SFS 2015:902 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

150902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 8 och 9 §§ lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

2

ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 §

3

En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person- eller sam-

ordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer,
distrikt och folkbokföringsort samt avregistrering från folkbokföringen.

En myndighet får även ha direktåtkomst till andra uppgifter i databasen om

myndigheten behöver uppgifterna för att fullgöra sitt uppdrag och får
behandla dem. Uppgifter som avses i 3 § andra stycket får dock inte lämnas ut
genom direktåtkomst. Direktåtkomst får inte medges om det är olämpligt ur
integritetssynpunkt.

9 §

En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen endast om

regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka uppgifter som
får omfattas av direktåtkomst enligt första stycket. �&tkomst till uppgifter om
annan person än den enskilde själv får dock medges endast till uppgifter som
avses i 8 § första stycket och till uppgifter om samband inom folkbokföringen
med den enskilde eller med barn under 18 år som den enskilde är vårdnads-
havare för.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:671.

3 Senaste lydelse 2006:380.

SFS 2015:902

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015