SFS 2016:196 Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

160196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 67 § lagen (1973:1150) om förvalt-

ning av samfälligheter

2 ska ha följande lydelse.

67 §

3

Lantmäterimyndighetens beslut får överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. Ett beslut av den statliga lantmäterimyndigheten att vägra
registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.
Ett beslut som gäller avskrivning av en ansökan eller anmälan om registrering
eller vägrad registrering får överklagas inom två månader från dagen för be-
slutet.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1987:128.

3 Senaste lydelse 1998:379.

SFS 2016:196

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016