SFS 2015:911 Lag om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

1 §

Denna lag gäller för sådan identifiering av konton som finansiella insti-

tut ska göra och som avses i rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december
2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt
utbyte av upplysningar i fråga om beskattning och i det multilaterala avtalet
mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014.

Bestämmelser om sådan identifiering av konton som finansiella institut ska

göra och som avses i avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta
staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och
för att genomföra FATCA finns i lagen (2015:62) om identifiering av rappor-
teringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

2 §

I lagen finns

� definitioner och förklaringar (2 kap., 3 kap. 3�10 §§ och 8 kap. 5 §),
� bestämmelser om undantagna finansiella institut och konton (3 kap.

1 och 2 §§),

� bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton som inne-

has av fysiska personer (4 kap.),

� bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som innehas av

fysiska personer (5 kap.),

� bestämmelser om granskning av befintliga finansiella konton som inne-

has av enheter (6 kap.),

� bestämmelser om granskning av nya finansiella konton som innehas av

enheter (7 kap.), och

� övriga bestämmelser (8 kap.).

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2015:911

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:911

2 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 §

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns även definitioner och
förklaringar i 3 och 8 kap.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

aktiv icke-finansiell enhet i 2�4 §§
andel i eget kapital i 22 §
annan stat eller jurisdiktion i 22 §
befintligt konto i 22 §
bred pensionsfond i 3 kap. 5 §
depåkonto i 11 §
dotterföretag i 22 §
enhet i 22 §
etablerad värdepappersmarknad i 13 §
finansiell tillgång i 5 §
finansiellt institut i 6�10 §§
finansiellt konto i 11 §
föremål för regelmässig handel i 12 §
försäkringsavtal i 22 §
försäkringsavtal med kontantvärde i 22 §
gruppförsäkringsavtal med kontantvärde i 8 kap. 5 §
grupplivränteavtal i 8 kap. 5 §
hemvist i en annan stat eller jurisdiktion i 14 §
högvärdekonto i 22 §
inlåningskonto i 11 §
internationell organisation i Sverige i 3 kap. 4 §
investeringsenhet i 9 §
kontantvärde i 15 §
kontohavare i 16 §
konto som innehas av dödsbo i 3 kap. 8 §
kvalificerad utfärdare av kreditkort i 3 kap. 6 §
kvalificerat kreditkortskonto i 3 kap. 10 §
livränteavtal i 22 §
lågvärdekonto i 22 §
nytt konto i 22 §
närstående enhet i 17 §
odokumenterat konto i 22 §
passiv icke-finansiell enhet i 22 §
passiv inkomst i 19 §
person med bestämmande inflytande i 18 §
rapporteringspliktigt konto i 20 §
rapporteringsskyldigt finansiellt institut i 21 §
skatteregistreringsnummer i 22 §
spärrat konto i 3 kap. 9 §
svensk myndighetsenhet i 3 kap. 3 §
viss temporär dödsfallsförsäkring i 3 kap. 7 §

background image

3

SFS 2015:911

Aktiv icke-finansiell enhet

2 §

Med aktiv icke-finansiell enhet avses en enhet som inte är ett finansiellt

institut och

1. vars intäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rap-

porteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av passiv inkomst och vars
tillgångar som innehades under det föregående kalenderåret eller annan lämp-
lig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent utgjordes av tillgångar som
genererar eller innehas i syfte att generera sådana inkomster,

2. vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värdepap-

persmarknad,

3. som är närstående till en enhet vars andelar är föremål för regelmässig

handel på en etablerad värdepappersmarknad,

4. som är
a) en myndighetsenhet,
b) en internationell organisation,
c) en sådan centralbank som avses i 20 § tredje stycket, eller
d) en enhet som ägs uteslutande av någon som avses i a�c,
5. vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i
a) att äga hela eller delar av det utestående innehavet i ett eller flera dotter-

företag som bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör verksam-
het i ett finansiellt institut, eller

b) att tillhandahålla finansiering och tjänster till ett eller flera sådana dot-

terföretag som avses i a,

6. som inte bedriver eller tidigare har bedrivit någon affärsverksamhet och

som investerar kapital i tillgångar i syfte att bedriva näringsverksamhet som
inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut samt har etablerats inom de
senaste 24 månaderna,

7. som inte varit ett finansiellt institut under de senaste fem åren och som

håller på att avveckla sina tillgångar eller genomgår en omorganisation i syfte
att fortsätta eller återuppta näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett
finansiellt institut, eller

8. som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner

med eller åt närstående enheter som inte är finansiella institut, och som inte
tillhandahåller finansierings- eller hedgingtjänster till någon enhet som inte är
närstående, under förutsättning att den grupp som de närstående enheterna
ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finan-
siellt institut.

En enhet ska dock inte anses vara en aktiv icke-finansiell enhet enligt första

stycket 5 om den fungerar som eller utger sig för att vara någon form av
investeringsenhet vars syfte är att förvärva eller finansiera bolag och sedan
inneha andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för investeringsända-
mål.

3 §

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även en enhet

1. som har etablerats och är verksam i den jurisdiktion där den har sin hem-

vist och

a) som har etablerats och är verksam uteslutande för ändamål som avser

religion, välgörenhet, vetenskap, konstnärlighet, kultur, idrott eller utbild-
ning, eller

background image

4

SFS 2015:911

b) som är en yrkesorganisation, branschorganisation, handelskammare,

arbetstagarorganisation, jord- eller trädgårdsbruksorganisation, medborgar-
organisation eller en organisation som uteslutande verkar för att främja social
välfärd,

2. som är befriad från inkomstskatt i den jurisdiktion där den har sin hem-

vist,

3. som inte har några ägare eller medlemmar med ägar- eller vinstintressen

när det gäller enhetens intäkter eller tillgångar,

4. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars stiftelseurkund inte tillå-

ter att några av enhetens intäkter eller tillgångar delas ut till eller används till
förmån för en privatperson eller en enhet som inte är en välgörenhetsenhet,
utöver om detta sker som en följd av enhetens fullföljande av de ändamål som
anges i 1 eller som betalning av skälig ersättning för utförda tjänster eller som
betalning som motsvarar skäligt marknadsvärde för egendom som enheten
har förvärvat, och

5. vars hemvistjurisdiktions lagstiftning eller vars stiftelseurkund föreskri-

ver att enhetens alla tillgångar vid dess likvidation eller upplösning tillfaller
en myndighet eller en annan icke vinstdrivande organisation eller staten,
regeringen eller ett politiskt förvaltningsområde under regeringen i enhetens
hemvistjurisdiktion.

4 §

Med aktiv icke-finansiell enhet avses även sådana stiftelser, ideella för-

eningar, registrerade trossamfund och andra juridiska personer som är undan-
tagna från skattskyldighet enligt 7

kap. 3�17 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229).

Finansiell tillgång

5 §

Med finansiell tillgång avses värdepapper, ägarandelar, swappar, för-

säkringsavtal och livränteavtal. Med finansiell tillgång avses även en andel i
eller annan rätt i sådana tillgångar. Med finansiell tillgång avses inte ett obelå-
nat direkt fastighetsinnehav.

Finansiellt institut

6 §

Med finansiellt institut avses en enhet som anges i 7, 8, 9 eller 10 §.

