with the man-
datory provisions of this Chapter as set out in
Article 15.

Article 13
Relief pending final determination

1. Subject to any declaration that it may

make under Article 55, a Contracting State
shall ensure that a creditor who adduces evi-
dence of default by the debtor may, pending fi-
nal determination of its claim and to the extent
that the debtor has at any time so agreed, obtain
from a court speedy relief in the form of such
one or more of the following orders as the
creditor requests:

a) preservation of the object and its value;

b) possession, control or custody of the ob-

ject;

c) immobilisation of the object; and
d) lease or, except where covered by sub-

paragraphs (a) to (c), management of the object
and the income therefrom.

2. In making any order under the preceding

paragraph, the court may impose such terms as
it considers necessary to protect the interested
persons in the event that the creditor:

a) in implementing any order granting such

relief, fails to perform any of its obligations to
the debtor under this Convention or the Proto-
col; or

borgenären rätteligen kan förvänta att avtalet
ger borgenären rätt till.

Artikel 12
I övrigt tillgängliga åtgärder

Övriga åtgärder som är tillåtna enligt den till-
lämpliga lagen, inklusive åtgärder som par-
terna har kommit överens om, får vidtas såvida
de inte är oförenliga med kapitlets tvingande
bestämmelserna vilka anges i artikel 15.

Artikel 13
Interimistiska åtgärder

1. Med förbehåll för eventuella förklaringar

som kan avges enligt artikel 55, ska varje för-
dragsslutande stat sörja för att en borgenär,
som kan styrka att gäldenären inte har fullgjort
sina skyldigheter, i avvaktan på slutlig pröv-
ning av borgenärens krav och förutsatt att gäl-
denären vid något tillfälle lämnat sitt samtycke
härtill, skyndsamt ska kunna utverka beslut
från en domstol om en eller flera av följande
åtgärder om de begärs av borgenären:

a) åtgärder i avsikt att bevara objektet och

dess värde;

b) rätt för borgenären att ta objektet i besitt-

ning, eller ta kontroll över, eller låta förvara
objektet;

c) kvarhållande av objektet;
d) leasing eller, utom i de fall som avses i

led (a) till (c) ovan, ta kontroll över förvalt-
ningen av, jämte inkomsterna och avkast-
ningen från, objektet.

2. Domstolen får när beslut fattas om åtgär-

der enligt föregående punkt, även besluta om
villkor som domstolen bedömer nödvändiga
för att skydda de berörda personerna för det
fall borgenären:

a) när dessa åtgärder verkställs, underlåter

att fullgöra någon av sina förpliktelser enligt
Konventionen eller protokollet gentemot gäl-
denären; eller

background image

15

SFS 2015:860

b) fails to establish its claim, wholly or in

part, on the final determination of that claim.

3. Before making any order under paragraph

1, the court may require notice of the request to
be given to any of the interested persons.

4. Nothing in this Article affects the applica-

tion of Article 8(3) or limits the availability of
forms of interim relief other than those set out
in paragraph 1.

Article 14
Procedural requirements

Subject to Article 54(2), any remedy provided
by this Chapter shall be exercised in conform-
ity with the procedure prescribed by the law of
the place where the remedy is to be exercised.

Article 15
Derogation

In their relations with each other, any two or
more of the parties referred to in this Chapter
may at any time, by agreement in writing, der-
ogate from or vary the effect of any of the pre-
ceding provisions of this Chapter except Arti-
cles 8(3) to (6), 9(3) and (4), 13(2) and 14.

Chapter IV
The international registration system

Article 16
The International Registry

1. An International Registry shall be estab-

lished for registrations of:

a) international interests, prospective inter-

national interests and registrable non-consen-
sual rights and interests;

b) assignments and prospective assignments

of international interests;

c) acquisitions of international interests by

legal or contractual subrogations under the ap-
plicable law;

b) helt eller delvis inte kan styrka sitt an-

språk, när sakfrågan avgörs slutligt.

3. Innan domstolen beslutar om åtgärder en-

ligt punkt 1 får domstolen kräva att berörda
personer underrättas om framställan.

4. Bestämmelserna i denna artikel ska inte

påverka tillämpningen av artikel 8(3) eller be-
gränsa domstolens befogenhet att besluta om
andra interimistiska åtgärder än de som anges i
punkt 1.

Artikel 14
Förfarandekrav

Med förbehåll för artikel 54(2), ska de åtgärder
som föreskrivs i detta kapitel vidtas i enlighet
med de processuella bestämmelser som gäller
enligt lagen på den plats där åtgärderna ska
vidtas.

Artikel 15
Undantag

Två eller flera parter som berörs av bestämmel-
serna i detta kapitel kan när som helst skriftli-
gen komma överens om undantag från någon
av de föregående bestämmelserna eller ändra
verkningarna av dessa, med undantag för artik-
larna 8(3) till (6), 9(3) och (4), 13(2) samt 14.

Kapitel IV
Det internationella registreringssystemet

Artikel 16
Det internationella registret

1. Ett internationellt register ska inrättas för

registrering av:

a) internationella säkerhetsrätter, framtida

internationella säkerhetsrätter och registre-
ringsbara legala rättigheter

b) överlåtelser och framtida överlåtelser av

internationella säkerhetsrätter;

c) förvärv av internationella säkerhetsrätter

till följd av lag- eller avtalsenlig subrogation
enligt tillämplig lag;

background image

16

SFS 2015:860

d) notices of national interests; and

e) subordinations of interests referred to in

any of the preceding sub-paragraphs.

2. Different international registries may be

established for different categories of object
and associated rights.

3. For the purposes of this Chapter and

Chapter V, the term “registration” includes,
where appropriate, an amendment, extension or
discharge of a registration.

Article 17
The Supervisory Authority and the
Registrar

1. There shall be a Supervisory Authority as

provided by the Protocol.

2. The Supervisory Authority shall:
a) establish or provide for the establishment

of the International Registry;

b) except as otherwise provided by the Pro-

tocol, appoint and dismiss the Registrar;

c) ensure that any rights required for the

continued effective operation of the Interna-
tional Registry in the event of a change of Reg-
istrar will vest in or be assignable to the new
Registrar;

d) after consultation with the Contracting

States, make or approve and ensure the publi-
cation of regulations pursuant to the Protocol
dealing with the operation of the International
Registry;

e) establish administrative procedures

through which complaints concerning the oper-
ation of the International Registry can be made
to the Supervisory Authority;

f) supervise the Registrar and the operation

of the International Registry;

g) at the request of the Registrar, provide

such guidance to the Registrar as the Supervi-
sory Authority thinks fit;

h) set and periodically review the structure

of fees to be charged for the services and facili-
ties of the International Registry;

d) meddelanden om nationella säkerhetsrät-

ter; och

e) efterställande av sådana säkerhetsrätter

som avses ovan.

2. Skilda internationella register får inrättas

för de olika kategorierna av objekt och för till-
hörande rättigheter.

3. I detta kapitel och kapitel V avses med re-

gistrering även ändring, utvidgning eller upp-
hävande av en registrering, beroende på sam-
manhanget.

Artikel 17
Tillsynsmyndigheten och registratorn

1. En tillsynsmyndighet ska utses i enlighet

med protokollet.

2. Tillsynsmyndigheten ska:
a) upprätta, eller låta upprätta, det internatio-

nella registret;

b) med förbehåll för protokollets bestäm-

melser, tillsätta och avsätta registratorn;

c) sörja för att de rättigheter som krävs för

en effektiv drift av det internationella registret
vid byte av registrator, kan överföras eller
överlåtas till den nya registratorn;

d) efter samråd med de fördragsslutande sta-

terna och med tillämpning av protokollet utar-
beta eller godkänna ett regelverk avseende drif-
ten av det internationella registret, och sörja för
att regelverket offentliggörs;

e) fastställa administrativt förfarande vid

tillsynsmyndigheten, för handläggning av kla-
gomål som rör driften av det internationella re-
gistret;

f) utöva tillsyn över registratorns verksam-

het och driften av det internationella registret;

g) på begäran av registratorn, ge registratorn

direktiv som tillsynsmyndigheten anser lämp-
liga;

h) fastställa och regelbundet se över avgifts-

strukturen för det internationella registrets
tjänster;

background image

17

SFS 2015:860

i) do all things necessary to ensure that an

efficient notice-based electronic registration
system exists to implement the objectives of
this Convention and the Protocol; and

j) report periodically to Contracting States

concerning the discharge of its obligations un-
der this Convention and the Protocol.

3. The Supervisory Authority may enter into

any agreement requisite for the performance of
its functions, including any agreement referred
to in Article 27(3).

4. The Supervisory Authority shall own all

proprietary rights in the data bases and ar-
chives of the International Registry.

5. The Registrar shall ensure the efficient

operation of the International Registry and per-
form the functions assigned to it by this Con-
vention, the Protocol and the regulations.

Chapter V
Other matters relating to registration

Article 18
Registration requirements

1. The Protocol and regulations shall specify

the requirements, including the criteria for the
identification of the object:

a) for effecting a registration (which shall in-

clude provision for prior electronic transmis-
sion of any consent from any person whose
consent is required under Article;

b) for making searches and issuing search

certificates, and, subject thereto;

c) for ensuring the confidentiality of infor-

mation and documents of the International
Registry other than information and documents
relating to a registration.

2. The Registrar shall not be under a duty to

enquire whether a consent to registration under
Article 20 has in fact been given or is valid.

3. Where an interest registered as a prospec-

tive international interest becomes an interna-
tional interest, no further registration shall be
required provided that the registration informa-

i) vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att

ett effektivt elektroniskt system för registrering
av säkerhetsrätter existerar, för förverkligande
av Konventionens och protokollets syften; och

j) med jämna mellanrum rapportera till de

fördragsslutande staterna hur myndigheten
fullgör sina skyldigheter enligt Konventionen
och protokollet.

3. Tillsynsmyndigheten får ingå de avtal

som krävs för utförande av dess uppgifter,
bland annat de avtal som avses i artikel 27(3).

4. Tillsynsmyndigheten ska ha full ägande-

rätt till det internationella registrets databaser
och arkiv.

5. Registratorn ska säkerställa en effektiv

drift av det internationella registret och utföra
de uppgifter som myndigheten har ålagts i
Konventionen, protokollet och regelverket.

Kapitel V
Övriga frågor avseende registrering

Artikel 18
Villkor för registrering

1. Protokollet och regelverket ska innehålla

villkor, bland annat kriterierna för identifiering
av objektet, för:

a) registreringen (innefattande villkor för

hur samtycke ska kunna lämnas i förtid på
elektronisk väg, när så krävs enligt artikel 20);

b) sökningar och utfärdandet av sökningsin-

tyg; och,

c) att säkerställa att uppgifter och dokument

i det internationella registret, med undantag av
uppgifter och dokument som rör en registre-
ring, omfattas av sekretess.

2. Registratorn är inte skyldig att kontrollera

huruvida samtycke till registrering faktiskt har
lämnats eller är giltigt enligt artikel 20.

3. När en framtida internationell säkerhets-

rätt övergår till att bli en internationell säker-
hetsrätt, krävs ingen annan registrering, förut-
satt att uppgifterna om registreringen är till-

background image

18

SFS 2015:860

tion is sufficient for a registration of an interna-
tional interest.

4. The Registrar shall arrange for registra-

tions to be entered into the International Regis-
try data base and made searchable in chrono-
logical order of receipt, and the file shall record
the date and time of receipt.

5. The Protocol may provide that a Contract-

ing State may designate an entity or entities in
its territory as the entry point or entry points
through which the information required for
registration shall or may be transmitted to the
International Registry. A Contracting State
making such a designation may specify the re-
quirements, if any, to be satisfied before such
information is transmitted to the International
Registry.

Article 19
Validity and time of registration

1. A registration shall be valid only if made

in conformity with Article 20.

2. A registration, if valid, shall be complete

upon entry of the required information into the
International Registry data base so as to be
searchable.

3. A registration shall be searchable for the

purposes of the preceding paragraph at the time
when:

a) the International Registry has assigned to

it a sequentially ordered file number; and

b) the registration information, including the

file number, is stored in durable form and may
be accessed at the International Registry.

4. If an interest first registered as a prospec-

tive international interest becomes an interna-
tional interest, that international interest shall
be treated as registered from the time of regis-
tration of the prospective international interest
provided that the registration was still current
immediately before the international interest
was constituted as provided by Article 7.

räckliga för att medge registreringen som en
internationell säkerhetsrätt.

4. Registratorn ska sörja för att registrering-

arna införs i det internationella registrets data-
baser och är sökbara i kronologisk ordning ef-
ter mottagandet, samt att datum och klockslag
för mottagandet införs i akten.

5. I protokollet får föreskrivas att en för-

dragsslutande stat på sitt territorium får utse ett
eller flera organ till kontaktpunkter vilka ska
ha till uppgift att översända de uppgifter som
krävs för registrering till det internationella re-
gistret. En fördragsslutande stat som utser en
kontaktpunkt får ange vilka villkor som ska
vara uppfyllda innan uppgifterna översänds till
det internationella registret.

Artikel 19
Registreringens giltighet och tidpunkt för
registrering

1. För att en registrering ska vara giltig

måste den göras enligt bestämmelserna i artikel
20.

2. En registrering, förutsatt att den är giltig,

är fullständig när de föreskrivna uppgifterna
har förts in i det internationella registrets data-
baser så att den kan bli sökbar.

3. En registrering är sökbar när:

a) registreringen har tilldelats ett aktlöpnum-

mer i det internationella registret, och

b) informationen som har registrerats, inne-

fattande aktlöpnumret, har lagrats i beständig
form och är tillgänglig i det internationella re-
gistret.

4. Om en säkerhetsrätt som först har regist-

rerats som en framtida internationell säkerhets-
rätt blir en internationell säkerhetsrätt, ska den
internationella säkerhetsrätten behandlas som
om den registrerades vid tidpunkten för regist-
reringen av den framtida internationella säker-
hetsrätten, förutsatt att den registreringen fort-
farande var gällande omedelbart innan den in-

background image

19

SFS 2015:860

5. The preceding paragraph applies with

necessary modifications to the registration of a
prospective assignment of an international in-
terest.

6. A registration shall be searchable in the

International Registry data base according to
the criteria prescribed by the Protocol.

Article 20
Consent to registration

1. An international interest, a prospective in-

ternational interest or an assignment or pro-
spective assignment of an international interest
may be registered, and any such registration
amended or extended prior to its expiry, by ei-
ther party with the consent in writing of the
other.

2. The subordination of an international in-

terest to another international interest may be
registered by or with the consent in writing at
any time of the person whose interest has been
subordinated.

3. A registration may be discharged by or

with the consent in writing of the party in
whose favour it was made.

4. The acquisition of an international interest

by legal or contractual subrogation may be reg-
istered by the subrogee.

5. A registrable non-consensual right or in-

terest may be registered by the holder thereof.

6. A notice of a national interest may be reg-

istered by the holder thereof.

Article 21
Duration of registration

Registration of an international interest re-
mains effective until discharged or until expiry
of the period specified in the registration.

ternationella säkerhetsrätten bildades enligt ar-
tikel 7.

5. Föregående punkt ska tilllämpas, med

vederbörliga justeringar, vid registreringen av
en framtida överlåtelse av en internationell sä-
kerhetsrätt.

6. En registrering ska vara sökbar i det inter-

nationella registrets databas i enlighet med de
villkor som anges i protokollet.

Artikel 20
Samtycke till registrering

1. En internationell säkerhetsrätt, en fram-

tida internationell säkerhetsrätt eller en överlå-
telse eller en framtida överlåtelse av en interna-
tionell säkerhetsrätt får registreras, och regist-
reringen får ändras eller förlängas innan den
har gått ut, av endera parten med motpartens
skriftliga samtycke.

2. Efterställandet av en internationell säker-

hetsrätt till förmån för en annan internationell
säkerhetsrätt, kan registreras av den person
vars säkerhetsrätt har efterställts, eller med
dennes skriftliga samtycke.

3. En registrering får avregistreras av den till

vars förmån registreringen har gjorts, eller med
dennes skriftliga samtycke.

4. Förvärvet av en internationell säkerhets-

rätt genom lag- eller avtalsenlig subrogation
får registreras av den som övertar säkerhetsrät-
ten eller rätten.

5. En registreringsbar legal rättighet eller sä-

kerhetsrätt får registreras av innehavaren.

6. Ett meddelande om en nationell säker-

hetsrätt får registreras av innehavaren av säker-
hetsrätten.

Artikel 21
Registreringens giltighetstid

Registrering av en internationell säkerhetsrätt
är giltig till dess den avregistreras eller tills den
giltighetstid som anges i registreringen har löpt
ut.

background image

20

SFS 2015:860

Article 22
Searches

1. Any person may, in the manner prescribed

by the Protocol and regulations, make or re-
quest a search of the International Registry by
electronic means concerning interests or pro-
spective international interests registered
therein.

2. Upon receipt of a request therefor, the

Registrar, in the manner prescribed by the Pro-
tocol and regulations, shall issue a registry
search certificate by electronic means with re-
spect to any object:

a) stating all registered information relating

thereto, together with a statement indicating
the date and time of registration of such infor-
mation; or

b) stating that there is no information in the

International Registry relating thereto.

3. A search certificate issued under the pre-

ceding paragraph shall indicate that the credi-
tor named in the registration information has
acquired or intends to acquire an international
interest in the object but shall not indicate
whether what is registered is an international
interest or a prospective international interest,
even if this is ascertainable from the relevant
registration information.

Article 23
List of declarations and declared non-
consensual rights or interests

The Registrar shall maintain a list of declara-
tions, withdrawals of declaration and of the
categories of nonconsensual right or interest
communicated to the Registrar by the Deposi-
tary as having been declared by Contracting
States in conformity with Articles 39 and 40
and the date of each such declaration or with-
drawal of declaration. Such list shall be re-
corded and searchable in the name of the de-
claring State and shall be made available as
provided in the Protocol and regulations to any
person requesting it.

Artikel 22
Sökningar

1. Var person får på elektronisk väg, enligt

de närmare föreskrifterna i protokollet och re-
gelverket, söka eller begära en sökning i det in-
ternationella registret avseende säkerhetsrätter
eller framtida internationella säkerhetsrätter
som finns registrerade där.

2. När registratorn tar emot en begäran om

sökning avseende objekt ska den, enligt de när-
mare föreskrifterna i protokollet och regelver-
ket, på elektronisk väg utfärda ett intyg om
sökning i registret;

a) som ska innehålla samtliga registrerade

uppgifter om objektet samt en uppgift om da-
tum och klockslag för registreringen av uppgif-
terna; eller

b) som intygar att uppgifter om objektet sak-

nas i det internationella registret.

3. Ett intyg om sökning som har utfärdats

enligt föregående punkt ska ange att den borge-
när som anges i registreringsinformationen har
förvärvat eller avser att förvärva en internatio-
nell säkerhetsrätt i objektet, men ska inte ange
huruvida registreringen avser en internationell
säkerhetsrätt eller en framtida internationell sä-
kerhetsrätt, även om detta kan avgöras med
ledning av registrerade uppgifter.

Artikel 23
Förteckning över förklaringar och legala
rättigheter eller säkerhetsrätter

Registratorn ska upprätta en förteckning över
förklaringar, återkallanden av förklaringar
samt kategorier av legala rättigheter eller sä-
kerhetsrätter som har anmälts till myndigheten
av depositarien så som de har avgetts av de för-
dragsslutande staterna i enlighet med artiklarna
39 och 40, med datum för varje förklaring eller
återkallande av förklaring. Denna förteckning
ska registreras och göras sökbar efter namnet
på den stat som har avgett förklaringen, och
ska hållas tillgänglig på begäran, enligt när-
mare föreskrifter i protokollet och regelverket,
till var och en som begär den.

background image

21

SFS 2015:860

Article 24
Evidentiary value of certificates

A document in the form prescribed by the reg-
ulations which purports to be a certificate is-
sued by the International Registry is prima
facie proof:

a) that it has been so issued; and

b) of the facts recited in it, including the date

and time of a registration.

Article 25
Discharge of registration

1. Where the obligations secured by a regis-

tered security interest or the obligations giving
rise to a registered non-consensual right or in-
terest have been discharged, or where the con-
ditions of transfer of title under a registered ti-
tle reservation agreement have been fulfilled,
the holder of such interest shall, without undue
delay, procure the discharge of the registration
after written demand by the debtor delivered to
or received at its address stated in the registra-
tion.

2. Where a prospective international interest

or a prospective assignment of an international
interest has been registered, the intending cred-
itor or intending assignee shall, without undue
delay, procure the discharge of the registration
after written demand by the intending debtor or
assignor which is delivered to or received at its
address stated in the registration before the in-
tending creditor or assignee has given value or
incurred a commitment to give value.

3. Where the obligations secured by a na-

tional interest specified in a registered notice of
a national interest have been discharged, the
holder of such interest shall, without undue de-
lay, procure the discharge of the registration af-
ter written demand by the debtor delivered to
or received at its address stated in the registra-
tion.

Artikel 24
Bevisvärde av intyg

Ett dokument som uppfyller formkraven enligt
regelverket och uppges vara ett intyg utfärdat
av det internationella registret, är bevis:

a) för att det har utfärdats av det internatio-

nella registret; och

b) för de uppgifter som anges i det, inklusive

datum och klockslag för registreringen.

Artikel 25
Upphävande av registrering

1. När de förpliktelser som säkerställts ge-

nom en registrerad säkerhetsrätt eller de för-
pliktelser som gett upphov till en registrerad le-
gal rättighet eller säkerhetsrätt har fullgjorts,
eller när villkoren för äganderättens övergång
enligt ett avtal med äganderättsförbehåll har
uppfyllts, ska innehavaren av säkerhetsrätten
utan dröjsmål, vidta åtgärder för att upphäva
registreringen på gäldenärens skriftliga begä-
ran som lämnats till eller mottagits på den
adress som anges i registreringen.

