SFS 2015:960 Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

150960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden

3

dels att 1 kap. 16 §, 13 kap. 4 § och 16 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 16 §, 16 kap. 7 § och 25 kap. 23 §

ska utgå,

dels att 1 kap. 8 och 9 §§, 15 kap. 8 §, 16 kap. 2, 6, 11 och 13 §§, 17 kap.

1 §, 25 kap. 18, 19, 20–23 och 25–28 §§ och 26 kap. 1 § och rubrikerna när-
mast före 16 kap. 6 § och 25 kap. 18, 19 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 1 kap. 9 a och 9 b §§, 16 kap.

4 a § och 25 kap. 19 a–19 h §§, av följande lydelse.

1 kap.

8 §

4

Sverige är hemmedlemsstat för en utgivare som inte har säte i en stat

inom EES, om

1. utgivaren har gett ut aktier eller sådana skuldebrev som avses i 18 kap.

2 § första stycket och vart och ett av skuldebreven har ett nominellt värde som
understiger motsvarande 1 000 euro,

2. utgivarens aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad

marknad i Sverige, och

3. utgivaren har valt att Sverige ska vara hemmedlemsstat och inom tre må-

nader från den dag aktierna eller skuldebreven först togs upp till handel of-
fentliggjort valet enligt 9 b §.

En utgivare som avses i första stycket får ändra sitt val av hemmedlemsstat,

om aktierna eller skuldebreven inte längre är upptagna till handel på en regle-
rad marknad i Sverige. Sverige är i så fall inte längre hemmedlemsstat när ut-
givaren offentliggjort ändringen av valet enligt 9 b §.

1 Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14, rskr. 2015/16:95.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004
om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värde-
papper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

3 Senaste lydelse av
1 kap. 16 § 2008:11
13 kap. 4 § 2013:579.

4 Senaste lydelse 2012:382.

SFS 2015:960

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

2

SFS 2015:960

9 §

Sverige är hemmedlemsstat för en emittent i andra fall än som anges i

7 och 8 §§, om denne har gett ut eller utfärdat överlåtbara värdepapper som är
upptagna till handel på en reglerad marknad och emittenten har valt att Sve-
rige ska vara hemmedlemsstat och inom tre månader från den dag de överlåt-
bara värdepapperen först togs upp till handel offentliggjort valet enligt 9 b §.

En emittent får välja att Sverige ska vara hemmedlemsstat bara om emit-

tenten har sitt säte här eller om de överlåtbara värdepapperen är upptagna till
handel på en reglerad marknad i Sverige.

En emittent som har valt att Sverige ska vara hemmedlemsstat får ändra

detta val tidigast efter tre år, om inte

1. förutsättningarna i första stycket dessförinnan har upphört att gälla, eller
2. de överlåtbara värdepapperen inte längre är upptagna till handel på en

reglerad marknad i Sverige.

9 a §

Sverige är hemmedlemsstat för en emittent i andra fall än som anges i

7–9 §§, om emittentens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad i Sverige och emittenten inom tre månader från den 1 febru-
ari 2016 eller den dag emittentens överlåtbara värdepapper först togs upp till
handel inte valt att någon annan stat ska vara hemmedlemsstat och offentlig-
gjort valet enligt 9 b §.

Första stycket omfattar inte
1. emittenter av sådana aktier eller skuldebrev som avses i 7 § som har säte

inom EES, och

2. emittenter som innan den 1 februari 2016 har valt en hemmedlemsstat

inom EES som inte är Sverige och meddelat valet till den behöriga myndighe-
ten i hemmedlemsstaten.

Sverige ska inte längre vara hemmedlemsstat för en emittent som avses i

första stycket om emittenten har valt en annan hemmedlemsstat inom EES än
Sverige och offentliggjort valet enligt 9 b §.

9 b §

En emittent ska offentliggöra valet av hemmedlemsstat enligt 8–

9 a §§ och anmäla valet till

1. Finansinspektionen, och
2. de behöriga myndigheterna i de stater inom EES där emittentens överlåt-

bara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Om emittenten har sitt säte i en annan stat inom EES än Sverige, ska valet

dessutom anmälas till den behöriga myndigheten i den staten.

15 kap.

8 §

5

En emittent av överlåtbara värdepapper som efter ansökan av emitten-

ten har tagits upp till handel på en reglerad marknad, ska omedelbart offent-
liggöra alla förändringar i de rättigheter som är knutna till värdepapperen.

