SFS 2016:1067 Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik

161067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skatt på kemikalier i viss elektronik;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som an-

ges i 3 §.

Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nom-

enklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987
om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som
gällde den 1 januari 2015.

Innebörden av vissa uttryck

2 §

I denna lag avses med

bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,
klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,
fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,
homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i

hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika mate-
rial,

CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som

tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical
Abstracts Service (CAS),

reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer

genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,

additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reak-

tivt,

yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av
1. en juridisk person, eller
2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller

dennes familjs personliga bruk,

EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,
tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punkt-

skatteområde,

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

SFS 2016:1067

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1067

utländsk säljare: en säljare som inte har säte för sin ekonomiska verk-

samhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och inte heller är bosatt eller
stadigvarande vistas här,

import: införsel av skattepliktig vara till Sverige från tredjeland under

förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande
eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv
2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt
och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Med import avses även att varan
frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §

Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN-nr:

1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,
2. 8422 11,
3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,
4. 8451 21,
5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,
6. 8508 11,
7. 8516 50 och 8516 60,
8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,
9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,
10. 8521 10 och 8521 90,
11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,
12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73,

samt

13. 9504 50.
För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1–4, 6 eller 7 ska skatt

betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.
Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 320 kronor per skattepliktig
vara.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8–13 ska skatt

betalas med 120 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.
Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 320 kronor per skattepliktig
vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt

avrundas nedåt till närmaste helt gram.

4 §

För skattepliktig vara som uppfyller de villkor som framgår av 5 § får

den skattskyldige göra avdrag för skatt med 50 procent av den skatt som ska
betalas enligt 3 §.

För skattepliktig vara som uppfyller villkoren i både 5 och 6 §§ får den

skattskyldige i stället göra avdrag för skatt med 90 procent av den skatt som
ska betalas enligt 3 §.

5 §

Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller någon addi-

tivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktpro-
cent av det homogena materialet i

1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
2. en plastdel som väger mer än 25 gram.

background image

3

SFS 2016:1067

6 §

Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller

1. någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1

viktprocent av det homogena materialet i

a) ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
b) en plastdel som väger mer än 25 gram, eller
2. någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel

än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

a) ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller
b) en plastdel som väger mer än 25 gram.

7 §

De brom-, klor- och fosforföreningar som anges i bilagan till denna lag

ska vid tillämpning av lagen anses vara additivt eller reaktivt tillsatta i enlig-
het med vad som anges i bilagan om inte den skattskyldige eller beskattnings-
myndigheten visar att de är tillsatta på annat sätt.

Skattskyldighet och lagerhållare

8 §

Skattskyldig enligt denna lag är den som

1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,
2. i annat fall än som avses i 1
a) yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller
b) från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga

varor.

9 §

Skattskyldig för yrkesmässig import av skattepliktiga varor är

1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är

skyldig att betala tullen,

2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för över-

gång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle
ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013
om fastställande av en tullkodex för unionen.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas

övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013,
ägs av en godkänd lagerhållare.

10 §

Som lagerhållare får godkännas den som

1. i Sverige avser att yrkesmässigt
a) tillverka skattepliktiga varor,
b) från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,
c) importera skattepliktiga varor från tredjeland, eller
d) från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning

till näringsidkare, och

2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i

övrigt är lämplig som lagerhållare.

Godkännande som lagerhållare ska återkallas om förutsättningarna för god-

kännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om
återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

background image

4

SFS 2016:1067

11 §

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs, övergår godkännandet

till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldig-
het enligt 12 § 1 inträder efter konkursbeslutet.

Skattskyldighetens inträde

12 §

Skyldighet att betala skatt inträder

1. för den som är godkänd lagerhållare, när
a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lager-

hållare,

b) en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,
c) en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, eller
d) godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten om-

fattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager,

2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 a, när den skattepliktiga varan

tillverkas,

3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2 b, när den skattepliktiga varan

förs in till Sverige,

4. för den som är skattskyldig enligt 9 §, när skyldighet att betala tull enligt

tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull
förelegat.

Undantag från skattskyldighetens inträde

13 §

Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som

1. säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och
2. levereras från ett område utanför Sveriges territorium.

14 §

För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skatte-

pliktig vara som

1. skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för, eller
2. levereras till en köpare i ett annat land.
För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en

skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§

1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
2. lämnats för avfallsåtervinning, eller
3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.