Med finansiellt institut avses dock inte en enhet vars verksamhet uteslutande
eller så gott som uteslutande består

1. i att direkt eller indirekt äga hela eller delar av det utestående aktieinne-

havet i ett eller flera dotterföretag som bedriver handel eller affärsverksamhet
som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut eller att tillhandahålla finan-
siering och tjänster till ett eller flera sådana dotterföretag, eller

2. av finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående enhe-

ter som inte är finansiella institut men inte tillhandahållande av finansierings-
eller hedgingtjänster till någon enhet som inte är närstående, om den grupp
som de närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet som inte
utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

En enhet som avses i första stycket 1 ska dock anses vara ett finansiellt

institut om den fungerar som eller utger sig för att vara någon form av inves-
teringsenhet vars syfte är att förvärva eller finansiera bolag och sedan inneha
andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för investeringsändamål.

background image

5

SFS 2015:911

7 §

En enhet är ett finansiellt institut om förvaring av finansiella tillgångar

för någon annans räkning utgör en så väsentlig del av verksamheten att de av
enhetens intäkter som härrör från sådan förvaring och därtill knutna finan-
siella tjänster motsvarar eller överstiger 20 procent av enhetens sammanlagda
intäkter under den kortaste perioden av

1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det räkenskapsår som

föregår tidpunkten då bedömningen görs, eller

2. den period som enheten har existerat.

8 §

En enhet är ett finansiellt institut om den tar emot insättningar inom

ramen för ordinarie verksamhet som kreditinstitut eller liknande verksamhet.

9 §

En enhet är ett finansiellt institut, om

1. den i sin näringsverksamhet huvudsakligen bedriver en eller flera av föl-

jande verksamheter för en kunds räkning:

a) handel med penningmarknadsinstrument, valuta, valuta-, ränte- eller

indexinstrument, överlåtbara värdepapper eller råvarufutures,

b) individuell och kollektiv portföljförvaltning, eller
c) annan verksamhet som innebär att finansiella tillgångar investeras,

administreras eller förvaltas, eller

2. dess bruttointäkter huvudsakligen kommer från investering i, återinves-

tering i eller handel med finansiella tillgångar och den förvaltas av en annan
enhet som är en sådan enhet som beskrivs i 1 eller i 7, 8 eller 10 §.

Sådana finansiella institut som avses i första stycket benämns i denna lag

investeringsenheter.

10 §

En enhet är ett finansiellt institut om den är ett sådant försäkringsföre-

tag eller försäkringsföretags holdingbolag som tecknar försäkringsavtal med
kontantvärde eller livränteavtal eller är förpliktat att verkställa utbetalningar i
enlighet med sådana avtal.

Finansiellt konto

11 §

Med finansiellt konto avses ett konto hos ett finansiellt institut som är

1. ett företags-, löne-, person-, spar-, kapital- eller girokonto eller konto

som finns dokumenterat genom insättningsbevis, sparbevis, investeringsbe-
vis, inlåningsbevis, eller annat liknande instrument som tillhandahålls av ett
finansiellt institut inom ramen för dess regelmässiga verksamhet som kredit-
institut eller liknande verksamhet, samt belopp som förvaltas av ett försäk-
ringsföretag och som i enlighet med ett avtal om garanterad investering eller
liknande avtal är föremål för utbetalning eller tillgodoräknande av ränta (inlå-
ningskonto),

2. ett annat konto än ett försäkrings- eller livränteavtal och som förs till för-

mån för någon annan person och innehåller finansiella tillgångar (depåkonto),

3. en andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet,
4. en andel i eget kapital eller skulder i en enhet som är ett annat finansiellt

institut än ett sådant som avses i 3, om typen av andel har valts i syfte att und-
vika att andelen är att anse som ett rapporteringspliktigt konto enligt denna
lag, eller

5. ett försäkringsavtal med kontantvärde eller livränteavtal som tecknas

eller förvaltas av ett finansiellt institut.

background image

6

SFS 2015:911

En andel i eget kapital eller skulder i en investeringsenhet ska, trots det

som anges i första stycket 3, inte anses vara ett finansiellt konto om investe-
ringsenheten är ett finansiellt institut endast på grund av att den

1. erbjuder investeringsrådgivning till kunder och agerar för kundens räk-

ning, eller

2. hanterar portföljer för kunder och agerar på kundens vägnar i syfte att

investera, förvalta eller administrera finansiella tillgångar som i kundens
namn sätts in hos ett annat finansiellt institut.

Ett konto som avses i första stycket ska, trots det som anges där, inte anses

vara ett finansiellt konto om det är undantaget från rapporteringsplikt enligt
bestämmelserna i 3 kap.

Föremål för regelmässig handel

12 §

Med föremål för regelmässig handel avses att handeln med en andel

fortgående har en omfattning som inte är oväsentlig.

Etablerad värdepappersmarknad

13 §

Med etablerad värdepappersmarknad avses en handelsplats som är

officiellt erkänd och som övervakas av en offentlig myndighet där handels-
platsen är belägen och som har ett inte oväsentligt årligt värde på de andelar
som handlas på handelsplatsen.

Hemvist i en annan stat eller jurisdiktion

14 §

Med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion avses att en fysisk person

eller en enhet

1. har sin skatterättsliga hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen i

enlighet med den statens eller jurisdiktionens lagstiftning, eller

2. är ett dödsbo efter en avliden fysisk person som hade sin skatterättsliga

hemvist i den andra staten eller jurisdiktionen.

Vid tillämpning av första stycket ska en enhet som inte har någon skatte-

rättslig hemvist behandlas som om den har sin skatterättsliga hemvist i den
stat eller jurisdiktion där platsen för dess faktiska företagsledning finns. Detta
gäller dock inte truster som är passiva icke-finansiella enheter.

Kontantvärde

15 §

Med kontantvärde avses det belopp som är det högsta av

1. det belopp som en försäkringstagare har rätt att få vid återköp eller upp-

sägning av ett försäkringsavtal, utan avdrag för avgifter för återköp eller pant-
sättning, eller

2. det belopp som försäkringstagaren kan låna i enlighet med eller med

hjälp av avtalet.

I kontantvärdet ska det dock inte ingå belopp som betalas i enlighet med ett

försäkringsavtal och som

1. betalas med anledning av en dödsfallsförsäkring och uteslutande till

följd av den försäkrades dödsfall,

background image

7

SFS 2015:911

2. är en personskade- eller sjukdomsförmån eller annan försäkringsförmån

som utgör ersättning för ekonomisk skada som uppkommit i samband med en
sådan händelse som försäkringen gäller för,

3. är en återbetalning till försäkringstagaren av premie, exklusive försäk-

ringsavgifter, som tidigare har betalats i enlighet med ett försäkringsavtal som
inte är ett livränteavtal eller en dödsfallsförsäkring, på grund av att avtalet
hävts eller sagts upp, risken reducerats under försäkringsavtalets löptid eller
premien ändrats till följd av en korrigering av ett räknefel eller annat misstag
avseende premien,

4. är en återbäring till försäkringstagaren, utom vid uppsägning, om återbä-

ringen avser ett försäkringsavtal enligt vilket de enda förmåner som ska beta-
las ut är sådana som anges i 2, eller

5. är avkastning på en förskottspremie eller en premiebetalning för ett för-

säkringsavtal för vilket premien ska betalas minst en gång om året, om belop-
pet av förskottspremien eller premiebetalningen inte överstiger nästa årspre-
mie som ska betalas enligt avtalet.

Kontohavare

16 §

Med kontohavare avses den person som har registrerats eller identifie-

rats som innehavare av ett finansiellt konto.

