SFS 2016:1069 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

161069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 30 a §, 8 kap. 9 §, 8 a kap. 7 §, 9 a kap. 1 § och

10 kap. 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 9 d, och en ny paragraf, 11 kap.

9 a §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Mervärdesskatt ska betalas till staten enligt denna lag

1. vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skatte-

pliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den ut-
sträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsätt-
ningen,

2. vid skattepliktigt unionsinternt förvärv av varor som är lös egendom, om

inte omsättningen är gjord inom landet, eller

3. vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig.
Vad som utgör omsättning eller import anges i 2 kap. Vad som utgör

unionsinternt förvärv anges i 2 a kap. I vilka fall det finns skatteplikt för en
omsättning, ett unionsinternt förvärv eller import anges i 3 kap. Vad som av-
ses med beskattningsbar person anges i 4 kap. I vilka fall en omsättning anses
ha gjorts inom landet anges i 5 kap. Förutsättningarna för skattebefrielse an-
ges i 9 d kap.

Till staten ska också betalas belopp som i en faktura eller liknande handling

betecknats som mervärdesskatt, även om beloppet inte utgör mervärdesskatt
enligt denna lag.

3 kap.

30 a §

4

Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras av

säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat
EU-land, om

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2013:368.

4 Senaste lydelse 2015:888.

SFS 2016:1069

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1069

1. köparen är en beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är

en beskattningsbar person och agerar i denna egenskap i ett annat EU-land,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,

eller

3. varorna är nya transportmedel.
Från skatteplikt undantas en sådan överföring av vara som avses i 2 kap.

1 § andra stycket om förhållandena är sådana som anges i första stycket 1–3 i
den här paragrafen.

Om köparen antingen är en juridisk person som inte är en beskattningsbar

person eller en beskattningsbar person som saknar rätt till avdrag eller åter-
betalning motsvarande den i 10 kap. 1–4 a eller 10 kap. 9–13 §§, gäller
undantaget i första stycket 1 enbart om

1. det sammanlagda beloppet för köparens unionsinterna förvärv i det EU-

land som förvärvet äger rum i under kalenderåret eller det närmast föregående
kalenderåret överstiger det belopp som landet har fastställt enligt artikel 3.2 i
rådets direktiv 2006/112/EG, eller

2. köparen har utnyttjat en möjlighet att bli skattskyldig för sina förvärv i

det EU-land som avses i 1.

Detsamma gäller om köparen är en beskattningsbar person vars förvärv av-

ser en jordbruks-, skogsbruks- eller fiskeverksamhet som omfattas av
schablonbeskattning enligt bestämmelserna i avdelning XII kapitel 2 i rådets
direktiv 2006/112/EG.

Undantaget från skatteplikt i första stycket 1 eller 2 gäller inte om säljaren

omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

8 kap.

9 §

5

Avdrag får inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till

1. stadigvarande bostad om inte annat följer av 10 §,
2. utgifter för representation och liknande ändamål för vilka den skattskyl-

dige inte har rätt att göra avdrag vid inkomstbeskattningen enligt 16 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

3. förvärv av varor för försäljning från fartyg i de fall som avses i 5 kap.

3 a § tredje stycket, eller

4. kostnader vid uttag av tjänst där beskattningsunderlaget beräknats enligt

7 kap. 5 § andra stycket.

För sådana utgifter som avses i första stycket 2 får avdrag dock göras för

ingående skatt som avser måltider eller liknande förtäring, om

1. utgifterna har ett sådant omedelbart samband med verksamheten som av-

ses i 16 kap. 2 § inkomstskattelagen,

2. avdraget inte överstiger vad som kan anses skäligt, och
3. avdraget högst uppgår till den ingående skatten på 300 kronor per person

och tillfälle.

I 9 a kap. 13 § och 9 b kap. 3 § finns ytterligare begränsningar av rätten till

avdrag för ingående skatt.

5 Senaste lydelse 2011:1253.

background image

3

SFS 2016:1069

8 a kap.