2. När en framtida internationell säkerhets-

rätt eller en framtida överlåtelse av en interna-
tionell säkerhetsrätt har registrerats, ska den
framtida borgenären eller förvärvaren utan
dröjsmål vidta åtgärder för att upphäva regist-
reringen på den framtida gäldenärens eller
överlåtarens skriftliga begäran som lämnats till
eller mottagits på den adress som anges i re-
gistreringen, om sådan begäran framförs innan
den framtida borgenären eller förvärvaren utgi-
vit det som ska säkerställas, eller förbundit sig
att göra det.

3. Om de förpliktelser som säkerställts ge-

nom en nationell säkerhetsrätt och som be-
skrivs närmare i ett registrerat meddelande om
nationell säkerhetsrätt har fullgjorts, ska inne-
havaren av denna säkerhetsrätt utan dröjsmål
vidta åtgärder för att upphäva registreringen på
gäldenärens skriftliga begäran som lämnats till
eller mottagits på den adress som anges i re-
gistreringen.

background image

22

SFS 2015:860

4. Where a registration ought not to have

been made or is incorrect, the person in whose
favour the registration was made shall, without
undue delay, procure its discharge or amend-
ment after written demand by the debtor deliv-
ered to or received at its address stated in the
registration.

Article 26
Access to the international registration
facilities

No person shall be denied access to the regis-
tration and search facilities of the International
Registry on any ground other than its failure to
comply with the procedures prescribed by this
Chapter.

Chapter VI
Privileges and immunities of
the Supervisory Authority and the Registrar

Article 27
Legal personality; immunity

1. The Supervisory Authority shall have in-

ternational legal personality where not already
possessing such personality.

2. The Supervisory Authority and its officers

and employees shall enjoy such immunity from
legal or administrative process as is specified
in the Protocol.

3 a) The Supervisory Authority shall enjoy

exemption from taxes and such other privileges
as may be provided by agreement with the host
State.

b) For the purposes of this paragraph, “host

State” means the State in which the Supervi-
sory Authority is situated.

4. The assets, documents, data bases and ar-

chives of the International Registry shall be in-
violable and immune from seizure or other le-
gal or administrative process.

5. For the purposes of any claim against the

Registrar under Article 28(1) or Article 44, the
claimant shall be entitled to access to such in-

4. Om en registrering inte borde ha gjorts,

eller om den är felaktig, ska den person till vars
förmån registreringen gjorts utan dröjsmål
vidta åtgärder för att upphäva eller ändra re-
gistreringen på gäldenärens skriftliga begäran
som lämnats till eller mottagits på den adress
som anges i registreringen.

Artikel 26
Tillgång till det internationella registret

Ingen person får vägras tillgång till det interna-
tionella registrets registrerings- eller söktjäns-
ter såvida inte personen har underlåtit att följa
villkoren som anges i detta kapitel.

Kapitel VI
Tillsynsmyndighetens och registratorns
privilegier och immunitet

Artikel 27
Juridisk person och immunitet

1. Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta status

som internationell juridisk person om den inte
redan har det.

2. Tillsynsmyndigheten, dess ledning och

anställda ska åtnjuta den immunitet mot rätts-
liga och administrativa åtgärder som framgår
av protokollets bestämmelser.

3. a) Tillsynsmyndigheten ska åtnjuta skatte-

befrielse och andra sådana privilegier som
framgår av avtalet med värdstaten.

b) I denna punkt avses med ”värdstat”, den

stat där tillsynsmyndigheten är belägen.

4. Tillgångar, handlingar, databaser och ar-

kiv som tillhör det internationella registret ska
vara okränkbara och immuna mot beslag och
andra rättsliga eller administrativa åtgärder.

5. Den som väcker talan mot registratorn en-

ligt artikel 28(1) eller artikel 44, ska ha rätt att
få tillgång till sådana uppgifter och handlingar
som krävs för att föra talan.

background image

23

SFS 2015:860

formation and documents as are necessary to
enable the claimant to pursue its claim.

6. The Supervisory Authority may waive the

inviolability and immunity conferred by para-
graph 4.

Chapter VII
Liability of the Registrar

Article 28
Liability and financial assurances

1. The Registrar shall be liable for compen-

satory damages for loss suffered by a person
directly resulting from an error or omission of
the Registrar and its officers and employees or
from a malfunction of the international regis-
tration system except where the malfunction is
caused by an event of an inevitable and irresist-
ible nature, which could not be prevented by
using the best practices in current use in the
field of electronic registry design and opera-
tion, including those related to back-up and
systems security and networking.

2. The Registrar shall not be liable under the

preceding paragraph for factual inaccuracy of
registration information received by the Regis-
trar or transmitted by the Registrar in the form
in which it received that information nor for
acts or circumstances for which the Registrar
and its officers and employees are not respon-
sible and arising prior to receipt of registration
information at the International Registry.

3. Compensation under paragraph 1 may be

reduced to the extent that the person who suf-
fered the damage caused or contributed to that
damage.

4. The Registrar shall procure insurance or a

financial guarantee covering the liability re-
ferred to in this Article to the extent deter-
mined by the Supervisory Authority, in accord-
ance with the Protocol.

6. Tillsynsmyndigheten får häva den

okränkbarhet och immunitet som anges i punkt
4.

Kapitel VII
Registratorns ansvar

Artikel 28
Ansvar och ekonomiska försäkringar

1. Registratorn ska vara skyldig att utge

kompensation för skada som en person åsam-
kas, om skadan är en direkt följd av fel eller
försummelse av registratorn, dess ledning eller
anställda, eller brister i det internationella re-
gistreringssystemet, såvida inte bristerna har
uppkommit genom en oundviklig händelse
som det inte går att skydda sig emot, och som
inte kunnat förebyggas genom bästa allmänt
tillämpade praxis i fråga om utformning och
drift av elektroniska register, inbegripet praxis
för backup och för säkerhets- och nätsystemen.

2. Registratorn ska inte bära ansvar enligt

föregående punkt för sakfel i de registrerings-
uppgifter som den tagit emot eller översänt i
den form som de tagits emot. Registratorn ska
inte heller bära ansvar för åtgärder eller om-
ständigheter som varken den, dess ledning eller
anställda orsakar, och som förelåg innan upp-
gifterna om registrering i det internationella re-
gistret togs emot.

3. Kompensation enligt punkt 1 kan reduce-

ras i den utsträckning som den skadelidande
har vållat eller bidragit till skadan.

4. Registratorn ska teckna försäkring eller

förse sig med en garanti som täcker det ansvar
som föreskrivs i denna artikel, i den utsträck-
ning som tillsynsmyndigheten fastställer enligt
bestämmelserna i protokollet.

background image

24

SFS 2015:860

Chapter VIII
Effects of an international interest as
against third parties

Article 29
Priority of competing interests

1. A registered interest has priority over any

other interest subsequently registered and over
an unregistered interest.

2. The priority of the first-mentioned interest

under the preceding paragraph applies:

a) even if the first-mentioned interest was

acquired or registered with actual knowledge
of the other interest; and

b) even as regards value given by the holder

of the first-mentioned interest with such
knowledge.

3. The buyer of an object acquires its interest

in it:

a) subject to an interest registered at the time

of its acquisition of that interest; and

b) free from an unregistered interest even if

it has actual knowledge of such an interest.

4. The conditional buyer or lessee acquires

its interest in or right over that object:

a) subject to an interest registered prior to

the registration of the international interest
held by its conditional seller or lessor; and

b) free from an interest not so registered at

that time even if it has actual knowledge of that
interest.

5. The priority of competing interests or

rights under this Article may be varied by
agreement between the holders of those inter-
ests, but an assignee of a subordinated interest
is not bound by an agreement to subordinate
that interest unless at the time of the assign-
ment a subordination had been registered relat-
ing to that agreement.

Kapitel VIII
Den internationella säkerhetsrättens verkan
gentemot tredje man

Artikel 29
Prioritetsordning mellan konkurrerande
säkerhetsrätter

1. En registrerad säkerhetsrätt har prioritet

framför varje därefter registrerad säkerhetsrätt
och varje oregistrerad säkerhetsrätt.

2. Prioriteten för den först nämnda säker-

hetsrätten i föregående punkt gäller:

a) även om säkerhetsrätten erhölls eller re-

gistrerades med faktisk vetskap om den andra
säkerhetsrätten;

b) även vad avser sådant som innehavaren

av den först registrerade säkerhetsrätten utgi-
vit, med kännedom om den andra säkerhetsrät-
ten.

3. Köparen av ett objekt förvärvar sin rätt till

objektet:

a) belastad med den säkerhetsrätt som var

registrerad när objektet förvärvas, och

b) fri från varje icke registrerad säkerhets-

rätt, även om köparen har kännedom om sådan
säkerhetsrätt.

4. Köparen till ett objekt med äganderätts-

förbehåll eller leasetagaren förvärvar rättten till
objektet:

a) belastad med den säkerhetsrätt som var

registrerad före registreringen av den interna-
tionella säkerhetsrätten som säljaren med ägan-
derättsförbehåll respektive leasegivaren har;
och

b) fri från den säkerhetsrätt som inte var re-

gistrerade vid tidpunkten för förvärvet, även
om köparen eller leasetagaren hade kännedom
om sådan säkerhetsrätt.

5. Prioriteten mellan konkurrerande säker-

hetsrätter eller rättigheter enligt denna artikel
kan ändras genom avtal mellan innehavarna av
sådana säkerhetsrätter, men förvärvaren av en
efterställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett
avtal om efterställning, såvida inte avtalet var
registrerat vid tidpunkten för överlåtelsen.

background image

25

SFS 2015:860

6. Any priority given by this Article to an in-

terest in an object extends to proceeds.

7. This Convention:
a) does not affect the rights of a person in an

item, other than an object, held prior to its in-
stallation on an object if under the applicable
law those rights continue to exist after the in-
stallation; and

b) does not prevent the creation of rights in

an item, other than an object, which has previ-
ously been installed on an object where under
the applicable law those rights are created.

Article 30
Effects of insolvency

1. In insolvency proceedings against the

debtor an international interest is effective if
prior to the commencement of the insolvency
proceedings that interest was registered in con-
formity with this Convention.

2. Nothing in this Article impairs the effec-

tiveness of an international interest in the insol-
vency proceedings where that interest is effec-
tive under the applicable law.

3. Nothing in this Article affects:
a) any rules of law applicable in insolvency

proceedings relating to the avoidance of a
transaction as a preference or a transfer in
fraud of creditors; or

b) any rules of procedure relating to the en-

forcement of rights to property which is under
the control or supervision of the insolvency ad-
ministrator.

Chapter IX
Assignments of associated rights and
international interests; rights of subrogation

Article 31
Effects of assignment

1. Except as otherwise agreed by the parties,

an assignment of associated rights made in

6. Prioritet enligt denna artikel ska även

gälla för avkastning från objektet.

7. Konventionen:
a) påverkar inte en persons rätt till ett före-

mål, annat än objektet, som har installerats i ett
objekt, om rätten till föremålet fanns före in-
stallationen, förutsatt att rättten till föremålet
enligt tilllämplig lag fortsätter att gälla även ef-
ter installationen; och

b) utgör inget hinder för uppkomsten av rät-

tigheter i ett föremål, annat än objektet, som ti-
digare har varit installerade på ett objekt, förut-
satt att rätten har uppkommit enligt tillämplig
lag.

Artikel 30
Verkan av insolvens

1. I ett insolvensförfarande gentemot gälde-

nären ska en internationell säkerhetsrätt ge för-
månsrätt eller separationsrätt om säkerhetsrät-
ten var registrerad i enlighet med Konventio-
nen innan insolvensförfarandena inleddes.

2. Inget i denna artikel ska påverka förmåns-

rätten eller separationsrätten för en internatio-
nell säkerhetsrätt i ett insolvensförfarande om
en sådan rätt ges enligt den tillämpliga lagen.

3. Inget i denna artikel ska påverka:
a) tillämpningen av konkursrättsliga bestäm-

melser om återvinning i konkurs; eller

b) tillämpningen av processuella bestämmel-

ser gällande verkställighet av bättre rätt till
egendom som insolvensförvaltaren kontrollerar
eller utövar tillsyn över.

Kapitel IX
Överlåtelse av tillhörande rättigheter och
internationella säkerhetsrätter;
subrogationsrättigheter

Artikel 31
Verkan av överlåtelse

1. Såvida inte annat har avtalats mellan par-

terna, ska en överlåtelse av tillhörande rättighe-

background image

26

SFS 2015:860

conformity with Article 32 also transfers to the
assignee:

a) the related international interest; and

b) all the interests and priorities of the as-

signor under this Convention.

2. Nothing in this Convention prevents a

partial assignment of the assignor’s associated
rights. In the case of such a partial assignment
the assignor and assignee may agree as to their
respective rights concerning the related inter-
national interest assigned under the preceding
paragraph but not so as adversely to affect the
debtor without its consent.

3. Subject to paragraph 4, the applicable law

shall determine the defences and rights of set-
off available to the debtor against the assignee.

4. The debtor may at any time by agreement

in writing waive all or any of the defences and
rights of set-off referred to in the preceding
paragraph other than defences arising from
fraudulent acts on the part of the assignee.

5. In the case of an assignment by way of se-

curity, the assigned associated rights revest in
the assignor, to the extent that they are still
subsisting, when the obligations secured by the
assignment have been discharged.

Article 32
Formal requirements of assignment

1. An assignment of associated rights trans-

fers the related international interest only if it:

a) is in writing;
b) enables the associated rights to be identi-

fied under the contract from which they arise;
and

c) in the case of an assignment by way of se-

curity, enables the obligations secured by the
assignment to be determined in accordance
with the Protocol but without the need to state
a sum or maximum sum secured.

2. An assignment of an international interest

created or provided for by a security agreement

ter som gjorts i enlighet med artikel 32, även
innebära att det till förvärvaren överlåts:

a) den tillhörande internationella säkerhets-

rätten; och

b) samtliga säkerhetsrätter och prioriteringar

som överlåtaren har enligt Konventionen.

2. Inget i Konventionen hindar en partiell

överlåtelse av överlåtarens tillhörande rättighe-
ter. Vid en sådan partiell överlåtelse är överlå-
taren och förvärvaren fria att avtala om sina
respektive rättigheter till den internationella sä-
kerhetsrätten som överlåtits enligt föregående
punkt, dock inte på ett sådant sätt att gäldenä-
rens ställning försämras utan dennes samtycke.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska gäldenärens

invändningar och rätt till kvittning gentemot
förvärvaren avgöras enligt tillämplig lag.

4. Gäldenären får när som helst skriftligen,

helt eller delvis, avsäga sig rätten till invänd-
ningar och rätt till kvittning enligt föregående
punkt. Detta gäller dock inte invändningar ba-
serade på bedrägligt beteende från förvärvarens
sida.

5. Om de tillhörande rättigheterna har över-

låtits till säkerhet för en förpliktelse, återgår de
till överlåtaren, i den mån de finns kvar, när de
förpliktelser som säkerställts genom överlåtel-
sen fullgjorts.

Artikel 32
Formkrav för överlåtelsen

1. En överlåtelse av tillhörande rättigheter

medför överlåtelse av den internationella sä-
kerhetsrätten i objektet endast om:

a) överlåtelsen ingås skriftligen;
b) överlåtelsen möjliggör identifiering av de

tillhörande rättigheterna som följer av avtalet;
och

c) vid överlåtelse till säkerhet för en förplik-

telse, gör det möjligt att i enlighet med proto-
kollet fastställa de förpliktelser som säkerställs
genom överlåtelsen, utan att ett belopp eller ett
högsta säkra belopp måste anges.

2. En överlåtelse av en internationell säker-

hetsrätt som bildats eller föreskrivs i ett pant-

background image

27

SFS 2015:860

is not valid unless some or all related associ-
ated rights also are assigned.

3. This Convention does not apply to an as-

signment of associated rights which is not ef-
fective to transfer the related international in-
terest.

Article 33
Debtor’s duty to assignee

1. To the extent that associated rights and

the related international interest have been
transferred in accordance with Articles 31 and
32, the debtor in relation to those rights and
that interest is bound by the assignment and
has a duty to make payment or give other per-
formance to the assignee, if but only if:

a) the debtor has been given notice of the as-

signment in writing by or with the authority of
the assignor; and

b) the notice identifies the associated rights.

2. Irrespective of any other ground on which

payment or performance by the debtor dis-
charges the latter from liability, payment or
performance shall be effective for this purpose
if made in accordance with the preceding para-
graph.

3. Nothing in this Article shall affect the pri-

ority of competing assignments.

Article 34
Default remedies in respect of assignment
by way of security

In the event of default by the assignor under
the assignment of associated rights and the re-
lated international interest made by way of se-
curity, Articles 8, 9 and 11 to 14 apply in the
relations between the assignor and the assignee
(and, in relation to associated rights, apply in
so far as those provisions are capable of appli-
cation to intangible property) as if references:

avtal är inte giltigt om inte alla eller vissa till-
hörande rättigheter också överlåts.

3. Konventionen är inte tillämplig på en

överlåtelse av tillhörande rättigheter, om inte
överlåtelsen tillåter att den aktuella internatio-
nella säkerhetsrätten också överlåts.

Artikel 33
Gäldenärens förpliktelser gentemot
förvärvaren

1. I den omfattning tillhörande rättigheter

och den internationella säkerhetsrätten har
överlåtits i enlighet med artiklarna 31 och 32,
är gäldenären bunden av överlåtelsen och ska
fullgöra de säkerställda förpliktelserna gente-
mot förvärvaren, om och endast om:

a) gäldenären skriftligen har underrättats om

överlåtelsen av, eller på uppdrag av, överlåta-
ren; och

b) de tillhörande rättigheterna identifieras i

underrättelsen.

2. Oberoende av andra grunder till att betal-

ning eller fullgörande av förpliktelser från gäl-
denärens sida kan ske med befriande verkan,
ska gäldenären kunna fullgöra de säkerställda
förpliktelserna med befriande verkan om det
sker i enlighet med föregående punkt.

3. Inget i denna artikel ska påverka priori-

tetsordningen mellan konkurrerande överlåtel-
ser.

Artikel 34
Åtgärder vid avtalsbrott i samband med
överlåtelse som säkerhet

Om överlåtaren underlåter att fullgöra sina för-
pliktelser enligt en överlåtelse av tillhörande
rättigheter och den aktuella internationella sä-
kerhetsrätten, och överlåtelsen har gjorts till sä-
kerhet för en förpliktelse, är artiklarna 8, 9
samt 11 till 14 tillämpliga på förhållandet mel-
lan överlåtaren och förvärvaren (och, i fråga
om tillhörande rättigheter, tillämpliga i den ut-

background image

28

SFS 2015:860

a) to the secured obligation and the security

interest were references to the obligation se-
cured by the assignment of the associated
rights and the related international interest and
the security interest created by that assignment;

b) to the chargee or creditor and chargor or

debtor were references to the assignee and as-
signor;

c) to the holder of the international interest

were references to the assignee; and

d) to the object were references to the as-

signed associated rights and the related interna-
tional interest.

Article 35
Priority of competing assignments

1. Where there are competing assignments

of associated rights and at least one of the as-
signments includes the related international in-
terest and is registered, the provisions of Arti-
cle 29 apply as if the references to a registered
interest were references to an assignment of the
associated rights and the related registered in-
terest and as if references to a registered or un-
registered interest were references to a regis-
tered or unregistered assignment.

2. Article 30 applies to an assignment of as-

sociated rights as if the references to an inter-
national interest were references to an assign-
ment of the associated rights and the related in-
ternational interest.

Article 36
Assignee’s priority with respect to
associated rights

1. The assignee of associated rights and the

related international interest whose assignment

sträckning som dessa artiklar kan tillämpas på
immateriella objekt) som om hänvisning:

a) till den säkerställda förpliktelsen och sä-

kerhetsrätten avsåg den förpliktelse som säkras
genom överlåtelsen av de tillhörande rättighe-
terna och den internationella säkerhetsrätten
samt den säkerhetsrätt som har bildas genom
överlåtelsen;

b) till säkerhetshavaren eller borgenären och

till säkerhetsställaren eller till gäldenären avsåg
förvärvare respektive överlåtare;

c) till innehavare av den internationella sä-

kerhetsrätten avsåg förvärvaren; och

d) till objektet avsåg de tillhörande rättighe-

terna och den aktuella internationella säker-
hetsrätten.

Artikel 35
Företrädesordning mellan konkurrerande
säkerhetsöverlåtelser

1. Om det finns konkurrerande överlåtelser

av tillhörande rättigheter och minst en av över-
låtelserna inkluderar den aktuella internatio-
nella säkerhetsrätten och är registrerad, ska
bestämmelserna i artikel 29 tillämpas som om
hänvisning till en registrerad säkerhetsrätt var
hänvisning till en överlåtelse av de tillhörande
rättigheterna och den aktuella registrerade
säkerhetsrätten, och som om hänvisning till en
registrerad eller icke registrerad säkerhetsrätt
var hänvisning till en registrerad eller icke
registrerad överlåtelse.

2. Artikel 30 är tillämplig på en överlåtelse

av tillhörande rättigheter som om hänvisning
till en internationell säkerhetsrätt var hänvis-
ning till en överlåtelse av de tillhörande rättig-
heterna och den aktuella internationella säker-
hetsrätten.

Artikel 36
Förvärvarens prioritet avseende tillhörande
rättigheter

1. Förvärvaren av tillhörande rättigheter och

den aktuella internationella säkerhetsrätten,

background image

29

SFS 2015:860

has been registered only has priority under Ar-
ticle 35(1) over another assignee of the associ-
ated rights:

a) if the contract under which the associated

rights arise states that they are secured by or
associated with the object; and

b) to the extent that the associated rights are

related to an object.

2. For the purposes of sub-paragraph (b) of

the preceding paragraph, associated rights are
related to an object only to the extent that they
consist of rights to payment or performance
that relate to:

a) a sum advanced and utilised for the pur-

chase of the object;

b) a sum advanced and utilised for the pur-

chase of another object in which the assignor
held another international interest if the as-
signor transferred that interest to the assignee
and the assignment has been registered;

c) the price payable for the object;
d) the rentals payable in respect of the ob-

ject; or

e) other obligations arising from a transac-

tion referred to in any of the preceding subpar-
agraphs.