Om det finansiella kontot är ett försäkringsavtal med kontantvärde eller ett

livränteavtal, avses med kontohavare varje person som kan få rätt till kontant-
värdet eller har rätt att ändra avtalets förmånstagare. Om det inte finns någon
person som kan få rätt till kontantvärdet eller har rätt att ändra förmånstagare,
ska varje person som i avtalet anges som försäkringstagare och varje person
med förvärvade rättigheter till utbetalning i enlighet med avtalet anses som
kontohavare. När utbetalningar börjar göras från ett försäkringsavtal med
kontantvärde eller ett livränteavtal, anses varje person som har rätt till utbetal-
ning som kontohavare.

När en person som inte är ett finansiellt institut förvaltar ett finansiellt

konto i egenskap av ombud, förmyndare, förvaltare, behörig undertecknare,
investeringsrådgivare eller förmedlare till förmån för en annan person eller
för en annan persons räkning, ska den andra personen anses vara innehavare
av kontot. Detta gäller dock inte när en advokat förvaltar ett finansiellt konto
till förmån för en klient.

Närstående enhet

17 §

Med närstående enhet avses en enhet som

1. kontrollerar den andra enheten,
2. kontrolleras av den andra enheten,
3. står under gemensam kontroll med den andra enheten, eller
4. är en investeringsenhet och står under gemensam förvaltning med en

annan investeringsenhet, om förvaltaren genomför den granskning som före-
skrivs i 4�8 kap. för båda investeringsenheterna.

Med kontroll avses i första stycket direkt eller indirekt innehav av mer än

50 procent av rösterna och värdet i en enhet.

background image

8

SFS 2015:911

Person med bestämmande inflytande

18 §

Med person med bestämmande inflytande avses en fysisk person som

utövar kontroll över en enhet. När det är fråga om en trust ska stiftaren, för-
valtaren, beskyddaren, förmånstagaren eller förmånstagarkretsen och varje
annan fysisk person som utövar verklig kontroll över trusten anses vara perso-
ner med bestämmande inflytande. När det är fråga om en juridisk konstruk-
tion som inte är en trust, avses personer i samma eller motsvarande ställning
som personer med bestämmande inflytande över en trust. Begreppet ska tol-
kas i enlighet med rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella
åtgärder (FATF) i dessas lydelse som antogs i februari 2012.

Passiv inkomst

19 §

Med passiv inkomst avses den del av inkomsten som består av

1. utdelning,
2. ränta,
3. inkomst motsvarande ränta,
4. hyra och royalty som härrör från verksamhet som inte utgör rörelse och

som helt eller delvis utförts av anställda hos enheten,

5. livräntor,
6. kapitalvinst från försäljning, inlösen eller byte av finansiella tillgångar

eller valuta,

7. nettoinkomsten från swappar,
8. belopp som erhållits enligt ett försäkringsavtal med kontantvärde, eller
9. liknande inkomst.
Med passiv inkomst avses inte inkomst som härrör från en icke-finansiell

enhets värdepappersrörelse.

Rapporteringspliktigt konto

20 §

Med rapporteringspliktigt konto avses ett finansiellt konto som har

identifierats som ett sådant enligt bestämmelserna i 4�8 kap.

Ett konto ska dock inte anses vara ett rapporteringspliktigt konto om samt-

liga kontohavare är

1. andra finansiella institut än sådana investeringsenheter som avses i 9 §

första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande jurisdik-
tion,

2. bolag vars aktier regelmässigt handlas på en etablerad värdepappers-

marknad,

3. bolag som är närstående enheter till sådana bolag som avses i 2,
4. myndighetsenheter,
5. internationella organisationer, eller
6. centralbanker.
Vid tillämpning av andra stycket 1 ska ett finansiellt instituts fasta drifts-

ställe i en annan stat eller jurisdiktion anses vara ett finansiellt institut i den
staten eller jurisdiktionen.

Vid tillämpning av andra stycket 6 avses med centralbank en bank som

enligt lag eller regeringsbeslut är den centrala myndighet, förutom jurisdiktio-
nens regering, som utfärdar instrument avsedda att användas som cirkule-

background image

9

SFS 2015:911

rande valuta. En sådan bank kan inbegripa ett organ som är skilt från jurisdik-
tionens regering, oavsett om det helt eller delvis ägs av jurisdiktionen.

Rapporteringsskyldigt finansiellt institut

21 §

Med rapporteringsskyldigt finansiellt institut avses ett svenskt finan-

siellt institut som inte är undantaget från rapporteringsskyldighet enligt 3 kap.

Det är fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond och förvaltaren av

alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som förvaltar en specialfond
som är rapporteringsskyldiga finansiella institut i stället för värdepappersfon-
den eller specialfonden, om det annars vid tillämpning av första stycket skulle
ha varit värdepappersfonden eller specialfonden som är rapporteringsskyldigt
finansiellt institut. Vid tillämpning av 22 b kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska fondbolaget som förvaltar en värdepappersfond anses vara
gäldenär eller garant för rapporteringspliktiga konton hos värdepappersfon-
den, och AIF-förvaltaren som förvaltar en specialfond anses vara gäldenär
eller garant för rapporteringspliktiga konton hos specialfonden.

Vid tillämpning av första eller andra stycket ska ett utländskt finansiellt

instituts fasta driftställe i Sverige anses vara ett svenskt finansiellt institut. Ett
svenskt finansiellt instituts fasta driftställe i en annan stat eller jurisdiktion
ska dock inte anses vara ett svenskt finansiellt institut.

Andra definitioner och förklaringar

22 §

I denna lag avses med

andel i eget kapital: när det är fråga om ett svenskt handelsbolag eller en i

utlandet delägarbeskattad juridisk person som är ett finansiellt institut, en
andel i handelsbolagets eller den juridiska personens kapital eller i dess
avkastning,

annan stat eller jurisdiktion: om något annat inte anges, en annan stat eller

jurisdiktion än Sverige eller USA,

befintligt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 31 december 2015

eller tidigare,

dotterföretag: dotterföretag i enlighet med det begreppets betydelse enligt

aktiebolagslagen (2005:551),

enhet: en juridisk person eller en annan juridisk konstruktion, såsom ett

bolag, en delägarbeskattad juridisk person, en trust eller en stiftelse,

försäkringsavtal: ett annat avtal än ett livränteavtal, som innebär att utfär-

daren förbinder sig att betala ut ett belopp vid ett eller flera tillfällen till följd
av en specifik oviss händelse förknippad med dödsfall, sjukdom, olycksfall,
skadeståndsanspråk eller egendomsskada,

försäkringsavtal med kontantvärde: ett försäkringsavtal som har ett kon-

tantvärde och som inte är ett ansvarsåterförsäkringsavtal mellan två försäk-
ringsföretag,

högvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade balans eller värde uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar den 31 december 2015 eller vid utgången av ett senare
kalenderår,

livränteavtal: ett avtal

background image

10

SFS 2015:911

1. enligt vilket utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under en viss

tidsperiod som helt eller delvis bestäms med hänsyn till den förväntade livs-
längden för en eller flera personer, eller

2. som betraktas som livränteavtal i enlighet med den stats eller jurisdik-

tions lagstiftning, föreskrifter eller praxis där avtalet slöts och i enlighet med
vilken utfärdaren förbinder sig att göra utbetalningar under ett visst antal år,

lågvärdekonto: ett befintligt konto som innehas av en eller flera fysiska

personer och vars sammanräknade balans eller värde inte uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar den 31 december 2015,

nytt konto: ett finansiellt konto som öppnats den 1 januari 2016 eller

senare,

odokumenterat konto: ett konto som ska anses vara ett odokumenterat

konto enligt 4 kap. 3 eller 11 §,

passiv icke-finansiell enhet: en enhet som
1. inte är ett finansiellt institut eller en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. är en investeringsenhet enligt 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdik-

tion som inte är en deltagande jurisdiktion,

skatteregistreringsnummer: ett identifikationsnummer för skattebetalare

eller en funktionell motsvarighet till det om ett sådant nummer saknas.

