SFS 2016:63 Lag om ändring i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling

160063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:900) om dödande av
förkommen handling;

utfärdad den 4 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 4 och 12 §§ lagen (2011:900) om

dödande av förkommen handling ska ha följande lydelse.

2 §

Följande handlingar omfattas av bestämmelserna om dödande av för-

kommen handling:

1. löpande skuldebrev,
2. växlar,
3. konossement,
4. andra handlingar än de som anges i 1–3, vars uppvisande utgör villkor

för rätt att kräva betalning eller att begära att någon annan förpliktelse full-
görs,

5. handlingar, vars uppvisande utgör villkor för att antecknas som inne-

havare av en rättighet på ett sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

6. aktiebrev, och
7. inteckningshandlingar.
Bestämmelserna tillämpas inte på banksedlar. De tillämpas inte heller på

obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om obligationer med en löptid på
högst ett år som har ställts till innehavaren och som ges ut av en bank eller ett
kreditmarknadsföretag.

4 §

En ansökan om dödande av förkommen handling ska göras hos Krono-

fogdemyndigheten, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Avser ansökan en förkommen inteckningshandling ska den göras hos den

inskrivningsmyndighet som handlägger ärenden om inskrivning av sådan
handling som ansökan avser.

Avser ansökan ett förkommet aktiebrev eller annan handling vars upp-

visande utgör villkor för att antecknas som innehavare av en rättighet på ett
sådant konto som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och
kontoföring av finansiella instrument, ska ansökan göras hos Bolagsverket.

12 §

Den som är förpliktad att fullgöra vad som blivit utfäst i en dödad

handling ska utfärda en ny handling som svarar mot den handling som har dö-
dats. Är den dödade handlingen en intecknad fordringshandling eller ett aktie-

1 Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.

SFS 2016:63

Utkom från trycket
den 16 februari 2016

background image

2

SFS 2016:63

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

brev ska i stället den intecknade egendomens ägare respektive aktiebolaget
utfärda en ny handling. Någon ny handling ska dock inte utfärdas, om den dö-
dade handlingen var en handling vars uppvisande endast utgjorde ett villkor
för att någon ska antecknas som innehavare av en rättighet på ett sådant konto
som avses i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument.

En ny handling, som enligt första stycket utfärdas i stället för en dödad in-

teckningshandling, gäller inte som inteckningshandling förrän anteckning
gjorts enligt 13 § andra stycket.

I fråga om växel och konossement gäller även särskilda bestämmelser om

ställande av säkerhet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)