3. In all other cases, the priority of the com-

peting assignments of the associated rights
shall be determined by the applicable law.

Article 37
Effects of assignor’s insolvency

The provisions of Article 30 apply to insol-
vency proceedings against the assignor as if
references to the debtor were references to the
assignor.

Article 38
Subrogation

1. Subject to paragraph 2, nothing in this

Convention affects the acquisition of associ-
ated rights and the related international interest

vars förvärv har registrerats, har endast priori-
tet enligt artikel 35(1) framför en annan förvär-
vare av de tillhörande rättigheterna:

a) om avtalet av vilket de tillhörande rättig-

heterna följer, anger att objektet utgör säkerhet
för dem eller är knutet till dem; och

b) om de tillhörande rättigheterna avser ett

visst objekt.

2. Gällande (b) i föregående punkt, ska de

tillhörande rättigheterna anses avse ett visst ob-
jekt endast i den utsträckning de avser rätt till
betalning eller fullgörande som hänför sig till:

a) ett belopp som har utbetalats och nyttjats

för förvärvet av objektet;

b) ett belopp som har utbetalats och nyttjats

för förvärvet av ett annat objekt, i vilket överlå-
taren hade en annan internationell säkerhets-
rätt, om överlåtaren överförde den säkerhets-
rätten till förvärvaren och överlåtelsen har re-
gistrerats;

c) köpeskillingen för objektet;
d) hyran för objektet; eller

e) andra förpliktelser som följer av en trans-

aktion enligt denna punkt.

3. I alla andra fall ska företrädesordningen

för konkurrerande överlåtelser av tillhörande
rättigheter fastställas enligt tillämplig lag.

Artikel 37
Verkan av överlåtarens insolvens

Bestämmelserna i artikel 30 är tilllämpliga på
insolvensförfaranden gentemot överlåtaren,
som om hänvisning till gäldenär var hänvis-
ning till överlåtaren.

Artikel 38
Subrogation

1. Med förbehåll för punkt 2 ska inget i den

här Konventionen påverka förvärvet av tillhö-
rande rättigheter och den aktuella internatio-

background image

30

SFS 2015:860

by legal or contractual subrogation under the
applicable law.

2. The priority between any interest within

the preceding paragraph and a competing inter-
est may be varied by agreement in writing be-
tween the holders of the respective interests but
an assignee of a subordinated interest is not
bound by an agreement to subordinate that in-
terest unless at the time of the assignment a
subordination had been registered relating to
that agreement.

Chapter X
Rights or interests subject to declarations by
Contracting States

Article 39
Rights having priority without registration

1. A Contracting State may at any time, in a

declaration deposited with the Depositary of
the Protocol declare, generally or specifically:

a) those categories of non-consensual right

or interest (other than a right or interest to
which Article 40 applies) which under that
State’s law have priority over an interest in an
object equivalent to that of the holder of a reg-
istered international interest and which shall
have priority over a registered international in-
terest, whether in or outside insolvency pro-
ceedings; and

b) that nothing in this Convention shall af-

fect the right of a State or State entity, inter-
governmental organisation or other private pro-
vider of public services to arrest or detain an
object under the laws of that State for payment
of amounts owed to such entity, organisation or
provider directly relating to those services in
respect of that object or another object.

2. A declaration made under the preceding

paragraph may be expressed to cover catego-

nella säkerhetsrätten genom lag- eller avtalsen-
lig subrogation.

2. Prioriteringen mellan en säkerhetsrätt som

omfattas av föregående punkt och en konkurre-
rande säkerhetsrätt kan ändras genom skriftligt
avtal mellan innehavarna av de respektive sä-
kerhetsrätterna, men en förvärvare av en efter-
ställd säkerhetsrätt är inte bunden av ett avtal
om efterställning, såvida inte efterställningen
var registrerad vid tidpunkten för överlåtelsen.

Kapitel X
Rättigheter eller säkerhetsrätter som
omfattas av förklaringar från de
fördragsslutande staterna

Artikel 39
Rättigheter som har prioritet utan
registrering

1. En fördragsslutande stat får när som helst,

i en förklaring som ska deponeras hos proto-
kollets depositarie, generellt eller specifikt
ange:

a) de kategorier av legala rättigheter eller sä-

kerhetsrätter (bortsett från rättigheter eller sä-
kerhetsrätter på vilka artikel 40 är tilllämplig)
som enligt statens lag har prioritet framför en
säkerhetsrätt till ett objekt likvärdig med säker-
hetsrätten hos en innehavare av en registrerad
internationell säkerhetsrätt, och som ska ha pri-
oritet framför en registrerad internationell sä-
kerhetsrätt, oavsett om det är fråga om insol-
vensförfarande eller inte; och

b) att inget i den här Konventionen ska på-

verka rätten för en stat, ett statligt organ, en
mellanstatlig organisation eller en privat leve-
rantör av offentliga tjänster att beslagta eller
hålla kvar ett objekt enligt statens lagar, för be-
talning av skuld till sådant organ, organisation
eller leverantör, om skulden är direkt hänförlig
till de tjänster som tillhandahållits beträffande
objektet eller ett annat objekt.

2. En förklaring som avges enligt föregå-

ende punkt kan utformas till att omfatta kate-

background image

31

SFS 2015:860

ries that are created after the deposit of that
declaration.

3. A non-consensual right or interest has pri-

ority over an international interest if and only if
the former is of a category covered by a decla-
ration deposited prior to the registration of the
international interest.

4. Notwithstanding the preceding paragraph,

a Contracting State may, at the time of ratifica-
tion, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare that a right or interest of a
category covered by a declaration made under
sub-paragraph (a) of paragraph 1 shall have
priority over an international interest registered
prior to the date of such ratification, accept-
ance, approval or accession.

Article 40
Registrable non-consensual rights or
interests

A Contracting State may at any time in a decla-
ration deposited with the Depositary of the
Protocol list the categories of non-consensual
right or interest which shall be registrable un-
der this Convention as regards any category of
object as if the right or interest were an interna-
tional interest and shall be regulated accord-
ingly. Such a declaration may be modified
from time to time.

Chapter XI
Application of the Convention to sales

Article 41
Sale and prospective sale

This Convention shall apply to the sale or pro-
spective sale of an object as provided for in the
Protocol with any modifications therein.

gorier som uppkommer efter deponeringen av
förklaringen.

3. En legal rättighet eller säkerhetsrätt har

prioritet framför en internationell säkerhetsrätt
om och endast om den legala rättigheten eller
säkerhetsrätten tillhör en kategori som omfattas
av en förklaring som har deponerats före re-
gistreringen av den internationella säkerhets-
rätten.

4. Trots föregående punkt får en fördragsslu-

tande stat vid tidpunkten för ratificering, god-
kännandet eller anslutningen till protokollet,
förklara att en rättighet eller säkerhetsrätt i en
kategori som omfattas av en förklaring som har
avgetts enligt punkt 1 (a) ska ha prioritet fram-
för en internationell säkerhetsrätt som har re-
gistrerats före dagen för sådan ratificeringen,
godkännandet eller anslutningen.

Artikel 40
Legala rättigheter eller säkerhetsrätter som
kan registreras

En fördragsslutande stat får när som helst i en
förklaring som deponeras hos protokollets de-
positarie ange de kategorier av legala rättighe-
ter eller säkerhetsrätter i alla kategorier av ob-
jekt som ska kunna registreras enligt den här
Konventionen som om dessa rättigheter eller
säkerhetsrätter var internationella säkerhetsrät-
ter och ska behandlas som sådana. En sådan
förklaring kan ändras över tiden.

Kapitel XI
Konventionens tillämpning på försäljning

Artikel 41
Försäljning och framtida försäljning

Den här Konventionen är tillämplig på försälj-
ning eller framtida försäljning av ett objekt i
enlighet med protokollets bestämmelser, med
de inskränkningar som framgår där.

background image

32

SFS 2015:860

Chapter XII
Jurisdiction

Article 42
Choice of forum

1. Subject to Articles 43 and 44, the courts

of a Contracting State chosen by the parties to
a transaction have jurisdiction in respect of any
claim brought under this Convention, whether
or not the chosen forum has a connection with
the parties or the transaction. Such jurisdiction
shall be exclusive unless otherwise agreed be-
tween the parties.

2. Any such agreement shall be in writing or

otherwise concluded in accordance with the
formal requirements of the law of the chosen
forum.

Article 43
Jurisdiction under Article 13

1. The courts of a Contracting State chosen

by the parties and the courts of the Contracting
State on the territory of which the object is sit-
uated have jurisdiction to grant relief under Ar-
ticle 13(1)(a), (b), (c) and Article 13(4) in re-
spect of that object.

2. Jurisdiction to grant relief under Article

13(1)(d) or other interim relief by virtue of Ar-
ticle 13(4) may be exercised either:

a) by the courts chosen by the parties; or
b) by the courts of a Contracting State on the

territory of which the debtor is situated, being
relief which, by the terms of the order granting
it, is enforceable only in the territory of that
Contracting State.

3. A court has jurisdiction under the preced-

ing paragraphs even if the final determination
of the claim referred to in Article 13(1) will or
may take place in a court of another Contract-
ing State or by arbitration.

Kapitel XII
Jurisdiktion

Artikel 42
Val av forum

1. Med förbehåll för artiklarna 43 och 44 ska

de domstolar i en fördragsslutande stat som
parterna i en transaktion har valt, ha behörighet
att pröva alla framställningar som grundas på
Konventions bestämmelser, oavsett om den
valda domstolen har anknytning till parterna
eller transaktionen. Sådan behörighet ska vara
exklusiv, såvida inte parterna överenskommer
om annat.

2. Avtal om domstols behörighet ska vara

skriftligt eller annars uppfylla de formella krav
som i lagen i den stat där den valda domstolen
finns.

Artikel 43
Jurisdiktion enligt artikel 13

1. Domstolarna i en fördragsslutande stat,

som utsetts av parterna, och domstolarna i den
fördragsslutande stat där objektet finns, ska ha
behörighet att besluta om de åtgärder som
anges i artikel 13(1)(a), (b), (c) och artikel
13(4) gällande det objektet.

2. Behörighet att besluta om åtgärd som an-

ses i artikel 13(1)(d) eller andra interimistiska
åtgärder enligt artikel 13(4) har:

a) de domstolar parterna har valt; eller
b) domstolarna i en fördragsslutande stat på

vars territorium gäldenären befinner sig, varvid
åtgärden enligt villkoren i beslutet, endast kan
verkställas i den fördragsslutande statens terri-
torium.

3. En domstol är behörig enligt de föregå-

ende punkterna, även om det slutliga avgöran-
det av en framställan som avses i artikel 13(1)
kommer att, eller får, göras av en domstol i en
annan fördragsslutande stat eller i skiljeförfa-
rande.

background image

33

SFS 2015:860

Article 44
Jurisdiction to make orders against the
Registrar

1. The courts of the place in which the Reg-

istrar has its centre of administration shall have
exclusive jurisdiction to award damages or
make orders against the Registrar.

2. Where a person fails to respond to a de-

mand made under Article 25 and that person
has ceased to exist or cannot be found for the
purpose of enabling an order to be made
against it requiring it to procure discharge of
the registration, the courts referred to in the
preceding paragraph shall have exclusive juris-
diction, on the application of the debtor or in-
tending debtor, to make an order directed to the
Registrar requiring the Registrar to discharge
the registration.

3. Where a person fails to comply with an

order of a court having jurisdiction under this
Convention or, in the case of a national inter-
est, an order of a court of competent jurisdic-
tion requiring that person to procure the
amendment or discharge of a registration, the
courts referred to in paragraph 1 may direct the
Registrar to take such steps as will give effect
to that order.

4. Except as otherwise provided by the pre-

ceding paragraphs, no court may make orders
or give judgments or rulings against or purport-
ing to bind the Registrar.

Article 45
Jurisdiction in respect of insolvency
proceedings

The provisions of this Chapter are not applica-
ble to insolvency proceedings.

Artikel 44
Behörighet att vidta åtgärder gentemot
registratorn

1. Domstolarna som är belägna där registra-

torn har sitt huvudkontor ska ha exklusiv behö-
righet att pröva skadeståndstalan, eller besluta
om åtgärder, mot registratorn.

2. Om en person inte hörsammar en fram-

ställan som görs enligt artikel 25 och personen
inte längre existerar eller inte kan påträffas för
föreläggande att upphäva registreringen, ska
domstolarna som avses i föregående punkt ha
exklusiv behörighet att på begäran av gäldenä-
ren eller den framtida gäldenären, förelägga re-
gistratorn att upphäva registreringen.

3. Om en person inte följer ett beslut av en

domstol med behörighet enligt den här Kon-
ventionen eller, om det rör sig om en nationell
säkerhetsrätt, en behörig domstols beslut enligt
vilket personen åläggs att ändra eller upphäva
en registrering, får de domstolar som avses i
punkt 1 förelägga registratorn att vidta sådana
åtgärder som krävs för att verkställa beslutet.

4. Med förbehåll för föregående stycken får

ingen domstol vidta åtgärder, meddela domar
eller fatta beslut riktade mot registratorn.

Artikel 45
Behörighet vid insolvensförfaranden

Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämp-
liga på insolvensförfaranden.

background image

34

SFS 2015:860

Chapter XIII
Relationship with other Conventions

Article 45 bis
Relationship with the United Nations Con-
vention on the Assignment of Receivables in
International Trade

This Convention shall prevail over the United
Nations Convention on the Assignment of
Receivables in International Trade,
opened for
signature in New York on 12 December 2001,
as it relates to the assignment of receivables
which are associated rights related to interna-
tional interests in aircraft objects, railway roll-
ing stock and space assets.

Article 46
Relationship with the UNIDROIT
Convention on International Financial
Leasing

The Protocol may determine the relationship
between this Convention and the UNIDROIT
Convention on International Financial Leas-
ing,
signed at Ottawa on 28 May 1988.

Chapter XIV
Final provisions

Article 47
Signature, ratification, acceptance, approval
or accession

1. This Convention shall be open for signa-

ture in Cape Town on 16 November 2001 by
States participating in the Diplomatic Confer-
ence to Adopt a Mobile Equipment Convention
and an Aircraft Protocol held at Cape Town
from 29 October to 16 November 2001. After
16 November 2001, the Convention shall be
open to all States for signature at the Head-
quarters of the International Institute for the
Unification of Private Law (UNIDROIT) in
Rome until it enters into force in accordance
with Article 49.

Kapitel XIII
Förhållande till andra konventioner

Artikel 45 bis
Förhållande till FN:s konvention om
överlåtelse av fordringar inom
internationell handel

Konventionen ska ha företräde framför FN:s
konvention om överlåtelse av fordringar inom
internationell handel, öppen för underteck-
nande i New York den 12 december 2001, i
den utsträckning den avser överlåtelsen av
fordringar som utgör tillhörande rättigheter av-
seende internationella säkerhetsrätter i luft-
fartsobjekt, rullande järnvägsmateriel och
rymdobjekt.

Artikel 46
Förhållande till Unidroits konvention om
internationell finansiell leasing

Protokollet får fastställa förhållandet mellan
Konventionen och Unidroits konvention om
internationell finansiell leasing, undertecknad i
Ottawa den 28 maj 1988.

Kapitel XIV
Slutbestämmelser

Artikel 47
Undertecknande, ratifikation, godtagande,
godkännande eller anslutning

1. Den här Konventionen är öppen för un-

dertecknande i Kapstaden den 16 november
2001 av de stater som deltar i diplomatkonfe-
rensen i Kapstaden den 29 oktober till den 16
november 2001 för antagande av en konven-
tion avseende lösa saker och ett luftfartsproto-
koll. Efter den 16 november 2001 ska Konven-
tionen vara öppen för undertecknande av samt-
liga stater vid sätet för Internationella institutet
för harmonisering av privaträtten (Unidroit) i
Rom tills den träder i kraft i enlighet med arti-
kel 49.

background image

35

SFS 2015:860

2. This Convention shall be subject to ratifi-

cation, acceptance or approval by States which
have signed it.

3. Any State which does not sign this Con-

vention may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or ac-

cession is effected by the deposit of a formal
instrument to that effect with the Depositary.

Article 48
Regional Economic Integration
Organisations

1. A Regional Economic Integration Organi-

sation which is constituted by sovereign States
and has competence over certain matters gov-
erned by this Convention may similarly sign,
accept, approve or accede to this Convention.
The Regional Economic Integration Organisa-
tion shall in that case have the rights and obli-
gations of a Contracting State, to the extent that
that Organisation has competence over matters
governed by this Convention. Where the
number of Contracting States is relevant in this
Convention, the Regional Economic Integra-
tion Organisation shall not count as a Contract-
ing State in addition to its Member States
which are Contracting States.

2. Regional Economic Integration Organisa-

tion shall, at the time of signature, acceptance,
approval or accession, make a declaration to
the Depositary specifying the matters governed
by this Convention in respect of which compe-
tence has been transferred to that Organisation
by its Member States. The Regional Economic
Integration Organisation shall promptly notify
the Depositary of any changes to the distribu-
tion of competence, including new transfers of
competence, specified in the declaration under
this paragraph.

3. Any reference to a “Contracting State” or

“Contracting States” or “State Party” or “States
Parties” in this Convention applies equally to a

2. Den här Konventionen ska ratificeras,

godtas eller godkännas av de stater som under-
tecknat den.

3. Alla stater som inte undertecknar Kon-

vention får när som helst därefter ansluta sig
till den.

4. Ratifikation, godtagande, godkännande

eller anslutning får effekt genom deponering
av ett formellt dokument därom hos deposita-
rien.

Artikel 48
Regionala organisationer för ekonomisk
integration

1. En regional organisation för ekonomisk

integration, som utgörs av suveräna stater och
är behörig vad avser vissa frågor som regleras i
Konventionen får underteckna, godta och god-
känna Konventionen eller ansluta sig till den. I
sådana fall ska den regionala organisationen
för ekonomisk integration ha samma rättigheter
och skyldigheter som en fördragsslutande stat,
i den utsträckning organisationen är behörig i
frågor som regleras i Konventionen. När anta-
let fördragsslutande stater ska räknas enligt
Konventionen, ska den regionala organisatio-
nen för ekonomisk integration inte räknas som
en fördragsslutande stat i tillägg till de med-
lemsstater som är fördragsslutande stater.

2. Vid undertecknandet, godtagandet, god-

kännandet eller anslutningen ska den regionala
organisationen för ekonomisk integration lägga
fram en förklaring för depositarien gällande de
frågor som regleras i Konventionen, vilka med-
lemsstaterna delegerat sin behörighet till orga-
nisationen. Den regionala organisationen för
ekonomisk integration ska utan dröjsmål un-
derrätta depositarien om alla eventuella änd-
ringar i behörighetsdelegeringen, inkluderande
nya behörighetsdelegeringar.

3. Hänvisningar till fördragsslutande stat,

fördragsslutande stater, stat som är part eller
stater som är parter i Konventionen ska gälla
även för en regional organisation för ekono-

background image

36

SFS 2015:860

Regional Economic Integration Organisation
where the context so requires.

Article 49
Entry into force

1. This Convention enters into force on the

first day of the month following the expiration
of three months after the date of the deposit of
the third instrument of ratification, acceptance,
approval or accession but only as regards a cat-
egory of objects to which a Protocol applies:

a) as from the time of entry into force of that

Protocol;

b) subject to the terms of that Protocol; and

c) as between States Parties to this Conven-

tion and that Protocol.

2. For other States this Convention enters

into force on the first day of the month follow-
ing the expiration of three months after the date
of the deposit of their instrument of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession but
only as regards a category of objects to which a
Protocol applies and subject, in relation to such
Protocol, to the requirements of sub-para-
graphs (a), (b) and (c) of the preceding para-
graph.

Article 50
Internal transactions

1. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare that this Conven-
tion shall not apply to a transaction which is an
internal transaction in relation to that State
with regard to all types of objects or some of
them.

2. Notwithstanding the preceding paragraph,

the provisions of Articles 8(4), 9(1), 16, Chap-
ter V, Article 29, and any provisions of this
Convention relating to registered interests shall
apply to an internal transaction.

misk integration när detta framgår av samman-
hanget.

Artikel 49
Ikraftträdande

1. Den här Konventionen träder i kraft den

första dagen i den månad som följer efter det
att tre månader förflutit från och med den dag
då det tredje ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrumentet depo-
nerats, dock endast i fråga om en kategori av
objekt på vilken ett protokoll är tilllämpligt:

a) från och med nämnda protokolls ikraftträ-

dande;

b) i enlighet med nämnda protokolls bestäm-

melser; och

c) mellan de stater som är parter till Konven-

tionen och nämnda protokoll.

2. För övriga stater träder Konventionen i

kraft den första dagen i den månad som följer
efter det att tre månader förflutit efter dagen då
statens ratifikations-, godtagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrumentet depone-
rats, dock endast i fråga om en kategori av ob-
jekt på vilken ett protokoll är tillämpligt och, i
fråga om detta protokoll, i enlighet med de vill-
kor som avses i styckena a–c i föregående
punkt.

Artikel 50
Interna transaktioner

1. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara att
Konvention inte ska tillämpas på en transak-
tion som är intern i förhållande till denna stat i
fråga om alla eller vissa typer av objekt.

2. Föregående stycke till trots ska bestäm-

melserna i artiklarna 8(4), 9(1), 16, kapitel V,
artikel 29 och samtliga bestämmelser i den här
Konventionen om registrerade säkerhetsrätter
tillämpas på en intern transaktion.

background image

37

SFS 2015:860

3. Where notice of a national interest has

been registered in the International Registry,
the priority of the holder of that interest under
Article 29 shall not be affected by the fact that
such interest has become vested in another per-
son by assignment or subrogation under the ap-
plicable law.