Betydelsen av vissa termer och uttryck

23 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som

i inkomstskattelagen (1999:1229), om inte något annat anges.

3 kap. Undantagna finansiella institut och konton

Undantag från rapporteringsskyldighet respektive rapporteringsplikt

1 §

Följande enheter är, även om de är finansiella institut, undantagna från

rapporteringsskyldighet:

1. Sveriges riksbank,
2. svenska myndighetsenheter,
3. internationella organisationer i Sverige,
4. breda pensionsfonder,
5. pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsut-

fästelse m.m.,

6. kvalificerade utfärdare av kreditkort,
7. vinstandelsstiftelser,
8. investeringsrådgivare, och
9. investeringsansvariga.
Enheter som avses i första stycket 1�3 ska dock inte vara undantagna från

rapporteringsskyldighet i den del deras verksamhet är sådan kommersiell
verksamhet som normalt bedrivs av sådana finansiella institut som anges i
2 kap. 7, 8 eller 10 §.

2 §

Följande konton är undantagna från rapporteringsplikt:

1. pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen

(1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige,

2. pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskattelagen,
3. viss temporär dödsfallsförsäkring,

background image

11

SFS 2015:911

4. konto som innehas av dödsbo,
5. spärrat konto, och
6. kvalificerat kreditkortskonto.

Definitioner och förklaringar

3 §

Med svensk myndighetsenhet avses staten Sverige, Sveriges riksdag,

Sveriges regering, svenska landsting, svenska kommuner och till någon av
dessa hörande organ, verk, integrerade delar eller kontrollerade enheter.

Med integrerad del avses person, organisation, förvaltning, verk, fond,

institution eller annat organ, oavsett sammansättning, som utgör en svensk
myndighet. Detta gäller dock bara om myndighetens nettoinkomster tillgodo-
görs myndighetens eget konto eller annat svenskt konto som innehas av en
myndighetsenhet och ingen del av nettoinkomsterna fördelas till förmån för
någon privatperson. Begreppet integrerad del omfattar inte en fysisk person
som är statschef eller tjänsteman eller handläggare inom offentlig förvaltning
och som agerar i privat eller eget syfte.

Med kontrollerad enhet avses en enhet som till sin form är skild från

svenska staten eller som på annat sätt utgör en separat juridisk enhet och

1. som helt och hållet ägs och kontrolleras av en eller flera svenska myn-

dighetsenheter, antingen direkt eller via en eller flera kontrollerade enheter,

2. vars nettoinkomster tillgodogörs enhetens eget konto eller konton hos en

eller flera svenska myndighetsenheter, och ingen del av enhetens inkomster
fördelas till förmån för någon privatperson, och

3. vars tillgångar tillfaller en eller flera svenska myndighetsenheter vid

upplösning.

Inkomster anses inte fördelade till förmån för privatpersoner om dessa per-

soner är de avsedda förmånstagarna för ett offentligt program, och verksam-
heten inom programmet bedrivs till förmån för allmänheten och för det all-
männas bästa eller rör administration inom någon fas av myndighetsutövning.

4 §

Med internationell organisation i Sverige avses en mellanstatlig eller

överstatlig organisation

1. som har bildats enligt en överenskommelse mellan huvudsakligen stater

eller jurisdiktioner,

2. som har en gällande överenskommelse om immunitet och privilegier

med Sverige, och

3. vars inkomster inte gynnar privatpersoner.
Med internationell organisation avses även en institution eller ett organ

som ägs helt av en internationell organisation enligt första stycket.

5 §

Med bred pensionsfond avses en fond som etablerats i Sverige för att

tillhandahålla ålderspension eller ersättning vid nedsatt arbetsförmåga eller
dödsfall till förmånstagare som är eller tidigare har varit anställda, eller till
förmånstagare som angetts av sådana anställda, hos en eller flera arbetsgivare
på grundval av utförda tjänster, om fonden

1. inte har någon enskild förmånstagare som har rätt till mer än fem procent

av fondens tillgångar,

2. regleras av offentlig myndighet och rapporterar in uppgifter om sina för-

månstagare till Skatteverket, och

3. uppfyller minst ett av följande krav:

background image

12

SFS 2015:911

a) Den är generellt undantagen från beskattning i Sverige av investeringsin-

komst, eller dess investeringsinkomst är avdragsgill eller beskattas med en
lägre skattesats, enligt svensk lagstiftning på grund av fondens status som
pensionsordning eller ordning för andra pensionsförmåner.

b) Minst 50 procent av avsättningarna till fonden, bortsett från överföringar

av tillgångar från andra undantagna pensionsfonder eller från sådana pen-
sionsförsäkringar som avses i 2 § 1, kommer från den finansierande arbetsgi-
varen.

c) Utbetalningar eller uttag från fonden som inte är förenade med kostna-

der, bortsett från överföringar av tillgångar till andra undantagna pensionsfon-
der eller till sådana pensionsförsäkringar som avses i 2 § 1, medges endast vid
specificerade händelser i samband med pensionering, nedsatt arbetsförmåga
eller dödsfall.

d) Avsättningar, med undantag för tillåtna kompensationsinbetalningar,

som arbetstagare gör till fonden begränsas med hänsyn till arbetstagarens
intjänade inkomst eller får inte överstiga 50 000 US-dollar per år.

6 §

Med kvalificerad utfärdare av kreditkort avses ett svenskt finansiellt

institut som uppfyller följande krav:

1. Det är ett finansiellt institut endast på grund av att det utfärdar kreditkort

där insättningar endast accepteras när en kund gör en inbetalning som översti-
ger det utestående saldot med avseende på kortet och det överskjutande
beloppet inte omedelbart betalas tillbaka till kunden.

2. Det har från och med den 1 januari 2016 infört riktlinjer och förfaranden

för att antingen förhindra kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar
eller säkerställa att kundinsättningar som överstiger 50 000 US-dollar betalas
tillbaka till kunden inom 60 dagar.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som rör kreditsaldo

som uppstått på grund av omtvistade debiteringar inte omfattas. Kundinsätt-
ning som rör kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska
omfattas.

7 §

Med viss temporär dödsfallsförsäkring avses ett dödsfallsförsäkrings-

avtal, om

1. försäkringstiden går ut innan den försäkrade har fyllt 90 år,
2. premier betalas minst en gång om året med ett belopp som inte minskar

över tid under perioden fram till den första av följande händelser:

a) avtalet upphör, eller
b) den försäkrade fyller 90 år,
3. avtalet inte har något avtalsvärde som en person kan få tillgång till

genom uttag, lån eller på annat sätt utan att avtalet sägs upp,

4. andra belopp än dödsfallsförmånen som ska betalas ut vid avtalets annul-

lering eller utgång inte överstiger de sammanlagda premier som betalats in
under avtalstiden minskat med dödsfalls-, sjukdoms- och omkostnadsersätt-
ning, oavsett om sådana faktiskt uppkommit eller inte, för den eller de perio-
der som avtalet löpt och minskat med eventuella belopp som betalats ut innan
avtalet annullerats eller löpt ut, och

5. avtalet inte innehas av person som förvärvat avtalet i värdeskapande

syfte.

background image

13

SFS 2015:911

8 §

Med konto som innehas av dödsbo avses ett konto i Sverige som inne-

has uteslutande av ett dödsbo, om en kopia på den avlidnes testamente eller
dödsbevis finns med i dokumentationen för kontot eller om uppgift om döds-
fallet har inhämtats från statens personadressregister.

