SFS 2015:890 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

150890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

2

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap.

3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första
stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från
bränsleskatt föreligger i det EU-landet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2 Senaste lydelse 2011:287.

SFS 2015:890

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;