Article 51
Future Protocols

1. The Depositary may create working

groups, in co-operation with such relevant non-
governmental organisations as the Depositary
considers appropriate, to assess the feasibility
of extending the application of this Conven-
tion, through one or more Protocols, to objects
of any category of high-value mobile equip-
ment, other than a category referred to in Arti-
cle 2(3), each member of which is uniquely
identifiable, and associated rights relating to
such objects.

2. The Depositary shall communicate the

text of any preliminary draft Protocol relating
to a category of objects prepared by such a
working group to all States Parties to this Con-
vention, all member States of the Depositary,
member States of the United Nations which are
not members of the Depositary and the relevant
intergovernmental organisations, and shall in-
vite such States and organisations to participate
in intergovernmental negotiations for the com-
pletion of a draft Protocol on the basis of such
a preliminary draft Protocol.

3. The Depositary shall also communicate

the text of any preliminary draft Protocol pre-
pared by such a working group to such relevant
non-governmental organisations as the Deposi-
tary considers appropriate. Such non-govern-
mental organisations shall be invited promptly
to submit comments on the text of the prelimi-
nary draft Protocol to the Depositary and to
participate as observers in the preparation of a
draft Protocol.

3. Om ett meddelande om nationell säker-

hetsrätt har registrerats i det internationella
registret, ska prioriteten för innehavaren av
denna säkerhetsrätt enligt artikel 29 inte påver-
kas av att denna säkerhetsrätt innehas av en an-
nan person till följd av överlåtelse eller subro-
gation enligt tillämplig lag.

Artikel 51
Kommande protokoll

1. Depositarien får inrätta arbetsgrupper,

vilka i samarbete med sådana icke-statliga or-
ganisationer som depositarien finner lämpliga,
ska utvärdera möjligheten att utvidga tillämp-
ningen av den här Konventionen, genom ett el-
ler flera protokoll, till att omfatta objekt i nå-
gon annan kategori av identifierbara lösa saker
av stort värde, jämte tillhörande rättigheter, än
de kategorier som anges i artikel 2(3).

2. Depositarien ska överlämna texten till

varje preliminärt utkast till protokoll avseende
en kategori av objekt som utarbetats av en så-
dan arbetsgrupp till alla stater som är parter i
Konventionen, alla stater som är medlemmar
hos depositarien, alla medlemsstater i Förenta
Nationerna som inte är medlemmar hos deposi-
tarien och alla relevanta mellanstatliga organi-
sationer, och anmoda dessa stater och organisa-
tioner att delta i mellanstatliga förhandlingar i
avsikt att utarbeta utkast till protokoll med ut-
gångspunkt i ett sådant preliminärt utkast till
protokoll.

3. Depositarien ska även överlämna texten

till varje preliminärt utkast till protokoll som
utarbetats av en sådan arbetsgrupp till de icke-
statliga organisationer som depositarien finner
lämpliga. Dessa icke-statliga organisationer
ska anmodas att utan dröjsmål för depositarien
lägga fram sina synpunkter på texten och att
som observatörer delta i utarbetandet av ett ut-
kast till protokoll.

background image

38

SFS 2015:860

4. When the competent bodies of the Depos-

itary adjudge such a draft Protocol ripe for
adoption, the Depositary shall convene a diplo-
matic conference for its adoption.

5. Once such a Protocol has been adopted,

subject to paragraph 6, this Convention shall
apply to the category of objects covered
thereby.

6. Article 45 bis of this Convention applies

to such a Protocol only if specifically provided
for in that Protocol.

Article 52
Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units

in which different systems of law are applica-
ble in relation to the matters dealt with in this
Convention, it may, at the time of ratification,
acceptance, approval or accession, declare that
this Convention is to extend to all its territorial
units or only to one or more of them and may
modify its declaration by submitting another
declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly

the territorial units to which this Convention
applies.

3. If a Contracting State has not made any

declaration under paragraph 1, this Convention
shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this

Convention to one or more of its territorial
units, declarations permitted under this Con-
vention may be made in respect of each such
territorial unit, and the declarations made in re-
spect of one territorial unit may be different
from those made in respect of another territo-
rial unit.

5. If by virtue of a declaration under para-

graph 1, this Convention extends to one or
more territorial units of a Contracting State:

4. När depositariens behöriga organ faststäl-

ler att ett sådant utkast till protokoll är färdigt
att antas ska depositarien sammankalla en dip-
lomatkonferens för antagande av protokollet.

5. Med förbehåll för punkt 6 ska den här

Konventionen, när ett protokoll har antagits,
vara tillämplig på den kategori av objekt som
avses i nämnda protokoll.

6. Artikel 45 bis i den här Konventionen är

tillämplig på ett protokoll endast om detta ut-
tryckligen föreskrivs i protokollet.

Artikel 52
Territoriella enheter

1. Om en fördragsslutande stat har territori-

ella enheter i vilka olika rättssystem är till-
lämpliga på frågor som regleras i den här Kon-
ventionen, får den vid ratifikationen, godtagan-
det, godkännandet eller anslutningen förklara
att den här Konventionen ska var tilllämplig i
alla dess territoriella områden, eller endast i nå-
gon eller några av dessa, och får när som helst
ändra denna förklaring genom att avge en ny
förklaring.

2. I en sådan förklaring ska det uttryckligen

anges i vilka territoriella områden den här
Konventionen ska var tilllämplig.

3. Om en fördragsslutande stat inte har av-

gett någon förklaring enligt punkt 1, ska den
här Konventionen tillämpas på alla territoriella
områden i staten.

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker

tillämpningen av Konventionen till att omfatta
en eller flera av sina territoriella områden, får
förklaringar som kan avges enligt Konventio-
nen, avges i fråga om var och en av dessa terri-
toriella områden, och avgivna förklaringar gäl-
lande ett territoriellt område kan ha en annan
lydelse än de som har avgetts gällande ett annat
territoriellt område.

5. Om Konventionen enligt en förklaring

som har avgetts enligt punkt 1 ska tillämpas på
en eller flera territoriella områden i en för-
dragsslutande stat:

background image

39

SFS 2015:860

a) the debtor is considered to be situated in a

Contracting State only if it is incorporated or
formed under a law in force in a territorial unit
to which this Convention applies or if it has its
registered office or statutory seat, centre of ad-
ministration, place of business or habitual resi-
dence in a territorial unit to which this Conven-
tion applies;

b) any reference to the location of the object

in a Contracting State refers to the location of
the object in a territorial unit to which this
Convention applies; and

c) any reference to the administrative au-

thorities in that Contracting State shall be con-
strued as referring to the administrative author-
ities having jurisdiction in a territorial unit to
which this Convention applies.

Article 53
Determination of courts

A Contracting State may, at the time of ratifi-
cation, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare the relevant “court” or
“courts” for the purposes of Article 1 and
Chapter XII of this Convention.

Article 54
Declarations regarding remedies

1. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare that while the
charged object is situated within, or controlled
from its territory the chargee shall not grant a
lease of the object in that territory.

2. A Contracting State shall, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to the Protocol, declare whether or not any
remedy available to the creditor under any pro-
vision of this leave of the court.

a) ska gäldenären anses finnas i en fördrags-

slutande stat endast om gäldenären bildats en-
ligt lagen i ett territoriellt område på vilken
Konventionen ska tillämpas, eller om gäldenä-
ren har sitt säte, huvudkontor, driftställe eller
hemvist i ett territoriellt område inom vilket
Konventionen ska tillämpas;

b) ska varje hänvisning till objektets läge i

en fördragsslutande stat avse objektets läge i
ett territoriellt område inom vilket Konventio-
nen ska tillämpas; och

c) ska varje hänvisning till administrativa

myndigheter i den fördragsslutande staten upp-
fattas som de behöriga administrativa myndig-
heterna i det territoriella området inom vilket
Konventionen ska tillämpas.

Artikel 53
Fastställande av domstolar

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen,
godtagandet, godkännandet av protokollet eller
anslutningen till detta förklara vilken eller
vilka domstolar som är relevanta vid tilllämp-
ningen av artikel 1 och kapitel XII i den här
Konventionen.

Artikel 54
Förklaringar om åtgärder

1. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara att
säkerhetshavaren, när den säkerställda till-
gången är belägen på dess territorium eller
kontrolleras därifrån, inte får leasa ut till-
gången inom territoriet.

2. En fördragsslutande stat ska vid ratifika-

tionen, godtagandet, godkännandet av proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara om
en åtgärd, som står till borgenärens förfogande
enligt en bestämmelse i Konventionen och vars
verkställighet enligt dessa bestämmelser inte
förutsätter en framställan hos domstol, får vid-
tas endast efter domstolens samtycke.

background image

40

SFS 2015:860

Article 55
Declarations regarding relief pending final
determination

A Contracting State may, at the time of ratifi-
cation, acceptance, approval of, or accession to
the Protocol, declare that it will not apply the
provisions of Article 13 or Article 43, or both,
wholly or in part. The declaration shall specify
under which conditions the relevant Article
will be applied, in case it will be applied partly,
or otherwise which other forms of interim re-
lief will be applied.

Article 56
Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Con-

vention but declarations authorised by Articles
39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 and 60 may be
made in accordance with these provisions.

2. Any declaration or subsequent declaration

or any withdrawal of a declaration made under
this Convention shall be notified in writing to
the Depositary.

Article 57
Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent

declaration, other than a declaration authorised
under Article 60, at any time after the date on
which this Convention has entered into force
for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall

take effect on the first day of the month follow-
ing the expiration of six months after the date
of receipt of the notification by the Depositary.
Where a longer period for that declaration to
take effect is specified in the notification, it
shall take effect upon the expiration of such
longer period after receipt of the notification
by the Depositary.

Artikel 55
Förklaringar om interimistiska åtgärder
före avgörande av sakfråga

En fördragsslutande stat får vid ratifikationen,
godtagandet, godkännandet av eller anslut-
ningen till protokollet, förklara att staten inte,
eller endast delvis, kommer att tillämpa be-
stämmelserna i artikel 13 eller artikel 43 eller
båda. Av förklaringen måste framgå under
vilka förutsättningar bestämmelserna i den re-
levanta artikeln kommer att tillämpas, om de
ska tillämpas delvis, eller vilka andra interimis-
tiska åtgärder som kommer att tillämpas.

Artikel 56
Reservationer och förklaringar

1. Ingen reservation får göras mot den här

Konvention, men förklaringar som är tillåtna
enligt artiklarna 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57,
58 och 60 får avges i enlighet med dessa be-
stämmelser.

2. Varje förklaring, efterföljande förklaring

eller återkallande av förklaring enligt den här
Konventionen ska anmälas skriftligen till de-
positarien.

Artikel 57
Efterföljande förklaringar

1. En fördragsslutande stat får när som helst

avge en efterföljande förklaring, med undantag
av förklaringar till artikel 60, efter dagen för
Konventionens ikraftträdande i förhållande till
den aktuella staten, genom en anmälan därom
till depositarien.

2. En sådan efterföljande förklaring får ver-

kan den första dagen i den månad som följer
efter det att sex månader förflutit från och med
den dag då depositarien mottagit anmälan. Om
det i anmälan anges att förklaringen ska få ver-
kan först efter en längre tid, ska förklaringen få
verkan när den angivna tidsperioden har förflu-
tit från det att depositarien mottagit anmälan.

background image

41

SFS 2015:860

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Convention shall continue to apply, as if
no such subsequent declarations had been
made, in respect of all rights and interests aris-
ing prior to the effective date of any such sub-
sequent declaration.

Article 58
Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declara-

tion under this Convention, other than a decla-
ration authorised under Article 60, may with-
draw it at any time by notifying the Depositary.
Such withdrawal is to take effect on the first
day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the noti-
fication by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph,

this Convention shall continue to apply, as if
no such withdrawal of declaration had been
made, in respect of all rights and interests aris-
ing prior to the effective date of any such with-
drawal.

Article 59
Denunciations

1. Any State Party may denounce this Con-

vention by notification in writing to the Depos-
itary.

2. Any such denunciation shall take effect

on the first day of the month following the ex-
piration of twelve months after the date on
which notification is received by the Deposi-
tary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Convention shall continue to apply, as if
no such denunciation had been made, in re-
spect of all rights and interests arising prior to
the effective date of any such denunciation.

3. Trots föregående stycken ska Konventio-

nen fortsätta att tillämpas som om en sådan ef-
terföljande förklaring inte har avgetts, i fråga
om alla rättigheter eller säkerhetsrätter som
uppkommit före den dag då den efterföljande
förklaringen fick verkan.

Artikel 58
Återkallande av förklaringar

1. Alla de stater som är parter och har avgett

en förklaring enligt Konventionen, med undan-
tag av en sådan förklaring som får avges enligt
artikel 60, får när som helst återkalla den ge-
nom en anmälan därom till depositarien. Ett så-
dant återkallande får verkan den första dagen i
den månad som följer efter det att sex månader
förflutit från och med den dag då depositarien
mottagit anmälan.

2. Trots föregående stycke ska Konventio-

nen fortsätta att tillämpas som om en sådan för-
klaring inte har återkallats, i fråga om alla rät-
tigheter eller säkerhetsrätter som uppkommit
före den dag då återkallandet fick verkan.

Artikel 59
Uppsägning

1. Alla stater som är parter får säga upp

Konventionen genom en skriftlig anmälan till
depositarien.

2. En sådan uppsägning får verkan den för-

sta dagen i den månad som följer efter det att
tolv månader har förflutit från och med den dag
då depositarien mottog anmälan.

3. Trots föregående stycken ska den här

Konventionen fortsätta att tillämpas som om en
uppsägning inte hade skett, i fråga om alla rät-
tigheter och säkerhetsrätter som uppkommit
före den dag då uppsägningen fick verkan.

background image

42

SFS 2015:860

Article 60
Transitional provisions

1. Unless otherwise declared by a Contract-

ing State at any time, the Convention does not
apply to a pre-existing right or interest, which
retains the priority it enjoyed under the appli-
cable law before the effective date of this Con-
vention.

2. For the purposes of Article 1(v) and of de-

termining priority under this Convention:

a) “effective date of this Convention” means

in relation to a debtor the time when this Con-
vention enters into force or the time when the
State in which the debtor is situated becomes a
Contracting State, whichever is the later; and

b) the debtor is situated in a State where it

has its centre of administration or, if it has no
centre of administration, its place of business
or, if it has more than one place of business, its
principal place of business or, if it has no place
of business, its habitual residence.

3. A Contracting State may in its declaration

under paragraph 1 specify a date, not earlier
than three years after the date on which the
declaration becomes effective, when this Con-
vention and the Protocol will become applica-
ble, for the purpose of determining priority, in-
cluding the protection of any existing priority,
to pre-existing rights or interests arising under
an agreement made at a time when the debtor
was situated in a State referred to in sub-para-
graph (b) of the preceding paragraph but only
to the extent and in the manner specified in its
declaration.

Article 61
Review Conferences, amendments and
related matters

1. The Depositary shall prepare reports yearly
or at such other time as the circumstances may
require for the States Parties as to the manner
in which the international regimen established
in this Convention has operated in practice. In

Artikel 60
Övergångsbestämmelser

1. Såvida inte en fördragsslutande stat vid

något tillfälle förklarar något annat, ska Kon-
ventionen inte tillämpas på en redan befintlig
rättighet eller säkerhetsrätt, vilken behåller den
prioritet den hade enligt tillämplig lag innan
den dag då Konventionen fick verkan.

2. För tillämpningen av artikel 1(v) och för

fastställande av prioritet enligt den här Kon-
ventionen:

a) avses med ”den dag då Konventionen fick

verkan” i fråga om gäldenären, antingen den
tidpunkt då Konventionen träder i kraft eller
den tidpunkt då den stat i vilken gäldenären be-
finner sig blir fördragsslutande stat, varvid den
dag som infaller sist ska gälla; och

b) ska gäldenären anses befinna sig i en stat i

vilken dennes huvudkontor är beläget eller, om
denne saknar huvudkontor, dennes driftställe,
eller om gäldenären har mer än ett driftställe,
dennes huvudsakliga driftställe eller, om denne
saknar driftställe, dennes hemvist är beläget.

3. En fördragsslutande stat får i en förklaring

enligt punkt 1 ange ett datum som ska infalla
tidigast tre år efter den dag då förklaringen får
verkan, från och med vilket Konventionen och
protokollet ska tillämpas, i fråga om faststäl-
landet av prioritet, inbegripet skydd av varje
redan befintlig prioritet, på redan befintliga rät-
tigheter eller säkerhetsrätter som bildats enligt
ett avtal som ingåtts när gäldenären befann sig
i en stat enligt punkt 2(b), dock endast i den ut-
sträckning och på det sätt som anges i nämnda
förklaring.

Artikel 61
Konferenser för utvärdering, ändringar och
därtill hörande frågor

Depositarien ska varje år, eller med annat
lämpligt tidsintervall, utarbeta rapporter rik-
tade till de stater som är parter om hur den in-
ternationella ordning som inrättas genom Kon-
ventionen fungerar i praktiken. Depositarien

background image

43

SFS 2015:860

preparing such reports, the Depositary shall
take into account the reports of the Supervisory
Authority concerning the functioning of the in-
ternational registration system.

2. At the request of not less than twenty-five

per cent of the States Parties, Review Confer-
ences of States Parties shall be convened from
time to time by the Depositary, in consultation
with the Supervisory Authority, to consider:

a) the practical operation of this Convention

and its effectiveness in facilitating the asset-
based financing and leasing of the objects cov-
ered by its terms;

b) the judicial interpretation given to, and

the application made of the terms of this Con-
vention and the regulations;

c) the functioning of the international regis-

tration system, the performance of the Regis-
trar and its oversight by the Supervisory Au-
thority, taking into account the reports of the
Supervisory Authority; and

d) whether any modifications to this Con-

vention or the arrangements relating to the In-
ternational Registry are desirable.

3. Subject to paragraph 4, any amendment to

this Convention shall be approved by at least a
two-thirds majority of States Parties participat-
ing in the Conference referred to in the preced-
ing paragraph and shall then enter into force in
respect of States which have ratified, accepted
or approved such amendment when ratified,
accepted, or approved by three States in ac-
cordance with the provisions of Article 49 re-
lating to its entry into force.

4. here the proposed amendment to this Con-

vention is intended to apply to more than one
category of equipment, such amendment shall
also be approved by at least a two-thirds major-
ity of States Parties to each Protocol that are
participating in the Conference referred to in
paragraph 2.

ska utarbeta rapporterna med beaktande av till-
synsmyndighetens rapporter om driften av det
internationella registreringssystemet.

2. På begäran av minst tjugofem procent av

de stater som är parter ska depositarien i sam-
råd med tillsynsmyndigheten anordna återkom-
mande utvärderingskonferenser för dessa stater
för genomgång av:

a) hur Konventionen till-lämpas i praktiken

och i vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt
i tillgångar och leasing av objekt som faller
inom Konventionens tillämpningsområde fak-
tiskt underlättas genom Konventionen;

b) den juridiska tolkningen och tillämp-

ningen av Konventionen och regelverket;

c) det internationella registreringssystemets

funktion, registratorns utförande och tillsyns-
myndighetens tillsyn över registratorn, på
grundval av tillsynsmyndighetens rapporter;
och

d) huruvida det är önskvärt med någon för-

ändring av den här Konventionen eller bestäm-
melserna om det internationella registret.

3. Med förbehåll för punkt 4 ska varje änd-

ring av den här Konventionen godkännas av
minst två tredjedels majoritet av de stater som
är parter och som deltar vid konferensen enligt
föregående stycke, och träder sedan i kraft i
förhållande till de stater som har ratificerat,
godtagit eller godkänt denna sedan den ratifi-
cerats, godtagits eller godkänts av tre stater i
enlighet med bestämmelserna i artikel 49 om
Konventionens ikraftträdande.

4. Om avsikten är att den föreslagna änd-

ringen av Konventionen ska tillämpas på mer
än en kategori av utrustning, ska den likaledes
godkännas av minst två tredjedels majoritet av
de stater som är parter i varje protokoll och
som deltar vid konferensen enligt punkt 2.

background image

44

SFS 2015:860

Article 62
Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance,

approval or accession shall be deposited with
the International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT), which is hereby
designated the Depositary.

2. The Depositary shall:
a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval
or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Con-

vention;

(iii) each declaration made in accordance

with this Convention, together with the date
thereof;

(iv) the withdrawal or amendment of any

declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of

this Convention together with the date thereof
and the date on which it takes effect;

b) transmit certified true copies of this Con-

vention to all Contracting States;

c) provide the Supervisory Authority and the

Registrar with a copy of each instrument of rat-
ification, acceptance, approval or accession, to-
gether with the date of deposit thereof, of each
declaration or withdrawal or amendment of a
declaration and of each notification of denunci-
ation, together with the date of notification
thereof, so that the information contained
therein is easily and fully available; and

d) perform such other functions customary

for depositaries.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries, having been duly author-
ised, have signed this Convention.

Artikel 62
Depositarien och dess uppgifter

1. Ratifikations-, godtagande-, godkän-

nande- och anslutningsinstrument ska depone-
ras hos Internationella institutet för harmonise-
ring av privaträtten (Unidroit), nedan kallad
depositarien.

2. Depositarien ska:
a) underrätta alla fördragsslutande stater om:
(i) varje nytt undertecknande eller varje ny

deponering av ratifikations-, godtagande-, god-
kännande- eller anslutningsinstrument och om
datum för detta undertecknande eller denna de-
ponering;

(ii) datum för Konventionens ikraftträ-

dande;

(iii) om varje förklaring som avges enligt

Konventionen och om datum för denna förkla-
ring;

(iv) om varje återkallande eller ändring av

förklaringar, samt om datum för sådant återkal-
lande eller sådan ändring; och

(v) varje anmälan om uppsägning av Kon-

vention samt om datum för sådan uppsägning
och om dag den får verkan;

b) överlämna bestyrkta avskrifter av Kon-

ventionen till alla fördragsslutande stater,

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn

med avskrifter av alla ratifikations-, godta-
gande-, godkännande- eller anslutningsinstru-
ment, underrätta dem om dagen för deponering
av dessa, om alla förklaringar, återkallanden
och ändringar av förklaringar samt om alla an-
mälningar om uppsägning, med uppgift om da-
tum för dessa anmälningar, så att uppgifterna i
dessa är enkelt och fullständigt tillgängliga,
och

d) utföra de övriga uppgifter som normalt

åligger depositarier.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har under-
tecknade befullmäktigade ombud med stöd av
vederbörliga fullmakter undertecknat denna
konvention.

background image

45

SFS 2015:860

DONE at Cape Town, this sixteenth day of No-
vember, two thousand and one, in a single orig-
inal in the English, Arabic, Chinese, French,
Russian and Spanish languages, all texts being
equally authentic, such authenticity to take ef-
fect upon verification by the Joint Secretariat
of the Conference under the authority of the
President of the Conference within ninety days
hereof as to the conformity of the texts with
one another.

