SFS 2016:1055 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 40 kap. 16 a § ska upphöra att gälla,
dels att 12 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 24 kap. 1 §, 35 kap. 1 §, 40 kap. 16 §,

61 kap. 8 a §, 65 kap. 5 § och 67 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 24 kap. 4 a § och 40 kap. 15 a §,

och närmast före 24 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse,

dels att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2001:1175) om änd-

ring i den lagen ska ha följande lydelse.

12 kap.

2 §

3

Utgifter som avses i följande paragrafer ska dras av utan någon be-

loppsmässig begränsning, nämligen utgifter

– vid tjänsteresor enligt 5–17 §§,
– vid tillfälligt arbete på annan ort eller vid dubbel bosättning enligt 18–22

och 31 §§,

– för hemresor enligt 24 och 31 §§,
– för egenavgifter enligt 36 §,
– för arbetsgivaravgifter enligt 36 a §, och
– i hobbyverksamhet enligt 37 §.
Första stycket gäller också i fråga om utgifter för resor i tjänsten som före-

tas med annat transportmedel än egen bil eller förmånsbil.

Utgifter för inställelseresor enligt 25 § och för resor mellan bostaden och

arbets- och utbildningsplatsen enligt 26–31 §§ ska dras av bara till den del
kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 11 000 kronor.
Övriga utgifter ska dras av bara till den del kostnaderna under beskattnings-
året sammanlagt överstiger 5 000 kronor.

16 kap.

2 §

Utgifter för representation och liknande ändamål ska dras av bara om de

har omedelbart samband med näringsverksamheten, såsom då det uteslutande
är fråga om att inleda eller upprätthålla affärsförbindelser eller liknande eller

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Lagen omtryckt 2008:803. Senaste lydelse av 40 kap. 16 a § 2009:1453.

3 Senaste lydelse 2012:832.

SFS 2016:1055

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1055

då utgifterna avser jubileum eller personalvård. Avdraget får inte överstiga
vad som kan anses skäligt. Utgifter för förtäring ska dock bara dras av om det
är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses
som en måltid och som är av mindre värde.

24 kap.

1 §

4

I detta kapitel finns bestämmelser om

– tillämpning i inkomstslaget näringsverksamhet av vissa bestämmelser i

inkomstslaget kapital i 2 och 3 §§,

– partiell fission i 3 a §,
– kapitalrabatt på optionslån i 4 §,
– avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder i 4 a §,
– avdragsrätt för ränta på vinstandelslån i 5–10 §§,
– begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder i 10 a–10 f §§,
– avdrag för lämnad utdelning i 11 §, och
– skattefria utdelningar i 12–22 §§.
En bestämmelse om skattefrihet för utdelning från privatbostadsföretag

finns i 15 kap. 4 §.

Bestämmelser om i vilken utsträckning ersättningar i form av livränta och

liknande utbetalningar för avyttrade tillgångar räknas som ränta finns i
44 kap. 35 och 37–39 §§.

Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder

4 a §

Ett företag som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och
värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får inte
dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid
tillämpning av den förordningen.

Ett svenskt försäkringsföretag som omfattas av 7 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får
ingå i kapitalbasen vid tillämpning av den lagen.

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och
utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), får inte
dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid
tillämpning av nationell lagstiftning som genomför det direktivet.

35 kap.

1 §

Koncernbidrag ska dras av hos givaren och tas upp hos mottagaren, om

förutsättningarna för avdrag i 3, 4, 5 eller 6 § är uppfyllda och värden motsva-
rande bidraget förs över från givaren till mottagaren senast den dag som giva-
ren enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska lämna inkomstdeklaration.

Med koncernbidrag avses inte en ersättning som är en utgift för givaren för

att förvärva eller bibehålla inkomster.

4 Senaste lydelse 2012:757.

background image

3

SFS 2016:1055

40 kap.

15 a §

Om ett kapitaltillskott som helt eller delvis har medfört ägarföränd-

ringen har lämnats till underskottsföretaget tidigast två beskattningsår före det
beskattningsår då ägarförändringen skedde och förvärvaren genom kapitaltill-
skottet har fått en tillgång av verkligt och särskilt värde, ska kapitaltillskottet
vid beräkningen av utgiften enligt 15 § första stycket bestämmas till ett be-
lopp som motsvarar det lägsta av kapitaltillskottet och det värde av tillgången
som belöper sig på den förvärvade andelen i underskottsföretaget. Vid beräk-
ningen av värdet av tillgången ska kapitaltillskottet inte räknas med.

Vid bedömningen enligt första stycket ska hänsyn inte tas till tillgångar

som underskottsföretaget kan antas ha förvärvat i samråd med den nya äga-
ren.

