SFS 2015:920 Lag om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet

150920.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:62) om identifiering av
rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2, 6 och 7 §§, 3 kap. 17 §,

6 kap. 5 § samt 8 kap. 4, 6 och 8 §§ lagen (2015:62) om identifiering av rap-
porteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet ska ha följande
lydelse.

2 kap.

2 §

Med aktiv icke-finansiell enhet avses en enhet som inte har hemvist i

USA, inte är ett finansiellt institut och

1. vars intäkter under det föregående kalenderåret eller annan lämplig rap-

porteringsperiod till mindre än 50 procent utgörs av intäkter från annan verk-
samhet än rörelse och vars tillgångar som innehades under det föregående
kalenderåret eller annan lämplig rapporteringsperiod till mindre än 50 procent
utgjordes av tillgångar som genererar eller innehas i syfte att generera sådana
intäkter,

2. vars andelar är föremål för regelmässig handel på en etablerad värde-

pappersmarknad,

3. som är närstående till en enhet vars andelar är föremål för regelmässig

handel på en etablerad värdepappersmarknad,

4. som har sitt säte i ett amerikanskt territorium och där samtliga personer

med ägarintresse i enheten har sin faktiska hemvist i detta amerikanska terri-
torium,

5. som är
a) en annan regering än USA:s regering,
b) ett politiskt förvaltningsområde under en sådan regering som avses i a,
c) ett offentligt organ som utför uppgifter för en sådan regering som avses i

a eller för ett sådant politiskt förvaltningsområde som avses i b,

d) en regering i ett amerikanskt territorium,
e) en internationell organisation,
f) en sedelutgivande centralbank som inte är amerikansk, eller
g) en enhet som ägs uteslutande av någon som avses i a–f,
6. vars verksamhet uteslutande eller nästan uteslutande består i att

1 Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

SFS 2015:920

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:920

a) äga hela eller delar av det utestående innehavet i ett eller flera dotterföre-

tag som bedriver handel eller affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i
ett finansiellt institut, eller

b) att tillhandahålla finansiering och tjänster till ett eller flera sådana dot-

terföretag som avses i a,

7. som inte bedriver eller tidigare har bedrivit någon affärsverksamhet och

som investerar kapital i tillgångar i syfte att bedriva näringsverksamhet som
inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut samt har etablerats inom de
senaste 24 månaderna,

8. som inte varit ett finansiellt institut under de senaste fem åren och som

håller på att avveckla sina tillgångar eller genomgår en omorganisation i syfte
att fortsätta eller återuppta näringsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett
finansiellt institut, eller

9. som huvudsakligen ägnar sig åt finansiering eller hedgingtransaktioner

med eller åt närstående enheter som inte är finansiella institut, och som inte
tillhandahåller finansierings- eller hedgingtjänster till någon enhet som inte är
närstående, under förutsättning att den grupp som de närstående enheterna
ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet som inte utgör verksamhet i ett finan-
siellt institut.

En enhet ska dock inte anses vara en aktiv icke-finansiell enhet enligt första

stycket 6 om den fungerar som eller utger sig för att vara någon form av
investeringsenhet vars syfte är att förvärva eller finansiera bolag och sedan
inneha andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för investeringsända-
mål.

6 §

Med finansiellt institut avses en enhet som anges i 7, 8, 9 eller 10 §.

Med finansiellt institut avses dock inte en enhet vars verksamhet uteslutande
eller så gott som uteslutande består

1. i att direkt eller indirekt äga hela eller delar av det utestående aktieinne-

havet i ett eller flera dotterföretag som bedriver handel eller affärsverksamhet
som inte utgör verksamhet i ett finansiellt institut eller att tillhandahålla finan-
siering och tjänster till ett eller flera sådana dotterföretag, eller

2. av finansiering eller hedgingtransaktioner med eller åt närstående enhe-

ter som inte är finansiella institut men inte tillhandahållande av finansierings-
eller hedgingtjänster till någon enhet som inte är närstående, om den grupp
som de närstående enheterna ingår i ägnar sig åt affärsverksamhet som inte
utgör verksamhet i ett finansiellt institut.