I Kapstaden den sextonde november tvåtusen
ett i ett enda exemplar på engelska, arabiska,
kinesiska, franska, ryska och spanska språken,
vilka texter alla har lika giltighet, vilken giltig-
het träder i kraft när konferensens gemen-
samma sekretariat under överinseende av kon-
ferensens ordförande inom 90 dagar från och
med dagen för denna akt har kontrollerat den
inbördes överensstämmelsen mellan dessa tex-
ter.

background image

46

SFS 2015:860

PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL INTERESTS IN
MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS
SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT

THE STATES PARTIES TO THIS PROTO-
COL,

CONSIDERING it necessary to implement the
Convention on International Interests in Mo-
bile Equipment
(hereinafter referred to as “the
Convention”) as it relates to aircraft equip-
ment, in the light of the purposes set out in the
preamble to the Convention,

MINDFUL of the need to adapt the Conven-
tion to meet the particular requirements of air-
craft finance and to extend the sphere of appli-
cation of the Convention to include contracts
of sale of aircraft equipment,

MINDFUL of the principles and objectives of
the Convention on International Civil Aviation,
signed at Chicago on 7 December 1944,

HAVE AGREED upon the following provi-
sions relating to aircraft equipment:

Chapter I
Sphere of application and general
provisions

Article I
Defined terms

1. In this Protocol, except where the context

otherwise requires, terms used in it have the
meanings set out in the Convention.

2. In this Protocol the following terms are

employed with the meanings set out below:

a) “aircraft” means aircraft as defined for the

purposes of the Chicago Convention which are
either airframes with aircraft engines installed
thereon or helicopters;

PROTOKOLL
TILL KONVENTIONEN OM
INTERNATIONELLA
SÄKERHETSRÄTTER I LÖSA SAKER,
OM SÄRSKILDA FRÅGOR RÖRANDE
LUFTFARTSOBJEKT

DE STATER SOM ÄR PARTER TILL
DETTA PROTOKOLL,

ANSER att konventionen om internationella
säkerhetsrätter i lösa saker (Konventionen) bör,
mot bakgrund av Konventionens syften såsom
dessa kommer till uttryck i Konventionens in-
gress, implementeras i den utsträckning den är
tilllämplig på luftfartsobjekt,

ÄR MEDVETNA om att Konventionen bör
anpassas efter de särskilda villkor som gäller
vid luftfartsfinansiering, och utvidgas till att
omfatta försäljning av luftfartsobjekt,

ÄR MEDVETNA om principerna i och syftet
med Konventionen om Internationell Civil
Luftfart undertecknad i Chicago den 7 decem-
ber 1944 (Chicagokonventionen),

HAR ENATS om följande bestämmelser om
luftfartsobjekt:

Kapitel I
Tillämpningsområde och allmänna
bestämmelser

Artikel I
Definitioner

1. Om inte annat framgår av sammanhanget

ska termer som definieras i Konventionen ha
samma betydelse i detta protokoll (Protokollet).

2. I Protokollet har följande termer den bety-

delse som anges nedan:

a) luftfartyg: luftfartyg enligt definitionen i

Chicagokonventionen, dvs. luftfartygsskrov
med flygmotorer installerade, eller helikoptrar;

Bilaga 2

background image

47

SFS 2015:860

b) “aircraft engines” means aircraft engines

(other than those used in military, customs or
police services) powered by jet propulsion or
turbine or piston technology and:

(i) in the case of jet propulsion aircraft en-

gines, have at least 1750 lb of thrust or its
equivalent; and

(ii) in the case of turbine-powered or piston-

powered aircraft engines, have at least 550
rated take-off shaft horsepower or its equiva-
lent, together with all modules and other in-
stalled, incorporated or attached accessories,
parts and equipment and all data, manuals and
records relating thereto;

c) “aircraft objects” means airframes, air-

craft engines and helicopters;

d) “aircraft register” means a register main-

tained by a State or a common mark registering
authority for the purposes of the Chicago Con-
vention;

e) “airframes” means airframes (other than

those used in military, customs or police serv-
ices) that, when appropriate aircraft engines are
installed thereon, are type certified by the com-
petent aviation authority to transport:

(i) at least eight (8) persons including crew;

or

(ii) goods in excess of 2750 kilograms, to-

gether with all installed, incorporated or at-
tached accessories, parts and equipment (other
than aircraft engines), and all data, manuals
and records relating thereto;

f) “authorised party” means the party re-

ferred to in Article XIII(3);

g) “Chicago Convention” means the Con-

vention on International Civil Aviation, signed
at Chicago on 7 December 1944, as amended,
and its Annexes;

h) “common mark registering authority”

means the authority maintaining a register in
accordance with Article 77 of the Chicago
Convention as implemented by the Resolution
adopted on 14 December 1967 by the Council
of the International Civil Aviation Organiza-

b) flygmotorer: flygmotorer (med undantag

för de som används av militär, tull eller polis)
som är reaktionsmotorer, turbinmotorer eller
kolvmotorer, och som har

(i) en drivkraft på minst 1 750 pund eller

motsvarande, för reaktionsmotorer; och

(ii) minst 550 hästkrafter nominell axel-

effekt eller motsvarande, vid uppstigningen för
turbinmotorer och kolvmotorer; tillsammans
med komponenter, delar och utrustning som är
installerad, inbyggd eller fastsatta i dessa samt
alla handböcker, manualer och loggböcker som
har samband med dessa;

c) luftfartsobjekt: luftfartygsskrov, flygmo-

torer och helikoptrar.

d) luftfartygsregister: register som förs av en

stat eller en registreringsmyndighet enligt Chi-
cagokonventionen;

e) luftfartygsskrov: flygplansskrov (med un-

dantag för de som används av militär, tull eller
polis) som, när utrustade med flygmotorer, är
typcertifierade av en behörig luftfartsmyndig-
het:

(i) för transport av minst åtta (8) personer in-

klusive besättning, eller

(ii) för transport av frakt över 2 750 kg; till-

sammans med komponenter, delar och utrust-
ning som är installerad, inbyggd eller fastsatta i
dessa (med undantag för flygmotorer) samt alla
handböcker, manualer och loggböcker som har
samband med dessa;

f) bemyndigad part: den part som avses i arti-

kel XIII(3).

g) Chicagokonventionen: Konventionen om

Internationell Civil Luftfart, undertecknad i
Chicago den 7 december 1944, med senare
ändringar, samt bilagorna till denna;

h) registreringsmyndighet för gemensam-

hetsbeteckningar; avser den myndighet som
har till uppgift att föra register i enlighet med
artikel 77 i Chicagokonventionen, såsom den
antagits genom resolutionen av Internationella
Civila Luftfartsorganisationens råd den 14 de-
cember 1967 om nationalitet och registrering

background image

48

SFS 2015:860

tion on nationality and registration of aircraft
operated by international operating agencies;

i) “de-registration of the aircraft” means de-

letion or removal of the registration of the air-
craft from its aircraft register in accordance
with the Chicago Convention;

j) “guarantee contract” means a contract en-

tered into by a person as guarantor;

k) “guarantor” means a person who, for the

purpose of assuring performance of any obliga-
tions in favour of a creditor secured by a secu-
rity agreement or under an agreement, gives or
issues a suretyship or demand guarantee or a
standby letter of credit or any other form of
credit insurance;

l) “helicopters” means heavier-than-air ma-

chines (other than those used in military, cus-
toms or police services) supported in flight
chiefly by the reactions of the air on one or
more power-driven rotors on substantially ver-
tical axes and which are type certified by the
competent aviation authority to transport:

(i) at least five (5) persons including crew;

or

(ii) goods in excess of 450 kilograms, to-

gether with all installed, incorporated or at-
tached accessories, parts and equipment (in-
cluding rotors), and all data, manuals and
records relating thereto;

m) “insolvency-related event” means:
(i) the commencement of the insolvency

proceedings; or

(ii) the declared intention to suspend or ac-

tual suspension of payments by the debtor
where the creditor’s right to institute insol-
vency proceedings against the debtor or to ex-
ercise remedies under the Convention is pre-
vented or suspended by law or State action;

n) “primary insolvency jurisdiction” means

the Contracting State in which the centre of the
debtor’s main interests is situated, which for
this purpose shall be deemed to be the place of
the debtor’s statutory seat or, if there is none,

av luftfartyg som opereras av internationella
organisationer;

i) avregistrering av luftfartyg: strykning ur

eller avregistrering av luftfartygets registrering
ur det luftfartygsregister där det är infört enligt
Chicagokonventionen;

j) borgensförbindelse: överenskommelse va-

rigenom en part förbinder sig som borgensman
eller lämnar en garanti;

k) borgensman: en person som för att sörja

för det rätta fullgörandet av varje förpliktelse
gentemot en borgenär enligt ett pantavtal eller
annat avtal, går i borgen eller ställer eller låter
utfärda en garanti, letter of credit eller varje an-
nan form av kreditförsäkring;

l) helikopter: ett luftfartyg (med undantag av

sådana som används av militär, tull eller polis)
som hålls flygande huvudsakligen genom den
lyftkraft som genereras av en eller flera rotorer
på väsentligen vertikala axlar och som är typ-
certifierade av en behörig luftfartsmyndighet
för:

(i) transport av minst fem (5) personer inklu-

sive besättning; eller

(ii) transport av frakt över 450 kg, tillsam-

mans med all utrustning och alla tillbehör, de-
lar och utrustningar (inklusive rotorer) som är
installerade, inbyggda eller fastsatta i detta
samt alla handböcker, uppgifter och logg-
böcker som har samband med dessa;

m) insolvenssituation:
(i) inledande av insolvensförfaranden; eller

(ii) gäldenärens besked om inställelse av be-

talningar, eller faktisk inställelse av betalningar
i de fall borgenären är förhindrad att inleda ett
insolvensförfarande mot gäldenären eller att
vidta åtgärder enligt Konventionen enligt lag
eller efter en statlig åtgärd;

n) stat med primär jurisdiktion över insol-

vensärende: fördragsslutande stat där gäldenä-
ren har sina huvudsakliga intressen, vilken för
detta ändamål ska anses vara den ort där gälde-
nären har sin registrerade adress eller säte, eller,

background image

49

SFS 2015:860

the place where the debtor is incorporated or
formed, unless proved otherwise;

o) “registry authority” means the national au-

thority or the common mark registering author-
ity, maintaining an aircraft register in a Con-
tracting State and responsible for the registra-
tion and de-registration of an aircraft in accord-
ance with the Chicago Convention; and

p) “State of registry” means, in respect of an

aircraft, the State on the national register of
which an aircraft is entered or the State of loca-
tion of the common mark registering authority
maintaining the aircraft register.

Article II
Application of Convention as regards
aircraft objects

1. The Convention shall apply in relation to

aircraft objects as provided by the terms of this
Protocol.

2. The Convention and this Protocol shall be

known as the Convention on International In-
terests in Mobile Equipment as applied to air-
craft objects.

Article III
Application of Convention to sales

The following provisions of the Convention
apply as if references to an agreement creating
or providing for an international interest were
references to a contract of sale and as if refer-
ences to an international interest, a prospective
international interest, the debtor and the credi-
tor were references to a sale, a prospective sale,
the seller and the buyer respectively:

Articles 3 and 4;
Article 16(1)(a);
Article 19(4);
Article 20(1) (as regards registration of a

contract of sale or a prospective sale);

om sådant saknas, den stat där bolaget är bil-
dat, om inte annat påvisas;

o) registreringsmyndighet: avser den natio-

nella myndighet, eller registreringsmyndighet
för gemensamhetsbeteckningar, som har till
uppgift att föra ett register över luftfartyg i en
fördragsslutande stat och som ansvarar för re-
gistrering och avregistrering av luftfartyg i en-
lighet med Chicagokonventionen; och

p) registreringsstat: när det gäller luftfartyg,

den stat vars nationella luftfartygsregister an-
vänds för att registrera ett luftfartyg eller den
stat där den registreringsmyndighet som har till
uppgift att föra luftfartygsregistret är belägen.

Artikel II
Konventionens tillämpning på
luftfartsobjekt

1. Konventionen ska tillämpas på luftfarts-

objekt enligt bestämmelserna i det här Proto-
kollet.

2. Konventionen och det här Protokollet ska

benämnas Konventionen om internationella sä-
kerhetsrätter i lösa saker såsom denna är till-
lämplig på luftfartsobjekt.

Artikel III
Konventionens tillämpning på försäljning

Följande bestämmelser i Konventionen ska till-
lämpas som om hänvisningarna till ett avtal va-
rigenom en internationell säkerhetsrätt bildas
eller tillhandahålls vore hänvisningar till ett för-
säljningsavtal, och som om hänvisningarna till
en internationell säkerhetsrätt, en framtida in-
ternationell säkerhetsrätt, gäldenären och bor-
genären vore hänvisningar till en försäljning,
en framtida försäljning, samt säljaren respek-
tive köparen:

Artiklarna 3 och 4;
Artikel 16(1)(a);
Artikel 19(4);
Artikel 20(1) (när det gäller registrering av

ett försäljningsavtal eller ett avtal om en fram-
tida försäljning);

background image

50

SFS 2015:860

Article 25(2) (as regards a prospective sale);

and

Article 30.
In addition, the general provisions of Article

1, Article 5, Chapters IV to VII, Article 29
(other than Article 29(3) which is replaced by
Article XIV(1) and (2)), Chapter X, Chapter
XII (other than Article 43), Chapter XIII and
Chapter XIV (other than Article 60) shall apply
to contracts of sale and prospective sales.

Article IV
Sphere of application

1. Without prejudice to Article 3(1) of the

Convention, the Convention shall also apply in
relation to a helicopter, or to an airframe per-
taining to an aircraft, registered in an aircraft
register of a Contracting State which is the
State of registry, and where such registration is
made pursuant to an agreement for registration
of the aircraft it is deemed to have been ef-
fected at the time of the agreement.

2. For the purposes of the definition of “in-

ternal transaction” in Article 1 of the Conven-
tion:

a) an airframe is located in the State of regis-

try of the aircraft of which it is a part;

b) an aircraft engine is located in the State of

registry of the aircraft on which it is installed
or, if it is not installed on an aircraft, where it is
physically located; and

c) a helicopter is located in its State of regis-

try,

at the time of the conclusion of the agree-

ment creating or providing for the interest.

3. The parties may, by agreement in writing,

exclude the application of Article XI and, in
their relations with each other, derogate from
or vary the effect of any of the provisions of
this Protocol except Article IX (2)-(4).

Artikel 25(2) (när det gäller en framtida för-

säljning); och

Artikel 30.
Dessutom ska de allmänna bestämmelserna i

artikel 1, artikel 5, kapitel IV till VII, artikel 29
(med undantag av artikel 29(3) som ersätts av
artikel XIV(1) och (2)), kapitel X, kapitel XII
(med undantag av artikel 43), kapitel XIII och
kapitel XIV (med undantag av artikel 60) till-
lämpas på försäljningsavtal och avtal om fram-
tida försäljning.

Artikel IV
Tillämpningsområde

1. Utan att det påverkar tillämpningen av arti-
kel 3(1) i Konventionen, ska Konventionen
också tillämpas på helikoptrar och luftfartygs-
skrov tillhörande ett luftfartyg som är införda i
ett luftfartygsregister i en fördragsslutande stat.
Om registreringen har skett enligt ett avtal om
registrering av luftfartyget ska registreringen
anses ha skett vid tidpunkten för avtalet.

2. För definitionen av ”intern transaktion” i

artikel 1 i Konventionen ska:

a) ett luftfartygsskrov anses finnas i registre-

ringsstaten för det luftfartyg det tillhör;

b) en flygmotor anses finnas i registrerings-

staten för det luftfartyg i vilket den är installe-
rad eller, om den inte är installerad i något luft-
fartyg, i den stat där den faktiskt befinner sig;
och

c) en helikopter anses finnas i den stat där

den är registrerad;

vid tidpunkten för ingående av avtalet varige-

nom den aktuella säkerhetsrätten uppkommer
eller tillhandahålls.

3. Parterna kan genom skriftligt avtal un-

danta tillämpligheten av artikel XI och, såvitt
avser mellanhavandena dem emellan, avvika
från eller ändra verkan av bestämmelserna i det
här Protokollet med undantag för artiklarna
IX(2)-(4).

background image

51

SFS 2015:860

Article V
Formalities, effects and registration of
contracts of sale

1. For the purposes of this Protocol, a contract
of sale is one which:

a) is in writing;
b) relates to an aircraft object of which the

seller has power to dispose; and

c) enables the aircraft object to be identified

in conformity with this Protocol.

2. A contract of sale transfers the interest of

the seller in the aircraft object to the buyer ac-
cording to its terms.

3. Registration of a contract of sale remains

effective indefinitely. Registration of a pro-
spective sale remains effective unless dis-
charged or until expiry of the period, if any,
specified in the registration.

Article VI
Representative capacities

A person may enter into an agreement or a sale,
and register an international interest in, or a
sale of, an aircraft object, in an agency, trust or
other representative capacity. In such case, that
person is entitled to assert rights and interests
under the Convention.

Article VII
Description of aircraft objects

A description of an aircraft object that contains
its manufacturer’s serial number, the name of
the manufacturer and its model designation is
necessary and sufficient to identify the object
for the purposes of Article 7(c) of the Conven-
tion and Article V(1)(c) of this Protocol.

Artikel V
Formkrav, verkan och registrering
avseende försäljningsavtal

1. För tillämpningen av det här Protokollet,

avses med försäljningsavtal ett avtal som:

a) ingås skriftligen;
b) gäller ett luftfartsobjekt över vilken sälja-

ren har möjlighet att förfoga över; och

c) möjliggör identifikation av luftfartsobjek-

tet, i enlighet med det här Protokollet.

2. Ett försäljningsavtal överför säljarens rätt

avseende luftfartsobjektet till köparen i enlig-
het med avtalsvillkoren.

3. Registreringen av ett försäljningsavtal ska

gälla på obestämd tid. Registreringen av en
framtida försäljning ska fortsätta att gälla till
dess att den upphävs eller, i förekommande
fall, till den tidsperiod som anges i registre-
ringen löpt ut.

Artikel VI
Företrädares befogenheter

En person får ingå ett avtal, eller ett försälj-
ningsavtal, och registrera en internationell sä-
kerhetsrätt i, eller en försäljning av, ett luft-
fartsobjekt i egenskap av ombud, förvaltare el-
ler annan form av företrädare. I den egenska-
pen ska personen äga rätt att åberopa de
rättigheter och den säkerhetsrätt som följer av
Konventionen.

Artikel VII
Beskrivning av luftfartsobjekt

En beskrivning av ett luftfartsobjekt som inne-
fattar tillverkarens serienummer, tillverkarens
namn samt modellbeteckningen är nödvändig
och tillräcklig för identifiering av objektet vid
tillämpningen av artikel 7(c) i Konventionen
och artikel V(1)(c) i det här Protokollet.

background image

52

SFS 2015:860

Article VIII
Choice of law

1. This Article applies only where a Con-

tracting State has made a declaration pursuant
to Article XXX(1).

2. The parties to an agreement, or a contract

of sale, or a related guarantee contract or sub-
ordination agreement may agree on the law
which is to govern their contractual rights and
obligations, wholly or in part.

3. Unless otherwise agreed, the reference in

the preceding paragraph to the law chosen by
the parties is to the domestic rules of law of the
designated State or, where that State comprises
several territorial units, to the domestic law of
the designated territorial unit.

Chapter II
Default remedies, priorities and assignments

Article IX
Modification of default remedies provisions

1. In addition to the remedies specified in

Chapter III of the Convention, the creditor
may, to the extent that the debtor has at any
time so agreed and in the circumstances speci-
fied in that Chapter:

a) procure the de-registration of the aircraft;

and

b) procure the export and physical transfer

of the aircraft object from the territory in which
it is situated.

2. The creditor shall not exercise the reme-

dies specified in the preceding paragraph with-
out the prior consent in writing of the holder of
any registered interest ranking in priority to that
of the creditor.

3. Article 8(3) of the Convention shall not

apply to aircraft objects. Any remedy given by
the Convention in relation to an aircraft object
shall be exercised in a commercially reasona-
ble manner. A remedy shall be deemed to be
exercised in a commercially reasonable manner

Artikel VIII
Val av tillämplig lag

1. Denna artikel är tillämplig endast om en

fördragsslutande stat har avgett en förklaring
enligt artikel XXX (1).

2. Parterna i ett avtal, ett försäljningsavtal, el-

ler ett avtal om borgensförbindelse eller efter-
ställning får enas om vilken lag som, helt eller
delvis, ska vara tillämplig på avtalsvillkoren.

3. Om inte annat har avtalats ska hänvis-

ningen i föregående punkt till den lag som par-
terna valt, avse den utsedda statens nationella
rättsregler eller, om den staten omfattar flera
territoriella områden, lagen i det utsedda terri-
toriella området.

Kapitel II
Åtgärder vid avtalsbrott, prioritet och
överlåtelser

Artikel IX
Ändring av bestämmelser om åtgärder vid
avtalsbrott

1. Utöver de åtgärder som anges i kapitel III

i Konventionen, och förutsatt att gäldenären
vid något tillfälle har lämnat sitt samtycke där-
till, får borgenären, i situationer som har speci-
ficerats i det kapitlet:

a) låta avregistrera luftfartyget; och

b) låta exportera och föra ut luftfartsobjektet

från det territorium där egendomen finns.