Förfarande och överklagande

15 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen

(2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid im-

port. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tull-
verket gäller tullagen (2016:253).

16 §

Beslut enligt 10 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

background image

5

SFS 2016:1067

2. Bestämmelserna i 1–9 och 12–15 §§ tillämpas första gången på skatt-

skyldighet som inträder efter utgången av juni 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

background image

6

SFS 2016:1067

Bilaga till lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

1003300-73-
9

P

Phosphoric acid,
mixed esters with
[1,1'-bisphenyl
4,4'-diol] and
phenol; BPBP

Fosforsyra, blan-
dade estrar med
[1,1'-bisfenyl-
4,4'-diol] och
fenol

reaktivt

11120-29-9 Cl

Polychlorinated
biphenyls (PCB)

Polyklorerade
bifenyler

additivt

Samma ämne
har CAS
1336-36-3,
11120-29-9

115-86-6

P

Triphenyl-
phosphate
(TPHP)

Trifenylfosfat

additivt

115-88-8

P

Diphenyl octyl
phosphate

Difenyloktyl-
fosfat

additivt

115-96-8

P, Cl

Tris(2-chloro-
ethyl) phosphate
(TCEP)

Tris(2-klor-
etyl)fosfat

additivt

1163-19-5

Br

Decabromodi-
phenyl Ether,
2,2’,3,3’,4,4’,5,
5’,6,6’-Decabro-
modi-phenyl
ether (BDE-209)

Dekabromodi-
fenyleter

additivt

118-79-6

Br

2,4,6-Tribromo-
phenol

2,4,6-Tribromo-
fenol

additivt

1195978-93-
8

Br

FR-122P (poly-
mer)

FR-122P (poly-
mer)

reaktivt

12124-97-9

Br

Ammonium-
bromide

Ammonium-
bromid

additivt

1241-94-7

P

2-ethylhexyl
diphenyl
phosphate

2-etylhexyl
difenylfosfat

additivt

124-64-1

P, Cl

Tetrakis(hydro-
xymethyl)-
phosphonium
chloride (THPC)

Tetrakis(hydro-
ximetyl)
fosfoniumklorid

additivt

125997-21-9 P

Resorcinolbis
(biphenyl-
phosphate) (PB-
DPP)

Resorcinolbis
(bifenylfosfat)

additivt

Samma ämne
har CAS
57583-54-7
och 125997-
21-9

126-72-7

P

Tris(2,3-di-
bromopropyl)
phosphate

Tris(2,3-
dibrompropyl)
fosfat

additivt

126-73-8

P

Tri-n-butyl
phosphate (TBP)

Tri-n-butylfosfat

additivt

1330-78-5

P

Tricresyl
phosphate (TCP)

Tricresylfosfat

additivt

background image

7

SFS 2016:1067

1336-36-3

Cl

Polychlorinated
biphenyls (PCB)

Polyklorerade bi-
fenyler

additivt

Samma ämne
har CAS
1336-36-3
och 11120-
29-9

135229-48-0 Br

Brominated
epoxy resin end-
capped with tri-
bromophenol

Brominerad
epoxi resin (end-
capped with tri-
bromofenol)

reaktivt

Samma ämne
har CAS
139638-58-
7, 135229-
48-0 och
158725-44-1

13560-89-9

Cl

Bis(hexachloro-
cyclopenta-
dieno)
Cyclooctane
(Dechlorane A)

Bis(hexakloro-
cyclopentadieno)
cyklooktan

additivt

13654-09-6

Br

Decabromobi-
phenyl (decaBB)

Deka-bromobife-
nyl

additivt

13674-84-5

P, Cl

Tris(1-chloro-2-
propyl) phos-
phate (TCPP)

Tris(1-klor-2-
propyl)fofsfat

additivt

13674-87-8

P, Cl

Tris(1,3-
dichloro-2-
propyl)phos-
phate (TDCPP)

Tris(1,3-diklor-2-
propyl)fosfat

additivt

139638-58-7 Br

Brominated
epoxy resin end-
capped with tri-
bromophenol

Brominerad
epoxi resin (end-
capped with tri-
bromofenol)

reaktivt

Samma ämne
har CAS
139638-58-
7, 135229-
48-0 och
158725-44-1

142474-86-0 P

Linear alkyl di-
phenyl phosphate

Linjär alkyldi-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
27460-02-2,
142474-86-0
och 56827-
92-0

