SFS 2016:1017 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)

161017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i varumärkeslagen (2010:1877);

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § varumärkeslagen

(2010:1877) ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Ett varumärke får inte registreras om det innehåller eller består av

1. något som är ägnat att uppfattas som någon annans firma,
2. något som är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn som har

särskilt skydd eller någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller ett lik-
artat namn, om användningen av märket skulle medföra en nackdel för bära-
ren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge
avliden,

3. en bild av någon annan som uppenbarligen inte syftar på någon sedan

länge avliden, eller

4. något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konst-

närligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31.

SFS 2016:1017

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016