Om den som har gett ut aktier som har tagits upp till handel på en reglerad

marknad även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande
tillgång, ska utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättig-
heter som är knutna till derivatinstrumenten.

5 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

3

SFS 2015:960

16 kap.

2 §

Bestämmelserna i detta kapitel ska inte tillämpas om emittenten är

1. en stat,
2. ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal

myndighet i en stat,

3. en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är

medlemmar,

4. Europeiska centralbanken,
5. en centralbank i en stat inom EES, eller
6. Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten eller andra mekanismer

som upprättats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i Europeiska mone-
tära unionen.

4 a §

En emittent ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format

som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering.

Rapport om betalningar till myndigheter

6 §

Emittenter som bedriver sådan verksamhet som avses i 2 § 1 eller 2 la-

gen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter ska senast
sex månader efter räkenskapsårets utgång offentliggöra en rapport om betal-
ningar till myndigheter.

Rapporten ska upprättas med tillämpning av 4–7 och 10 §§ lagen om rap-

portering av betalningar till myndigheter.

11 §

6

En emittent som inte har säte i en stat inom EES får tillämpa sådana

bestämmelser om års- och koncernredovisning samt halvårsrapport som finns
i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om dessa bestämmelser motsva-
rar de krav som ställs på sådan regelbunden finansiell information i öppen-
hetsdirektivet.

En emittent som inte har säte i en stat inom EES får även tillämpa sådana

bestämmelser om koncernredovisning och halvårsrapport för koncernen som
finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES, om villkoren i artikel 1 i
kommissionens beslut nr 961/2008/EG av den 12 december 2008 om
tredjelandsemittenters användning av vissa tredjeländers redovisnings-
standarder och internationella redovisningsstandarder vid upprättandet av
sina koncernredovisningar, i lydelsen enligt kommissionens genomförande-
beslut 2012/194/EU, är uppfyllda.

Om ett tredjelands bestämmelser enligt första stycket inte anses likvärdiga

eller om villkoren enligt andra stycket inte är uppfyllda, ska emittenten upp-
rätta års- och koncernredovisning respektive halvårsrapport i enlighet med de
bestämmelser som anges i 8 § och som gäller för en emittent av motsvarande
slag.

13 §

En börs ska övervaka att den som har Sverige som hemmedlemsstat

och som har gett ut eller utfärdat överlåtbara värdepapper som efter ansökan
av emittenten är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av

6 Senaste lydelse 2013:579.

background image

4

SFS 2015:960

börsen, upprättar sådan regelbunden finansiell information som anges i 4 och
5 §§ i enlighet med de bestämmelser som gäller för emittenten.

17 kap.

1 §

En emittent av överlåtbara värdepapper som har Sverige som hemmed-

lemsstat, ska tillämpa bestämmelserna i detta kapitel för sådan information
som ska offentliggöras enligt 1 kap. 9 b §, 15 kap. 6 § första stycket 3 och 8 §
samt 16 kap.

En emittent av överlåtbara värdepapper som inte har Sverige som hem-

medlemsstat ska, om värdepapperen är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige, tillämpa de bestämmelser som har meddelats med stöd av
5 § första stycket 2 för sådan information som ska offentliggöras enligt 1 kap.
9 b §, 15 kap. 6 § första stycket 3 och 8 § samt 16 kap. 1 § tredje stycket. Om
en sådan emittents överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en
reglerad marknad i emittentens hemmedlemsstat, ska emittenten dessutom
tillämpa 2 §.

25 kap.

Föreläggande om rättelse

18 §

Finansinspektionen får förelägga en emittent att göra rättelse om

1. emittenten inte har offentliggjort information enligt 15 kap. 8 § eller re-

gelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§,

2. information som har offentliggjorts är ofullständig eller innehåller vä-

sentliga fel, eller

3. information inte har lämnats till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §.

Sanktionsavgift

19 §

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en

emittent som inte offentliggör information enligt 15 kap. 8 § eller regelbun-
den finansiell information enligt 16 kap. 4–6 §§.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 50 000 kronor och högst det hög-

sta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,
2. fem procent av emittentens omsättning närmast föregående räken-

skapsår,

3. två gånger den vinst som emittenten erhållit till följd av regelöverträdel-

sen, om beloppet går att fastställa, eller

4. två gånger de kostnader som emittenten undvikit till följd av regelöver-

trädelsen, om beloppet går att fastställa.