9 §

Med spärrat konto avses ett konto som skapats i samband med

1. domstols beslut eller dom,
2. försäljning, byte eller uthyrning av fast eller lös egendom, om
a) kontomedlen utgörs uteslutande av förskottsbetalning, handpenning,

deposition som säkerhet för prestation med direkt koppling till transaktionen
eller liknande betalning eller av finansiella tillgångar som satts in på kontot i
samband med försäljning, byte eller uthyrning av egendomen,

b) kontot har öppnats och används uteslutande för att säkerställa att
� köparen uppfyller sina skyldigheter när det gäller att betala köpeskilling

för egendomen,

� säljaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller att stå för eventuella

ansvarsförpliktelser, eller

� uthyraren eller hyrestagaren uppfyller sina skyldigheter när det gäller att

betala eventuell ersättning för skador på den hyrda egendomen i enlighet med
vad som avtalats i hyreskontraktet,

c) tillgångarna på kontot, inklusive de inkomster som de genererar, kom-

mer att betalas ut eller på annat sätt fördelas till förmån för köparen, säljaren
eller uthyraren eller för att någon av dessa ska kunna uppfylla sina skyldig-
heter, när egendomen säljs, byts eller överlåts eller när avtalet upphör att
gälla,

d) kontot inte är ett marginalkonto eller liknande konto som öppnats i sam-

band med att en finansiell tillgång säljs eller byts, och

e) kontot inte är knutet till ett kreditkortskonto,
3. skyldighet för ett finansiellt institut som erbjuder ett lån med fast egen-

dom som säkerhet att sätta av en del av betalningen uteslutande i syfte att
underlätta att skatter eller försäkringsavgifter som rör den fasta egendomen
kan betalas vid ett senare tillfälle, eller

4. ett finansiellt instituts skyldighet att underlätta att skatter kan betalas vid

ett senare tillfälle.

10 §

Med kvalificerat kreditkortskonto avses ett konto som är kopplat till ett

kreditkort, om

1. insättningar på kontot endast accepteras när kontohavaren gör en inbetal-

ning som överstiger det utestående saldot med avseende på kortet och det
överskjutande beloppet inte omedelbart betalas tillbaka till kunden, och

2. kreditkortsutfärdaren från och med den 1 januari 2016 har infört riktlin-

jer och förfaranden för att antingen förhindra kundinsättningar som överstiger
50 000

US-dollar eller säkerställer att kundinsättningar som överstiger

50 000 US-dollar betalas tillbaka till kunden inom 60 dagar.

Vid tillämpning av första stycket 2 ska kundinsättning som rör kreditsaldo

som uppstått på grund av omtvistade debiteringar inte omfattas. Kundinsätt-
ning som rör kreditsaldo som uppstått på grund av returnerade varor ska
omfattas.

background image

14

SFS 2015:911

4 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av
fysiska personer

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till 1 000 000 US-
dollar eller mindre (lågvärdekonton)

1 §

När det gäller befintliga lågvärdekonton som innehas av fysiska perso-

ner, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet, om det har en aktuell
bostadsadress registrerad som baseras på styrkande dokumentation, betrakta
kontohavaren som en person med hemvist i den stat eller jurisdiktion där
adressen finns. Kontot är då, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §, rappor-
teringspliktigt om adressen finns i en annan stat eller jurisdiktion.

Om omständigheterna, efter tillämpning av första stycket, förändras på ett

sådant sätt att det finns skäl att anta att den styrkande dokumentation som
bostadsadressen baseras på är oriktig eller otillförlitlig, ska det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet senast vid utgången av kalenderåret eller annan
lämplig rapporteringsperiod eller, om den tidpunkten är senare, senast inom
90 dagar från det att de förändrade omständigheterna upptäcktes, inhämta ett
intygande från kontohavaren och ny styrkande dokumentation för att fast-
ställa i vilken eller vilka stater eller jurisdiktioner kontohavaren har hemvist.
Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte kan inhämta intygan-
den och ny styrkande dokumentation, ska institutet granska kontot i enlighet
med 2 §.

2 §

När det gäller andra befintliga lågvärdekonton som innehas av fysiska

personer än sådana där kontohavaren betraktas som en person med hemvist i
en viss stat eller jurisdiktion med tillämpning av 1 § första stycket, ska ett rap-
porteringsskyldigt finansiellt institut granska den information som finns i dess
elektroniskt sökbara databaser. Ett sådant konto är, om något annat inte följer
av 7 § eller 2 kap. 20 §, ett rapporteringspliktigt konto i förhållande till varje
sådan annan stat eller jurisdiktion i vilken granskningen visar

1. att kontohavaren har sin hemvist,
2. att kontohavaren har en aktuell post- eller bostadsadress,
3. att kontohavaren har ett telefonnummer samtidigt som han eller hon sak-

nar sådant nummer i det rapporteringsskyldiga finansiella institutets hemvist-
stat eller hemvistjurisdiktion,

4. att det, när det gäller ett annat konto än ett inlåningskonto, finns en stå-

ende instruktion att överföra medel från det kontot till ett konto i denna stat
eller jurisdiktion,

5. att en person med en giltig fullmakt eller underteckningsrätt avseende

kontot har en adress, eller

6. att kontohavaren har en c/o- eller poste restante-adress som är den enda

adress som det finansiella institutet har registrerad för kontohavaren.

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska ha processer och rutiner för

att upptäcka om och när sådana omständigheter som anges i första stycket till-
kommer i de elektroniskt sökbara databaserna. Om sådana omständigheter
tillkommer med avseende på ett konto efter det att granskningen enligt första
stycket har genomförts, ska kontot, om något annat inte följer av 7 § eller
2 kap. 20 §, anses vara ett rapporteringspliktigt konto från och med det kalen-
derår då detta inträffar.

background image

15

SFS 2015:911

Ett rapporteringspliktigt konto enligt bestämmelserna i första eller andra

stycket och 7 § ska anses vara ett sådant fram till dess att kontohavaren eller
kontohavarna inte längre har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

3 §

Om en c/o- eller poste restante-adress till kontohavaren framkommer

vid granskningen enligt 2 § första stycket och inga andra omständigheter som
anges där framkommer vid granskningen, ska det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet tillämpa den granskning som anges i 6 § avseende kontot
eller inhämta ett intygande från kontohavaren eller styrkande dokumentation
som fastställer hans eller hennes skatterättsliga hemvist. Om det efter gransk-
ningen enligt 6 § inte framkommit någon sådan omständighet som anges i 2 §
första stycket 1�6 och det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte
inom 90 dagar från det att institutet kontaktar kontohavaren lyckas inhämta
ett sådant intygande eller sådan annan dokumentation, ska kontot anses vara
ett odokumenterat konto.

4 §

Ett befintligt lågvärdekonto som innehas av en fysisk person ska gran-

skas enligt 5�11 §§ om dess saldo eller värde överstiger 1 000 000 US-dollar
vid utgången av 2016 eller ett senare kalenderår. En sådan granskning ska ha
genomförts senast under det kalenderår som följer kalenderåret vid utgången
av vilket kontots saldo eller värde första gången översteg 1 000 000 US-dol-
lar.

Konton vars sammanlagda saldo eller värde uppgår till mer än
1 000 000 US-dollar (högvärdekonton)

5 §

När det gäller befintliga högvärdekonton som innehas av fysiska perso-

ner, ska ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut genomföra granskning
enligt 2 § första stycket.

6 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutets elektroniskt sökbara

databaser typiskt sett inte är tillräckliga för att bedöma om sådana omständig-
heter som anges i 2 § första stycket 1�6 föreligger, ska sådana uppgifter också
eftersökas i gällande huvudkundregister, när det gäller granskning av högvär-
dekonton som innehas av fysiska personer.

