SFS 2015:926 Lag om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte av upplysningar i skatteärenden

150926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avtal mellan Sverige och Guatemala om utbyte
av upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering

och Guatemalas regering undertecknade den 15 maj 2012 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, spanska och engelska. Den
svenska och engelska texten framgår av bilagan till denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar den dag då lagen träder i

kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag
då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden
enligt avtalet ska lagen dock tillämpas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:21, bet. 2015/16:SkU11, rskr. 2015/16:68.

SFS 2015:926

Utkom från trycket
den 18 december 2015

background image

2

SFS 2015:926

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVE-
RIGES REGERING OCH REPUBLIKEN
GUATEMALAS REGERING OM UTBYTE
AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Repu-

bliken Guatemalas regering,

som önskar förbättra och underlätta villko-

ren och förutsättningarna för utbyte av upplys-
ningar i skatteärenden,

då utbytet och tillhandahållandet av upplys-

ningar är ett mycket viktigt instrument för ett
effektivt genomförande av skattesystemen i
båda de avtalsslutande parterna,

har kommit överens om att underteckna

detta avtal.

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslu-

tande parterna ska biträda varandra med hand-
räckning genom utbyte av upplysningar som
kan antas vara relevanta vid administration och
verkställighet av de avtalsslutande parternas in-
terna lagstiftning avseende skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana upplysningar inbegri-
per upplysningar som kan antas vara relevanta
för fastställande, taxering och uppbörd av så-
dana skatter, för indrivning och andra exeku-
tiva åtgärder beträffande skattefordringar eller
för utredning eller åtal i skatteärenden. Upplys-
ningarna ska utbytas i enlighet med bestäm-
melserna i detta avtal och ska hållas hemliga på
sätt som anges i artikel 8.

2. De rättigheter som tillkommer personer

enligt den anmodade partens lagstiftning eller
administrativa praxis förblir tillämpliga i den
utsträckning de inte otillbörligt hindrar eller
fördröjer ett effektivt utbyte av upplysningar.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF GUATEMALA CONCERN-
ING THE EXCHANGE OF INFORMATION
RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden

and the Government of the Republic of Guate-
mala,

Wish to enhance and facilitate the terms and

conditions governing the exchange of informa-
tion relating to taxes;

Whereas the exchange and provision of in-

formation is a critically important tool for the
effective implementation of tax systems in
both Contracting Parties;

Agree to sign this Agreement.

Article 1

Object and scope of the agreement

1. The competent authorities of the Contract-

ing Parties shall provide assistance through
exchange of information that is foreseeably rel-
evant to the administration and enforcement of
the domestic laws of the Contracting Parties
concerning taxes covered by this Agreement.
Such information shall include information
that is foreseeably relevant to the determina-
tion, assessment and collection of such taxes,
the recovery and enforcement of tax claims, or
the investigation or prosecution of tax matters.
Information shall be exchanged in accordance
with the provisions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the manner pro-
vided in Article 8.

2. The rights and safeguards secured to per-

sons by the laws or administrative practice of
the Requested Party remain applicable to the
extent that they do not unduly prevent or delay
effective exchange of information.

background image

3

SFS 2015:926

3. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen

i de avtalsslutande parterna av bestämmelserna
om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att

lämna upplysningar som varken innehas av
dess myndigheter eller innehas eller kontrolle-
ras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är

skatter av varje slag och beskaffenhet som tas
ut i de avtalsslutande parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av

samma eller i huvudsak likartat slag som efter
undertecknandet av avtalet tas ut vid sidan av
eller i stället för de för närvarande utgående
skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande parterna ska meddela varandra
om de väsentliga ändringar som gjorts rörande
den skattelagstiftning och de åtgärder för att in-
hämta upplysningar som omfattas av avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämp-

ningen av detta avtal följande uttryck nedan
angiven betydelse:

a) ”Guatemala” avser land-, sjö- och luftom-

råden, inklusive inlandsvatten, territorialhavet,
den exklusiva ekonomiska zonen och kontinen-
talsockeln, över vilka Republiken Guatemala, i
överensstämmelse med dess nationella rätt och
folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter
och jurisdiktion,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige

och innefattar, när uttrycket används i geogra-

3. This Agreement shall not affect the appli-

cation in the Contracting Parties of the rules on
mutual legal assistance in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obligated to pro-

vide information which is neither held by its
authorities nor in the possession or control of
persons who are within its territorial jurisdic-
tion.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this

Agreement are taxes of every kind and descrip-
tion imposed in the Contracting Parties.

