SFS 2015:918 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

150918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 22 a kap. 5 §, 23 kap. 2 §, 24 kap. 4 §, 34 kap. 3 och 10 §§ samt

56 kap. 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 22 b kap., fyra nya paragrafer,

23 kap. 3 b §, 24 kap. 2 a §, 34 kap. 9 c och 9 d §§, och närmast före 24 kap.
2 a § och 34 kap. 9 c § två nya rubriker av följande lydelse.

22 a kap.

5 §

3

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-

pliktiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. kontots identifikationsuppgifter,
3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslu-

tats under året, omedelbart före kontots avslutande,

4. det amerikanska skatteregistreringsnumret (TIN) för den som kontroll-

uppgiften lämnas för, om den uppgiften finns, och

5. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de

personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finan-

siell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.
Om det amerikanska skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person

som kontrolluppgift ska lämnas för, ska kontrolluppgiften i stället innehålla
uppgift om födelsedatum.

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

3 Senaste lydelse 2015:69.

SFS 2015:918

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:918

22 b kap. Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga och
odokumenterade konton med anledning av automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av rådets direktiv

2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU
vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om
beskattning och med anledning av det multilaterala avtalet mellan behöriga
myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
som undertecknades den 29 oktober 2014. Bestämmelserna ges i följande
ordning:

– skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),
– för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3 och 4 §§),
– kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton,

(5–8 §§), och

– kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton (9 §).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

2 §

Kontrolluppgift ska lämnas om ett sådant rapporteringspliktigt konto

som avses i 2 kap. 20 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporterings-
pliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Kontrolluppgift ska också lämnas om ett sådant odokumenterat konto som

avses i 2 kap. 22 § den lagen.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

3 §

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och sådana enheter som

avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton vars
innehav av ett konto medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.

Kontrolluppgift ska även lämnas för en enhet som innehar ett konto om en

eller flera fysiska personer har ett sådant bestämmande inflytande som avses i
2 kap. 18 § den lagen som medför att kontot är ett rapporteringspliktigt konto.
Kontrolluppgift ska då även lämnas för den eller de fysiska personerna.

4 §

Kontrolluppgift ska lämnas av ett sådant rapporteringsskyldigt finan-

siellt institut som avses i 2 kap. 21 § lagen (2015:911) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton.

Kontrolluppgiftens innehåll avseende rapporteringspliktiga konton

Uppgifter som ska lämnas om alla rapporteringspliktiga konton

5 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrollupp-

giften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som

background image

3

SFS 2015:918

avses i 4–8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

3. kontots identifikationsuppgifter,
4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslu-

tats under året, att kontot har avslutats,

5. skatteregistreringsnummer (TIN) för den som kontrolluppgiften lämnas

för, om den uppgiften finns, och

6. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de

personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finan-

siell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.
Om skatteregistreringsnumret saknas för en fysisk person som kontrollupp-

gift ska lämnas för, ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgift om födel-
sedatum och, om uppgiften finns i det rapporteringsskyldiga finansiella insti-
tutets elektroniskt sökbara databaser, personens födelseort.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är
depåkonton

6 §

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första
stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

1. sammanlagd ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar

på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året, och

2. sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar som,

efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräk-
nats eller betalats ut till kontot under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyl-

diga finansiella institutet har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller
annan form av företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som är
inlåningskonton

7 §

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som är sådana

inlåningskonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 1 lagen (2015:911) om
identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upp-
lysningar om finansiella konton uppgift lämnas om sammanlagd ränta som
har tillgodoräknats eller betalats ut till kontot under året.

Uppgifter som ska lämnas om rapporteringspliktiga konton som varken är
depåkonton eller inlåningskonton

8 §

I kontrolluppgiften ska för rapporteringspliktiga konton som inte är

depåkonton eller inlåningskonton uppgift lämnas om sammanlagt belopp som
har tillgodoräknats eller betalats ut under året på tillgångar på konto som det
rapporteringsskyldiga finansiella institutet är gäldenär eller garant för.

background image

4

SFS 2015:918

Kontrolluppgiftens innehåll avseende odokumenterade konton

9 §

I kontrolluppgiften om odokumenterade konton ska uppgift lämnas om

kontots identifikationsuppgifter.

23 kap.