2. Borgenären får inte genomföra åtgärderna

som har specificerats i föregående punkt utan
skriftligt samtycke från innehavare av registre-
rade säkerhetsrätter med bättre prioritet än bor-
genärens.

3. Artikel 8(3) i Konventionen ska inte gälla

luftfartsobjekt. Varje åtgärd som anges i Kon-
ventionen och som avser ett luftfartsobjekt, ska
genomföras på ett affärsmässigt skäligt sätt. En
åtgärd ska anses vara genomförd på ett affärs-
mässigt skäligt sätt när den genomförs i över-

background image

53

SFS 2015:860

where it is exercised in conformity with a pro-
vision of the agreement except where such a
provision is manifestly unreasonable.

4. A chargee giving ten or more working

days’ prior written notice of a proposed sale or
lease to interested persons shall be deemed to
satisfy the requirement of providing “reasona-
ble prior notice” specified in Article 8(4) of the
Convention. The foregoing shall not prevent a
chargee and a chargor or a guarantor from
agreeing to a longer period of prior notice.

5. The registry authority in a Contracting

State shall, subject to any applicable safety
laws and regulations, honour a request for de-
registration and export if:

a) the request is properly submitted by the

authorised party under a recorded irrevocable
deregistration and export request authorisation;
and

b) the authorised party certifies to the regis-

try authority, if required by that authority, that
all registered interests ranking in priority to that
of the creditor in whose favour the authorisa-
tion has been issued have been discharged or
that the holders of such interests have con-
sented to the de-registration and export.

6. A chargee proposing to procure the de-

registration and export of an aircraft under par-
agraph 1 otherwise than pursuant to a court or-
der shall give reasonable prior notice in writing
of the proposed deregistration and export to:

a) interested persons specified in Article

1(m)(i) and (ii) of the Convention; and

b) interested persons specified in Article

1(m)(iii) of the Convention who have given no-
tice of their rights to the chargee within a rea-
sonable time prior to the de-registration and
export.

ensstämmelse med en bestämmelse i avtalet,
utom i de fall när bestämmelsen är uppenbart
oskälig.

4. En säkerhetshavare som lämnar berörda

personer ett skriftligt meddelande minst tio ar-
betsdagar före planerad försäljning eller lea-
sing ska anses ha uppfyllt kravet på ”skälig tid”
i artikel 8(4) i Konventionen. Detta ska dock
inte hindra en säkerhetshavare och en säker-
hetsställare eller en borgensman från att avtala
om att meddelande ska lämnas tidigare.

5. Med förbehåll för lagar och författningar

avseende luftfartssäkerhet, ska registrerings-
myndigheten i en fördragsslutande stat hör-
samma en framställan om avregistrering och
export om:

a) framställan i vederbörlig ordning har läm-

nats av en bemyndigad part enligt en registre-
rad oåterkallelig fullmakt gällande avregistre-
ring och export; och om

b) den bemyndigade parten, om register-

myndigheten så begär, kan styrka att alla re-
gistrerade säkerhetsrätter, med prioritet före
den borgenär som representeras, har frisläppts
eller att innehavarna av dessa säkerhetsrätter
har samtyckt till avregistrering och export.

6. En säkerhetshavare som avser att ansöka

om avregistrering och export av ett luftfartyg
enligt punkt 1 i annat fall än genom verkställig-
het av ett domstolsavgörande, ska i skälig tid
skriftligen ge information om kommande avre-
gistreringen och exporten till:

a) de berörda personer som avses i artikel

1(m)(i) och (ii) i Konventionen; samt

b) de berörda personer som avses i Konven-

tionens artikel 1(m)(iii), vilka i skälig tid före
avregistreringen och exporten har underrättat
säkerhetshavaren om sina rättigheter.

background image

54

SFS 2015:860

Article X
Modification of provisions regarding relief
pending final determination

1. This Article applies only where a Con-

tracting State has made a declaration under Ar-
ticle XXX(2) and to the extent stated in such
declaration.

2. For the purposes of Article 13(1) of the

Convention, “speedy” in the context of obtain-
ing relief means within such number of work-
ing days from the date of filing of the applica-
tion for relief as is specified in a declaration
made by the Contracting State in which the ap-
plication is made.

3. Article 13(1) of the Convention applies

with the following being added immediately af-
ter sub- paragraph (d):

“(e) if at any time the debtor and the creditor

specifically agree, sale and application of pro-
ceeds therefrom”,

and Article 43(2) applies with the insertion

after the words “Article 13(1)(d)” of the words
“and (e)”.

4. Ownership or any other interest of the

debtor passing om a sale under the preceding
paragraph is free from any other interest over
which the creditor’s international interest has
priority under the provisions of Article 29 of
the Convention.

5. The creditor and the debtor or any other

interested person may agree in writing to ex-
clude the application of Article 13(2) of the
Convention.

6. With regard to the remedies in Article

IX(1):

a) they shall be made available by the regis-

try authority and other administrative authori-
ties, as applicable, in a Contracting State no
later than five working days after the creditor
notifies such authorities that the relief specified
in Article IX(1) is granted or, in the case of re-
lief granted by a foreign court, recognised by a
court of that Contracting State, and that the
creditor is entitled to procure those remedies in
accordance with the Convention; and

Artikel X
Ändring av bestämmelserna om
interimistiska åtgärder

1. Denna artikel ska vara tillämplig endast

om en fördragsslutande stat har avgett förkla-
ring enligt artikel XXX(2) och endast i den ut-
sträckning som framgår av förklaringen.

2. För tillämpningen av artikel 13(1) i Kon-

ventionen ska uttrycket ”skyndsamt”, i sam-
band med utverkandet av åtgärder, avses det
antal arbetsdagar som anges i förklaringen från
den fördragsslutande stat i vilken framställan
har lämnats, räknat från dagen för inlämnandet
av framställan.

3. Artikel 13(1) i Konventionen ska gälla

med tillägget av följande bestämmelse omedel-
bart efter stycket (d):

”(e)försäljning och fördelning av inkom-

sterna från försäljningen, om gäldenären och
borgenären uttryckligen kommer överens om
detta”,

och artikel 43(2) ska gälla med tillägget

”och (e)” efter orden ”artikel 13(1)(d)”.

4. Äganderätt eller annan rätt som gäldenä-

ren har och som överförs till följd av en försälj-
ning enligt den föregående punkten, är fri från
andra säkerhetsrätter framför vilka borgenärens
internationella säkerhetsrätt har prioritet enligt
bestämmelserna i artikel 29 i Konventionen.

5. Borgenären och gäldenären eller varje an-

nan berörd person får skriftligen avtala om att
undanta tillämpningen av artikel 13(2) i Kon-
ventionen.

6. Vad gäller åtgärderna i artikel IX(1):

a) ska de göras tillgängliga av registrerings-

myndigheten och eventuella andra administra-
tiva myndigheter, i en fördragsslutande stat
inom fem arbetsdagar efter den dag då borge-
nären meddelar sådana myndigheter att den åt-
gärd som avses i artikel IX(1) har beviljats el-
ler, om åtgärden har beviljats av en utländsk
domstol, har erkänts i den fördragsslutande sta-
ten, och borgenären har tillstånd att utverka
dessa åtgärder enligt Konventionen; och

background image

55

SFS 2015:860

b) the applicable authorities shall expedi-

tiously co-operate with and assist the creditor
in the exercise of such remedies in conformity
with the applicable aviation safety laws and
regulations.

7. Paragraphs 2 and 6 shall not affect any ap-

plicable aviation safety laws and regulations.

Article XI
Remedies on insolvency

1. This Article applies only where a Con-

tracting State that is the primary insolvency ju-
risdiction has made a declaration pursuant to
Article XXX(3).

Alternative A

2. Upon the occurrence of an insolvency-re-

lated event, the insolvency administrator or the
debtor, as applicable, shall, subject to para-
graph 7, give possession of the aircraft object to
the creditor no later than the earlier of:

a) the end of the waiting period; and
b) the date on which the creditor would be

entitled to possession of the aircraft object if
this Article did not apply.

3. For the purposes of this Article, the “wait-

ing period” shall be the period specified in a
declaration of the Contracting State which is
the primary insolvency jurisdiction.

4. References in this Article to the “insol-

vency administrator” shall be to that person in
its official, not in its personal, capacity.

5. Unless and until the creditor is given the

opportunity to take possession under paragraph
2:

a) the insolvency administrator or the

debtor, as applicable, shall preserve the aircraft
object and maintain it and its value in accord-
ance with the agreement; and

b) the creditor shall be entitled to apply for

any other forms of interim relief available un-
der the applicable law.

b) de behöriga myndigheterna ska skynd-

samt erbjuda borgenären samarbete och bistånd
vid vidtagandet av sådana åtgärderna i enlighet
med tillämpliga lagar och förordningar gäl-
lande luftfartssäkerhet.

7. Punkterna 2 och 6 ska inte påverka till-

lämpligheten av lagar och förordningar avse-
ende luftfartssäkerhet.

Artikel XI
Åtgärder vid insolvens

1. Denna artikel ska vara tilllämplig endast

om en fördragsslutande stat som har primär ju-
risdiktion över ett insolvensärende har avgett
förklaring enligt artikel XXX(3).

Alternativ A

2. När en insolvenssituation uppstår ska in-

solvensförvaltaren eller, alltefter omständlig-
heterna, gäldenären, med förbehåll för punkt 7,
överlämna luftfartsobjektet till borgenären se-
nast vid den första av tidpunkterna nedan:

a) när väntetiden löpt ut; och
b) vid den tidpunkt då borgenären skulle ha

rätt att ta luftfartsobjektet i besittning om
denna artikel inte var tillämplig.

3. Vid tillämpningen av denna artikel avses

med ”väntetid” den tidsfrist som anges i en för-
klaring från den fördragsslutande staten med
primär jurisdiktion över insolvensärendet.

4. Hänvisningarna till ”insolvensförvalta-

ren” i denna artikel avser personen i dess offi-
ciella kapacitet och inte sin personliga roll.

5. Om inte och så länge borgenären inte har

haft möjlighet att ta besittning enligt punkt 2:

a) ska insolvensförvaltaren eller, alltefter

omständigheterna, gäldenären vidta åtgärder i
avsikt att bevara luftfartsobjektet och upprätt-
hålla det och dess värde i enlighet med avtalet;
och

b) ska borgenären ha rätt att ansöka om

samtliga andra interimistiska åtgärder som är
tillgängliga enligt tilllämplig lag.

background image

56

SFS 2015:860

6. Sub-paragraph (a) of the preceding para-

graph shall not preclude the use of the aircraft
object under arrangements designed to pre-
serve the aircraft object and maintain it and its
value.

7. The insolvency administrator or the

debtor, as applicable, may retain possession of
the aircraft object where, by the time specified
in paragraph 2, it has cured all defaults other
than a default constituted by the opening of in-
solvency proceedings and has agreed to per-
form all future obligations under the agree-
ment. A second waiting period shall not apply
in respect of a default in the performance of
such future obligations.

8. With regard to the remedies in Article

IX(1):

a) they shall be made available by the regis-

try authority and the administrative authorities
in a Contracting State, as applicable, no later
than five working days after the date on which
the creditor notifies such authorities that it is
entitled to procure those remedies in accord-
ance with the Convention; and

b) the applicable authorities shall expedi-

tiously co-operate with and assist the creditor
in the exercise of such remedies in conformity
with the applicable aviation safety laws and
regulations.

9. No exercise of remedies permitted by the

Convention or this Protocol may be prevented
or delayed after the date specified in paragraph
2.

10. No obligations of the debtor under the

agreement may be modified without the consent
of the creditor.

11. Nothing in the preceding paragraph shall

be construed to affect the authority, if any, of
the insolvency administrator under the applica-
ble law to terminate the agreement.

12. No rights or interests, except for non-

consensual rights or interests of a category
covered by a declaration pursuant to Article
39(1), shall have priority in insolvency pro-
ceedings over registered interests.

6. Stycke (a) under föregående punkt ska

inte utesluta att luftfartsobjektet nyttjas enligt
avtal som träffats i syfte att bevara luftfartsob-
jektet, underhålla det och upprätthålla dess
värde.

7. Insolvensförvaltaren eller, alltefter om-

ständigheterna, gäldenären får behålla besitt-
ningsrätten till luftfartsobjektet om denne se-
nast vid den tidpunkt som fastställs i punkt 2
har läkt alla andra avtalsbrott än de som består
i att insolvensförfarande inletts och har förbun-
dit sig att uppfylla alla framtida förpliktelser i
enlighet med avtalet. En andra väntetid ska inte
tilllämpas om dessa framtida förpliktelser inte
uppfylls.

8. De åtgärder som avses i artikel IX(1):

a) ska göras tillgängliga av registrerings-

myndigheten och, alltefter omständigheterna,
de behöriga administrativa myndigheterna i
den fördragsslutande staten, inom fem arbets-
dagar efter den tidpunkt då borgenären har
meddelat myndigheterna att borgenären har rätt
att utverka åtgärderna i enlighet med Konven-
tionen; och

b) de behöriga myndigheterna ska skynd-

samt erbjuda borgenären samarbete och bistånd
med genomförandet av åtgärderna i enlighet
med de lagar och andra författningar som är
tilllämpliga när det gäller luftfartssäkerhet.

9. Inga åtgärder som tillåts av Konventionen

eller Protokollet, ska kunna förhindras eller
försenas efter den tidpunkt som fastställs i
punkt 2.

10. Ingen av gäldenärens förpliktelser enligt

avtalet får ändras utan borgenärens samtycke.

11. Inget i den föregående punkten ska tol-

kas som att den inskränker insolvensförvalta-
rens eventuella befogenhet att enligt tillämplig
lag säga upp avtalet.

12. Ingen rättighet och ingen säkerhetsrätt,

med undantag av legala rättigheter eller säker-
hetsrätter som tillhör en kategori som omfattas
av en förklaring enligt artikel 39(1) i Konven-
tionen, ska i samband med insolvensförfaran-

background image

57

SFS 2015:860

13. The Convention as modified by Article

IX of this Protocol shall apply to the exercise
of any remedies under this Article.

Alternative B

2. Upon the occurrence of an insolvency-re-

lated event, the insolvency administrator or the
debtor, as applicable, upon the request of the
creditor, shall give notice to the creditor within
the time specified in a declaration of a Con-
tracting State pursuant to Article XXX(3)
whether it will:

a) cure all defaults other than a default con-

stituted by the opening of insolvency proceed-
ings and agree to perform all future obliga-
tions, under the agreement and related transac-
tion documents; or

b) give the creditor the opportunity to take

possession of the aircraft object, in accordance
with the applicable law.

3. The applicable law referred to in sub-par-

agraph (b) of the preceding paragraph may per-
mit the court to require the taking of any addi-
tional step or the provision of any additional
guarantee.

4. The creditor shall provide evidence of its

claims and proof that its international interest
has been registered.

5. If the insolvency administrator or the

debtor, as applicable, does not give notice in
conformity with paragraph 2, or when the in-
solvency administrator or the debtor has de-
clared that it will give the creditor the opportu-
nity to take possession of the aircraft object but
fails to do so, the court may permit the creditor
to take possession of the aircraft object upon
such terms as the court may order and may re-
quire the taking of any additional step or the
provision of any additional guarantee.

6. The aircraft object shall not be sold pend-

ing a decision by a court regarding the claim
and the international interest.

dena ha företräde framför de säkerhetsrätter
som har registrerats.

13. Konventionen, som den har modifierats

genom artikel IX i det här Protokollet, ska till-
lämpas vid genomförandet av samtliga åtgärder
i denna artikel.

Alternativ B

2. När en insolvenssituation uppstår, ska in-

solvensförvaltaren eller, alltefter omständighe-
terna, gäldenären på begäran av borgenären,
inom den tidsfrist som anges i en förklaring
som avgetts av en fördragsslutande stat enligt
artikel XXX(3), meddela borgenären om gäl-
denären:

a) kommer att läka alla avtalsbrott, bortsett

från det som består i att insolvensförfarandet
inletts, och förbinda sig att uppfylla alla fram-
tida förpliktelser i enlighet med avtalet och
därtill hörande dokument; eller

b) kommer att möjliggöra för borgenären att

ta luftfartsobjektet i besittning i enlighet med
tillämplig lag.

3. Enligt den lag som är tilllämplig enligt

stycket (b) i föregående punkt, får domstolen
begära att kompletterande åtgärder ska vidtas
eller att ytterligare säkerhetsrätt ska ställas.

4. Borgenären ska styrka sin fordran och

visa att registrering av den internationella sä-
kerhetsrätten skett.

5. Om insolvensförvaltaren eller, alltefter

omständigheterna, gäldenären inte lämnar
meddelande till borgenären i enlighet med
punkt 2, eller om insolvensförvaltaren eller
gäldenären har förklarat att borgenären kom-
mer att kunna ta luftfartsobjektet i besittning
men så inte sker, får domstolen låta borgenären
ta luftfartsobjektet i besittning på de villkor
som domstolen fastställer samt får domstolen
kräva att kompletterande åtgärder ska vidtas el-
ler ytterligare säkerhet ställas.

6. Luftfartsobjektet får inte säljas så länge

domstolen inte fattat beslut om fordran och den
internationella säkerhetsrätten.

background image

58

SFS 2015:860

Article XII
Insolvency assistance

1. This Article applies only where a Con-

tracting State has made a declaration pursuant
to Article XXX(1).

2. The courts of a Contracting State in which

an aircraft object is situated shall, in accord-
ance with the law of the Contracting State, co-
operate to the maximum extent possible with
foreign courts and foreign insolvency adminis-
trators in carrying out the provisions of Article
XI.

Article XIII
De-registration and export request
authorisation

1. This Article applies only where a Con-

tracting State has made a declaration pursuant
to Article XXX(1).

2. Where the debtor has issued an irrevoca-

ble de-registration and export request authori-
sation substantially in the form annexed to this
Protocol and has submitted such authorisation
for recordation to the registry authority, that
authorisation shall be so recorded.

3. The person in whose favour the authorisa-

tion has been issued (the “authorised party”) or
its certified designee shall be the sole person
entitled to exercise the remedies specified in
Article IX(1) and may do so only in accord-
ance with the authorisation and applicable avi-
ation safety laws and regulations. Such authori-
sation may not be revoked by the debtor with-
out the consent in writing of the authorised
party. The registry authority shall remove an
authorisation from the registry at the request of
the authorised party.

4. The registry authority and other adminis-

trative authorities in Contracting States shall
expeditiously co-operate with and assist the au-
thorised party in the exercise of the remedies
specified in Article IX.

Artikel XII
Bistånd vid insolvens

1. Denna artikel ska endast tillämpas om en

fördragsslutande stat avgett en förklaring enligt
artikel XXX(1).

2. Domstolarna i en fördragsslutande stat i

vilken luftfartsobjektet finns, ska i överens-
stämmelse med den fördragsslutande statens
lag så långt det är möjligt samarbeta med de ut-
ländska domstolarna och utländska insolvens-
förvaltarna vid tillämpningen av bestämmel-
serna i artikel XI.

Artikel XIII
Fullmakt för avregistrering och export

1. Denna artikel ska endast vara tilllämplig

om en fördragsslutande stat har avgett en för-
klaring enligt artikel XXX(1).

2. Om gäldenären har utfärdat en oåterkalle-

lig fullmakt för avregistrering och export, vil-
ken i allt väsentligt är följer bilagan till Proto-
kollet, och har överlämnat fullmakten för re-
gistrering till registreringsmyndigheten, ska
fullmakten registreras.

3. Den person för vilken fullmakten är ut-

ställd (den ”bemyndigade parten”) eller den
person som den bemyndigande parten utser,
ska vara den enda person som har rätt att vidta
de åtgärder som anges i artikel IX(1) och får
göra så endast i överensstämmelse med full-
makten och tilllämpliga lagar och förordningar
avseende luftfartssäkerhet. Gäldenären får inte
återkalla fullmakten utan skriftligt samtycke
från den bemyndigade parten. Registrerings-
myndigheten ska, på begäran av den bemyndi-
gade parten, ta bort en fullmakt som har införts
i registret.

4. Registreringsmyndigheten och övriga ad-

ministrativa myndigheter i de fördragsslutande
staterna ska skyndsamt samarbeta med och ge
stöd till den bemyndigade parten när denne
vidtar åtgärder som anges i artikel IX.

background image

59

SFS 2015:860

Article XIV
Modification of priority provisions

1. A buyer of an aircraft object under a reg-

istered sale acquires its interest in that object
free from an interest subsequently registered
and from an unregistered interest, even if the
buyer has actual knowledge of the unregistered
interest.

2. A buyer of an aircraft object acquires its

interest in that object subject to an interest reg-
istered at the time of its acquisition.

3. Ownership of or another right or interest

in an aircraft engine shall not be affected by its
installation on or removal from an aircraft.

4. Article 29(7) of the Convention applies to

an item, other than an object, installed on an air-
frame, aircraft engine or helicopter.

Article XV
Modification of assignment provisions

Article 33(1) of the Convention applies as if
the following were added immediately after
sub-paragraph (b):

“and (c) the debtor has consented in writing,

whether or not the consent is given in advance
of the assignment or identifies the assignee.”

Article XVI
Debtor provisions

1. In the absence of a default within the

meaning of Article 11 of the Convention, the
debtor shall be entitled to the quiet possession
and use of the object in accordance with the
agreement as against:

a) its creditor and the holder of any interest

from which the debtor takes free pursuant to
Article 29(4) of the Convention or, in the ca-
pacity of buyer, Article XIV(1) of this Proto-
col, unless and to the extent that the debtor has
otherwise agreed; and

Artikel XIV
Ändring av bestämmelser om prioritet

1. En köpare av ett luftfartsobjekt genom ett

registrerat köp förvärvar rätten till det objektet
fritt från en senare registrerad säkerhetsrätt och
från en icke registrerad säkerhetsrätt, även om
köparen har kännedom om den icke registrerade
säkerhetsrätten.

