SFS 2015:919 Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

150919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:843) om administrativt
samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2012:843) om admi-

nistrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan

medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av
den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i

rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samar-
bete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, tillämpas
även lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton.

12 §

Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet

genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som verket tagit emot i form
av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomst-
deklarationer och som avser personer hemmahörande i den andra medlems-
staten när det gäller

1. inkomster från anställning,
2. styrelsearvoden,
3. livförsäkringsprodukter som inte omfattas av
a) andra unionsrättsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande

åtgärder, än rådets direktiv 2011/16/EU, eller

b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

konton,

4. pensioner, och
5. ägande av och inkomster från fastighet.
Upplysningarna ska överföras minst en gång om året.

22 a §

Skatteverket ska vid överträdelse eller brister i skyddet för uppgifter

underrätta fysiska personer som uppgifterna avser om att en överträdelse av

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2015:919

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:919

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

skyddet för uppgifterna har skett, om överträdelsen sannolikt kommer att
påverka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

;