Om sådan information inte finns i det gällande huvudkundregistret, ska

uppgifterna också eftersökas bland följande handlingar med koppling till kon-
tot som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har inhämtat under de
senaste fem åren och som inte är elektroniskt sökbara:

1. den senast inhämtade styrkande dokumentation som avses i 8 kap. 7 §

med avseende på kontot,

2. det senaste avtalet eller den senaste av annan dokumentation avseende

öppnande av kontot,

3. den senaste dokumentation som inhämtats med stöd av lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller för att upp-
fylla annan lagstiftning,

4. gällande fullmakter eller handlingar avseende underteckningsrätt, och
5. gällande stående instruktioner att överföra medel avseende andra konton

än inlåningskonton.

background image

16

SFS 2015:911

7 §

Om sådana omständigheter som anges i 2 § första stycket 1�6 har fram-

kommit vid granskning enligt 2�6 §§, ska ett konto dock anses vara ett rap-
porteringspliktigt konto endast om något annat inte anges i 2 kap. 20 § och

1. den omständighet som framkommit är en gällande post- eller bostads-

adress i en annan stat eller jurisdiktion, ett eller flera telefonnummer i en
annan stat eller jurisdiktion som är de enda telefonnummer som är kopplade
till kontot eller, när det gäller andra konton än inlåningskonton, en stående
instruktion att överföra medel till ett konto i en annan stat eller jurisdiktion
och det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har tillgång till och
inte inom 90 dagar från det att omständigheten framkom kan inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har hemvist endast i

Sverige eller USA, och

b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte har hemvist i

den staten eller jurisdiktionen,

2. den omständighet som framkommit är att det finns en giltig fullmakt

eller underteckningsrätt för en person som har en adress i en annan stat eller
jurisdiktion och det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte har till-
gång till och inte inom 90 dagar från det att omständigheten framkom kan
inhämta

a) ett intygande från kontohavaren om att han eller hon har hemvist endast i

Sverige eller USA, eller

b) styrkande dokumentation som visar att kontohavaren inte har hemvist i

den staten eller jurisdiktionen.

8 §

Granskningen enligt 5�7 §§ behöver bara göras en gång för varje konto.

När det gäller odokumenterade konton ska granskningen dock upprepas en
gång om året fram till dess att kontot inte längre är ett odokumenterat konto.

9 §

Oavsett vad som sägs i 5�7 §§ ska ett högvärdekonto som innehas av en

fysisk person, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §, anses vara ett rapporte-
ringspliktigt konto om det finns en tjänsteman som har särskilt ansvar för
kontakterna med kontohavaren och den tjänstemannen har eller får kännedom
om att kontohavaren har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

10 §

Om ett konto efter det att granskningen enligt 5�8 §§ har utförts blir ett

rapporteringspliktigt konto enligt samma bestämmelser och 2 kap. 20 §, ska
det anses som ett sådant från och med det kalenderår då detta inträffar.

11 §

Om en c/o- eller poste restante-adress till kontohavaren framkommer

vid granskningen enligt 5�8 §§ och inga andra omständigheter som anges i
2 § första stycket 1�6 framkommer vid granskningen, ska det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande från kontohavaren eller
styrkande dokumentation som fastställer hans eller hennes skatterättsliga
hemvist. Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte inom 90
dagar från det att institutet kontaktar kontohavaren kunnat inhämta ett sådant
intygande eller sådan annan dokumentation, ska kontot anses vara ett odoku-
menterat konto.

12 §

Ett rapporteringspliktigt konto ska anses vara ett sådant fram till dess

att kontohavaren eller kontohavarna inte längre har hemvist i en annan stat
eller jurisdiktion.

background image

17

SFS 2015:911

5 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av
fysiska personer

1 §

I samband med att en fysisk person öppnar ett nytt konto hos ett rappor-

teringsskyldigt finansiellt institut ska institutet inhämta ett intygande från den
fysiska personen där han eller hon uppger vilken eller vilka stater och juris-
diktioner han eller hon har hemvist i.

Om det av det intygandet framgår att den fysiska personen har hemvist i en

annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institu-
tet inhämta ett intygande från den fysiska personen som innehåller hans eller
hennes skatteregistreringsnummer i den staten eller jurisdiktionen och födel-
sedatum, om dessa inte anges redan i det intygande som inhämtats enligt för-
sta stycket.

2 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har eller får tillgång

till ytterligare information som medför att det finns skäl att anta att ett inty-
gande från kontohavaren som inhämtats inte är tillförlitligt, ska institutet
inhämta ett nytt intygande från honom eller henne och bedöma dess tillförlit-
lighet.

3 §

Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett konto ett rapporterings-

pliktigt konto om ett intygande som begärts enligt 1 eller 2 § visar att konto-
havaren har hemvist i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner.

4 §

Om ett konto blir rapporteringspliktigt efter att ett intygande inhämtats i

enlighet med 1 § första stycket, ska det rapporteringsskyldiga finansiella
institutet inhämta ett intygande från kontohavaren som innehåller hans eller
hennes skatteregistreringsnummer och födelsedatum.

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

5 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmelserna

i 4 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en fysisk person i
stället för bestämmelserna i detta kapitel, om kontohavaren hos det rapporte-
ringsskyldiga finansiella institutet eller hos en till detta närstående enhet även
har ett eller flera befintliga konton.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 4 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rap-
porteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 4 kap. med avseende på
ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid granskningen av
samtliga sådana konton som avses i första stycket.

background image

18

SFS 2015:911

6 kap. Granskning av befintliga finansiella konton som innehas av
enheter

Rapporteringspliktiga konton

1 §

Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett befintligt konto ett rappor-

teringspliktigt konto

1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat

eller jurisdiktion, eller

2. om det innehas av en eller flera andra enheter som är passiva icke-finan-

siella enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i
en annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande.

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga konton

2 §

För att utreda om en enhet har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion,

ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet granska den information
som inhämtats för att kunna upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller
på grund av bestämmelser i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism eller i annan författning. Om det finns skäl att
anta att kontohavaren har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska konto-
havaren anses ha hemvist i den staten eller jurisdiktionen om det rapporte-
ringsskyldiga finansiella institutet inte

1. inhämtar ett intygande från kontohavaren om att kontohavaren inte har

hemvist i denna stat eller jurisdiktion, eller

2. utifrån den övriga information som det rapporteringsskyldiga finansiella

institutet har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan fast-
ställa att kontohavaren inte har hemvist i denna stat eller jurisdiktion.

3 §

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska det

rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande om detta
från kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte inhämtas, om det
utifrån den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att kon-
tohavaren är

1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. ett annat finansiellt institut än en sådan investeringsenhet som avses i

2 kap. 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande
jurisdiktion.

4 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande över en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
förlita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist i

en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella insti-
tutet

1. när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till 1 000 000 US-dol-

lar eller mindre, granska den information som inhämtats på grund av bestäm-
melser i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
och

background image

19

SFS 2015:911

2. när det gäller andra konton än som avses i 1, inhämta ett intygande från

kontohavaren eller personerna med bestämmande inflytande.

5 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter det att gransk-

ningen enligt 1�4 §§ har genomförts får tillgång till ytterligare information
som medför att det finns skäl att anta att ett intygande eller annan dokumenta-
tion med avseende på kontot är oriktig eller inte tillförlitlig, ska institutet på
nytt genomföra granskningen enligt 1�4 §§. Om något annat inte anges i
2 kap. 20 § är kontot ett rapporteringspliktigt konto om det därefter fortfa-
rande finns skäl att anta att intygande eller annan dokumentation är oriktig
eller otillförlitlig.

