SFS 2016:1068 Lag om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

161068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12, 16, 24 och 26 §§ lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reklam

2 ska ha följande lydelse.

12 §

3

Skatten för annons i periodisk publikation tas ut med 2,5 procent av

beskattningsvärdet och annars med 7,65 procent av beskattningsvärdet.

För annons i annonsblad, katalog eller program tas skatten ut med

7,65 procent även om publikationen är periodisk.

16 §

I fråga om periodisk publikation, för vilken utgivaren har rätt till åter-

betalning av skatt enligt 24 §, föreligger redovisningsskyldighet endast om
det sammanlagda beskattningsvärdet av publikationens annonser för beskatt-
ningsår överstiger 60 000 kronor. I annat fall föreligger redovisningsskyldig-
het om det sammanlagda beskattningsvärdet för beskattningsåret överstiger
60 000 kronor. Om ett beskattningsår är längre eller kortare än tolv månader
ska de angivna gränserna räknas upp eller ned i motsvarande mån.

24 §

4

Till skattskyldig, som redovisat reklamskatt för annonser i självstän-

dig periodisk publikation, återbetalar beskattningsmyndigheten så stor del av
den betalade skatten för ett beskattningsår som svarar mot en skattepliktig
omsättning om högst 75 miljoner kronor för helt år. �&terbetalningen sker
efter utgången av varje halvt beskattningsår. För första halvåret av ett beskatt-
ningsår får återbetalat belopp inte överstiga skatten på en omsättning om hälf-
ten av det nämnda beloppet. Om ett beskattningsår är längre eller kortare än
tolv månader ska den angivna gränsen räknas upp eller ned i motsvarande
mån.

Skattskyldig som ger ut annonsblad, katalog eller program är inte berätti-

gad till återbetalning av reklamskatt för sådan trycksak.

Föreligger rätt till återbetalning enligt första stycket får beskattningsmyn-

digheten, om den skattepliktiga omsättningen kan förväntas med säkerhet inte
överstiga det högsta belopp för helt år som anges i första stycket, medge befri-
else från skyldighet att inbetala reklamskatt.

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Lagen omtryckt 1984:156.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:117.

3 Senaste lydelse 2007:1167.

4 Senaste lydelse 2007:1167.

SFS 2016:1068

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1068

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Om synnerliga skäl föreligger, kan beskattningsmyndigheten återbetala

skatt tidigare än som anges i första stycket.

26 §

5

Skyldig att betala reklamskatt för import från tredjeland av annons-

blad som har getts ut i sådant land är den som med anledning av importen är
skyldig att betala tull för annonsbladen eller skulle ha varit skyldig att göra
detta om annonsbladen hade varit tullbelagda.

För den som är skattskyldig enligt första stycket inträder skattskyldigheten

vid den tidpunkt då skyldighet att betala tull enligt tullagstiftningen inträder
eller skulle ha inträtt om skyldighet att betala tull förelegat.

Skatt enligt första stycket ska betalas till Tullverket.
Reklamskatt vid import tas ut med 7,65 procent av beskattningsvärdet. Be-

skattningsvärdet utgörs av varans värde för tulländamål bestämt enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober
2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2016:256.