SFS 2015:912 Lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;line-height:17px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:NNLPNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:NNLPMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om automatiskt utbyte av upplysningar om <br/>finansiella konton;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 10 december 2015.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r s�dant automatiskt utbyte av upplysningar som</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avses i r�dets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om �ndring av<br/>direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplys-<br/>ningar i fr�ga om beskattning och i det multilaterala avtalet mellan beh�riga<br/>myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton<br/>som undertecknades den 29 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om s�dant automatiskt utbyte av upplysningar som ska ske</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">mellan beh�riga myndigheter i Sverige och Amerikas f�renta stater och som<br/>avses i avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas f�renta staters regering<br/>f�r att f�rb�ttra internationell efterlevnad av skatteregler och f�r att genom-<br/>f�ra FATCA finns i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anled-<br/>ning av FATCA-avtalet.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>�verf�ring av uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverket ska till en rapporteringspliktig jurisdiktions beh�riga myn-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">dighet genom automatiskt utbyte �verf�ra upplysningar som Skatteverket har<br/>f�tt i form av kontrolluppgift f�r en person med hemvist i den rapporterings-<br/>pliktiga jurisdiktionen och som avser ett rapporteringspliktigt konto som<br/>avses i 2 kap. 20 � lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga<br/>konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.<br/>Upplysningar ska �verf�ras om de uppgifter som ska l�mnas enligt 22 b kap.<br/>28 �� och 24 kap. 4 � 1 skattef�rfarandelagen (2011:1244). </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Upplysningarna ska �verf�ras minst en g�ng om �ret och omfatta informa-</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion om vilken valuta varje belopp anges i.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i<br/>fr�ga om beskattning, i lydelse enligt r�dets direktiv 2014/107/EU.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:912</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 december 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:912</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Samarbete f�r att se till att avtalet f�ljs och till�mpas<br/>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:68px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket ska underr�tta en annan stats eller jurisdiktions beh�riga</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">myndighet om Skatteverket har sk�l att tro att felaktig eller ofullst�ndig infor-<br/>mation har l�mnats av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i den andra<br/>staten eller jurisdiktionen eller att ett s�dant finansiellt institut har beg�tt en<br/>�vertr�delse av sina skyldigheter att l�mna uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:172px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om en annan stats eller jurisdiktions beh�riga myndighet underr�ttar</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">Skatteverket om att myndigheten har sk�l att tro att felaktig eller ofullst�ndig<br/>information har l�mnats av ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt insti-<br/>tut eller att ett s�dant finansiellt institut har beg�tt en �vertr�delse av sina<br/>skyldigheter att l�mna uppgifter, ska Skatteverket vidta de �tg�rder som �r<br/>m�jliga enligt svensk lagstiftning f�r att inh�mta korrekt och fullst�ndig<br/>information eller f�r att avhj�lpa �vertr�delserna. </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Anv�ndning av upplysningar som Skatteverket tar emot</b></p> <p style="position:absolute;top:347px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Upplysningar som Skatteverket tar emot fr�n en beh�rig myndighet i en</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">annan stat eller jurisdiktion inom ramen f�r det automatiska informationsut-<br/>byte som avses i r�dets direktiv 2014/107/EU om �ndring av direktiv<br/>2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i<br/>fr�ga om beskattning i dess lydelse den 9 december 2014 och upplysningar<br/>som avses i det multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om auto-<br/>matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i dess lydelse den<br/>29 oktober 2014, f�r anv�ndas endast f�r beskattnings�ndam�l och endast i<br/>fr�ga om de skatter som omfattas av lagen (1990:313) om Europar�ds- och<br/>OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte�renden. Upplys-<br/>ningarna f�r anv�ndas �ven f�r andra �ndam�l om den myndighet som tillhan-<br/>dah�ller upplysningarna till�ter det.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r anv�ndning och vidarebefordran av upplysningar som Skatteverket tar</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">emot fr�n en beh�rig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ramen<br/>f�r det automatiska informationsutbyte som avses i r�dets direktiv<br/>2014/107/EU om �ndring av direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt<br/>automatiskt utbyte av upplysningar i fr�ga om beskattning i dess lydelse den<br/>9 december 2014, g�ller, ut�ver vad som s�gs i f�rsta stycket, �ven 2023 ��<br/>lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i<br/>fr�ga om beskattning.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>Underr�ttelse vid �vertr�delse av sekretessen eller brister i <br/>skyddet f�r uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:764px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Skatteverket ska omedelbart underr�tta sekretariatet vid det koordine-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europa-<br/>r�ds- och OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte�renden<br/>vid �vertr�delser av sekretessen enligt det multilaterala avtalet mellan beh�-<br/>riga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kon-<br/>ton som undertecknades den 29 oktober 2014 eller vid brister i skyddet f�r<br/>uppgifter som har tagits emot. Skatteverket ska d� �ven underr�tta koordine-<br/>ringsorganets sekretariat om eventuella p�f�ljder och avhj�lpande �tg�rder<br/>som detta har resulterat i. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:912</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016. <br/>2. Best�mmelserna i 2 � till�mpas f�rsta g�ngen kalender�ret 2017 f�r upp-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">gifter som g�ller kalender�ret 2016.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">MAGDALENA ANDERSSON<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft40">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2015</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utf�rdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

Till�mpningsomr�de

1 �

Denna lag g�ller f�r s�dant automatiskt utbyte av upplysningar som

avses i r�dets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om �ndring av
direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplys-
ningar i fr�ga om beskattning och i det multilaterala avtalet mellan beh�riga
myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
som undertecknades den 29 oktober 2014.

