SFS 2015:892 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 §, 26 kap. 2, 7, 24 och

35 §§, 48 kap. 1 §, 53 kap. 1 § och 61

kap. 4 § skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

2

Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

1 Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

För

avses med beskattningsår

1. skatt enligt
a) inkomstskattelagen

(1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt,

c) lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–4,
och

d) lagen (1991:687) om särskild

löneskatt på pensionskostnader, samt
avgift enligt

e) lagen (2007:1398) om kom-

munal fastighetsavgift

beskattningsår enligt 1 kap. 13–15 §§
inkomstskattelagen eller, för svenska
handelsbolag, räkenskapsåret

2. skatt enligt lagen om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 6–10

det kalenderår som skatten ska beta-
las för eller det beskattningsår då
skatteunderlag för avkastningsskatt
ska tas upp enligt 13 § lagen om
avkastningsskatt på pensionsmedel

3.

skatt enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta och lagen (1991:591)
om särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta artister m.fl.

det kalenderår då ersättningen beta-
las ut

SFS 2015:892

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:892

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär

skatt alltid kalenderår.

26 kap.

2 §

En skattedeklaration ska lämnas av

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter

eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),
3. den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4, 5 eller 6,
4. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5. den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som

anges i 3 kap. 15 §,

6. den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomst-

skatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta artister m.fl. och som ska redovisa och betala skatt
enligt 13 kap. 6 och 7 §§, och

7. den som begär återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mer-

värdesskattelagen.

7 §

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mer-

värdesskatt enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska redovisa
betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod då
debiteringen har gjorts.

Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transport-

medel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1

2 Senaste lydelse 2014:288.

4. skatt enligt mervärdesskatte-

lagen (1994:200) som ska redovisas
för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1

kap. 14 §

mervärdesskattelagen

5. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga debi-
teringen har gjorts, eller förvärvet
eller omsättningen har skett

6. punktskatt som ska redovisas

för redovisningsperioder

beskattningsår enligt 1

kap. 14 §

mervärdesskattelagen

7. annan punktskatt

det kalenderår då den händelse som
medför skattskyldighet har inträffat

8. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska beta-
las för

9. arbetsgivaravgifter och avgifter

som ingår i slutlig skatt

det kalenderår som avgiften ska beta-
las för.

background image

3

SFS 2015:892

eller 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skat-
tedeklaration för varje förvärv.

Den som vid omsättning av nya transportmedel begär återbetalning av

ingående skatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen ska redovisa skat-
ten i en särskild skattedeklaration för varje omsättning.

24 §

En sådan särskild skattedeklaration som avses i 7 och 8 §§ ska inne-

hålla uppgift om

1. det förvärv eller den händelse som medför skattskyldighet och skatten på

grund av förvärvet eller händelsen,

2. det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt enligt 1 kap.

1 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200), eller

3. den omsättning som medför rätt till återbetalning och det belopp som ska

betalas tillbaka.

35 §

Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 36 eller 37 §,

lämnas enligt följande uppställning:

48 kap.

1 §

Förseningsavgift ska tas ut om den som ska lämna skattedeklaration,

inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning, inte
har gjort det i rätt tid.

Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om
1. en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 4 §,
2. en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt

26 kap. 7 § andra eller tredje stycket,

3. särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 8 §, eller
4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 9 §.

Deklaration som avses i

ska ha kommit in till Skatteverket
senast

7 § första stycket

den 26 i månaden efter redovis-
ningsperiodens utgång

7 § andra stycket

35 dagar efter förvärvet

7 § tredje stycket

den 26 i andra månaden efter den
månad då det nya transportmedlet
levererades

8 § 1

fem dagar efter den händelse som
medför skattskyldighet

8 § 2

vid den händelse som medför skatt-
skyldighet

8 § 3

25 dagar efter den händelse som
medför skattskyldighet

9 §

den 12 i månaden efter den månad då
den skattepliktiga ersättningen kom
den skattskyldige till del, med undan-
tag för januari och augusti då dekla-
rationen i stället ska ha kommit in
senast den 17

background image

4

SFS 2015:892

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

53 kap.

1 §

Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punkt-

skatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet
i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.

Om mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje

förvärv enligt 26 kap. 7 § andra stycket, ska beslut om skatten fattas för varje
förvärv med ledning av innehållet i den särskilda skattedeklarationen och
andra tillgängliga uppgifter. Om återbetalning för ingående skatt har begärts i
en särskild skattedeklaration för varje omsättning enligt 26 kap. 7 § tredje
stycket, ska beslut om skatten fattas för varje omsättning med ledning av
innehållet i den särskilda skattedeklarationen och andra tillgängliga uppgifter.

Om punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje hän-

delse som medför skattskyldighet enligt 26 kap. 8 §, ska beslut om skatten
fattas för varje händelse med ledning av innehållet i den särskilda skattedekla-
rationen och andra tillgängliga uppgifter.

För beslut om ansvar för den som har betalat ut ersättning utan att göra

skatteavdrag med rätt belopp gäller 59 kap. 2–6 §§.

61 kap.

4 §

3

Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt

ska registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas, om

1. skatten redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång, eller
2. skatten redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den

månad då redovisningen senast ska lämnas.

Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redo-

visningen senast ska lämnas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas i sin nya lydelse för återbetalning av ingående mervär-

desskatt enligt 10 kap. 11 a § mervärdesskattelagen (1994:200) då den
omsättning som medför rätt till återbetalning äger rum från och med ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:1068.