SFS 2015:889 Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

150889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 40 § lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt ska ha följande lydelse.

40 §

2

Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skatt-

skyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och

andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Där-
vid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd
lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på
1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och
2. tuggtobak och snus
a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som för-

värvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som

innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för

annat ändamål än att förbrukas där, eller

e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första

stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från to-
baksskatt gäller i det EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Senaste lydelse 2014:1507.

SFS 2015:889

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015