150103-83-6 P

Diethylethane
phosphonate
(DEEP)

Dietyletan-
fosfonat

additivt

Samma ämne
har CAS 78-
38-6 och
150103-83-6

15541-60-3

P

Melamine Poly-
phosphate

Melaminpoly-
fosfat

reaktivt

Samma ämne
har CAS
15541-60-3,
218768-84-4
och 56386-
64-2

158725-44-1 Br

Brominated
epoxy resin end-
capped with tri-
bromophenol

Brominerad
epoxi resin (end-
capped with tri-
bromofenol)

reaktivt

Samma ämne
har CAS
139638-58-
7, 135229-
48-0 och
158725-44-1

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

8

SFS 2016:1067

174956-83-3 P

Trixylyl
phosphate (TXP)

Trixylenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
25155-23-1,
95660-61-0
och 174956-
83-3

181028-79-5 P

Bisphenol A bis-
(diphenyl phos-
phate); BAPP

Bisfenol A bis-
(difenylfosfat)

reaktivt

Samma ämne
har CAS
181028-79-5
och 5945-33-
5

182346-21-0 Br

2,2’,3,4,4’-
Pentabromo-
diphenyl ether
(BDE-85)

2,2’,3,4,4’-Penta-
bromodifenyl eter
(BDE-85)

additivt

182677-30-1 Br

2,2’,3,4,4’,5’-
Hexabromodi-
phenyl ether
(BDE-138)

2,2’,3,4,4’,5’-
Hexabromodi-
fenyl eter (BDE-
138)

additivt

184538-58-7 P

Oligomeric ethyl
ethylene phos-
phate/Alkyl-
phosphate Oligo-
mer (Fyrol PNX,
Fyrol PNX LE)

Alkylfosfatoligo-
mer

additivt

184963-09-5 Cl

Chlorinated
polymers and
elastomers

Klorerade poly-
merer och elasto-
merer

reaktivt

Grupp med
många äm-
nen t.ex.
PVC (CAS
9002-86-2)
och Neopren
(CAS
184963-09-
5)

189084-61-5 Br

2,3,4,4’-
Tetrabromodi-
phenyl ether
(BDE-66)

2,3,4,4’-Tetra-
bromodifenyl eter
(BDE-66)

additivt

189084-62-6 Br

2’,3,4,6’-Tetra-
bromodiphenyl
ether/ 2,2’,4,5’-
Tetrabromodi-
phenyl ether
(BDE-71/49)

2’,3,4,6’-Te-
trabromodifenyl
eter/ 2,2’,4,5’-
Tetrabromo-
diphenyl ether
(BDE-71/49)

additivt

Samma ämne
har CAS
189084-62-6
och 243982-
82-3

189084-66-0 Br

2,2’,4,4’,6-
Penta-
bromodiphenyl
ether (BDE-100)

2,2’,4,4’,6-Penta-
bromodifenyl eter
(BDE-100)

additivt

189084-66-0 Br

2,3’,4,4’,6-
Pentabromo-
diphenyl ether
(BDE-119)

2,3’,4,4’,6-Penta-
bromodifenyl eter
(BDE-119)

additivt

19186-97-1

Br, P

Tris (tri bromo-
neopentyl)
phosphate

Tris (tribromo-
neopentyl) fosfat

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

9

SFS 2016:1067

20566-35-2

Br

2-Hydroxy-
propyl-2-(2-
hydroxy-
ethoxy)-ethyl-
TBP

2-Hydroxipropyl-
2-(2-hydroxi-
etoxi)-etyl-TBP

additivt

207122-15-4 Br

2,2’,4,4’,5,6’-
Hexabromodi-
phenyl ether
(BDE-154)

2,2’,4,4’,5,6’-
Hexabromodi-
fenyl eter (BDE-
154)

additivt

207122-16-5 Br

2,2’,3,4,4’,5’,6-
Heptabromodi-
phenyl ether
(BDE-183)

