SFS 2016:192 Lag om ändring i patentlagen (1967:837)

160192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patentlagen (1967:837);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patentlagen (1967:837)2

dels att 27, 67, 68, 69 och 75 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 26, 36, 57 b, 57 e, 59 b, 65 och 66 §§ ska ha följande lydelse.

26 §

3

Ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en ansökan om patent och

ett slutligt beslut enligt 8 c § tredje stycket får överklagas av sökanden. Ett
slutligt beslut om en invändning mot patent får överklagas av patenthavaren
och invändaren.

Ett beslut genom vilket en begäran om återupptagning enligt 15 § tredje

stycket eller 19 § andra stycket har avslagits eller ett yrkande om överföring
enligt 18 § har bifallits får överklagas av sökanden. Ett beslut genom vilket ett
yrkande om överföring enligt 18 § har avslagits får överklagas av den som har
framställt yrkandet.

Ett beslut genom vilket ett yrkande som avses i 22 § sjätte stycket har av-

slagits får överklagas av den som har framställt yrkandet.

36 §

4

Om en del av en internationell patentansökan inte har varit föremål för

internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbar-
hetsprövning på grund av att ansökningen har bedömts omfatta av varandra
oberoende uppfinningar och att sökanden inte inom föreskriven tid har betalat
tilläggsavgift enligt konventionen om patentsamarbete, ska patentmyndig-
heten pröva om bedömningen var riktig. Om patentmyndigheten finner att be-
dömningen var riktig, ska den del av ansökningen som inte har varit föremål
för sådan granskning eller prövning anses återkallad hos patentmyndigheten,
om inte sökanden betalar föreskriven avgift till myndigheten inom två måna-
der från det att myndigheten sände en underrättelse till honom eller henne om
sitt ställningstagande. Om patentmyndigheten finner att bedömningen inte var
riktig, ska myndigheten fortsätta handläggningen av ansökningen i dess hel-
het.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1983:433.
Senaste lydelse av
27 § 2014:289
67 § 2005:692
68 § 2013:84
69 § 1977:730
75 § 2010:1395.

3 Senaste lydelse 2014:289. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

4 Senaste lydelse 1993:1406.

SFS 2016:192

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:192

Ett beslut enligt första stycket genom vilket patentmyndigheten har funnit

att en patentansökan omfattar av varandra oberoende uppfinningar får över-
klagas av sökanden.

Om domstolen finner att patentmyndighetens beslut är riktigt, räknas

fristen för att betala en sådan avgift som avses i första stycket andra meningen
från det att patentmyndigheten sände en underrättelse till sökanden om att
domstolens beslut har fått laga kraft.

57 b §

5

På yrkande av patenthavaren eller den som på grund av licens har

rätt att utnyttja uppfinningen får domstolen vid vite förbjuda den som gör
eller medverkar till patentintrång att fortsätta med det.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång, eller medverkan till in-

trång, förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att
fortsätta intrånget, eller medverkan till det, förringar värdet av ensamrätten
till patentet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden till dess att målet
slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats. Innan ett sådant förbud
meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål
skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbal-
ken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts av sva-
randen.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

57 e §

6

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den

som är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rätte-
gång som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informations-
föreläggande får överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden till-
lämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

5 Senaste lydelse 2009:111. Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom
2005:289.

6 Senaste lydelse 2009:111. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:192

59 b §

7

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

patenthavaren eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja uppfin-
ningen. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

65 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden en-

ligt denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

66 §

8

Slutliga beslut av patentmyndigheten och beslut enligt 26 § andra och

tredje styckena, 36, 42, 72 eller 73 § får överklagas till Patent- och marknads-
domstolen inom två månader från dagen för beslutet.

Bestämmelserna i 22 § sjätte stycket tillämpas på handlingar som kommer

in till Patent- och marknadsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen
eller Högsta domstolen.

Utöver vad som följer av 5 kap. 1 § rättegångsbalken ska ett sammanträde i

ett ärende enligt denna lag hållas inom stängda dörrar, om den patentansökan
som prövas i ärendet inte är tillgänglig för var och en enligt 22 §.

Ett överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen eller Högsta

domstolen får inte avse andra patentkrav än sådana som har prövats genom
det överklagade beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen res-
pektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2009:111. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 1986:233.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016