SFS 2015:969 Lag om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

150969.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:319) om ändring i lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.;

utfärdad den 17 december 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m. i stället för lydelsen enligt lagen (2015:319) om ändring i
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

18 §

2

Läkemedelsförmånerna ska, när beslut fattas enligt 7 §, omfatta

1. varor för vilka det med stöd av 18 kap. 2 § läkemedelslagen (2015:315)

har föreskrivits att läkemedelslagen helt eller delvis ska gälla och som för-
skrivs enbart i födelsekontrollerande syfte av läkare eller barnmorskor,

2. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad behöver vid stomi och

som förskrivs av läkare eller någon annan som Socialstyrelsen förklarat har
behörighet till sådan förskrivning, och

3. förbrukningsartiklar som en förmånsberättigad på grund av sjukdom be-

höver för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicine-
ring och som förskrivs av läkare, tandläkare eller någon annan som Socialsty-
relsen förklarat har behörighet till sådan förskrivning.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.

2 Senaste lydelse 2003:76.

SFS 2015:969

Utkom från trycket
den 29 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

;