2. This Agreement shall also apply to any

identical or substantially similar taxes imposed
after the date of signature of the Agreement in
addition to or in place of the existing taxes. The
competent authorities of the Contracting Par-
ties shall notify each other of any substantial
changes to the taxation and related information
gathering measures covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, un-

less otherwise defined:

a) the term “Guatemala” means the land,

maritime and air space, including inland
waters, the Territorial Sea, the Exclusive Eco-
nomic Zone and Continental Shelf, over which
the Republic of Guatemala exercises sovereign
rights and jurisdiction in accordance with its
internal law and international law;

b) the term “Sweden” means the Kingdom

of Sweden and, when used in a geographical

background image

4

SFS 2015:926

fisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges
territorialvatten och andra havsområden över
vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrät-
tens regler, utövar suveräna rättigheter eller ju-
risdiktion,

c) ”avtalsslutande part” avser Sverige eller

Guatemala beroende på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser
1) i Guatemala the Superintendent of ”the

Superintendencia de Administración Tributa-
ria”, dennes befullmäktigade ombud, eller den
myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

2) i Sverige, finansministern, dennes befull-

mäktigade ombud eller den myndighet åt vil-
ken uppdras att vara behörig myndighet vid
tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag

och annan personsammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan

som vid beskattningen behandlas såsom juri-
disk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän

omsättning” avser ett bolag vars viktigaste
aktieslag är noterat på en erkänd aktiebörs
under förutsättning att dess noterade aktier fritt
kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier
kan köpas eller säljas ”av allmänheten” om köp
eller försäljning av aktier inte underförstått
eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de

aktieslag som representerar majoriteten av rös-
terna i och värdet av bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som

de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
parterna kommit överens om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt

investeringssystem” avser alla åtaganden för
kollektiva investeringar oavsett juridisk form.
”Publik kollektiv investeringsfond eller publikt
kollektivt investeringssystem” avser varje kol-
lektiv investeringsfond eller kollektivt investe-
ringssystem vars andelar, aktier eller andra rät-

sense, includes the national territory, the terri-
torial sea of Sweden as well as other maritime
areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the term “Contracting Party” means Swe-

den or Guatemala as the context requires;

d) the term “competent authority” means:
(i) in Guatemala, the Superintendent of the

Superintendencia de Administración Tribu-
taria, his authorised representative or the au-
thority which is designated as a competent au-
thority for the purposes of this Agreement;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his

authorised representative or the authority
which is designated as a competent authority
for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an individual,

a company and any other body of persons;

f) the term “company” means any body cor-

porate or any entity that is treated as a body
corporate for tax purposes;

g) the term “publicly traded company”

means any company whose principal class of
shares is listed on a recognised stock exchange
provided its listed shares can be readily pur-
chased or sold by the public. Shares can be pur-
chased or sold “by the public” if the purchase
or sale of shares is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;

h) the term “principal class of shares” means

the class or classes of shares representing a ma-
jority of the voting power and value of the
company;

i) the term “recognised stock exchange”

means any stock exchange agreed upon by the
competent authorities of the Contracting Par-
ties;

j) the term “collective investment fund or

scheme” means any pooled investment vehicle,
irrespective of legal form. The term “public
collective investment fund or scheme” means
any collective investment fund or scheme pro-
vided the units, shares or other interests in the
fund or scheme can be readily purchased, sold

background image

5

SFS 2015:926

tigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av
allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättig-
heter i fonden eller systemet kan fritt köpas,
säljas eller lösas in ”av allmänheten” om köp,
försäljning eller inlösen inte underförstått eller
uttryckligen begränsats till en avgränsad krets
av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av

detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den avtalsslu-

tande part som begär upplysningar,

m) ”anmodad part” avser den avtalsslutande

part som har anmodats att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar”

avser lagstiftning och administrativa åtgärder
eller domstolsåtgärder vilka möjliggör för en
avtalsslutande part att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift,

meddelande, handling eller annan dokumenta-
tion oavsett form.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta

avtal vid någon tidpunkt anses, såvida sam-
manhanget inte föranleder annat, varje uttryck
som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den
partens lagstiftning och den betydelse som ut-
trycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i
denna part äger företräde framför den betydelse
som uttrycket har enligt annan lagstiftning i
denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska på begäran lämna upplysningar
för de ändamål som anges i artikel 1. Sådana
upplysningar ska utbytas utan avseende på om
det handlande som är föremål för utredning
skulle ha utgjort ett brott enligt den anmodade
partens lagstiftning om ett sådant handlande ut-
förts i den anmodade parten.

or redeemed by the public. Units, shares or
other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed ”by the
public” if the purchase, sale or redemption is
not implicitly or explicitly restricted to a lim-
ited group of investors;

k) the term “tax” means any tax to which the

Agreement applies;

l) the term “Requesting Party” means the

Contracting Party requesting information;

m) the term “Requested Party” means the

Contracting Party requested to provide infor-
mation;

n) the term “information gathering meas-

ures” means laws and administrative or judicial
procedures that enable a Contracting Party to
obtain and provide the requested information;

o) the term “information” means any fact,

statement or record in any form whatever.

