SFS 2015:886 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den

10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

3

dels att bilaga 24.1 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 24 kap. 19 §, och närmast före

24 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.

24 kap.

Utdelning på vissa utländska andelar

19 §

4

Utdelning på andel som lämnas av ett utländskt företag ska tas upp till

den del utdelningen får dras av som ränta eller liknande i det företag som läm-
nar utdelningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Den nya bestämmelsen i 24 kap. 19 § tillämpas första gången på utdel-

ning om skattskyldighet för denna uppkommer efter den 31 december 2015.

3. Bilaga 24.1 i den nya lydelsen tillämpas på utdelning som lämnas efter

den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7, rskr. 2015/16:65.

2 Jfr rådets direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ändring av direktiv 2011/96/EU
om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande
i olika medlemsstater.

3 Lagen omtryckt 2008:803.

4 Tidigare 19 § upphävd genom 2011:1510.

SFS 2015:886

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:886

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Bilaga 24.1

5

Associationsformer som avses i 24 kap. 16 § andra stycket 1:

� bolag som enligt belgisk rättsordning kallas ⬝société anonyme⬝/⬝naam-

loze vennootschap⬝, ⬝société en commandite par actions⬝/⬝commanditaire
vennootschap op aandelen⬝, ⬝société privée à responsabilité limitée⬝/⬝beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid⬝, ⬝société coopérative à
responsabilité limitée⬝/⬝coöperatieve vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid⬝, ⬝société coopérative à responsabilité illimitée⬝/⬝coöperatieve ven-
nootschap met onbeperkte aansprakelijkheid⬝, ⬝société en nom collectif⬝/
⬝vennootschap onder firma⬝ eller ⬝société en commandite simple⬝/⬝gewone
commanditaire vennootschap⬝ samt offentliga företag som antagit någon av
de ovan nämnda associationsformerna och andra bolag som bildats i enlighet
med belgisk lagstiftning och som omfattas av belgisk bolagsskatt,

�

bolag som enligt maltesisk rättsordning kallas ⬝Kumpaniji ta�" Responsa-

bilita�" Limitata⬝ eller ⬝So�9jetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maq-
sum f'azzjonijiet⬝,

� bolag som enligt polsk rättsordning kallas ⬝spó�ka akcyjna⬝, ⬝spó�ka z

ograniczon�& odpowiedzialno�:ci�&⬝ eller ⬝spó�ka komandytowo-akcyjna⬝,

� bolag som enligt slovensk rättsordning kallas ⬝delniška družba⬝,

⬝komanditna družba⬝ eller ⬝družba z omejeno odgovornostjo⬝,

� bolag som enligt slovakisk rättsordning kallas ⬝akciová spoločnosť⬝,

⬝spoločnosť s ručením obmedzeným⬝ eller ⬝komanditná spoločnosť⬝,

� bolag som bildats enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den

8 oktober 2001 om stadga för europabolag och rådets direktiv 2001/86/EG av
den 8 oktober 2001 om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller
arbetstagarinflytande samt europakooperativ som bildats enligt rådets förord-
ning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska koope-
rativa föreningar (SCE-föreningar) och rådets direktiv 2003/72/EG av den
22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska kooperativa fören-
ingar med avseende på arbetstagarinflytande,

� bolag som enligt bulgarisk rättsordning kallas ⬝с�`биѬа�елно�о

дѬђжес�во⬝, ⬝команди�но�о дѬђжес�во⬝, ⬝дѬђжес�во�о с огѬани�!ена
о�говоѬнос�⬝, ⬝ак� ионеѬно�о дѬђжес�во⬝, ⬝команди�но�о дѬђжес�во с
ак� ии⬝, ⬝непеѬсони�и� иѬано дѬђжес�во⬝, ⬝коопеѬа� ии⬝, ⬝коопеѬа�ивни
с�`�}зи⬝ eller ⬝д�`Ѭжавни пѬедпѬия�ия⬝ som bildats i enlighet med bulgarisk
lagstiftning och som bedriver kommersiell verksamhet,

� bolag som enligt rumänsk rättsordning kallas ⬝societĒţi pe acţiuni⬝,

⬝societĒţi în comanditĒ pe acţiuni⬝, ⬝societĒţi cu rĒspundere limitatĒ⬝,
⬝societĒţi în nume colectiv⬝ eller ⬝societĒţi în comanditĒ simplĒ⬝, och

� bolag som enligt kroatisk rättsordning kallas ⬝dioničko društvo⬝ eller

⬝društvo s ograničenom odgovornoš�!u⬝ samt andra bolag som bildats i enlig-
het med kroatiskt lagstiftning och som omfattas av kroatisk vinstskatt.

5 Senaste lydelse 2013:787.