2. En köpare av ett luftfartsobjekt förvärvar

rätten till det objektet med förbehåll för en sä-
kerhetsrätt som var registrerad vid tidpunkten
för förvärvet.

3. Äganderätten till eller en annan rätt eller

säkerhetsrätt i en flygmotor, ska inte påverkas
av om motorn monteras i eller från ett luftfar-
tyg.

4. Artikel 29(7) i Konventionen ska tilläm-

pas på ett föremål, annat än ett objekt, som är
monterat i ett flygplansskrov, en flygmotor el-
ler en helikopter.

Artikel XV
Ändring av bestämmelserna om överlåtelser

Artikel 33(1) i Konventionen ska tillämpas med
följande tillägg omedelbart efter stycket (b):

”och c) gäldenären skriftligen har samtyckt,

oavsett om samtycket har lämnats innan över-
låtelsen ägde rum eller inte, och oavsett om
förvärvaren är identifierad eller inte.”

Artikel XVI
Bestämmelser om gäldenären

1. Så länge avtalsbrott enligt artikel 11 i

Konventionen inte föreligger, har gäldenären
rätt att förfoga över och använda egendomen i
överensstämmelse med avtalsvillkoren, i för-
hållande till:

a) dess borgenärer och innehavaren av en sä-

kerhetsrätt som gäldenären är fri från enligt ar-
tikel 29(4) i Konventionen, eller i egenskap av
köpare, enligt artikel XIV(1) i det här Protokol-
let, om och i den utsträckning gäldenären inte
har samtyckt till något annat; och

background image

60

SFS 2015:860

b) the holder of any interest to which the

debtor’s right or interest is subject pursuant to
Article 29(4) of the Convention or, in the ca-
pacity of buyer, Article XIV(2) of this Proto-
col, but only to the extent, if any, that such
holder has agreed.

2. Nothing in the Convention or this Proto-

col affects the liability of a creditor for any
breach of the agreement under the applicable
law in so far as that agreement relates to an air-
craft object.

Chapter III
Registry provisions relating to international
interests in aircraft objects

Article XVII
The Supervisory Authority and the
Registrar

1. The Supervisory Authority shall be the in-

ternational entity designated by a Resolution
adopted by the Diplomatic Conference to
Adopt a Mobile Equipment Convention and an
Aircraft Protocol.

2. Where the international entity referred to

in the preceding paragraph is not able and will-
ing to act as Supervisory Authority, a Confer-
ence of Signatory and Contracting States shall
be convened to designate another Supervisory
Authority.

3. The Supervisory Authority and its officers

and employees shall enjoy such immunity from
legal and administrative process as is provided
under the rules applicable to them as an inter-
national entity or otherwise.

4. The Supervisory Authority may establish

a commission of experts, from among persons
nominated by Signatory and Contracting States
and having the necessary qualifications and ex-
perience, and entrust it with the task of assist-
ing the Supervisory Authority in the discharge
of its functions.

5. The first Registrar shall operate the Inter-

national Registry for a period of five years

b) innehavaren av en säkerhetsrätt till vilken

gäldenärens rätt är underordnad i enlighet med
artikel 29(4) i Konventionen, eller i egenskap
av köpare, enligt artikel XIV(2) i det här Proto-
kollet, men endast i den utsträckning som inne-
havaren har samtyckt till detta.

2. Inget i Konventionen eller det här Proto-

kollet ska påverka borgenärens ansvar vid av-
talsbrott enligt tillämplig lag, såvida det avtalet
avser ett luftfartsobjekt.

Kapitel III
Bestämmelser om registrering av
internationella säkerhetsrätter i
luftfartsobjekt

Artikel XVII
Tillsynsmyndigheten och registratorn

1. Tillsynsmyndigheten ska vara det interna-

tionella organ som utses genom en resolution
som antas av diplomatkonferensen sammankal-
lad för antagande av en konvention om lösa sa-
ker och ett luftfartsprotokoll.

2. Om det internationella organ som avses i

föregående punkt inte kan eller är berett att
fungera som tillsynsmyndighet, ska en konfe-
rens mellan de undertecknande och fördrags-
slutande staterna sammankallas för att utse en
annan tillsynsmyndighet.

3. Tillsynsmyndigheten samt dess ledning

och anställda ska åtnjuta sådan immunitet mot
rättsliga och administrativa förfaranden, som
ges enligt de bestämmelser som är tilllämpliga
på dem i egenskap av internationellt organ eller
på annan grund.

4. Tillsynsmyndigheten får inrätta en expert-

kommitté, vars ledamöter ska utses bland de
personer som föreslagits av de undertecknande
och fördragsslutande staterna, och som har er-
forderlig kompetens och erfarenhet, och ge
denna i uppgift att bistå tillsynsmyndigheten i
dess uppgifter.

5. Den första registratorn ska sörja för drif-

ten av det internationella registret under en tid

background image

61

SFS 2015:860

from the date of entry into force of this Proto-
col. Thereafter, the Registrar shall be ap-
pointed or reappointed at regular five-yearly
intervals by the Supervisory Authority.

Article XVIII
First regulations

The first regulations shall be made by the Su-
pervisory Authority so as to take effect upon
the entry into force of this Protocol.

Article XIX
Designated entry points

1. Subject to paragraph 2, a Contracting

State may at any time designate an entity or en-
tities in its territory as the entry point or entry
points through which there shall or may be
transmitted to the International Registry infor-
mation required for registration other than reg-
istration of a notice of a national interest or a
right or interest under Article 40 in either case
arising under the laws of another State.

2. A designation made under the preceding

paragraph may permit, but not compel, use of a
designated entry point or entry points for infor-
mation required for registrations in respect of
aircraft engines.

Article XX
Additional modifications to Registry
provisions

1. For the purposes of Article 19(6) of the

Convention, the search criteria for an aircraft
object shall be the name of its manufacturer, its
manufacturer’s serial number and its model
designation, supplemented as necessary to en-
sure uniqueness. Such supplementary informa-
tion shall be specified in the regulations.

2. For the purposes of Article 25(2) of the

Convention and in the circumstances there de-
scribed, the holder of a registered prospective
international interest or a registered prospec-

av fem år från det dag då det här Protokollet
träder i kraft. Därefter ska tillsynsmyndigheten
vart femte år utnämna en ny registrator eller
förlänga den dåvarande registratorns mandat.

Artikel XVIII
Ett första regelverk

Det första regelverket ska upprättas av tillsyns-
myndigheten med verkan från den dag då det
här Protokollet träder i kraft.

Artikel XIX
Utseende av kontaktpunkter

1. Med förbehåll för punkt 2 kan en för-

dragsslutande stat när som helst utse ett eller
flera organ inom sitt territorium till kontakt-
punkt eller kontaktpunkter, genom vilken eller
vilka det ska eller får till det internationella re-
gistret överföras information som krävs för re-
gistrering, med undantag för registrering av ett
meddelande om en nationell säkerhetsrätt eller
om en rättighet eller säkerhetsrätt enligt artikel
40 på grundval av lagen i en annan stat.

2. Vid utseende av kontaktpunkt enligt före-

gående punkt är det tillåtet, men inte obligato-
riskt, att utse en eller flera kontaktpunkter för
uppgifter gällande registrering av flygmotorer.

Artikel XX
Ytterligare ändringar av bestämmelserna
om registret

1. För tillämpningen av artikel 19(6) i Kon-

ventionen ska sökkriterierna för ett luftfartsob-
jekt vara tillverkarens namn och serienummer
samt modellbeteckningen, tillsammans med de
kompletterande uppgifter som behövs för iden-
tifiering. Sådana kompletterande uppgifter ska
specificeras i regelverket.

2. För tillämpningen av artikel 25(2) i Kon-

ventionen och under de omständigheter som
anges däri, ska innehavaren av en registrerad
framtida internationell säkerhetsrätt eller av en

background image

62

SFS 2015:860

tive assignment of an international interest or
the person in whose favour a prospective sale
has been registered shall take such steps as are
within its power to procure the discharge of the
registration no later than five working days af-
ter the receipt of the demand described in such
paragraph.

3. The fees referred to in Article 17(2)(h) of

the Convention shall be determined so as to re-
cover the reasonable costs of establishing, oper-
ating and regulating the International Registry
and the reasonable costs of the Supervisory
Authority associated with the performance of
the functions, exercise of the powers, and dis-
charge of the duties contemplated by Article
17(2) of the Convention.

4. The centralised functions of the Interna-

tional Registry shall be operated and adminis-
tered by the Registrar on a twenty-four hour
basis. The various entry points shall be oper-
ated at least during working hours in their re-
spective territories.

5. The amount of the insurance or financial

guarantee referred to in Article 28(4) of the
Convention shall, in respect of each event, not
be less than the maximum value of an aircraft
object as determined by the Supervisory Au-
thority.

6. Nothing in the Convention shall preclude

the Registrar from procuring insurance or a fi-
nancial guarantee covering events for which the
Registrar is not liable under Article 28 of the
Convention.

Chapter IV
Jurisdiction

Article XXI
Modification of jurisdiction provisions

For the purposes of Article 43 of the Conven-
tion and subject to Article 42 of the Conven-
tion, a court of a Contracting State also has ju-
risdiction where the object is a helicopter, or an
airframe pertaining to an aircraft, for which
that State is the State of registry.

registrerad framtida överlåtelse av en interna-
tionell säkerhetsrätt, eller den person för vilken
en framtida försäljning har registrerats, vidta
åtgärder för att upphäva registreringen senast
fem arbetsdagar efter mottagandet av en fram-
ställan enligt punkten.

3. Avgifterna som anges i artikel 17(2)(h) i

Konventionen ska fastställas så att de täcker
skäliga kostnader för inrättande, drift och regle-
ring av det internationella registret och skäliga
kostnader för tillsynsmyndighetens verksamhet
vid utövandet av de åligganden som anges i ar-
tikel 17(2) i Konventionen.

4. De centrala funktionerna i det internatio-

nella registret ska styras och administreras
dygnet runt av registratorn. De olika kontakt-
punkterna ska vara aktiva minst under den kon-
torstid som tillämpas inom respektive territo-
rium.

5. Försäkringsbeloppet eller den ekono-

miska garantin som föreskrivs enligt artikel
28(4) i Konventionen ska, för varje skadehän-
delse, inte understiga det högsta värdet av ett
luftfartsobjekt, så som det har fastställts av till-
synsmyndigheten.

6. Inget i Konventionen ska hindra registra-

torn från att kan teckna försäkring eller garanti
till täckande av sådana skadehändelser för
vilka registratorn inte är ansvarig enligt artikel
28 i Konventionen.

Kapitel IV
Jurisdiktion

Artikel XXI
Ändring av bestämmelserna om jurisdiktion

För tillämpningen av artikel 43 i Konventionen
och med förbehåll för artikel 42 i Konventio-
nen, har en domstol i en fördragsslutande stat
också jurisdiktion om objektet är en helikopter
eller ett luftfartygsskrov tillhörande ett luftfar-
tyg, där staten är registreringsstat.

background image

63

SFS 2015:860

Article XXII
Waivers of sovereign immunity

1. Subject to paragraph 2, a waiver of sover-

eign immunity from jurisdiction of the courts
specified in Article 42 or Article 43 of the Con-
vention or relating to enforcement of rights and
interests relating to an aircraft object under the
Convention shall be binding and, if the other
conditions to such jurisdiction or enforcement
have been satisfied, shall be effective to confer
jurisdiction and permit enforcement, as the case
may be.

2. A waiver under the preceding paragraph

must be in writing and contain a description of
the aircraft object.

Chapter V
Relationship with other conventions

Article XXIII
Relationship with the Convention on the In-
ternational Recognition of Rights in Aircraft

The Convention shall, for a Contracting State
that is a party to the Convention on the Interna-
tional Recognition of Rights in Aircraft
, signed
at Geneva on 19 June 1948, supersede that
Convention as it relates to aircraft, as defined in
this Protocol, and to aircraft objects. However,
with respect to rights or interests not covered or
affected by the present Convention, the Geneva
Convention shall not be superseded.

Article XXIV
Relationship with the Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to the
Precautionary Attachment of Aircraft

1. The Convention shall, for a Contracting

State that is a Party to the Convention for the
Unification of Certain Rules Relating to the
Precautionary Attachment of Aircraft
, signed

Artikel XXII
Dispensklausul om immunitet

1. Med förbehåll för punkt 2 ska en dispens-

klausul om immunitet mot rättsliga förfaranden
gentemot domstolarna som anges i artikel 42
eller artikel 43 i Konventionen, eller i fråga om
verkställighet av rättigheter och säkerhetsrätter
avseende ett luftfartsobjekt enligt Konventio-
nen, vara bindande och, om övriga villkor för
jurisdiktion och verkställighet är uppfyllda,
medföra jurisdiktion och tillåta verkställighet
beroende på omständigheterna.

2. En dispensklausul enligt föregående punkt

måste vara skriftlig och innehålla en beskriv-
ning av luftfartsobjektet.

Kapitel V
Förhållande till andra konventioner

Artikel XXIII
Förhållande till Konventionen rörande
internationellt erkännande av rätt till
luftfartyg

Konventionen har, för en fördragsslutande stat
som är part till Konventionen rörande interna-
tionellt erkännande av rätt till luftfartyg, under-
tecknad i Genève den 19 juni 1948, företräde i
förhållande till sistnämnda konvention, i den ut-
sträckning det rör luftfartyg, enligt definitionen
i det här Protokollet, och luftfartsobjektet. Vad
gäller rättigheter eller säkerhetsrätter som inte
omfattas av eller berörs av Konventionen, har
inte Konventionen företräde framför Genève-
konventionen.

Artikel XXIV
Förhållande till Konventionen rörande
fastställande av vissa gemensamma
bestämmelser i fråga om kvarstad å
luftfartyg

1. Konventionen har, för en fördragsslutande

stat som är part till Konventionen rörande fast-
ställande av vissa gemensamma bestämmelser i
fråga om kvarstad å luftfartyg, undertecknad i

background image

64

SFS 2015:860

at Rome on 29 May 1933, supersede that Con-
vention as it relates to aircraft, as defined in
this Protocol.

2. A Contracting State Party to the above

Convention may declare, at the time of ratifica-
tion, acceptance, approval of, or accession to
this Protocol, that it will not apply this Article.

Article XXV
Relationship with the UNIDROIT Conven-
tion on International Financial Leasing

The Convention shall supersede the UNID-
ROIT Convention on International Financial
Leasing
, signed at Ottawa on 28 May 1988, as
it relates to aircraft objects.

Chapter VI
Final provisions

Article XXVI
Signature, ratification, acceptance, approval
or accession

1. This Protocol shall be open for signature

in Cape Town on 16 November 2001 by States
participating in the Diplomatic Conference to
Adopt a Mobile Equipment Convention and an
Aircraft Protocol held at Cape Town from 29
October to 16 November 2001. After 16 No-
vember 2001, this Protocol shall be open to all
States for signature at the Headquarters of the
International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT) in Rome until it en-
ters into force in accordance with Article
XXVIII.

2. This Protocol shall be subject to ratifica-

tion, acceptance or approval by States which
have signed it.

3. Any State which does not sign this Proto-

col may accede to it at any time.

4. Ratification, acceptance, approval or ac-

cession is effected by the deposit of a formal
instrument to that effect with the Depositary.

Rom den 29 maj 1933, företräde i förhållande
till sistnämnda konvention, i den utsträckning
det rör luftfartyg enligt definitionen i det här
Protokollet.

2. En fördragsslutande stat som är part i

Konvention får vid ratificeringen, godtagandet
eller godkännandet av det här Protokollet, eller
vid anslutningen till detsamma, förklara att sta-
ten inte ska tillämpa denna artikel.

Artikel XXV
Förhållande till Unidroits Konvention om
internationell finansiell leasing

Konventionen har företräde framför Unidroits
Konvention om internationell finansiell lea-
sing, undertecknad i Ottawa den 28 maj 1988, i
den utsträckning det den konventionen är till-
lämplig på luftfartsobjekt.

Kapitel VI
Slutbestämmelser

Artikel XXVI
Undertecknande, ratifikation, godtagande,
godkännande eller anslutning

1. Det här Protokollet är öppet för under-

tecknande i Kapstaden den 16 november 2001
för stater som deltar i diplomatkonferensen i
Kapstaden den 29 oktober till den 16 november
2001 för antagande av en konvention avseende
lösa saker och ett luftfartsprotokoll. Efter den
16 november 2001 ska det här Protokollet vara
öppet för undertecknande av alla stater vid sä-
tet för Internationella institutet för harmonise-
ring av privaträtten (Unidroit) i Rom tills det
träder i kraft i enlighet med artikel XXVIII.

2. Det här Protokollet ska ratificeras, godtas

eller godkännas av de stater som har under-
tecknat det.

3. En stat som inte undertecknar Protokollet

får när som helst därefter ansluta sig till det.

4. Ratifikation, godtagande, godkännande

eller anslutning sker genom deponering av ett
formellt instrument härom hos depositarien.

background image

65

SFS 2015:860

5. A State may not become a Party to this

Protocol unless it is or becomes also a Party to
the Convention.

Article XXVII
Regional Economic Integration
Organisations

1. A Regional Economic Integration Organi-

sation which is constituted by sovereign States
and has competence over certain matters gov-
erned by this Protocol may similarly sign, ac-
cept, approve or accede to this Protocol. The
Regional Economic Integration Organisation
shall in that case have the rights and obliga-
tions of a Contracting State, to the extent that
that Organisation has competence over matters
governed by this Protocol. Where the number
of Contracting States is relevant in this Proto-
col, the Regional Economic Integration Organ-
isation shall not count as a Contracting State in
addition to its Member States which are Con-
tracting States.

2. The Regional Economic Integration Or-

ganisation shall, at the time of signature, accept-
ance, approval or accession, make a declaration
to the Depositary specifying the matters gov-
erned by this Protocol in respect of which com-
petence has been transferred to that Organisa-
tion by its Member States. The Regional Eco-
nomic Integration Organisation shall promptly
notify the Depositary of any changes to the dis-
tribution of competence, including new trans-
fers of competence, specified in the declaration
under this paragraph.

3. Any reference to a “Contracting State” or

“Contracting States” or “State Party” or “States
Parties” in this Protocol applies equally to a
Regional Economic Integration Organisation
where the context so requires.

5. En stat får inte bli part till det här Proto-

kollet om det inte också är eller blir part till
Konventionen.

Artikel XXVII
Regionala organisationer för ekonomisk
integration

1. En regional organisation för ekonomisk

integration som utgörs av suveräna stater och
har kompetens inom vissa områden som omfat-
tas av det här Protokollet får på samma sätt un-
derteckna, godta och godkänna Protokollet el-
ler ansluta sig till det. Den regionala organisa-
tionen för ekonomiskt integration ska då ha
samma rättigheter och skyldigheter som en för-
dragsslutande stat, i den mån organisationen
har kompetens på områden som omfattas av
Protokollet. I de fall antalet fördragsslutande
stater är relevant i det här Protokollet, ska den
regionala organisationen för ekonomisk integra-
tion inte räknas som en fördragsslutande stat
utöver de medlemsstater som är fördragsslu-
tande stater.

2. undertecknandet, godtagandet, godkän-

nandet eller anslutningen ska den regionala or-
ganisationen för ekonomisk integration för de-
positarien avge en förklaring med angivandet
av där de områden som omfattas av Protokol-
let, för vilka medlemsstaterna har överfört sin
kompetens till organisationen. Den regionala or-
ganisationen ska utan dröjsmål underrätta de-
positarien om ändringar i den kompetensför-
delning, inklusive ny kompetens som över-
förts, som anges i förklaringen.

3. Varje hänvisning till ”fördragsslutande

stat” eller ”fördragsslutande stater” eller ”stat
som är part” eller ”stater som är parter” i det
här Protokollet ska gälla på samma sätt för en
regional organisation för ekonomisk integra-
tion, när sammanhanget så kräver.

background image

66

SFS 2015:860

Article XXVIII
Entry into force

1. This Protocol enters into force on the first

day of the month following the expiration of
three months after the date of the deposit of the
eighth instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, between the States
which have deposited such instruments.

2. For other States this Protocol enters into

force on the first day of the month following
the expiration of three months after the date of
the deposit of its instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession.

Article XXIX
Territorial units

1. If a Contracting State has territorial units

in which different systems of law are applica-
ble in relation to the matters dealt with in this
Protocol, it may, at the time of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, declare that
this Protocol is to extend to all its territorial
units or only to one or more of them and may
modify its declaration by submitting another
declaration at any time.

2. Any such declaration shall state expressly

the territorial units to which this Protocol ap-
plies.

3. If a Contracting State has not made any

declaration under paragraph 1, this Protocol
shall apply to all territorial units of that State.

4. Where a Contracting State extends this

Protocol to one or more of its territorial units,
declarations permitted under this Protocol may
be made in respect of each such territorial unit,
and the declarations made in respect of one ter-
ritorial unit may be different from those made
in respect of another territorial unit.

5. If by virtue of a declaration under para-

graph 1, this Protocol extends to one or more
territorial units of a Contracting State:

Artikel XXVIII
Ikraftträdande

1. Det här Protokollet träder i kraft den för-

sta dagen i den månad som följer efter det att
tre månader förflutit efter den dag, då det åt-
tonde ratifikations-, godtagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrumentet depone-
rats, mellan de stater som har deponerat sådana
instrument.

2. För andra stater träder det här Protokollet

i kraft den första dagen i den månad som följer
efter det att tre månader förflutit efter den dag
då statens ratifikations-, godtagande-godkän-
nande- eller anslutningsinstrumentet deponera-
des.

Artikel XXIX
Territoriella områden

1. Om en fördragsslutande stat har territori-

ella områden i vilka olika rättssystem tillläm-
pas på områden som regleras i det här Proto-
kollet, får det vid ratifikationen, godtagandet,
godkännandet eller anslutningen förklara att
det här Protokollet ska tilllämpas i alla dess ter-
ritoriella områden eller endast i någon eller
några av dessa, och staten får när som helst
ändra förklaringen genom att avge en ny för-
klaring.

