SFS 2015:887 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

150887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska införas en ny paragraf, 39 kap. 8 a §, av följande lydelse.

39 kap.

8 a §

Ett skadeförsäkringsföretag ska ta upp säkerhetsreserven om

1. företaget upphör att bedriva försäkringsrörelse,
2. skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör,
3. näringsverksamheten inte längre ska beskattas i Sverige på grund av ett

skatteavtal med en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. företaget upplöses genom fusion eller fission och annat inte följer av

bestämmelserna i 37 kap. 17 §, eller

5. företaget försätts i konkurs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 39 kap. 8 a § tillämpas första gången på beskatt-

ningsår som börjar efter den 31 december 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:15, bet. 2015/16:SkU8, rskr. 2015/16:74.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2015:887

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;