2. As regards the application of this Agree-

ment at any time by a Contracting Party, any
term not defined therein shall, unless the con-
text otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that Party,
any meaning under the applicable tax laws of
that Party prevailing over a meaning given to
the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the Requested

Party shall provide upon request information
for the purposes referred to in Article 1. Such
information shall be exchanged without regard
to whether the conduct being investigated
would constitute a crime under the laws of the
Requested Party if such conduct occurred in
the Requested Party.

background image

6

SFS 2015:926

2. Om de upplysningar som är tillgängliga

för den behöriga myndigheten i den anmodade
parten inte räcker till för att tillmötesgå en be-
gäran om upplysningar, ska den anmodade par-
ten – utan hinder av att den anmodade parten
kanske inte har behov av upplysningarna för
dess egna beskattningsändamål – vidta alla re-
levanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmo-

dande part särskilt begär det, ska den behöriga
myndigheten i den anmodade parten – i den
utsträckning som detta är tillåtet enligt dess in-
terna lagstiftning – lämna upplysningar enligt
denna artikel i form av upptagande av vittnes-
berättelser och bestyrkta kopior av original-
handlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säker-

ställa att den har befogenhet att genom dess
behöriga myndigheter på begäran och för de
ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, in-
hämta och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker,

andra finansiella institutioner och annan person
som agerar i egenskap av representant eller för-
valtare, däri inbegripet ombud och trustförval-
tare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bo-

lag, handelsbolag, truster, stiftelser, och andra
personer, däri inbegripet – med de begräns-
ningar som följer av artikel 2 – upplysningar
om ägarförhållandena rörande alla sådana per-
soner i en ägarkedja; i fråga om truster, upplys-
ningar om stiftare, förvaltare och förmånsta-
gare; i fråga om stiftelser, upplysningar om
stiftare, ledamöter i styrelsen och destinatärer.
Detta avtal medför inte skyldighet för de av-
talsslutande parterna att inhämta eller lämna
upplysningar om ägarförhållanden i bolag vars
aktier är föremål för allmän omsättning eller i
publika kollektiva investeringsfonder eller pu-
blika kollektiva investeringssystem, såvida inte
sådana upplysningar kan inhämtas utan att det
medför oproportionerligt stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta

avtal ska den behöriga myndigheten i den an-

2. If the information in the possession of the

competent authority of the Requested Party is
not sufficient to enable it to comply with the
request for information, that Party shall use all
relevant information gathering measures to
provide the Requesting Party with the informa-
tion requested, notwithstanding that the Re-
quested Party may not need such information
for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent

authority of a Requesting Party, the competent
authority of the Requested Party shall provide
information under this Article, to the extent al-
lowable under its domestic laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated
copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that

its competent authorities for the purposes spec-
ified in Article 1 of the Agreement, have the
authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial

institutions, and any person acting in an agency
or fiduciary capacity including nominees and
trustees;

b) information regarding the ownership of

companies, partnerships, trusts, foundations,
and other persons, including, within the con-
straints of Article 2, ownership information on
all such persons in an ownership chain; in the
case of trusts, information on settlors, trustees
and beneficiaries; and in the case of founda-
tions, information on founders, members of the
foundation council and beneficiaries. Further,
this Agreement does not create an obligation
on the Contracting Parties to obtain or provide
ownership information with respect to publicly
traded companies or public collective invest-
ment funds or schemes unless such information
can be obtained without giving rise to dispro-
portionate difficulties.