7 §

6

Vid ändrad användning av en investeringsvara ska avdrag för ingående

skatt jämkas varje räkenskapsår under återstoden av korrigeringstiden. Vid
övergång till skattebefrielse enligt 9 d kap. ska dock jämkning ske vid ett
enda tillfälle och avse återstoden av korrigeringstiden, om inte den beskatt-
ningsbara personen motsätter sig det. Även om den beskattningsbara perso-
nen motsätter sig det ska jämkning ske vid ett enda tillfälle, om det finns sär-
skilda skäl för det.

Vid överlåtelse av investeringsvaror samt i fall som avses i 4 § första

stycket 6 ska avdrag som gjorts för ingående skatt jämkas vid ett enda tillfälle
och jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden.

I återstoden av korrigeringstiden ska räknas in det räkenskapsår under

vilket användningen ändras eller överlåtelse sker.

Avser en ändrad användning eller en överlåtelse endast en del av en fastig-

het ska endast den ingående skatt som hänför sig till denna del jämkas.

9 a kap.

1 §

7

Detta kapitel tillämpas vid en beskattningsbar återförsäljares omsätt-

ning av begagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter som
levererats till honom inom EU av

1. någon som inte är en beskattningsbar person,
2. en beskattningsbar person som ska redovisa mervärdesskatt enligt detta

kapitel eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

3. en beskattningsbar person vars omsättning är undantagen från skatteplikt

enligt 3 kap. 24 § eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land,

4. en beskattningsbar person som undantas från skattskyldighet enligt

1 kap. 2 a §, eller

5. en beskattningsbar person vars omsättning omfattas av skattebefrielse

enligt bestämmelserna i 9 d kap. eller enligt motsvarande bestämmelser i ett
annat EU-land och den förvärvade varan utgjort anläggningstillgång hos den
beskattningsbara personen.

Detta kapitel omfattar inte omsättning av sådana transportmedel som har

förvärvats enligt 2 a kap. 3 § första stycket 1.

9 d kap. Skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten
omsättning

Beskattningsbara personer som omfattas av skattebefrielse

1 §

En beskattningsbar person är enligt bestämmelserna i detta kapitel be-

friad från skatt på omsättning av varor och tjänster som den beskattningsbara
personen gör inom landet under ett beskattningsår, om omsättningen enligt
3 §

1. inte beräknas överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret, och
2. inte har överstigit 30 000 kronor för något av de två närmast föregående

beskattningsåren.

6 Senaste lydelse 2000:1358.

7 Senaste lydelse 2013:368.

background image

4

SFS 2016:1069

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet

enligt första stycket justeras i motsvarande mån.

2 §

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landet eller som

är skattskyldiga för omsättning enligt 1 kap. 2 b §, 3 kap. 10 b och 10 c §§
eller 9 kap. har inte rätt till skattebefrielse.

Skattebefrielsen omfattar inte omsättning av nya transportmedel som

undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a § eller omsättning som avses i
2 kap. 2 § 1.

3 §

I den omsättning som avses i 1 § ska följande inräknas:

1. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster

inom landet,

2. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 19 § 2, 21, 21 a, 22, 23 § 2, 4 eller 7, 26 a, 30 c, 31 eller 31 a §,

3. ersättning för omsättning som är undantagen från skatteplikt enligt

3 kap. 2, 9 eller 10 §, om omsättningen inte endast har karaktären av en bi-
transaktion, och

4. ersättning för omsättning som anses gjord utomlands enligt 5 kap. 3 a §

första stycket 1, 2, 3, 7 eller 8 eller 19 § 2 a, 2 b, 3 eller 4.

Ersättning för omsättning av anläggningstillgångar ska inte ingå i omsätt-

ningen enligt första stycket.

Ansökan och beslut om skattebefrielse

4 §

Om den beskattningsbara personen inte är registrerad till mervär-

desskatt, gäller skattebefrielsen utan ansökan eller beslut.