2. I en sådan förklaring ska uttryckligen

anges inom vilka territoriella områden Proto-
kollet ska tillämpas.

3. Om en fördragsslutande stat inte har av-

gett någon förklaring enligt punkt 1, ska det här
Protokollet tillämpas på alla territoriella områ-
den i den staten.

4. Om en fördragsslutande stat utsträcker

tillämpningen av Protokollet till att omfatta en
eller flera av sina territoriella områden, får de
förklaringar som tillåts enligt Protokollet avges
i fråga om var och en av dessa territoriella om-
råden och de avgivna förklaringarna kan ha
olika lydelser för olika territoriella områden.

5. Om Protokollet enligt en förklaring som

avgivits enligt punkt 1 ska tillämpas på en eller

background image

67

SFS 2015:860

a) the debtor is considered to be situated in a

Contracting State only if it is incorporated or
formed under a law in force in a territorial unit
to which the Convention and this Protocol ap-
ply or if it has its registered office or statutory
seat, centre of administration, place of business
or habitual residence in a territorial unit to
which the Convention and this Protocol apply;

b) any reference to the location of the object

in a Contracting State refers to the location of
the object in a territorial unit to which the Con-
vention and this Protocol apply; and

c) any reference to the administrative au-

thorities in that Contracting State shall be con-
strued as referring to the administrative author-
ities having jurisdiction in a territorial unit to
which the Convention and this Protocol apply
and any reference to the national register or to
the registry authority in that Contracting State
shall be construed as referring to the aircraft
register in force or to the registry authority
having jurisdiction in the territorial unit or
units to which the Convention and this Proto-
col apply.

Article XXX
Declarations relating to certain provisions

1. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to this Protocol, declare that it will apply
any one or more of Articles VIII, XII and XIII
of this Protocol.

2. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to this Protocol, declare that it will apply
Article X of this Protocol, wholly or in part. If
it so declares with respect to Article X(2), it
shall specify the time-period required thereby.

flera territoriella områden i en fördragsslutande
stat:

a) ska gäldenären anses finnas i en fördrags-

slutande stat endast om gäldenären har bildats
enligt en lag som är i kraft i ett territoriellt om-
råde på vilken Konventionen och Protokollet
ska tillämpas, eller har sitt säte, huvudkontor,
driftställe eller hemvist i ett territoriellt område
där Konventionen och det här Protokollet är
tillämpligt,

b) ska varje hänvisning till var objektet be-

finner sig i en fördragsslutande stat avse var
objektet befinner sig i ett territoriellt område
där Konventionen och det här Protokollet är
tillämpligt; och

c) ska varje hänvisning till administrativa

myndigheter i den fördragsslutande stat uppfat-
tas som de behöriga administrativa myndighe-
terna i ett territoriellt område där Konventio-
nen och det här Protokollet ska tilllämpas, och
varje hänvisning till det nationella registret el-
ler registermyndigheten i denna fördragsslu-
tande stat ska uppfattas som luftfartygsregistret
eller registermyndigheten i det territoriella om-
rådet eller de territoriella områden där Konven-
tionen och det här Protokollet är tillämpligt.

Artikel XXX
Förklaringar som rör vissa bestämmelser

1. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet eller godkännandet av det
här Protokollet eller anslutningen till detta, för-
klara att staten kommer att tillämpa en eller
flera av artiklarna VIII, XII och XIII i det här
Protokollet.

2. En fördragsslutande stat får vid ratifikatio-

nen, godtagandet eller godkännandet av Proto-
kollet eller anslutningen till detta förklara att
staten helt eller delvis kommer att tillämpa arti-
kel X i det här Protokollet. Om staten avger
denna förklaring ska staten med avseende arti-
kel X(2) ange vilken tidsfrist som föreskrivs.

background image

68

SFS 2015:860

3. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to this Protocol, declare that it will apply
the entirety of Alternative A, or the entirety of
Alternative B of Article XI and, if so, shall
specify the types of insolvency proceeding, if
any, to which it will apply Alternative A and
the types of insolvency proceeding, if any, to
which it will apply Alternative B. A Contract-
ing State making a declaration pursuant to this
paragraph shall specify the time-period re-
quired by Article XI.

4. The courts of Contracting States shall ap-

ply Article XI in conformity with the declara-
tion made by the Contracting State which is the
primary insolvency jurisdiction.

5. A Contracting State may, at the time of

ratification, acceptance, approval of, or acces-
sion to this Protocol, declare that it will not ap-
ply the provisions of Article XXI, wholly or in
part. The declaration shall specify under which
conditions the relevant Article will be applied,
in case it will be applied partly, or otherwise
which other forms of interim relief will be ap-
plied.

Article XXXI
Declarations under the Convention

Declarations made under the Convention, in-
cluding those made under Articles 39, 40, 50,
53, 54, 55, 57, 58 and 60 of the Convention,
shall be deemed to have also been made under
this Protocol unless stated otherwise.

Article XXXII
Reservations and declarations

1. No reservations may be made to this Pro-

tocol but declarations authorised by Articles
XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII and
XXXIV may be made in accordance with these
provisions.

3. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet eller godkännandet av Pro-
tokollet eller anslutningen till detta förklara att
den kommer att tillämpa alternativ A eller al-
ternativ B i artikel XI i sin helhet och ska, i så
fall, ange för vilka, om några, typer av insol-
vensförfaranden som den kommer att tilllämpa
alternativ A och för vilka, om några typer av
insolvensförfaranden som den kommer att till-
lämpa alternativ B. En fördragsslutande stat
som avger en förklaring enligt denna punkt ska
specificera den tidsfrist som föreskrivs i artikel
XI.

4. Domstolarna i de fördragsslutande sta-

terna ska tillämpa artikel XI i enlighet med den
förklaring som har avgetts av den fördragsslu-
tande stat som har primär jurisdiktion för insol-
vensförfaranden.

5. En fördragsslutande stat får vid ratifika-

tionen, godtagandet eller godkännandet av Pro-
tokollet eller anslutningen till detta förklara att
den helt eller delvis inte kommer att tillämpa
artikel XXI. I förklaringen ska anges under
vilka förhållanden den relevanta artikeln kom-
mer att tillämpas, om den skulle tilllämpas en-
dast delvis, eller vilka andra preliminära åtgär-
der som kommer att tillämpas.

Artikel XXXI
Förklaringar enligt Konventionen

De förklaringar som avgetts enligt Konventio-
nen, omfattande de som avgetts enligt artik-
larna 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 och 60 i
Konventionen, ska också anses ha avgetts en-
ligt Protokollet, om inte annat anges.

Artikel XXXII
Reservationer och förklaringar

1. Ingen reservation får göras mot det här

Protokollet, men förklaringar som är tillåtna
enligt artiklarna XXIV, XXIX, XXX, XXXI,
XXXIII och XXXIV får avges i enlighet med
dessa bestämmelser.

background image

69

SFS 2015:860

2. Any declaration or subsequent declaration

or any withdrawal of a declaration made under
this Protocol shall be notified in writing to the
Depositary.

Article XXXIII
Subsequent declarations

1. A State Party may make a subsequent

declaration, other than a declaration made in
accordance with Article XXXI under Article
60 of the Convention, at any time after the date
on which this Protocol has entered into force
for it, by notifying the Depositary to that effect.

2. Any such subsequent declaration shall

take effect on the first day of the month follow-
ing the expiration of six months after the date
of receipt of the notification by the Depositary.
Where a longer period for that declaration to
take effect is specified in the notification, it
shall take effect upon the expiration of such
longer period after receipt of the notification
by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Protocol shall continue to apply, as if no
such subsequent declarations had been made,
in respect of all rights and interests arising
prior to the effective date of any such subse-
quent declaration.

Article XXXIV
Withdrawal of declarations

1. Any State Party having made a declara-

tion under this Protocol, other than a declara-
tion made in accordance with Article XXXI
under Article 60 of the Convention, may with-
draw it at any time by notifying the Depositary.
Such withdrawal is to take effect on the first
day of the month following the expiration of
six months after the date of receipt of the noti-
fication by the Depositary.

2. Notwithstanding the previous paragraph,

this Protocol shall continue to apply, as if no

2. Alla förklaringar eller efterföljande för-

klaringar eller alla återkallanden av förkla-
ringar som gjorts enligt det här Protokollet ska
anmälas skriftligen till depositarien.

Artikel XXXIII
Efterföljande förklaringar

1. En stat som är part får avge en efterföl-

jande förklaring, med undantag av förklaringar
som får avges i enlighet med artikel XXXI en-
ligt artikel 60 i Konventionen, när som helst
från och med dagen för det här Protokollets
ikraftträdande i förhållande till staten, genom
en anmälan därom till depositarien.

2. Varje sådan efterföljande förklaring får

verkan den första dagen i den månad som följer
efter det att sex månader förflutit från och med
den dag då depositarien mottog anmälan. Om
det i anmälan anges att förklaringen ska få ver-
kan först efter en längre tid, ska förklaringen få
verkan när den tid som angetts har förflutit ef-
ter det att depositarien mottog anmälan.

3. Trots föregående stycken ska det här Pro-

tokollet fortsätta att tillämpas som om en sådan
efterföljande förklaring inte har avgetts i fråga
om alla rättigheter och säkerhetsrätter som
uppkommit före den dag då en sådan efterföl-
jande förklaring fick verkan.

Artikel XXXIV
Återkallande av förklaringar

1. Varje stat som är part och har avgett en

förklaring enligt det här Protokollet får, med
undantag för en förklaring som avgetts i över-
ensstämmelse med artikel XXXI enligt artikel
60 i Konventionen, när som helst återkalla för-
klaringen genom en anmälan därom till deposi-
tarien. Ett sådant återkallande får verkan den
första dagen i den månad som följer efter det
att sex månader har förflutit från den dag då
depositarien mottog anmälan.

2. Trots föregående stycke ska det här Proto-

kollet fortsätta att tillämpas som om ingen åter-

background image

70

SFS 2015:860

such withdrawal of declaration had been made,
in respect of all rights and interests arising
prior to the effective date of any such with-
drawal.

Article XXXV
Denunciations

1. Any State Party may denounce this Proto-

col by notification in writing to the Depositary.

2. Any such denunciation shall take effect

on the first day of the month following the ex-
piration of twelve months after the date of re-
ceipt of the notification by the Depositary.

3. Notwithstanding the previous paragraphs,

this Protocol shall continue to apply, as if no
such denunciation had been made, in respect of
all rights and interests arising prior to the effec-
tive date of any such denunciation.

Article XXXVI
Review Conferences, amendments and
related matters

1. The Depositary, in consultation with the

Supervisory Authority, shall prepare reports
yearly, or at such other time as the circum-
stances may require, for the States Parties as to
the manner in which the international regime
established in the Convention as amended by
this Protocol has operated in practice. In pre-
paring such reports, the Depositary shall take
into account the reports of the Supervisory Au-
thority concerning the functioning of the inter-
national registration system.

2. At the request of not less than twenty-five

per cent of the States Parties, Review Confer-
ences of the States Parties shall be convened
from time to time by the Depositary, in consul-
tation with the Supervisory Authority, to con-
sider:

a) the practical operation of the Convention

as amended by this Protocol and its effective-
ness in facilitating the asset-based financing
and leasing of the objects covered by its terms;

kallelse av förklaringen hade gjorts, i fråga om
alla rättigheter och säkerhetsrätt som uppkom-
mit före den dag då återkallandet fick verkan.

Artikel XXXV
Uppsägning

1. Varje stat som är part får säga upp det här

Protokollet genom skriftlig anmälan till depo-
sitarien.

2. En sådan uppsägning får verkan den för-

sta dagen i den månad som följer efter det att
tolv månader förflutit från den dag då deposita-
rien mottog anmälan.

3. Trots föregående stycken ska det här Pro-

tokollet fortsätta att tillämpas, som om en så-
dan uppsägning inte har skett, i fråga om alla
rättigheter och säkerhetsrätter som uppkommit
före den dag då uppsägningen fick verkan.

Artikel XXXVI
Konferenser för utvärdering, ändringar och
därtill hörande frågor

1. I samråd med tillsynsmyndigheten ska de-

positarien varje år, eller vid annat tillfälle om
omständigheterna kräver, utarbeta rapporter
riktade till de stater som är parter om hur den
internationella ordning som inrättats i Konven-
tionen, i dess enligt Protokollet ändrade ly-
delse, fungerar i praktiken. Depositarien ska
utarbeta rapporterna med beaktande av tillsyns-
myndighetens rapporter om driften av det in-
ternationella registreringssystemet.

2. På begäran av minst tjugofem procent av

de stater som är parter, ska depositarien i sam-
råd med tillsynsmyndigheten anordna återkom-
mande utvärderingskonferenser för genomgång
av:

a) hur Konventionen, i dess enligt Protokol-

let ändrade lydelse, tillämpas i praktiken och i
vilken grad finansiering mot säkerhetsrätt i till-
gångar och finansiell leasing av egendom som

background image

71

SFS 2015:860

b) the judicial interpretation given to, and

the application made of the terms of this Proto-
col and the regulations;

c) the functioning of the international regis-

tration system, the performance of the Regis-
trar and its oversight by the Supervisory Au-
thority, taking into account the reports of the
Supervisory Authority; and

d) whether any modifications to this Proto-

col or the arrangements relating to the Interna-
tional Registry are desirable.

3. Any amendment to this Protocol shall be

approved by at least a two-thirds majority of
States Parties participating in the Conference
referred to in the preceding paragraph and shall
then enter into force in respect of States which
have ratified, accepted or approved such
amendment when it has been ratified, accepted
or approved by eight States in accordance with
the provisions of Article XXVIII relating to its
entry into force.

Article XXXVII
Depositary and its functions

1. Instruments of ratification, acceptance,

approval or accession shall be deposited with
the International Institute for the Unification of
Private Law (UNIDROIT), which is hereby
designated the Depositary.

2. The Depositary shall:
a) inform all Contracting States of:
(i) each new signature or deposit of an in-

strument of ratification, acceptance, approval
or accession, together with the date thereof;

(ii) the date of entry into force of this Proto-

col;

(iii) each declaration made in accordance

with this Protocol, together with the date
thereof;

faller inom tilllämpningsområdet faktiskt un-
derlättas genom Konventionen;

b) hur bestämmelserna i Protokollet och i re-

gelverket tolkas och tillämpas;

c) hur det internationella inskrivningsregist-

rets, registratorns verksamhet och tillsynsmyn-
dighetens tillsyn över registratorn fungerar, på
grundval av tillsynsmyndighetens rapporter;
och

d) huruvida Protokollet eller bestämmel-

serna om det internationella registret bör juste-
ras.

3. Varje ändring av Protokollet måste god-

kännas med minst två tredjedels majoritet av
de stater som är parter och som deltar vid kon-
ferensen enligt föregående stycke, och änd-
ringen träder sedan i kraft i förhållande till de
stater som har ratificerat, godtagit eller godkänt
ändringen, efter det att den ratificerats, godta-
gits eller godkänts av åtta stater i enlighet med
bestämmelserna i artikel XXVIII om Protokol-
lets ikraftträdande.

Artikel XXXVII
Depositarien och dennes uppgifter

1. Ratifikations-, godtagande-, godkän-

nande- eller anslutningsinstrument ska depone-
ras vid Internationella institutet för harmonise-
ring av privaträtten (Unidroit), nedan kallad
depositarien.

2. Depositarien ska
a) underrätta alla fördragsslutande stater:
(i) om varje nytt undertecknande eller depo-

nering av ratifikations-, godtagande-, godkän-
nande- eller anslutningsinstrument och om da-
tum för detta undertecknande eller denna depo-
nering;

(ii) om datumet för Protokollets ikraftträ-

dande;

(iii) om varje förklaring som avges enligt

Protokollet samt om datum för förklaringen;

background image

72

SFS 2015:860

(iv) the withdrawal or amendment of any

declaration, together with the date thereof; and

(v) the notification of any denunciation of

this Protocol together with the date thereof and
the date on which it takes effect;

b) transmit certified true copies of this Pro-

tocol to all Contracting States;

c) provide the Supervisory Authority and the

Registrar with a copy of each instrument of rat-
ification, acceptance, approval or accession, to-
gether with the date of deposit thereof, of each
declaration or withdrawal or amendment of a
declaration and of each notification of denunci-
ation, together with the date of notification
thereof, so that the information contained
therein is easily and fully available; and

d) perform such other functions customary

for depositaries.

(iv) om varje återkallande eller ändring av

förklaringar, samt om datum för sådant återkal-
lande eller sådan ändring; och

(v) om varje anmälan om uppsägning av

Protokollet samt om datum för uppsägning och
om den dag uppsägningen får verkan;

b) överlämna bestyrkta avskrifter av det här

Protokollet till alla fördragsslutande stater;

c) förse tillsynsmyndigheten och registratorn

med en kopia av varje ratifikations-, godta-
gande-, godkännande- eller anslutningsinstru-
ment, tillsammans med datum för deponering
av instrumenten, samt kopior av vare förkla-
ring, eller återkallande eller ändring av en för-
klaring samt om anmälningar om uppsägning,
tillsammans med datum för anmälan, så att
uppgifterna är fullständiga och lättillgängliga;
och

d) utföra de övriga uppgifter som normalt

åligger depositarier.

background image

73

SFS 2015:860

Annex

FORM OF IRREVOCABLE DE-REGISTRA-
TION AND EXPORT REQUEST AUTHORI-
SATION

Annex referred to in Article XIII

[Insert Date]

To: [Insert Name of Registry Authority]

Re: Irrevocable De-Registration and Export
Request Authorisation

The undersigned is the registered [operator]
[owner]

2 of the [insert the airframe/ helicopter

manufacturer name and model number] bear-
ing manufacturers serial number [insert manu-
facturer’s serial number] and registration
[number] [mark] [insert registration number/
mark] (together with all installed, incorporated
or attached accessories, parts and equipment,
the “aircraft”).

This instrument is an irrevocable de-regis-

tration and export request authorisation issued
by the undersigned in favour of [insert name of
creditor] (“the authorised party”) under the au-
thority of Article XIII of the Protocol to the
Convention on International Interests in Mobile
Equipment on Matters specific to Aircraft
Equipment. In accordance with that Article, the
undersigned hereby requests:

(i) recognition that the authorised party or

the person it certifies as its designee is the sole
person entitled to:

a) procure the de-registration of the aircraft

from the [insert name of aircraft register] main-
tained by the [insert name of registry authority]
for the purposes of Chapter III of the Conven-
tion on International Civil Aviation, signed at
Chicago, on 7 December 1944, and

b) procure the export and physical transfer

of the aircraft from [insert name of country];
and

Bilaga

FORMULÄR AVSEENDE OÅTERKALLE-
LIG FULLMAKT FÖR AVREGISTRERING
OCH EXPORT

Bilaga som avses i artikel XIII

[datumuppgift]

Adressat: [uppgift om registreringsmyndighe-
tens namn]

Ärende: Oåterkalleligt fullmakt för avregistre-
ring och export

Undertecknad är den registrerade [operatören]
[ägaren] av [ange namnet på tillverkaren och
luftfartygs-/helikopterskrovmodellen], som har
tillverkarens serienummer [ange nummer] och
är registrerat som [registreringsnummer] [be-
teckning] [ange registreringsnummer/beteck-
ning] (och tillbehör, delar och utrustningar,
som är installerade, inbyggda eller fastsatta i
detta, nedan kallat luftfartyget).

Detta instrument utgör en oåterkalleligt full-

makt för avregistrering och export, utställt av
undertecknad till [ange borgenär] (nedan kallad
den bemyndigade parten) i överensstämmelse
med artikel XIII i protokollet om frågor som
särskilt rör luftfartygsutrustning till konventio-
nen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar
egendom. Undertecknad begär i överensstäm-
melse med ovannämnda artikel om

(i) att den bemyndigade parten eller person

som denne utser för ändamålet, ska erkännas
som den enda person som är bemyndigad att

a) avregistrera luftfartyget i [ange luftfartygs-

register], som förs av [ange registermyndighet]
i enlighet med kapitel III i Konventionen om
Internationell Civil Luftfart, undertecknad i
Chicago den 7 december 1944, och

b) låta exportera och fysiskt överföra luftfar-

tyget [från] [ange landet],

2 Select the term that reflects the relevant nationality registration criterion.

background image

74

SFS 2015:860

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

(ii) confirmation that the authorised party or

the person it certifies as its designee may take
the action specified in clause (i) above on writ-
ten demand without the consent of the under-
signed and that, upon such demand, the author-
ities in [insert name of country] shall co-oper-
ate with the authorised party with a view to the
speedy completion of such action.

The rights in favour of the authorised party es-
tablished by this instrument may not be re-
voked by the undersigned without the written
consent of the authorised party.

Please acknowledge your agreement to this re-
quest and its terms by appropriate notation in
the space provided below and lodging this in-
strument in [insert name of registry authority].

[insert name of operator/owner]

_________________________
Agreed to and lodged this
[insert date]

By: [insert name of signatory]
Its: [insert title of signatory]

_________________________
[insert relevant notational details]

(ii) att det bekräftas att den bemyndigade

parten eller person som denne utser för ända-
målet får vidta de åtgärder som anges i led i)
ovan efter skriftlig framställan och utan under-
tecknades samtycke och att myndigheterna i
[ange landet] vid mottagandet av framställan
samarbetar med den bemyndigade parten för
att åtgärderna i fråga skyndsamt ska kunna
verkställas.

De rättigheter som genom denna handling ges
den bemyndigade parten kan inte återkallas av
undertecknad utan den bemyndigade partens
skriftliga samtycke.

Ni ombeds tillkännage att ni godtar denna full-
makt genom att på lämpligt sätt fylla i uppgif-
terna nedan i detta dokument samt deponera
den hos [ange registermyndighet].

[operatörens/ägarens namn]

_________________________
Godkänt och deponerat den
[ange datum]

av: [namn och titel]

_________________________
[nödvändiga anmärkningar]