5. The competent authority of the Request-

ing Party shall provide the following informa-

background image

7

SFS 2015:926

modande parten till den behöriga myndigheten
i den anmodade parten lämna följande upplys-
ningar, för att visa att de efterfrågade upplys-
ningarna kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål

för utredning eller undersökning,

b) uppgift om de begärda upplysningarna,

däri inbegripet deras närmare beskaffenhet och
i vilken form som den anmodande parten öns-
kar att få upplysningarna från den anmodade
parten,

c) det beskattningsändamål för vilket upp-

lysningarna efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begärda upplys-

ningarna finns i den anmodade parten eller
innehas eller kontrolleras av person inom den
anmodade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och adress på per-

son som kan antas inneha de begärda upplys-
ningarna,

f) uppgift om att begäran är i överensstäm-

melse med lagstiftning och administrativ
praxis i den anmodande parten och att den be-
höriga myndigheten i den anmodande parten –
om de begärda upplysningarna fanns inom
denna parts jurisdiktion – skulle kunna inhämta
upplysningarna enligt lagstiftning eller veder-
tagen administrativ praxis i den anmodande
parten samt att begäran är i överensstämmelse
med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande parten har

vidtagit alla åtgärder för att inhämta upplys-
ningarna som står till dess förfogande inom
dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora
svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmo-

dade parten ska snarast möjligt lämna de be-
gärda upplysningarna till den anmodande par-
ten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska
den behöriga myndigheten i den anmodade
parten:

a) Till den behöriga myndigheten i den an-

modande parten skriftligen bekräfta mottagan-
det av begäran och inom 60 dagar efter motta-

tion to the competent authority of the Re-
quested Party when making a request for infor-
mation under the Agreement to demonstrate
the foreseeable relevance of the information to
the request:

a) the identity of the person under examina-

tion or investigation;

b) a statement of the information sought in-

cluding its nature and the form in which the
Requesting Party wishes to receive the infor-
mation from the Requested Party;

c) the tax purpose for which the information

is sought;

d) grounds for believing that the information

requested is held in the Requested Party or is in
the possession or control of a person within the
jurisdiction of the Requested Party;

e) to the extent known, the name and address

of any person believed to be in possession of
the requested information;

f) a statement that the request is in conform-

ity with the law and administrative practices of
the Requesting Party, that if the requested in-
formation was within the jurisdiction of the
Requesting Party then the competent authority
of the Requesting Party would be able to obtain
the information under the laws of the Request-
ing Party or in the normal course of administra-
tive practice and that it is in conformity with
this Agreement;

g) a statement that the Requesting Party has

pursued all means available in its own territory
to obtain the information, except those that
would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the Requested

Party shall forward the requested information
as promptly as possible to the Requesting
Party. To ensure a prompt response, the com-
petent authority of the Requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to

the competent authority of the Requesting
Party and shall notify the competent authority

background image

8

SFS 2015:926

gandet av begäran underrätta den behöriga
myndigheten i den anmodande parten om
eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den an-

modade parten inte har kunnat inhämta och
lämna de begärda upplysningarna inom 90 da-
gar från det att begäran togs emot, däri inbegri-
pet om det föreligger förhinder att tillhanda-
hålla upplysningarna eller om den behöriga
myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den anmodande
parten om detta och ange skälen för att den inte
kunnat inhämta och tillhandahålla upplysning-
arna, vilka hinder som föreligger eller skälen
för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta att före-

trädare för den behöriga myndigheten i den
andra avtalsslutande parten närvarar i den
förstnämnda parten för att höra fysiska perso-
ner och granska handlingar efter skriftligt med-
givande av de berörda personerna. Den behö-
riga myndigheten i den sistnämnda parten ska
meddela den behöriga myndigheten i den först-
nämnda parten om tid och plats för mötet med
dessa personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten

i en avtalsslutande part får den behöriga myn-
digheten i den andra avtalsslutande parten till-
låta att företrädare för den behöriga myndighe-
ten i den förstnämnda parten är närvarande vid
skatteutredning i den sistnämnda parten till den
del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den

behöriga myndigheten i den avtalsslutande part
som utför utredningen snarast möjligt under-
rätta den behöriga myndigheten i den andra
parten om tid och plats för utredningen, om den
myndighet eller person som bemyndigats att
utföra utredningen samt om de förfaranden och
villkor som den förstnämnda parten fastställt
för utförandet av utredningen. Alla beslut be-

of the Requesting Party of deficiencies in the
request, if any, within 60 days of the receipt of
the request.