Om överträdelsen har skett under emittentens första verksamhetsår eller

om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsätt-
ningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

19 a §

Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av

någon som ingår i en emittents styrelse eller är dess verkställande direktör,
eller ersättare för någon av dem, om emittenten inte offentliggör information

background image

5

SFS 2015:960

enligt 15 kap. 8 § eller regelbunden finansiell information enligt 16 kap. 4–
6 §§.

En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om emittentens

överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet orsakat överträdelsen.

Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det hög-

sta av

1. ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro,
2. två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regel-

överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

3. två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av

regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Avgiften tillfaller staten.

19 b §

När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion

mot en emittent eller en fysisk person, ska inspektionen ta hänsyn till hur all-
varlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till
överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det
finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar.

19 c §

Utöver det som anges i 19 b § ska det i försvårande riktning beaktas

om emittenten eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse.
Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likar-
tade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. emittenten eller den fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt

samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och

2. emittenten snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen

snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller
påtalats av Finansinspektionen.

19 d §

När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana

omständigheter som anges i 19 b och 19 c §§ samt till emittentens eller den
fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst
emittenten eller den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen
eller de kostnader som undvikits.

19 e §

Frågor om sanktionsavgift mot fysiska personer för överträdelser en-

ligt 19 a § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att

inom en viss tid godkänna ett beslut om sanktionsavgift enligt 19 a § som är
bestämt till tid eller belopp.

När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som

fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläg-
gandet är utan verkan.

19 f §

Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

1. den fysiska personen som föreläggandet avser,
2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna

den,

3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och

background image

6

SFS 2015:960

4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.
Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sank-

tionsavgift kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns
inom den tid som Finansinspektionen anger.

19 g §

Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får

Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionsavgiften ska beslu-
tas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att
pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift mot
emittenten för samma överträdelse.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

19 h §

En sanktionsavgift för en överträdelse enligt 19 a § får beslutas bara

om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionsavgiften riktas mot
inom sex månader från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

20 §

Finansinspektionen får besluta om en sanktionsavgift bara om den som

inspektionen avser att ta ut avgiften av, inom sex månader från det att överträ-
delsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift
har tagits upp av inspektionen.

21 §

Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars finns sär-

skilda skäl, får en sanktionsavgift som har beslutats enligt 19 eller 19 a §
efterges helt eller delvis.

22 §

7

Om den regelbundna finansiella informationen som anges i 16 kap.

4 och 5 §§ inte har upprättats i enlighet med de bestämmelser som gäller för
emittenten, ska Finansinspektionen meddela emittenten av de överlåtbara vär-
depapperen en erinran.

En erinran ska inte beslutas om en överträdelse är ringa eller ursäktlig eller

om en börs eller en reglerad marknad i ett annat land inom EES vidtar till-
räckliga åtgärder mot emittenten.

23 §

Om en emittent har meddelats beslut om erinran, får Finansinspektio-

nen besluta att emittenten ska betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiften ska fastställas enligt 19 § andra stycket.
Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift

8

25 §

9

En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finansinspek-

tionen inom trettio dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgif-
ten fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid
som anges i beslutet eller föreläggandet.

7 Senaste lydelse 2008:283.

8 Senaste lydelse 2014:985.

9 Senaste lydelse 2015:186.

background image

7

SFS 2015:960

26 §

10

Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift

får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser, om avgiften inte har
betalats inom den tid som anges i 25 §.

27 §

11

Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den

tid som anges i 25 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för
indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

28 §

12

En sanktionsavgift eller förseningsavgift som har beslutats faller bort

i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
eller domen fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

26 kap.

1 §

13

Finansinspektionens beslut enligt 23 kap. 11 § och 25 kap. 10 a §, 17 §

andra stycket och 19 e § får inte överklagas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får över-

klagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut i ärenden
som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223).

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, föreläggande

eller återkallelse ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer i fråga om

16 kap. 4 a § och i övrigt den 1 februari 2016.

2. Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovis-

ningar som ska offentliggöras närmast efter den 31 december 2019.

3. Bestämmelsen i 16 kap. 6 § ska tillämpas för första gången på rapporter

om betalningar till myndigheter som upprättas för räkenskapsår som inleds
närmast efter den 31 januari 2015 eller senare.

4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträ-

dandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lars Gavelin
(Finansdepartementet)

10 Senaste lydelse 2014:985.

11 Senaste lydelse 2014:985.

12 Senaste lydelse 2015:186.

13 Senaste lydelse 2015:186.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;