SFS 2015:885 Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

150885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i
skattefrågor;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 9 och 17 §§ lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller förhandsbesked om

1. skatt eller avgift som avses i
a) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som

avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–10 i den lagen,

c) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
d) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
e) inkomstskattelagen (1999:1229), och
f) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),
3. skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), och
5. skatt enligt kupongskattelagen (1970:624).
Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild

eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.

9 §

3

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1

eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration
senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den taxering
som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller

3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningspe-
riod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovis-
ningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den
dag då deklaration senast ska lämnas.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 5 ska

ha kommit in till Skatterättsnämnden senast inom fyra månader efter utdel-
ningstillfället.

1 Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65.

2 Senaste lydelse 2011:1283.

3 Senaste lydelse 2011:1254.

SFS 2015:885

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:885

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

17 §

4

För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket

1, 4 eller 5 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked på grund

av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften betalas tillbaka.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på ansökan om för-

handsbesked som har kommit in till Skatterättsnämnden efter den 31 decem-
ber 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:1452.