SFS 2016:95 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

160095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:299) om straff för
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet;

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:299) om straff

för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott
och annan särskilt allvarlig brottslighet

dels att 1 och 6 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, och närmast före

5 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av

1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terro-

rism,

2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av

rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF), och

3. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014).

5 a §

Den som tar emot sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att

använda dem för särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år,
om meddelandet av instruktionerna varit särskilt ägnat att främja sådan brotts-
lighet.

Resa

5 b §

Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa

till ett annat land än det land där han eller hon är medborgare i avsikt att

1. begå eller förbereda särskilt allvarlig brottslighet, eller
2. meddela eller ta emot instruktioner enligt 5 eller 5 a §.

6 §

Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse i

lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt
ska det särskilt beaktas om brottet avsett särskilt allvarlig brottslighet som
innefattar fara för flera människoliv eller för egendom av särskild betydelse,
om brottet ingått som ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning
eller om det annars varit av särskilt farlig art.

1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

SFS 2016:95

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:95

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)