Best�mmelser om s�dant automatiskt utbyte av upplysningar som ska ske

mellan beh�riga myndigheter i Sverige och Amerikas f�renta stater och som
avses i avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas f�renta staters regering
f�r att f�rb�ttra internationell efterlevnad av skatteregler och f�r att genom-
f�ra FATCA finns i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anled-
ning av FATCA-avtalet.

�verf�ring av uppgifter

2 �

Skatteverket ska till en rapporteringspliktig jurisdiktions beh�riga myn-

dighet genom automatiskt utbyte �verf�ra upplysningar som Skatteverket har
f�tt i form av kontrolluppgift f�r en person med hemvist i den rapporterings-
pliktiga jurisdiktionen och som avser ett rapporteringspliktigt konto som
avses i 2 kap. 20 � lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.
Upplysningar ska �verf�ras om de uppgifter som ska l�mnas enligt 22 b kap.
28 �� och 24 kap. 4 � 1 skattef�rfarandelagen (2011:1244).

Upplysningarna ska �verf�ras minst en g�ng om �ret och omfatta informa-

tion om vilken valuta varje belopp anges i.

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr r�dets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fr�ga om beskattning, i lydelse enligt r�dets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2015:912

Utkom fr�n trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:912

Samarbete f�r att se till att avtalet f�ljs och till�mpas
3 �

Skatteverket ska underr�tta en annan stats eller jurisdiktions beh�riga

myndighet om Skatteverket har sk�l att tro att felaktig eller ofullst�ndig infor-
mation har l�mnats av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i den andra
staten eller jurisdiktionen eller att ett s�dant finansiellt institut har beg�tt en
�vertr�delse av sina skyldigheter att l�mna uppgifter.

4 �

Om en annan stats eller jurisdiktions beh�riga myndighet underr�ttar

Skatteverket om att myndigheten har sk�l att tro att felaktig eller ofullst�ndig
information har l�mnats av ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt insti-
tut eller att ett s�dant finansiellt institut har beg�tt en �vertr�delse av sina
skyldigheter att l�mna uppgifter, ska Skatteverket vidta de �tg�rder som �r
m�jliga enligt svensk lagstiftning f�r att inh�mta korrekt och fullst�ndig
information eller f�r att avhj�lpa �vertr�delserna.

Anv�ndning av upplysningar som Skatteverket tar emot

5 �

Upplysningar som Skatteverket tar emot fr�n en beh�rig myndighet i en

annan stat eller jurisdiktion inom ramen f�r det automatiska informationsut-
byte som avses i r�dets direktiv 2014/107/EU om �ndring av direktiv
2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i
fr�ga om beskattning i dess lydelse den 9 december 2014 och upplysningar
som avses i det multilaterala avtalet mellan beh�riga myndigheter om auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i dess lydelse den
29 oktober 2014, f�r anv�ndas endast f�r beskattnings�ndam�l och endast i
fr�ga om de skatter som omfattas av lagen (1990:313) om Europar�ds- och
OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte�renden. Upplys-
ningarna f�r anv�ndas �ven f�r andra �ndam�l om den myndighet som tillhan-
dah�ller upplysningarna till�ter det.

F�r anv�ndning och vidarebefordran av upplysningar som Skatteverket tar

emot fr�n en beh�rig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ramen
f�r det automatiska informationsutbyte som avses i r�dets direktiv
2014/107/EU om �ndring av direktiv 2011/16/EU vad g�ller obligatoriskt
automatiskt utbyte av upplysningar i fr�ga om beskattning i dess lydelse den
9 december 2014, g�ller, ut�ver vad som s�gs i f�rsta stycket, �ven 2023 ��
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fr�ga om beskattning.

Underr�ttelse vid �vertr�delse av sekretessen eller brister i
skyddet f�r uppgifter

6 �

Skatteverket ska omedelbart underr�tta sekretariatet vid det koordine-

ringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europa-
r�ds- och OECD-konventionen om �msesidig handr�ckning i skatte�renden
vid �vertr�delser av sekretessen enligt det multilaterala avtalet mellan beh�-
riga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kon-
ton som undertecknades den 29 oktober 2014 eller vid brister i skyddet f�r
uppgifter som har tagits emot. Skatteverket ska d� �ven underr�tta koordine-
ringsorganets sekretariat om eventuella p�f�ljder och avhj�lpande �tg�rder
som detta har resulterat i.

background image

3

SFS 2015:912

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2016.
2. Best�mmelserna i 2 � till�mpas f�rsta g�ngen kalender�ret 2017 f�r upp-

gifter som g�ller kalender�ret 2016.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;