För andra beskattningsbara personer gäller skattebefrielsen endast om

Skatteverket efter ansökan av den beskattningsbara personen har beslutat om
detta. Befrielsen gäller tidigast från och med den dag Skatteverket har beslutat
om den.

Ett beslut om skattebefrielse gäller tidigast från ingången av det tredje be-

skattningsåret efter det beskattningsår då ett beslut om beskattning fattades
enligt 6 §.

Skattebefrielsen upphör

5 §

Om förutsättningarna för skattebefrielse upphör på grund av att den om-

sättning som avses i 1 § överstiger 30 000 kronor under innevarande beskatt-
ningsår, ska den beskattningsbara personen ta ut skatt enligt denna lag för den
omsättning som medför att beloppet överskrids och anmäla sig för registre-
ring hos Skatteverket på det sätt som framgår av 7 kap. 2 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

Ansökan och beslut om beskattning

6 §

Om den som är skattebefriad ansöker om det, ska Skatteverket besluta

att skatt ska tas ut enligt denna lag trots att det fortfarande finns förutsätt-
ningar för skattebefrielse enligt 1 §. Ett sådant beslut gäller tidigast från in-
gången av beskattningsåret närmast före det beskattningsår då ansökan kom
in till Skatteverket.

background image

5

SFS 2016:1069

10 kap.

11 §

8

Den som i en ekonomisk verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken denne
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undan-
tagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §,
23 § 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 31 §, 31 a §, 32 § eller enligt
9 c kap. 1 §.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig till

sådan omsättning av varor och tjänster som avses i 3 kap. 9 § utom tredje
stycket 2, 10 § eller 23 § 1 om

1. förvärvaren är en beskattningsbar person som i ett land utanför EU har

antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe
till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om den beskattningsbara personen sak-
nar sådant säte eller etableringsställe i det landet, den beskattningsbara perso-
nen är bosatt eller stadigvarande vistas där,

2. förvärvaren inte är en beskattningsbar person och förvärvaren är bosatt

eller stadigvarande vistas i ett land utanför EU, eller

3. omsättningen har direkt samband med varor som ska exporteras till ett

land utanför EU.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt avseende förvärv

och import som hänför sig till omsättning i ett annat EU-land under förutsätt-
ning att

1. omsättningen är skattepliktig eller medför återbetalningsrätt motsva-

rande den som avses i denna paragraf eller 12 § i det land där omsättningen
görs,

2. omsättningen skulle ha varit skattepliktig eller skulle ha medfört rätt en-

ligt denna paragraf eller 12 § till återbetalning om omsättningen gjorts här i
landet, och

3. rätten till återbetalning inte ska utövas genom en ansökan med stöd av 1

eller 2 §.

Den som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. har inte rätt till återbe-

talning av ingående skatt enligt första och andra styckena, utom för ingående
skatt som avser sådan omsättning av nya transportmedel som är undantagen
från skatteplikt enligt 3 kap. 30 a §.

12 §

9

Den som omsätter varor eller tjänster genom export har rätt till återbe-

talning av ingående skatt för vilken han saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på
grund av att omsättningen sker utanför EU. Rätten till återbetalning gäller
under förutsättning att omsättningen är skattepliktig eller undantagen från
skatteplikt enligt 3 kap. 10 a §, 19 § första stycket 2, 21 §, 23 § 2, 3 eller 4
eller 30 e §.

Rätt till återbetalning av ingående skatt enligt första stycket gäller inte den

som omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap.

8 Senaste lydelse 2015:888.

9 Senaste lydelse 2011:283.

background image

6

SFS 2016:1069

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

11 kap.

9 a §

Om en omsättning omfattas av skattebefrielse enligt 9 d kap. ska mer-

värdesskatt inte anges i fakturan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 8 a kap. 7 § i den nya lydelsen tillämpas dock från och

med den 1 januari 2017.

4. 8 kap. 9 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande om rätten till avdrag in-

trätt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)