SFS 2015:884 Lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

150884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kupongskattelagen (1970:624);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i kupongskattelagen (1970:624)

ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4 a §

Som förutsättning för skattefrihet enligt 4 § fjärde–nionde styckena

gäller att den utdelningsberättigade inte innehar aktier under sådana förhål-
landen som avses i 4 § tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången på utdelning om utdel-

ningstillfället inträffar efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65.

2 Jfr rådets direktiv (EU) 2015/121 av den 27 januari 2015 om ändring av direktiv
2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag
hemmahörande i olika medlemsstater.

SFS 2015:884

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015