SFS 2015:902 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

150902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IAEGIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IAEGIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:IAEGIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:IAEGIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IAEGIK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IAEGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2001:182) om behandling av <br/>personuppgifter i Skatteverkets <br/>folkbokf�ringsverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 8 och 9 �� lagen (2001:182)</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokf�ringsverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:427px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet f�r ha direkt�tkomst till uppgift om person- eller sam-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">ordningsnummer, namn, adress, folkbokf�ringsfastighet, l�genhetsnummer,<br/>distrikt och folkbokf�ringsort samt avregistrering fr�n folkbokf�ringen.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En myndighet f�r �ven ha direkt�tkomst till andra uppgifter i databasen om</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">myndigheten beh�ver uppgifterna f�r att fullg�ra sitt uppdrag och f�r<br/>behandla dem. Uppgifter som avses i 3 � andra stycket f�r dock inte l�mnas ut<br/>genom direkt�tkomst. Direkt�tkomst f�r inte medges om det �r ol�mpligt ur<br/>integritetssynpunkt.</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:583px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En enskild f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i databasen endast om</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">regeringen har meddelat f�reskrifter om det.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som<br/>f�r omfattas av direkt�tkomst enligt f�rsta stycket. �tkomst till uppgifter om<br/>annan person �n den enskilde sj�lv f�r dock medges endast till uppgifter som<br/>avses i 8 � f�rsta stycket och till uppgifter om samband inom folkbokf�ringen<br/>med den enskilde eller med barn under 18 �r som den enskilde �r v�rdnads-<br/>havare f�r.</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Fredrik L�fstedt<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2006:380.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:902</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokf�ringsverksamhet;

utf�rdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 8 och 9 �� lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokf�ringsverksamhet

2

ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

8 �

3

En myndighet f�r ha direkt�tkomst till uppgift om person- eller sam-

ordningsnummer, namn, adress, folkbokf�ringsfastighet, l�genhetsnummer,
distrikt och folkbokf�ringsort samt avregistrering fr�n folkbokf�ringen.

En myndighet f�r �ven ha direkt�tkomst till andra uppgifter i databasen om

myndigheten beh�ver uppgifterna f�r att fullg�ra sitt uppdrag och f�r
behandla dem. Uppgifter som avses i 3 � andra stycket f�r dock inte l�mnas ut
genom direkt�tkomst. Direkt�tkomst f�r inte medges om det �r ol�mpligt ur
integritetssynpunkt.

9 �

En enskild f�r ha direkt�tkomst till uppgifter i databasen endast om

regeringen har meddelat f�reskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om vilka uppgifter som
f�r omfattas av direkt�tkomst enligt f�rsta stycket. �tkomst till uppgifter om
annan person �n den enskilde sj�lv f�r dock medges endast till uppgifter som
avses i 8 � f�rsta stycket och till uppgifter om samband inom folkbokf�ringen
med den enskilde eller med barn under 18 �r som den enskilde �r v�rdnads-
havare f�r.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik L�fstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3 Senaste lydelse 2006:380.

SFS 2015:902

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;