b) If the competent authority of the

Requested Party cannot obtain and provide the
information within 90 days of receipt of the re-
quest, including if it encounters obstacles in
furnishing the information or it refuses to fur-
nish the information, it shall immediately in-
form the Requesting Party, explaining the rea-
son for its inability, the nature of the obstacles
or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow represent-

atives of the competent authority of the other
Contracting Party to enter the territory of the
first-mentioned Party to interview individuals
and examine records with the written consent
of the persons concerned. The competent
authority of the second-mentioned Party shall
notify the competent authority of the first-men-
tioned Party of the time and place of the meet-
ing with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority

of one Contracting Party, the competent au-
thority of the other Contracting Party may
allow representatives of the competent author-
ity of the first-mentioned Party to be present at
the appropriate part of a tax examination in the
second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is

acceded to, the competent authority of the Con-
tracting Party conducting the examination
shall, as soon as possible, notify the competent
authority of the other Party about the time and
place of the examination, the authority or offi-
cial designated to carry out the examination
and the procedures and conditions required by
the first-mentioned Party for the conduct of the

background image

9

SFS 2015:926

träffande utförandet av utredningen ska fattas
av den part som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet

att inhämta eller lämna upplysningar som den
anmodande parten inte skulle kunna inhämta
enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning.
Den behöriga myndigheten i den anmodade
parten får avslå en begäran när begäran inte har
gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att lämna upplysningar som skulle röja han-
dels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet
eller kommersiell hemlighet eller i närings-
verksamhet nyttjat förfaringssätt. Utan hinder
av detta, ska upplysningar som avses i artikel 5
punkt 4 inte anses som sådana hemligheter el-
ler sådant förfaringssätt endast på grund av att
de uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte

medföra skyldighet för en avtalsslutande part
att inhämta eller lämna upplysningar som
skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt
ombud, när sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juri-

disk rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under pågå-

ende eller förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om lämnandet av upplys-
ningarna skulle strida mot allmänna hänsyn
(ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte

avslås på grund av att den skattefordran som
föranleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begä-

ran om upplysningar om den anmodande par-

examination. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall be made
by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The Requested Party shall not be required

to obtain or provide information that the Re-
questing Party would not be able to obtain
under its own laws for purposes of the adminis-
tration or enforcement of its own tax laws. The
competent authority of the Requested Party
may decline to assist where the request is not
made in conformity with this Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to supply information which would dis-
close any trade, business, industrial, commer-
cial or professional secret or trade process.
Notwithstanding the foregoing, information of
the type referred to in Article 5, paragraph 4
shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in
that paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall

not impose on a Contracting Party the obliga-
tion to obtain or provide information, which
would reveal confidential communications be-
tween a client and an attorney, solicitor or
other admitted legal representative where such
communications are:

a) produced for the purposes of seeking or

providing legal advice; or

b) produced for the purposes of use in exist-

ing or contemplated legal proceedings.

4. The Requested Party may decline a re-

quest for information if the disclosure of the in-
formation would be contrary to public policy
(ordre public).

5. A request for information shall not be re-

fused on the ground that the tax claim giving
rise to the request is disputed.

6. The Requested Party may decline a

request for information if the information is

background image

10

SFS 2015:926

ten har begärt upplysningarna för administra-
tion eller verkställighet av en bestämmelse i
den anmodande partens skattelagstiftning, eller
därmed sammanhängande krav, som under
samma förhållanden diskriminerar en medbor-
gare i den anmodade parten i förhållande till en
medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtals-

slutande part med stöd av detta avtal ska hållas
hemliga på samma sätt som upplysningar som
inhämtats med stöd av den interna lagstift-
ningen i denna part och får yppas endast för
personer eller myndigheter (däri inbegripet
domstolar och förvaltningsorgan) inom den av-
talsslutande partens jurisdiktion som har be-
fattning med taxering eller uppbörd av, exeku-
tiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfat-
tas av detta avtal. Sådana personer eller myn-
digheter ska använda dessa upplysningar en-
dast för sådana ändamål. De får yppa upplys-
ningarna vid offentliga domstolsförhandlingar
eller i domstolsavgöranden. Upplysningarna
får inte yppas för annan person, institution eller
myndighet eller för annan jurisdiktion utan ut-
tryckligt skriftligt medgivande av den behöriga
myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myn-

digheter ska komma överens om fördelningen
av uppkomna kostnader för handräckning.

requested by the Requesting Party to adminis-
ter or enforce a provision of the tax law of the
Requesting Party, or any requirement con-
nected therewith, which discriminates against a
national of the Requested Party as compared
with a national of the Requesting Party in the
same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting

Party under this Agreement shall be treated as
confidential in the same manner as information
obtained under the domestic laws of that Party
and may be disclosed only to persons or au-
thorities (including courts and administrative
bodies) in the jurisdiction of the Contracting
Party concerned with the assessment or collec-
tion of, the enforcement or prosecution in re-
spect of, or the determination of appeals in re-
lation to, the taxes covered by this Agreement.
Such persons or authorities shall use such in-
formation only for such purposes. They may
disclose the information in public court pro-
ceedings or in judicial decisions. The informa-
tion may not be disclosed to any other person
or entity or authority or any other jurisdiction
without the express written consent of the com-
petent authority of the Requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing

assistance shall be agreed by the competent
authorities of the Contracting Parties.

background image

11

SFS 2015:926

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan

lagstiftning som är nödvändig för att uppfylla
och ge verkan åt villkoren i avtalet.