2,2’,3,4,4’,5’,6-
Heptabromodi-
fenyl eter (BDE-
183)

additivt

21850-44-2

Br

Tetrabromobis-
phenol A Bis
(2,3-dibromo-
propyl) Ether

Tetrabromobis-
fenol A Bis (2,3-
dibromopropyl)
eter

reaktivt

218768-84-4 P

Melamine Poly-
phosphate

Melaminpoly-
fosfat

reaktivt

Samma ämne
har CAS
15541-60-3,
218768-84-4
och 56386-
64-2

225789-38-8 P

Aluminum di-
ethylphosphinate

Aluminum di-
etylfosfinat

additivt

242-555-3

P

Dimethyl
propane
phosphonate
(DMPP)

Dimetylpropan-
fosfonat

additivt

243982-82-3 Br

2’,3,4,6’-Tetra-
bromodiphenyl
ether/
2,2’,4,5’-Tetra-
bromodiphenyl
ether (BDE-71/
49)

2’,3,4,6’-Tetra-
bromodifenyl
eter/ 2,2’,4,5’-
Tetra-
bromodiphenyl
ether (BDE-71/
49)

additivt

Samma ämne
har CAS
189084-62-6
och 243982-
82-3

25155-23-1

P

Trixylyl
phosphate (TXP)

Trixylenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
25155-23-1,
95660-61-0
och 174956-
83-3

25327-89-3

Br

Tetrabromobis-
phenol A diallyl
ether

Tetrabromobis-
phenol A diallyle-
ter

reaktivt

25637-99-4 Br

Hexabromo-
cyclododecane
(HBCD)

Hexabromo-
cyklododekan

additivt

Samma ämne
har CAS
3194-55-6
och 25637-
99-4

25713-60-4

Br

2,4,6-tris(2,4,6-
tribromophe-
noxy)-1,3,5-
triazine (TTBP-
TAZ)

2,4,6-tris(2,4,6-
tribromofenoxi)-
1,3,5-triazin
(TTBP-TAZ)

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

10

SFS 2016:1067

26040-51-7

Br

Bis-(2-ethyl-
hexyl)-3,4,5,6-
tetrabromo-
phthalate (BEH-
TEBP)

Bis-(2-etylhexyl)-
3,4,5,6-tetra-
bromo-ftalat

additivt

26248-87-3

P, Cl

Tris(3-chloro-
propyl)
phosphate

Tris(3-klor-
propyl)fosfat

additivt

26444-49-5

P

Diphenylcresyl-
phosphate

Difenylkresyl-
fosfat

additivt

26762-91-4

Br

1,2,3-Tribromo-
phenyl-allyl-
ether

1,2,3-Tribromo-
fenylallyleter

reaktivt

26967-76-0

P

Isopropylated
triphenyl
phosphate (TIPP)

Isopropylerad tri-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
68937-41-7,
26967-76-0
och 72668-
27-0

27460-02-2

P

Linear alkyl di-
phenyl phosphate

Linjär alkyldi-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
27460-02-2,
142474-86-0
och 56827-
92-0

2781-11-05

P

Diethyl N,N bis
(2-hydroxy-
ethyl) amino-
methyl-
phosphonate

Dietyl N,N bis (2-
hydroxietyl)
amino-
metylfosfonat

additivt

27858-07-7

Br

Octabromobi-
phenyl (octaBB)

Okta-bromobi-
fenyl

additivt

284685-45-6 P

Zinc Diethyl-
phosphinate

Zink Dietyl-
fosfinat

additivt

287-477-0

Cl

Chlorinated
paraffins

Klorparaffiner

additivt

Samma ämne
har CAS
85535-84-8,
85422-92-0,
63449-39-8,
287-477-0
och 85535-
85-9

28906-13-0

Br

TBBA carbonate
oligomer

TBBA karbonat
oligomer

reaktivt

29761-21-5

P

Isodecyl di-
phenyl phosphate

Isodecyl difenyl-
fosfat

additivt

30496-13-0

Br

Brominated
Epoxy Polymers

Brominerade
epoxipolymerer

reaktivt

Samma ämne
har CAS
68928-70-1
och 3072-84-
2

3194-55-6

Br

Hexabromo-
cyclododecane
(HBCD)

Hexabromo-
cyklododekan

additivt

Samma ämne
har CAS
3194-55-6
och 25637-
99-4

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

11

SFS 2016:1067

32534-81-9

Br

Penta-bromodi-
phenyl ether
(Penta-BDE)

Penta-bromodi-
fenyleter

additivt

32536-52-0 Br

Octa-bromodi-
phenyl ether
(Octa-BDE)

