SFS 2016:3 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

160003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 8 § i inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

12 kap.

8 §

Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt

arbete. Utförs detta under förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden
växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar arbets-
material eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe.

Om arbetet pågår en begränsad tid på varje plats enligt vad som gäller för

vissa arbeten inom byggnads- och anläggningsbranschen och liknande bran-
scher, anses bostaden som tjänsteställe.

För riksdagsledamöter, reservofficerare samt nämndemän, jurymän och

andra liknande uppdragstagare i allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol,
hyresnämnd eller arrendenämnd anses bostaden som tjänsteställe.

Med bostad anses för riksdagsledamöter bostaden på hemorten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

29 februari 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2016:3

Utkom från trycket
den 26 januari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016