Om informationen i första stycket första meningen avser information för att

fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska den anses vara en
sådan enhet, om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte får ett
intygande eller annan dokumentation som tyder på att så inte är fallet.

Konton som inte behöver granskas

6 §

Granskningen enligt 1�4 §§ behöver inte omfatta konton vars saldon

eller värden uppgick till 250 000 US-dollar eller mindre den 31 december
2015.

Konton som vid tillämpningen av första stycket inte omfattas av gransk-

ning, ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton. Om ett sådant konto
ändå har granskats enligt 1�4 §§ och då identifierats som rapporteringsplik-
tigt, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet, om något annat inte
anges i 2 kap. 20 §, välja om det vill behandla kontot som rapporteringsplik-
tigt eller inte.

Om saldot eller värdet på ett konto som avses i första stycket uppgår till

mer än 250 000 US-dollar vid utgången av 2015 eller vid utgången av ett
senare kalenderår, ska det dock granskas enligt 1�4 §§ före utgången av det
kalenderår som följer på det kalenderåret och behandlas som ett rapporte-
ringspliktigt konto om det identifieras som ett sådant.

7 kap. Granskning av nya finansiella konton som innehas av
enheter

Rapporteringspliktiga konton

1 §

Om något annat inte anges i 2 kap. 20 § är ett nytt konto ett rapporte-

ringspliktigt konto

1. om det innehas av en eller flera enheter som har hemvist i en annan stat

eller jurisdiktion,

2. om det innehas av en eller flera enheter som är passiva icke-finansiella

enheter och över vilka en eller flera fysiska personer som har hemvist i en
annan stat eller jurisdiktion har bestämmande inflytande, eller

3. om ett sådant intygande från kontohavaren eller personerna med bestäm-

mande inflytande som krävs enligt 3 eller 4 § inte kommer in.

background image

20

SFS 2015:911

Förfarande för identifiering av rapporteringspliktiga konton

2 §

För att fastställa om en enhet har hemvist i en annan stat eller jurisdik-

tion, ska det rapporteringskyldiga finansiella institutet i samband med att ett
konto öppnas inhämta ett intygande från kontohavaren.

Ett intygande som avses i första stycket behöver dock inte inhämtas om det

av den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har
tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att konto-
havaren inte har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion.

3 §

För att fastställa om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska det

rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande om detta
från kontohavaren. Ett sådant intygande behöver dock inte inhämtas, om det
utifrån den information som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
har tillgång till eller information som är allmänt tillgänglig kan antas att kon-
tohavaren är

1. en aktiv icke-finansiell enhet, eller
2. ett annat finansiellt institut än en sådan investeringsenhet som avses i

2 kap. 9 § första stycket 2 i en stat eller jurisdiktion som inte är en deltagande
jurisdiktion.

4 §

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande

inflytande över en enhet, får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet
förlita sig på den information som inhämtats på grund av bestämmelser i
lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande har hemvist i

en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporteringsskyldiga finansiella insti-
tutet i samband med att ett konto öppnas inhämta ett intygande från konto-
havaren eller från personerna med bestämmande inflytande.

Om det av intygandet framgår att en eller flera personer med bestämmande

inflytande har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska det rapporterings-
skyldiga finansiella institutet inhämta ett intygande från kontohavaren eller
personerna med bestämmande inflytande som innehåller dennes eller deras
skatteregistreringsnummer, om dessa inte anges redan i det intygande som
inhämtats enligt andra stycket.

5 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter det att gransk-

ningen enligt 1�4 §§ har genomförts får tillgång till ytterligare information
som medför att det finns skäl att anta att ett intygande eller annan dokumenta-
tion med avseende på kontot är oriktig eller inte tillförlitlig, ska enheten på
nytt genomföra granskningen enligt 1�4 §§. Om något annat inte anges i
2 kap. 20 § är kontot ett rapporteringspliktigt konto om det därefter fortfa-
rande finns skäl att anta att intygande eller annan dokumentation är oriktig
eller otillförlitlig.

Om informationen i första stycket avser information för att fastställa om en

enhet är en passiv icke-finansiell enhet, ska den anses vara en sådan enhet, om
det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inte får ett intygande eller
annan dokumentation som tyder på att så inte är fallet.

background image

21

SFS 2015:911

Nya konton som får granskas som om de är befintliga konton

6 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får tillämpa bestämmelserna

i 6 kap. vid granskning av ett nytt konto som innehas av en enhet i stället för
bestämmelserna i detta kapitel, om kontohavaren hos det rapporteringsskyl-
diga finansiella institutet eller hos en till detta närstående enhet även har ett
eller flera befintliga konton.

Om ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i enlighet med första

stycket tillämpar bestämmelserna i 6 kap. vid granskningen av ett nytt konto
och ett av de konton som avses i första stycket är ett rapporteringspliktigt
konto, ska samtliga sådana konton som avses i första stycket anses vara rap-
porteringspliktiga, om något annat inte anges i 2 kap. 20 §.

Intyganden och annan dokumentation som det rapporteringsskyldiga finan-

siella institutet inhämtar eller har tillgång till enligt 6 kap. 2�5 §§ med avse-
ende på ett sådant konto som avses i första stycket, får användas vid gransk-
ningen av samtliga sådana konton som avses i första stycket.

8 kap. �vriga bestämmelser

Kontoförande instituts skyldigheter när en central
värdepappersförvarare är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut

1 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet är en sådan central

värdepappersförvarare som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om konto-
föring av finansiella instrument, ska den som har antagits som kontoförande
institut och som utför registreringsåtgärder i stället för den centrala värdepap-
persförvararen tillämpa 4�8 kap. med avseende på konton som är föremål för
sådana registreringsåtgärder. Den centrala värdepappersförvararen ska sam-
manställa och tillhandahålla det kontoförande institutet den information som
det kontoförande institutet behöver för att tillämpa 4�8 kap.

Anmälan till Skatteverket

2 §

Om ett finansiellt institut uppfyller kriterierna för att vara ett rapporte-

ringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap. 21 §, ska institutet snarast men
senast inom två månader anmäla detta till Skatteverket.

En enhet som inte längre uppfyller kriterierna för att vara ett rapporterings-

skyldigt finansiellt institut enligt 2 kap. 21 §, ska snarast men senast inom två
månader anmäla detta till Skatteverket.

Beräkning av saldo eller värde

3 §

Om inte något annat anges, ska ett kontos saldo eller värde vid tillämp-

ningen av 4�8 kap. fastställas per den sista dagen av ett kalenderår eller en
annan lämplig rapporteringsperiod.

När ett kontos saldo eller värde vid utgången av ett kalenderår har bety-

delse för granskningen enligt 4�8 kap., ska ett rapporteringsskyldigt finan-
siellt institut räkna med kontots saldo eller värde per den sista dagen för den
rapporteringsperiod som löper ut samtidigt med kalenderåret eller under
kalenderåret.

background image

22

SFS 2015:911

Förmånstagare av dödsfallsförmån

4 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får utgå från att en fysisk

person som är förmånstagare men inte försäkringstagare i ett försäkringsavtal
med kontantvärde eller ett livränteavtal och som tar emot en dödsfallsförmån
i enlighet med försäkringsavtalet eller livränteavtalet inte har hemvist i en
annan stat eller jurisdiktion. Detta gäller dock inte om det rapporteringsskyl-
diga finansiella institutet har skäl att anta att den förmånstagaren har hemvist
i en annan stat eller jurisdiktion. Om det finns skäl att anta att förmånstagaren
har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion, ska 4 kap. 1�4 och 7 §§ tilläm-
pas med avseende på försäkringsavtalet eller livränteavtalet.