Okta-bromodi-
fenyleter

additivt

32588-76-4

Br

Ethylene Bis-
Tetrabromo-
phthalimide

Etylen Bis-Tetra-
bromofthalimid

additivt

3278-89-5

Br

2,4,6-Tribromo-
phenyl-allyl-
ether

2,4,6-Tribromo-
fenylallyleter

reaktivt

32844-27-2

Br

TBBA-bis-
phenol A-
phosgene poly-
mer

TBBA-bisfenol
A-fosgen polymer

reaktivt

3322-93-8

Br

1,2-Dibromo-4-
(1,2-dibromo-
ethyl)cyclo-
hexane

1,2-Dibromo-4-
(1,2-dibromo-
etyl)cyklohexan

additivt

35109-60-5

Br

2,3-Dibro-
mopropyl- 2,4,6-
tribromophenyl
ether (DPTE)

2,3-Dibro-
mopropyl- 2,4,6-
tribromofenyl eter
(DPTE)

additivt

35948-25-5

P

Dihydrooxa-
phosphophen-
antreneoxid
(DOPO)

Dihydrooxa-
fosfofenantren-
oxid

reaktivt

36355-01-8

Br

Hexabromobi-
phenyl (hexaBB)

Hexa-bromobi-
fenyl

additivt

37853-59-1

Br

1,2-Bis(2,4,6-tri-
bromo-phenoxy)
ethane

1,2-Bis(2,4,6-tri-
bromo-fenoxi)
etan

additivt

37853-61-5

Br

TBBA-dimethyl-
ether

TBBA-dimetyl-
eter

reaktivt

39635-79-5

Br

Tetrabromo-
bisphenol S

Tetrabromo-bis-
fenol S

reaktivt

40039-93-8

Br

TBBA-epichlor-
hydrin oligomer

TBBA-epiklor-
hydrinoligomer

reaktivt

40088-47-9

Br

3,3’,4,4’-Tetra-
bromodiphenyl
ether (BDE-77)

3,3’,4,4’-Tetra-
bromodifenyl eter
(BDE-77)

additivt

41318-75-6

Br

2,4,4’-Tribromo-
biphenyl ether
(BDE-28)

2,4,4’-Tribromo-
bifenyl eter
(BDE-28)

additivt

41583-09-9

P

Melamine
Phosphate

Melamin fosfonat additivt

4162-45-2

Br

TBBA bis-(2-
hydroxy-ethyl-
ether)

TBBA bis-(2-
hydroxietyleter)

reaktivt

42757-55-1

Br

TBBS-bis-(2,3-
dibromo-propyl-
ether)

TBBS-bis-(2,3-
dibromo-propyl-
eter)

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

12

SFS 2016:1067

446255-38-5 Br

2,2’,3,3’,4,4’,5,
6’-Octabromodi-
phenyl ether
(BDE-196)

2,2’,3,3’,4,4’,5,6’
-Octabromodi-
fenyl eter (BDE-
196)

additivt

52434-90-9

Br

Hexahydro-
1,3,5-tris(2,3-di-
bromopropyl)-
1,3,5-triazine-
2,4,6-trione

Hexahydro-1,3,5-
tris(2,3-dibromo-
propyl)-1,3,5-
triazin-2,4,6-trion

additivt

52907-07-0

Br

Ethylene-bis(5,6-
dibromo-
norbornane- 2,3-
dicarboximide)

Etylen-bis(5,6-di-
bromo-
norbornan-2,3-di-
karboximid)

additivt

5436-43-1

Br

2,2’,4,4’-
Tetrabromodi-
phenyl ether
(BDE-47)

2,2’,4,4’-Tetra-
bromodifenyl eter
(BDE-47)

additivt

55481-60-2

Br

Bis(methyl)
tetrabromo-
phtalate

Bis(metyl)tetra-
bromoftalat

additivt

55566-30-8

P

Tetrakis(hydroxy
methyl)phospho-
nium sulphate
(THPS)

Tetrakis(hydroxi
metyl)fosfo-
niumsulfat

additivt

563-04-2

P

Tri-m-cresyl-
phosphate
(TMCP)

