SFS 2016:2 Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

160002.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);

utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen

(1979:1152)

2

dels att 17 kap. 3–3 g §§ och 19 kap. 2 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 17 kap. 3 § ska utgå,
dels att 17 kap. 2 och 4 §§ och 20 kap. 3 och 3 a §§ ska ha följande lydelse.

17 kap.

2 §

3

Beslut i taxeringsärende och beslut om förseningsavgift fattas av

Skatteverket.

4 §

4 Skatteverket får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga om

fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxering) som behövs för att
biträda vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen.

20 kap.

3 §

5

Ett beslut i taxeringsärende ska omprövas av en särskilt kvalificerad

beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om

1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte

är ense med Skatteverket om utgången,

2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en

sådan omprövning,

3. frågan ska prövas i sak, och
4. prövningen inte är enkel.

1 Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2 Senaste lydelse av
17 kap. 3 § 2011:1248
17 kap. 3 a § 2011:1248
17 kap. 3 b § 2011:1248
17 kap. 3 c § 2011:1248
17 kap. 3 d § 2011:1248
17 kap. 3 e § 2011:1248
17 kap. 3 f § 2011:1248
17 kap. 3 g § 2011:1248
19 kap. 2 § 2003:650
rubriken närmast före 17 kap. 3 § 1993:1193.

3 Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 1993:1193.

SFS 2016:2

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

2

SFS 2016:2

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut som fattats

i enlighet med

1. de uppgifter som lämnats av fastighetsägaren i en fastighetsdeklaration,

eller

2. ett påpekande med anledning av förslag till fastighetstaxering.

3 a §

6

Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.