SFS 2015:861 Lag om ändring i utsökningsbalken

150861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 2 a § utsökningsbalken ska

ha följande lydelse.

11 kap.

2 a §

2

Det som sägs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 §§ ska även

gälla innehavare av rättighet som ska iakttas vid auktionen. Det som sägs i
10 kap. 7 § om underrättelser ska även gälla kända innehavare av rättigheter
som ska iakttas vid auktionen.

I sakägarförteckningen upptas, förutom det som anges i 10 kap. 10 §, även

nyttjanderätt som är inskriven eller för vilken inskrivning sökts.

I stället för det som föreskrivs i 10 kap. 11 § första och tredje styckena ska

12 kap. 26 § första och tredje styckena tillämpas. Rättighet upptas utan att nå-
got belopp anges.

Som innehavare av rättighet enligt denna paragraf ska även avses inneha-

vare av en rättighet enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter
i lösa saker.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 Senaste lydelse 2004:84.

SFS 2015:861

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015