SFS 2016:64 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

160064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 10 kap. 1 §, 34 kap. 9 a och 9 c §§ samt 38 kap. 1 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 22 § och 23 kap. 8 §, och

närmast före 10 kap. 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),
– huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),
– undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för

arbete (4–13 §§),

– anmälningsskyldighet för utbetalare (14 §),
– huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning

(15 §),

– undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning

(16–18 §§),

– skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (19 §),
– återbetalning av skatteavdrag (20 §),
– föreläggande att göra skatteavdrag eller lämna uppgift om skatteavdrag

(21 §), och

– åtagande att göra skatteavdrag (22 §).

Åtagande att göra skatteavdrag

22 §

En sådan värdepapperscentral som avses i 1

kap. 3 § lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment ska ge in ett åtagande till Skatteverket om att göra skatteavdrag enligt
15 §, om

1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet än Sverige,

2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i

Sverige,

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:64

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:64

3. värdepapperscentralen kommer att betala ut ränta, utdelning eller annan

avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229), och

4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktie-

bolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värde-

papperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral

gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler.

23 kap.

8 §

En sådan värdepapperscentral som avses i 1 kap. 3 § lagen (1998:1479)

om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska ge in
ett åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter enligt 17 och 19–
22 kap. samt 2 §, om

1. värdepapperscentralen hör hemma i en annan stat inom Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet än Sverige,

2. värdepapperscentralen inte bedriver verksamhet från ett fast driftställe i

Sverige,

3. värdepapperscentralen
a) kommer att tillgodoräkna eller betala ut ränta, utdelning eller annan

avkastning,

b) kommer att betala ut ersättning vid avyttring genom inlösen, eller
c) kommer att vidta någon åtgärd som medför skyldighet att lämna kon-

trolluppgift enligt 20 kap. och 22 kap. 17–21 §§, och

4. detta görs för ett sådant avstämningsbolag som avses i 1 kap. 10 § aktie-

bolagslagen (2005:551).

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för värde-

papperscentralen och avstämningsbolaget.

Det som sägs i första stycket 2–4 och andra stycket om värdepapperscentral

gäller även andra utländska juridiska personer än värdepapperscentraler.

34 kap.

9 a §

2

Sådana finansiella institut som avses i 2

kap. 6–10 §§ lagen

(2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av
FATCA-avtalet och som har antagits som kontoförande institut av en sådan
svensk värdepapperscentral som avses i lagen (1998:1479) om värdepap-
perscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska lämna värdepap-
perscentralen de uppgifter som krävs för att denne ska kunna identifiera
sådana rapporteringspliktiga konton som avses i 2 kap. 21 § lagen om identi-
fiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om amerikanskt skatte-

registreringsnummer (TIN) eller födelsedatum, ska det finansiella institutet
lämna värdepapperscentralen uppgift om det.

9 c §

3

Sådana finansiella institut som avses i 2

kap. 6–10 §§ lagen

(2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt

2 Senaste lydelse 2015:69.

3 Senaste lydelse 2015:918.

background image

3

SFS 2016:64

utbyte av upplysningar om finansiella konton och som har antagits som
kontoförande institut av en sådan svensk värdepapperscentral som avses i
lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument ska lämna värdepapperscentralen de uppgifter som krävs för att
den ska kunna identifiera sådana rapporteringspliktiga konton som avses i
2 kap. 20 § lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Om kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om skatteregistreringsnummer

(TIN), födelsedatum eller födelseort, ska det finansiella institutet lämna vär-
depapperscentralen uppgift om det.

38 kap.

1 §

4

Fastställda formulär ska användas för att lämna

1. kontrolluppgifter,
2. åtagande
a) enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,
b) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäk-

ringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pen-
sionsförsäkring, och

c) enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,
3. deklarationer,
4. särskilda uppgifter, och
5. periodiska sammanställningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Bestämmelserna i 10 kap. 22 § och 23 kap. 8 § tillämpas första gången

på åtaganden som lämnas efter den 29 februari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:768.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016