Med finansiellt institut avses inte heller i något fall en enhet som är ett

treasurycenter enligt definitionen av detta begrepp i relevanta amerikanska
författningar i sin lydelse den 8 augusti 2014.

En enhet som avses i första stycket 1 ska dock anses vara ett finansiellt

institut om den fungerar som eller utger sig för att vara någon form av inves-
teringsenhet vars syfte är att förvärva eller finansiera bolag och sedan inneha
andelar i dessa bolag som anläggningstillgångar för investeringsändamål.

7 §

En enhet är ett finansiellt institut om förvaring av finansiella tillgångar

för någon annans räkning utgör en så väsentlig del av verksamheten att de av
enhetens intäkter som härrör från sådan förvaring och därtill knutna finan-
siella tjänster motsvarar eller överstiger 20 procent av enhetens sammanlagda
intäkter under den kortaste perioden av

background image

3

SFS 2015:920

1. den treårsperiod som avslutas vid utgången av det räkenskapsår som

föregår tidpunkten då bedömningen görs, eller

2. den period som enheten har existerat.

3 kap.

17 §

Med konto som innehas av dödsbo avses ett konto i Sverige som inne-

has uteslutande av ett dödsbo, om en kopia på den avlidnes testamente eller
dödsbevis finns med i dokumentationen för kontot eller om uppgift om döds-
fallet har inhämtats från statens personadressregister.

6 kap.

5 §

Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet efter att gransk-

ningen enligt 1–4 §§ har genomförts får tillgång till ytterligare information
som medför att det finns skäl att anta att ett intygande eller annan dokumenta-
tion med avseende på kontot är oriktig eller inte tillförlitlig, ska institutet på
nytt genomföra granskningen enligt 1–4 §§. Kontot är rapporteringspliktigt
om det därefter fortfarande finns skäl att anta att intygande eller annan doku-
mentation är oriktig eller otillförlitlig, eller om ett intygande som ska inhäm-
tas vid den nya granskningen inte kommer in inom 90 dagar från det att det
begärts.

8 kap.

4 §

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut får utgå från att en fysisk

person som är förmånstagare men inte försäkringstagare i ett försäkringsavtal
med kontantvärde och som tar emot en dödsfallsförmån i enlighet med för-
säkringsavtalet inte är en specificerad amerikansk person. Detta gäller dock
inte om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet har skäl att anta att den
förmånstagaren är en specificerad amerikansk person. Om det finns skäl att
anta att förmånstagaren är en specificerad amerikansk person, ska 4 kap. 1, 2
och 5 §§ tillämpas på försäkringsavtalet.

6 §

Vid tillämpning av 4–7 kap., ska som styrkande dokumentation räknas

1. ett intyg om bosättning utfärdat av en behörig myndighet i den stat eller

jurisdiktion där betalningsmottagaren uppger sig vara bosatt,

2. när det gäller en fysisk person, en giltig identifikationshandling utfärdad

av en behörig myndighet som innehåller uppgift om personens namn och
typiskt sett används för identifiering,

3. när det gäller en enhet, officiell dokumentation utfärdad av en behörig

myndighet som innehåller uppgift om den juridiska personens namn samt
adressen till dess huvudkontor i den stat eller jurisdiktion där den uppger sig
vara hemmahörande eller i den stat eller jurisdiktion enligt vars lagstiftning
den har upprättats,

4. de dokument som enligt bilaga till ett avtal om att ett rapporteringsskyl-

digt finansiellt institut ska agera som kvalificerad förmedlare godtas för iden-
tifiering av fysiska personer respektive enheter, eller

5. kontoutdrag eller liknande sammanställningar, kreditupplysning, kon-

kursansökan eller rapport från U.S. Securities and Exchange Commission.

background image

4

SFS 2015:920

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

8 §

Handlingar och uppgifter om åtgärder som vidtagits för att identifiera

om ett konto är rapporteringspliktigt eller inte ska bevaras i minst fem år från
att kontot avslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

;