Andel i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller ett
grupplivränteavtal

5 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får betrakta ett finansiellt

konto som är en andel i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller i ett
grupplivränteavtal som ett konto som inte är rapporteringspliktigt fram till
dess att ett belopp ska betalas ut till försäkringstagaren eller förmånstagaren
om andelen uppfyller samtliga följande krav:

1. Andelen är i ett gruppförsäkringsavtal med kontantvärde eller i ett

grupplivränteavtal som är ställt till en arbetsgivare och täcker minst 25 för-
säkringstagare som är anställda hos arbetsgivaren.

2. De anställda försäkringstagarna har rätt att erhålla kontantvärdet som är

kopplat till deras andel och att ange förmånstagare för den förmån som ska
betalas ut vid den anställdes död.

3. Det sammanlagda belopp som ska betalas till den anställda försäkrings-

tagaren eller förmånstagaren med anledning av andelen överstiger inte
1 000 000 US-dollar.

Vid tillämpning av första stycket avses med gruppförsäkringsavtal med

kontantvärde ett försäkringsavtal med kontantvärde

1. som täcker fysiska personer som är anslutna genom en arbetsgivare,

branschorganisation, fackförening eller annan förening eller grupp, och

2. avseende vilket det för varje medlem i gruppen eller kategori av med-

lemmar inom gruppen betalas en premie som fastställs utan hänsyn till med-
lemmarnas personliga hälsoförhållanden annat än ålder, kön och rökvanor.

Vid tillämpning av första stycket avses med grupplivränteavtal ett livränte-

avtal i vilket rättighetsinnehavarna är fysiska personer som är anslutna genom
en arbetsgivare, branschorganisation, fackförening eller annan förening eller
grupp.

Befintliga konton får granskas som om de är nya konton och
lågvärdekonton får granskas som om de är högvärdekonton

6 §

Vid granskning av ett befintligt konto som innehas av en fysisk person

får ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut tillämpa bestämmelserna i
5 kap. i stället för bestämmelserna i 4 kap. för att fastställa om kontot är rap-
porteringspliktigt. Vid granskning av ett befintligt konto som innehas av en
enhet får ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut tillämpa bestämmelserna
i 7 kap. i stället för bestämmelserna i 6 kap. för att fastställa om kontot är rap-
porteringspliktigt. Intyganden från kontohavaren eller personerna med

background image

23

SFS 2015:911

bestämmande inflytande över kontohavaren ska då inhämtas när gransk-
ningen görs i stället för i samband med att kontot öppnas. De tidsfrister som
gäller för granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. respektive 6 kap. ska
dock gälla även i dessa fall.

Vid granskning av ett befintligt lågvärdekonto som innehas av en fysisk

person får ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut tillämpa bestämmel-
serna i 4 kap. 5�12 §§ i stället för bestämmelserna i 4 kap. 1�4 och 7 §§ för
att fastställa om kontot är rapporteringspliktigt. De tidsfrister som gäller för
granskningen enligt bestämmelserna i 4 kap. 1�4 och 7 §§ ska dock gälla
även i dessa fall.

Styrkande dokumentation

7 §

Vid tillämpning av 4�7 kap., ska som styrkande dokumentation räknas

1. ett intyg om bosättning utfärdat av ett behörigt myndighetsorgan i den

stat eller jurisdiktion där betalningsmottagaren uppger sig vara bosatt,

2. när det gäller en fysisk person, en giltig identifikationshandling utfärdad

av ett behörigt myndighetsorgan som innehåller uppgift om personens namn
och typiskt sett används för identifiering,

3. när det gäller en enhet, officiell dokumentation utfärdad av ett behörigt

myndighetsorgan som innehåller uppgift om den juridiska personens namn
samt adressen till dess huvudkontor i den stat eller jurisdiktion där den uppger
sig vara hemmahörande eller i den stat eller jurisdiktion enligt vars lagstift-
ning den har upprättats,

4. årsredovisningshandlingar, kreditupplysning, konkursansökan eller rap-

port från Finansinspektionen.

När det är fråga om befintliga konton som innehas av enheter, ska som

styrkande dokumentation även räknas klassificeringar i det rapporteringsskyl-
diga finansiella institutets arkiv med avseende på kontohavaren. Klassifice-
ringarna ska ha fastställts på grundval av ett standardiserat system för
branschkoder i överensstämmelse med det rapporteringsskyldiga finansiella
institutets normala förfaranden för att granska den information som inhämtats
för att upprätthålla kontakterna med kontohavaren eller på grund av bestäm-
melser i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism eller i annan författning. Detta gäller dock endast om det standardi-
serade systemet för branschkoder genomfördes av det rapporteringsskyldiga
finansiella institutet före den 1 januari 2016.

Dokumentations tillförlitlighet

8 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får inte, trots det som i

övrigt föreskrivs i 4�8 kap., förlita sig på uppgifter i intyganden och annan
dokumentation om institutet har tillgång till ytterligare information som gör
att dokumentationens riktighet eller tillförlitlighet skäligen kan ifrågasättas.

Sparande av dokumentation

9 §

Handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att identifiera

om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte ska bevaras i minst fem år från
det att kontot avslutas.

background image

24

SFS 2015:911

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Underrättelse vid överträdelser av skyddet för uppgifter

10 §

Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska vid överträdelser

eller brister i skyddet för uppgifter underrätta fysiska personer som uppgif-
terna avser om att en överträdelse av skyddet för uppgifterna har skett, om
överträdelsen sannolikt kommer att påverka skyddet av deras personuppgifter
eller integritet negativt.

Avsiktligt kringgående

11 §

Oavsett vad som i övrigt föreskrivs i denna lag ska ett finansiellt konto

anses vara ett rapporteringspliktigt konto och ett finansiellt institut anses vara
ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut, om

1. en person med hemvist i en annan stat eller jurisdiktion eller ett finan-

siellt institut vidtar åtgärder som ingår i ett förfarande som medför att ett
konto inte är ett rapporteringspliktigt konto enligt 2 kap. 20 § eller att ett
finansiellt institut inte är ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut enligt
2 kap. 21 § och detta med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort
det övervägande skälet för förfarandet, och

2. det skulle strida mot syftet med denna lag om kontot inte är ett rapporte-

ringspliktigt konto eller det finansiella institutet inte är ett rapporteringskyl-
digt finansiellt institut.

Ytterligare föreskrifter

12 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska meddela

föreskrifter när det gäller vilka stater och jurisdiktioner som ska anses vara
deltagande jurisdiktioner respektive rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Senast den 31 december 2016 ska granskningen ha genomförts enligt

bestämmelserna i 4 kap. 5�11 §§ av befintliga högvärdekonton som innehas
av fysiska personer.

3. Senast den 31 december 2017 ska granskningen ha genomförts enligt
a) bestämmelserna i 4 kap. 1�4 och 7 §§ av befintliga lågvärdekonton som

innehas av fysiska personer, och

b) bestämmelserna i 6 kap. 1�6 §§ av befintliga konton som innehas av

enheter.

4. Senast den 31 december 2016 ska ett finansiellt institut, som före den

1 november 2016 blivit rapporteringsskyldigt, göra en anmälan till Skattever-
ket enligt 8 kap. 2 § om att det uppfyller kriterierna för att vara ett rapporte-
ringsskyldigt finansiellt institut enligt 2 kap. 21 §.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)