Vid tillämpningen av andra stycket likställs en juridisk person eller ett

svenskt handelsbolag med underskottsföretaget om de både före och efter
ägarförändringen ingick i samma koncern.

16 §

5

Utgiften enligt 15 § första stycket ska minskas med kapitaltillskott

som har lämnats till underskottsföretaget före ägarförändringen men tidigast
två beskattningsår före det beskattningsår då ägarförändringen skedde. Det-
samma gäller, med undantag för kapitaltillskott enligt 15 a §, kapitaltillskott
som helt eller delvis har medfört ägarförändringen. Utgiften ska också mins-
kas med kapitaltillskott som under samma tid har lämnats till en juridisk per-
son eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen
ingick i samma koncern som underskottsföretaget.

Första stycket gäller inte kapitaltillskott som har lämnats av en juridisk per-

son eller ett svenskt handelsbolag som både före och efter ägarförändringen
ingick i samma koncern som underskottsföretaget.

61 kap.

8 a §

6

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elek-

tricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel-
olja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämför-
bara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som mot-
svarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

I stället för vad som sägs i första stycket om storleken på nedsättningen av

förmånsvärdet ska detta värde tas upp till 60 procent av förmånsvärdet för den
jämförbara bilen, om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet
som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än
gasol.

En nedsättning av förmånsvärdet enligt andra stycket får göras med högst

10 000 kronor i förhållande till den jämförbara bilen.

65 kap.

5 §

7

För fysiska personer är den statliga inkomstskatten på beskattningsbara

förvärvsinkomster

5 Senaste lydelse 2009:1453.

6 Senaste lydelse 2011:1271.

7 Senaste lydelse 2015:775.

background image

4

SFS 2016:1055

– 20 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en nedre skiktgräns, och

– 5 procent av den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som

överstiger en övre skiktgräns.

Skiktgränserna bestäms med utgångspunkt i en nedre skiktgräns på

438 900 kronor för beskattningsåret 2017 och en övre skiktgräns på 638 500
kronor för beskattningsåret 2017.

För de därpå följande beskattningsåren uppgår skiktgränserna till skikt-

gränserna för det föregående beskattningsåret multiplicerade med det jäm-
förelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna pris-
läget i juni året före beskattningsåret och prisläget i juni andra året före be-
skattningsåret plus två procentenheter. Skiktgränserna fastställs av regeringen
före utgången av året före beskattningsåret och avrundas uppåt till helt hund-
ratal kronor.

Om en enskild näringsidkare enligt 1 kap. 13 § andra stycket har ett be-

skattningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska de skiktgränser
som gäller vid detta beskattningsårs utgång tillämpas.

67 kap.

13 §

8

Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.

1. Enklare städarbete eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning som

utförs i bostaden.

2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
4. Häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning samt beskärning

och borttagande av träd och buskar som utförs på tomt eller i trädgård i nära
anslutning till bostaden.

5. Barnpassning som inte mer än i ringa omfattning innefattar hjälp med

läxor och annat skolarbete och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden
samt lämning och hämtning till och från förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
liknande.

6. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver

och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med pro-
menader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare ären-
den.

7. Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från maga-

sinering i samband med flytt mellan bostäder.

8. Arbete som avser installation, reparation och underhåll av data- och

informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt hand-
ledning och rådgivning i samband med sådant arbete, när arbetet, handled-
ningen och rådgivningen utförs i eller i nära anslutning till bostaden.

9. Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

3.

9 Bestämmelserna i 61 kap. 8 a § andra och tredje styckena tillämpas till

och med det beskattningsår som slutar den 31 december 2020.

8 Senaste lydelse 2016:792.

9 Senaste lydelse 2013:960.

background image

5

SFS 2016:1055

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 2 §, 16 kap. 2 §, 35 kap. 1 §, 61 kap. 8 a § och

65 kap. 5 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för beskattningsår som
börjar efter den 31 december 2016.

3. Den nya bestämmelsen i 24 kap. 4 a § tillämpas första gången på ränte-

utgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2016.

4. Den nya bestämmelsen i 40 kap. 15 a § och bestämmelsen i 40 kap. 16 §

i den nya lydelsen tillämpas första gången på kapitaltillskott som sker efter
den 31 december 2016.

5. Den upphävda bestämmelsen i 40 kap. 16 a § gäller fortfarande för kapi-

taltillskott som sker före den 1 januari 2017.

6. Bestämmelsen i 67 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på hushålls-

arbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016, förmån av
hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 december 2016 samt hus-
hållsarbete som har utförts efter den 31 december 2016 och för vilket ersätt-
ning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter
detta datum.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016