SFS 2015:912 Lag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

150912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller för sådant automatiskt utbyte av upplysningar som

avses i rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av
direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplys-
ningar i fråga om beskattning och i det multilaterala avtalet mellan behöriga
myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
som undertecknades den 29 oktober 2014.

Bestämmelser om sådant automatiskt utbyte av upplysningar som ska ske

mellan behöriga myndigheter i Sverige och Amerikas förenta stater och som
avses i avtalet mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering
för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genom-
föra FATCA finns i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anled-
ning av FATCA-avtalet.

�verföring av uppgifter

2 §

Skatteverket ska till en rapporteringspliktig jurisdiktions behöriga myn-

dighet genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som Skatteverket har
fått i form av kontrolluppgift för en person med hemvist i den rapporterings-
pliktiga jurisdiktionen och som avser ett rapporteringspliktigt konto som
avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.
Upplysningar ska överföras om de uppgifter som ska lämnas enligt 22 b kap.
2�8 §§ och 24 kap. 4 § 1 skatteförfarandelagen (2011:1244).

Upplysningarna ska överföras minst en gång om året och omfatta informa-

tion om vilken valuta varje belopp anges i.

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2015:912

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:912

Samarbete för att se till att avtalet följs och tillämpas
3 §

Skatteverket ska underrätta en annan stats eller jurisdiktions behöriga

myndighet om Skatteverket har skäl att tro att felaktig eller ofullständig infor-
mation har lämnats av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i den andra
staten eller jurisdiktionen eller att ett sådant finansiellt institut har begått en
överträdelse av sina skyldigheter att lämna uppgifter.

4 §

Om en annan stats eller jurisdiktions behöriga myndighet underrättar

Skatteverket om att myndigheten har skäl att tro att felaktig eller ofullständig
information har lämnats av ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt insti-
tut eller att ett sådant finansiellt institut har begått en överträdelse av sina
skyldigheter att lämna uppgifter, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är
möjliga enligt svensk lagstiftning för att inhämta korrekt och fullständig
information eller för att avhjälpa överträdelserna.

Användning av upplysningar som Skatteverket tar emot

5 §

Upplysningar som Skatteverket tar emot från en behörig myndighet i en

annan stat eller jurisdiktion inom ramen för det automatiska informationsut-
byte som avses i rådets direktiv 2014/107/EU om ändring av direktiv
2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i
fråga om beskattning i dess lydelse den 9 december 2014 och upplysningar
som avses i det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton i dess lydelse den
29 oktober 2014, får användas endast för beskattningsändamål och endast i
fråga om de skatter som omfattas av lagen (1990:313) om Europaråds- och
OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Upplys-
ningarna får användas även för andra ändamål om den myndighet som tillhan-
dahåller upplysningarna tillåter det.

För användning och vidarebefordran av upplysningar som Skatteverket tar

emot från en behörig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ramen
för det automatiska informationsutbyte som avses i rådets direktiv
2014/107/EU om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt
automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning i dess lydelse den
9 december 2014, gäller, utöver vad som sägs i första stycket, även 20�23 §§
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fråga om beskattning.

Underrättelse vid överträdelse av sekretessen eller brister i
skyddet för uppgifter

6 §

Skatteverket ska omedelbart underrätta sekretariatet vid det koordine-

ringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europa-
råds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
vid överträdelser av sekretessen enligt det multilaterala avtalet mellan behö-
riga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kon-
ton som undertecknades den 29 oktober 2014 eller vid brister i skyddet för
uppgifter som har tagits emot. Skatteverket ska då även underrätta koordine-
ringsorganets sekretariat om eventuella påföljder och avhjälpande åtgärder
som detta har resulterat i.

background image

3

SFS 2015:912

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången kalenderåret 2017 för upp-

gifter som gäller kalenderåret 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015