SFS 2016:1015 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

161015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10, 13 och 14 §§ firmalagen

(1974:156) ska ha följande lydelse.

10 §

En firma får inte registreras om den

1. strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän

ordning,

2. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning

som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som firma,
eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning,

3. utan tillstånd innehåller ett sådant kännetecken som enligt lagen

(2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
inte får användas obehörigen som firma, eller något som kan förväxlas med
ett sådant kännetecken,

4. i annat fall är ägnad att vilseleda allmänheten,
5. är identisk med ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma

slag,

6. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet

av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet
risken för att användningen av firman leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som använder firman och innehavaren av näringskänne-
tecknet,

7. är identisk med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt

inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen av firman
skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för
näringskännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende,

8. kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i ut-

landet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande an-
vänds, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan,

9. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon

annans efternamn som har särskilt skydd eller någon annans allmänt kända
konstnärsnamn eller ett likartat namn, om användningen av firman skulle
medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte
syftar på någon sedan länge avliden,

10. innehåller något som kränker annans upphovsrätt till ett litterärt eller

konstnärligt verk, eller

1 Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.

SFS 2016:1015

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1015

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11. innehåller något som är ägnat att uppfattas som benämning på en stif-

telse, ideell förening eller liknande sammanslutning.

De hinder för registrering som anges i första stycket 5–7 gäller på motsva-

rande sätt för

1. ett varumärke som är registrerat enligt 2 kap. varumärkeslagen

(2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sve-
rige,

2. ett varumärke som är registrerat enligt rådets förordning (EG) nr

207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken eller en internationell
varumärkesregistrering som gäller i Europeiska unionen, samt

3. ett inarbetat varukännetecken.
Om den firma som ansökan om registrering avser ska gälla i hela landet

och den äldre rättigheten utgörs av ett inarbetat näringskännetecken eller av
ett sådant namn eller inarbetat varukännetecken som är skyddat enligt 2 a §,
finns det hinder mot registrering endast om skyddet för den äldre rättigheten
gäller inom en väsentlig del av landet.

Trots första stycket 5–11 och andra stycket får registrering ske, om den

vars rätt är i fråga medger det och hinder inte finns enligt första stycket 1–4.

13 §

En firma får överlåtas endast i samband med överlåtelse av den nä-

ringsverksamhet i vilken firman användes.

En överlåtelse av verksamheten omfattar även firman, om inte annat har

avtalats. Detta gäller dock inte om firman innehåller överlåtarens eller, vid
överlåtelse av ett handelsbolags verksamhet, en bolagsmans efternamn.

Om det i ett dödsbo ingår en firma som innehåller den avlidnes efternamn,

får en boutredningsman inte överlåta firman utan samtycke av dödsbodel-
ägarna.

14 §

En firma får inte utmätas. Försätts innehavaren i konkurs, ingår dock

rätten till firman i konkursboet, om inte firman innehåller gäldenärens eller,
vid ett handelsbolags konkurs, en bolagsmans efternamn. En firma som inte
ingår i ett konkursbo får likväl användas under den tid verksamheten fortsätts
för boets räkning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)