Tri-m-cresyl-
fosfat

additivt

56386-64-2

P

Melamine Poly-
phosphate

Melaminpoly-
fosfat

reaktivt

Samma ämne
har CAS
15541-60-3,
218768-84-4
och 56386-
64-2

56803-37-3

P

t-Butylated tri-
phenyl phosphate
mixture

t-Butylerad tri-
fenylfosfatbland-
ning

additivt

Samma ämne
har CAS
56803-37-3,
65652-41-7
och 78-33-1

56827-92-0

P

Linear alkyl di-
phenyl phosphate

Linjär alkyldi-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
27460-02-2,
142474-86-0
och 56827-
92-0

57137-10-7

Br

Poly tribromo-
styrene

Polytribromo-
styren

reaktivt

57583-54-7

P

Resorcinolbis
(biphenyl-
phosphate) (PB-
DPP)

Resorcinolbis(bi-
fenylfosfat)

additivt

Samma ämne
har CAS
57583-54-7
och 125997-
21-9

58965-66-5

Br

Tetra-deca-
bromo-
diphenoxy-
benzene

Tetra-decabromo-
difenoxi-bensen

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

13

SFS 2016:1067

59447-57-3

Br

Poly(penta-
bromobenzyl
acrylate)

Polypentabromo-
bensylakrylat

reaktivt

5945-33-5

P

Bisphenol A bis-
(diphenyl
phosphate);
BAPP

Bisfenol A bis-
(difenylfosfat)

reaktivt

Samma ämne
har CAS
181028-79-5
och 5945-33-
5

60348-60-6

Br

2,2’,4,4’,5-
Penta-
bromodiphenyl
ether (BDE-99)

2,2’,4,4’,5-Penta-
bromodifenyl eter
(BDE-99)

additivt

607-99-8

Br

2,4,6-Tribromo-
anisol (TBA)

2,4,6-Tribromo-
anisol

additivt

608-71-9

Br

Pentabromo-
phenol

Pentabromofenol

additivt

61368-34-1

Br

Tribromo-
styrene

Tribromostyren

additivt

6145-73-9

P, Cl

Tris(2-chloro-
propyl)
phosphate

Tris(2-klor-
propyl)fosfat

additivt

615-58-7

Br

2,4-Dibromo-
phenol

2,4-Dibromofenol additivt

632-79-1

Br

Tetrabromo-
phthalic
anhydride

Tetrabromoftalan
hydrid

reaktivt

63387-28-0

Br

2,2’,3,3’,4,4’,5,
5’,6-Nonabromo-
diphenyl ether
(BDE-206)

2,2’,3,3’,4,4’,5,5’
,6-Nonabromodi-
fenyl eter (BDE-
206)

additivt

63449-39-8

Cl

Chlorinated
paraffins

Klorparaffiner

additivt

Samma ämne
har CAS
85535-84-8,
85422-92-0,
63449-39-8,
287-477-0
och 85535-
85-9

63747-58-0

Br

Poly-(m-
phenylene
methyl-
phosphonate)
(Fyrol PMP)

Poly-(m-fenylen
metylfosfonat)
(Fyrol PMP)

additivt

65652-41-7

P

t-Butylated tri-
phenyl phosphate
mixture

t-Butylerad tri-
fenylfosfat-
blandning

additivt

Samma ämne
har CAS
56803-37-3,
65652-41-7
och 78-33-1

66034-17-1

P

Piperazine pyro-
phosphate

Piperazinpyro-
fosfat

additivt

68333-79-9

P

Ammonium-
polyphosphate

Ammoniumpoly-
fosfat

reaktivt

68631-49-2

Br

2,2’,4,4’,5,5’-
Hexabromobi-
phenyl ether
(BDB 153)

2,2’,4,4’,5,5’-
Hexabromobi-
fenyl eter (BDB
153)

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

14

SFS 2016:1067

68664-06-2

P

Polyphosphonat

Polyfosfonat

reaktivt

68928-70-1

Br

Tetrabromobis-
phenol A-tetra-
bromobisphenol
A diglycidyl
ether copolymer

Tetrabromobis-
fenol A-tetra-
bromobisfenol A
diglycidyleter ko-
polymer

reaktivt

68937-40-6

P

Tris(isobutyl-
phenyl)
phosphate

Tris(isobutyl-
fenyl) fosphate

additivt

68937-41-7

P

Isopropylated
triphenyl
phosphate (TIPP)

Isopropylerad tri-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
68937-41-7,
26967-76-0
och 72668-
27-0