Artikel 11

Språk

Begäran om handräckning och svaren till

dessa ska upprättas på engelska språket.

Artikel 12

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkom-

mer mellan de avtalsslutande parterna i fråga
om tillämpning eller tolkning av detta avtal ska
de behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får, utöver vad som framgår av
punkt 1, ömsesidigt komma överens om förfa-
randena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas behöriga

myndigheter får träda i direkt förbindelse med
varandra i syfte att träffa överenskommelse
med stöd av denna artikel.

Artikel 13

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen

underrätta varandra när de åtgärder vidtagits av
respektive avtalsslutande part som krävs för att
detta avtal ska träda i kraft.

2. Detta avtal träder i kraft den trettionde da-

gen efter det att den sista av dessa underrättel-
ser har tagits emot och tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen

för ikraftträdandet,

Article 10

Implementing legislation

The Contracting Parties shall enact any

legislation necessary to comply with, and give
effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Language

Requests for assistance and answers thereto

shall be drawn up in the English language.

Article 12

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between

the Contracting Parties regarding the imple-
mentation or interpretation of this Agreement,
the competent authorities shall endeavour to
resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to

in paragraph 1, the competent authorities of the
Contracting Parties may mutually agree on the
procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the Con-

tracting Parties may communicate with each
other directly for purposes of reaching agree-
ment under this Article.

Article 13

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall no-

tify the other in writing of the completion of
the procedures required by its law for the entry
into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on

the thirtieth day after the receipt of the later of
these notifications and shall thereupon have
effect:

a) for criminal tax matters, from the date of

entry into force;

background image

12

SFS 2015:926

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

b) i alla andra ärenden som omfattas av arti-

kel 1, för beskattningsår som börjar på dagen
för ikraftträdandet av avtalet eller senare, eller
då något beskattningsår inte föreligger, för
skatteanspråk som uppkommer på dagen för
ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 14

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det

sägs upp av en avtalsslutande part. Vardera av-
talsslutande parten kan på diplomatisk väg
skriftligen säga upp avtalet genom underrät-
telse härom till den andra avtalsslutande par-
ten. I händelse av sådan uppsägning upphör av-
talet att gälla den första dagen i den månad som
följer närmast efter utgången av den sexmåna-
dersperiod som följer efter den dag då under-
rättelsen om uppsägning togs emot av den
andra avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslu-

tande parterna vara fortsatt bundna av bestäm-
melserna i artikel 8 i fråga om upplysningar
som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade,

därtill vederbörligen bemyndigade, underteck-
nat detta avtal.

Som skedde i Paris den 15 maj 2012, i två

exemplar på svenska, spanska och engelska
språken, vilka alla texter är lika giltiga. I hän-
delse av skiljaktigheter mellan texterna, ska
den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Liselott Andersson

För Republiken Guatemalas regering

Pavel Centeno

b) for all other matters covered in Article 1,

for taxable periods beginning on or after the
date on which the Agreement enters into force,
or where there is no taxable period, for all
charges to tax arising on or after the date on
which the Agreement enters into force.

Article 14

Termination

1. This Agreement shall remain in force un-

til terminated by a Contracting Party. Either
Contracting Party may terminate the Agree-
ment, through diplomatic channels, by giving
written notice of termination to the other Con-
tracting Party. In such case, the Agreement
shall cease to have effect on the first day of the
month following the end of the period of six
months after the date of receipt of notice of ter-
mination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contract-

ing Parties shall remain bound by the provi-
sions of Article 8 with respect to any informa-
tion obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being

duly authorised thereto have signed the Agree-
ment.

Done at Paris, this 15

th day of May 2012, in

duplicate in the Swedish, Spanish and the Eng-
lish languages, all texts being equally authen-
tic. In the case of any divergence of interpreta-
tion the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Swe-
den

Liselott Andersson

For the Government of the Republic of Guate-
mala

Pavel Centeno