SFS 2015:903 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)
dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det att ska införas ett nytt kapitel, 42 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2 I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
ÖVRIGA UPPGIFTER

22 kap. – Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden
22 a kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anled-

ning av FATCA-avtalet

22 b kap. – Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och odokumenterade

konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton

23 kap. – Kontrolluppgift om utländska förhållanden

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH KONTROLL

42 kap. – Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök
42 a kap. – Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets

begäran

AVDELNING IX ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR OMBUD, BI-
TRÄDE ELLER UTREDNING

1 Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67.

2 Senaste lydelse 2015:69.

SFS 2015:903

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:903

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

42 a kap. Myndigheters skyldighet att lämna uppgifter på Skatteverkets
begäran

1 § Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för kontroll
eller beslut enligt denna lag ska på Skatteverkets begäran lämnas till verket.

Första stycket gäller dock inte i fråga om uppgifter för vilka sekretess gäl-

ler till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16 kap. 1 § offentlighets- och sekretes-
slagen (2009:400) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i någon av
dessa paragrafer.

Om sekretess gäller för en uppgift enligt någon annan bestämmelse i of-

fentlighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, är en myndighet uppgiftsskyldig
bara om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)