69882-11-7

Br

Poly(2,6-di-
bromo-
phenylene oxide)

Poly(2,6-di-
bromo-fenylen-
oxid)

reaktivt

70682-74-5

Br

TBBA-TBBA-
diglycidyl-ether
oligomer

TBBA-TBBA-
diglycidyl-eter
oligomer

reaktivt

71342-77-3

Br

TBBA carbonate
oligomer, 2,4,6-
tribromo-phenol
terminated

TBBA carbonat
oligomer, (2,4,6-
tribromo-fenol
terminated)

reaktivt

72668-27-0

P

Isopropylated
triphenyl
phosphate (TIPP)

Isopropylerad tri-
fenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
68937-41-7,
26967-76-0
och 72668-
27-0

75790-69-1

Br

TBPA, glycol-
and propylene-
oxide esters

TBPA, glykol-
och propylenoxid
estrar

additivt

77226-90-5

P

Poly[phospho-
nate-co-carbo-
nate]

Polyfosfonatco-
karbonat

reaktivt

7723-14-0

P

Red phosphorous Röd fosfor

additivt

78-30-8

P

Tri-o-cresyl
phosphate
(TOCP)

Tri-o-cresylfosfat

additivt

78-32-0

P

Tri-p-cresyl
phosphate
(TPCP)

Tri-p-cresylfosfat

additivt

78-33-1

P

t-Butylated tri-
phenyl phosphate
mixture

t-Butylerad tri-
fenylfosfat-
blandning

additivt

Samma ämne
har CAS
56803-37-3,
65652-41-7
och 78-33-1

78-38-6

P

Diethylethane
phosphonate
(DEEP)

Dietyletan-
fosfonat

additivt

Samma ämne
har CAS 78-
38-6 och
150103-83-6

78-40-0

P

Triethyl
phosphate (TEP)

Trietylfosfat

additivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

15

SFS 2016:1067

78-42-2

P

Tris(2-ethyl-
hexyl) phosphate
(TEHP)

Tris(2-etyl-
hexyl)fosfat

additivt

78-51-3

P

Tris(2-butoxy-
ethyl) phosphate
(TBEP)

Tris(2-butoxi-
etyl)fosfat

additivt

79-94-7

Br

TBBPA (Tetra-
bromobisphenol
A)

Tetrabromobis-
fenol A

reaktivt

Samma ämne
har CAS 79-
94-7 och
30496-13-0

79-95-8

Cl

Tetrachlorobis-
fenol A (TCBA)

Tetraklorobis-
fenol A

reaktivt

84852-53-9

Br

Decabromodi-
phenyl ethane

Dekabromodi-
fenyletan

additivt

85-22-3

Br

Pentabromo-
ethylbenzene

Pentabromoetyl-
bensen

additivt

85422-92-0

Cl

Chlorinated
paraffins

Klorparaffiner

additivt

Samma ämne
har CAS
85535-84-8,
85422-92-0,
63449-39-8,
287-477-0
och 85535-
85-9

85535-84-8

Cl

Chlorinated
paraffins

Klorparaffiner

additivt

Samma ämne
har CAS
85535-84-8,
85422-92-0,
63449-39-8,
287-477-0
och 85535-
85-9

85535-85-9

Cl

Chlorinated
paraffins

Klorparaffiner

additivt

Samma ämne
har CAS
85535-84-8,
85422-92-0,
63449-39-8,
287-477-0
och 85535-
85-9

87-83-2

Br

Pentabromo-
toluene

Pentabromo-
toluen

additivt

88497-56-7

Br

Brominated
Polystyrene

Bromerad poly-
styren

reaktivt

9002-86-2

Cl

Chlorinated
polymers and
elastomers

Klorerade
polymerer och
elastomerer

reaktivt

Grupp med
många äm-
nen t.ex PVC
(CAS 9002-
86-2) och
Neopren
(CAS
184963-09-
5)

94334-64-2

Br

TBBA carbonate
oligomer,
phenoxy end
capped

TBBA karbonat
oligomer (Fenoxy
end capped)

reaktivt

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar

background image

16

SFS 2016:1067

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

95660-61-0

P

Trixylyl
phosphate (TXP)

Trixylenylfosfat

additivt

Samma ämne
har CAS
25155-23-1,
95660-61-0
och 174956-
83-3

CAS-num-
mer

Grund
-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/
Additivt

Kommentar