SFS 2016:65 Lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

160065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:484) om en databas för
övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2014:484) om en databas

för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna ska ha följande
lydelse.

3 §

2

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd

av

1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges

riksbank,

2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler

och kontoföring av finansiella instrument,

3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
5. 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella

konglomerat,

7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag, och

13. artiklarna 99–101, 394, 415, 416, 430 och 451 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav
för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)
nr 648/2012.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

2 Senaste lydelse 2015:701.

SFS 2016:65

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:65

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)