2 §

4

Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som avses i

16 kap. 3 § 4 samt 4 § 1 a, 2 a och 3 a, 17, 19, 20, 21 kap., 22 kap. 2, 3, 9–11,
17–21 och 23–25 §§, 22 a kap. samt 22 b kap. ska även lämnas för fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som

medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7
lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

3 b §

Kontrolluppgifter enligt 22 b kap. ska även lämnas för sådana enheter

som avses i 2 kap. 22 § lagen (2015:911) om identifiering av rapporterings-
pliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
som är begränsat skattskyldiga.

24 kap.

Kontrolluppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton

2 a §

Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska ha kommit in till Skat-

teverket senast den 15 maj närmast följande kalenderår.

4 §

En kontrolluppgift ska innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den

som kontrolluppgiften lämnas för,

2. uppgift om skatteavdrag och innehållen utländsk källskatt, samt
3. uppgift om huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är

företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften
lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

Kontrolluppgifter enligt 22 a och 22 b kap. ska dock bara innehålla uppgif-

ter enligt första stycket 1.

34 kap.

3 §

5

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 15–22 kap. ska

senast den 31 januari året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller
informera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontroll-
uppgiften.

Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 22 a och 22 b kap. ska

senast den 15 maj året närmast efter det år som kontrolluppgiften gäller infor-
mera den som uppgiften avser om de uppgifter som lämnas i kontrolluppgif-
ten.

4 Senaste lydelse 2015:69.

5 Senaste lydelse 2015:69.

background image

5

SFS 2015:918

Uppgifter med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om
finansiella konton

9 c §

Sådana finansiella institut som avses i 2

kap. 6–10 §§ lagen

(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton och som har antagits som kon-
toförande institut av en sådan central värdepappersförvarare som avses i
1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska
lämna värdepappersförvararen de uppgifter som krävs för att den ska kunna
identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 20 § lagen
om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om skatteregistreringsnummer

(TIN), födelsedatum eller födelseort, ska det finansiella institutet lämna vär-
depappersförvararen uppgift om det.

9 d §

Den som har medverkat vid en sådan försäljning eller inlösen som

avses i 22 b kap. 6 § första stycket 2 ska till den kontrolluppgiftsskyldige
lämna uppgift om den sammanlagda ersättning som, efter avdrag för försälj-
ningsprovision och liknande utgifter, har tillgodoräknats eller betalats ut till
kontot. Det gäller dock inte om den kontrolluppgiftsskyldige redan har upp-
giften.

10 §

6

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas senast månaden efter det

att skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än den
1 januari påföljande år.

Uppgifter som avses i 8 och 9 §§ ska lämnas snarast och senast den

15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

Uppgifter som avses i 9 a–9 d §§ ska lämnas snarast och senast den 1 maj

året efter det år som uppgiften gäller.

56 kap.

9 §

Efter att ett beslut om slutlig skatt har fattats ska Skatteverket beräkna

om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt (slutskat-
teberäkning).

Från den slutliga skatten ska avdrag göras för
1. debiterad F-skatt och särskild A-skatt,
2. avdragen A-skatt,
3. A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 59 kap. 3 § andra

stycket,

4. skatt som har förts över från en stat som Sverige har träffat överenskom-

melse med om att ta ut och föra över skatt,

5. skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands

bosatta eller lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
artister m.fl. som har betalats för den tid under beskattningsåret då den som
beslutet gäller har varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

6. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som

har betalats, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen, och

6 Senaste lydelse 2015:69.

background image

6

SFS 2015:918

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

7. skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl. som har betalats, om Skatteverket har meddelat beslut enligt 5 a § tredje
stycket den lagen.

Till den slutliga skatten ska följande belopp läggas:
1. skatt som har betalats tillbaka enligt 64 kap. 5 § första stycket,
2. skatt som har förts över till en annan stat enligt 64 kap. 7 och 8 §§,
3. preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet

vid skattereduktion för hushållsarbete,

4. skattetillägg som har beslutats med anledning av beslut om slutlig skatt,

och

5. förseningsavgift som har beslutats för att en inkomstdeklaration inte har

kommit in i rätt tid.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer i fråga om

56 kap. 9 § och i övrigt den 1 januari 2016.

2. Lagen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser
a) kalenderåret 2015, när det gäller
– 24 kap. 2 a § och 34 kap. 3 § andra stycket, när det gäller uppgifter enligt

22 a kap., och

– 34 kap. 10 §, när det gäller uppgifter som avses i 34 kap. 9 a och 9 b §§,

och

b) kalenderåret 2016 i övrigt.
3. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs när

56 kap. 9 § i den nya lydelsen träder i kraft.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)