SFS 2016:1061 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

161061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 3 kap. 1 § och 67 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 7 a §, och närmast före 3 kap.

7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till

hur vissa termer och uttryck används i lagen. Det finns definitioner och för-
klaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt

förklaringar finns i nedan angivna paragrafer:

arbetsgivaravgifter i 3 §
arbetsgivardeklaration i 26 kap. 3 §
beskattningsår i 4 och 5 §§
beslut om debitering av preliminär skatt i 55 kap. 2 §
beslut om preliminär A-skatt i 55 kap. 6 §
beslut om särskild inkomstskatteredovisning i 13 kap. 1 §
byggarbetsplats i 39 kap. 2 §
byggverksamhet i 39 kap. 2 §
deklarationsombud i 6 kap. 4 §
europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) i 6 §
europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) i 7 §
europeiska politiska partier i 7 a §
europeiska politiska stiftelser i 7 a §
felaktigt debiterad mervärdesskatt i 12 §
frisörverksamhet i 39 kap. 2 §
förenklad arbetsgivardeklaration i 26 kap. 4 §
granskningsledare i 8 §
handling i 9 §
hemortskommun i 10 §
huvudinkomst i 11 kap. 3 §
journalminne i 42 kap. 2 §
juridisk person i 11 §

1 Prop. 2016/17:6, bet. 2016/17:KU8, rskr. 2016/17:41.

2 Senaste lydelse 2014:1474.

SFS 2016:1061

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1061

kassaregister i 39 kap. 2 §
konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortier) i 7 §
kontrollremsa i 42 kap. 2 §
näringsverksamhet i 14 §
punktskatt i 15 §
regelbunden ersättning i 11 kap. 2 §
restaurangverksamhet i 39 kap. 2 §
skönsbeskattning i 57 kap. 1 §
slutlig skatt i 56 kap. 2–7 §§
särskilda avgifter i 17 §
torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §
tvätteriverksamhet i 39 kap. 2 §
verksamhetslokal i 18 §
överskjutande ingående mervärdesskatt i 13 §
överskjutande punktskatt i 16 §.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

7 a §

Det som sägs om ideella föreningar gäller även europeiska politiska

partier och europeiska politiska stiftelser.

67 kap.

8 §

3

Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande upp-

ställning:

3 Senaste lydelse 2014:1390.

Beslut som gäller

överklagas till den förvaltningsrätt

1. ett svenskt handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt
uppgift i handelsregistret hade sitt
huvudkontor den 1 november året
före det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intres-
segruppering

inom vars domkrets intressegruppe-
ringen hade sitt säte den 1 november
året före det år då beslutet fattades

3. en europeisk gruppering för terri-
toriellt samarbete

inom vars domkrets grupperingen
hade sitt säte den 1 november året
före det år då beslutet fattades

4. ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur

inom vars domkrets konsortiet hade
sitt säte den 1 november året före det
år då beslutet fattades

5. ett europeiskt politiskt parti

inom vars domkrets partiet hade sitt
säte den 1 november året före det år
då beslutet fattades

background image

3

SFS 2016:1061

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

6. en europeisk politisk stiftelse

inom vars domkrets den europeiska
politiska stiftelsen hade sitt säte den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

7. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett
överklagande som gällde den avlidne

8. någon annan juridisk person än
som avses i 1–7

inom vars domkrets styrelsen hade
sitt säte eller, om sådant saknas, för-
valtningen utövades den 1 november
året före det år då beslutet fattades

9. en juridisk person som inte är ett
dödsbo och som har bildats efter den
1 november året före det år då beslu-
tet fattades

inom vars domkrets huvudkontoret
eller sätet var beläget eller, om
huvudkontor och säte saknas, för-
valtningen utövades då den juridiska
personen bildades

10. en juridisk person som har upp-
lösts

som senast var behörig.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016