SFS 2016:1072 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

161072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 1 kap. 11 a och 11 b §§, 6 kap. 1 a §, 6 a kap. 1 och 2 a §§, 9 kap.

2 § och 11 kap. 3, 5, 7, 8, 9 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 14 och 15 §§ och 11 kap.

6, 12 a, 12 b och 14 §§.

1 kap.

11 a §

2

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 11 kap. 9 § första stycket 8 och 14 § första stycket 1,
13. 11 kap. 9 § första stycket 9 och 14 § första stycket 2,
14. 11 kap. 9 § första stycket 10,
15. 11 kap. 12 §,
16. 11 kap. 12 a §,
17. 11 kap. 12 b §.

11 b §

3

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–9,

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2016:505.

3 Senaste lydelse 2016:505.

SFS 2016:1072

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1072

2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige

genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som av-
ses i 11 a § 10 eller 11, eller

3. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 12–

17.

14 §

Med datorhall avses en anläggning

1. där en näringsidkare, som huvudsakligen bedriver informationstjänst-

verksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och
tillhörande tjänster, utövar sådan verksamhet, och

2. vars sammanlagda installerade effekt uppgår till minst 0,5 megawatt.
Effekten för kyl- och fläktanläggningar får inte räknas med i den installe-

rade effekten enligt första stycket.

15 §

Med landström avses elektrisk kraft som förbrukas i skepp som an-

vänds för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet
ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet
är minst 380 volt. Som landström anses inte elektrisk kraft som förbrukas när
skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett
varaktigt sätt är taget ur trafik.

6 kap.

1 a §

4

Skatteverket beslutar om skatt som avses i 4 kap. 2 och 2 a §§.

Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är
av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap. 2 eller 2 a § av någon annan än
den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §,

59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–
6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§
och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 4 kap. 2 eller 2 a § har betalat in skatt

och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket
eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den
skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan

skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av.
Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock
inte räknas av.

6 a kap.

1 §

5

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

4 Senaste lydelse 2013:1075.

5 Senaste lydelse 2016:505.

background image

3

SFS 2016:1072

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska pro-
cesser under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras eller
bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process an-
vänds både som
bränsle för uppvärm-
ning och för annat än-
damål än som motor-
bränsle eller bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet inte
används för privat än-
damål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgiv-
ande lämnats enligt
2 kap. 9 § eller för vil-
ken fiskelicens som
inte är begränsad till
fiske enbart i enskilt
vatten meddelats en-
ligt fiskelagen
(1993:787), när båten
inte används för pri-
vat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

background image

4

SFS 2016:1072

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bräns-
len än flyg-
fotogen
(KN-nr
2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller lik-
nande anordning

Andra bräns-
len än flyg-
bensin (KN-nr
2710 11 31)
och flygfoto-
gen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av ener-
giprodukter eller andra
produkter för vilka
skatteplikt har inträtt
för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av skat-
tepliktig elektrisk kraft

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i indu-
striell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i 2
kap. 1 § första
stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

20 procent

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

5

SFS 2016:1072

10. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för annat ända-
mål än drift av motor-
drivna fordon i
yrkesmässig vatten-
bruksverksamhet,
dock inte förbrukning
i skepp eller båt

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i 2
kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

20 procent

11. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för annat ända-
mål än drift av motor-
drivna fordon i
yrkesmässig jord-
bruks- eller skogs-
bruksverksamhet,
dock inte förbrukning
i skepp eller båt

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i 2
kap. 1 § första
stycket 3 b

70 procent

20 procent

12. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning i sodapannor eller
i lutpannor

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsproces-
sen i gruvindustriell
verksamhet för drift av
andra motordrivna for-
don än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bräns-
len än bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

89 procent

40 procent

14. –

15. –

16. Förbrukning i pro-
cesser för framställ-
ning av andra minera-
liska ämnen än me-
taller under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras

100 procent

100 procent

100 procent

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

6

SFS 2016:1072

2 a §

6

För drift av skepp och båtar utan medgivande enligt 2 kap. 9 § samt

andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och bussar medges befri-
else från koldioxidskatt med 1 430 kronor per kubikmeter bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmässig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller
2. vattenbruksverksamhet.
När det gäller skepp och båtar för vilka fiskelicens som inte är begränsad

till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787) med-
ges skattebefrielse enligt första stycket också för bränsle som avses i 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

9 kap.

2 §

7

Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har

förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt
6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatten på bränslet.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 9–11, 13 eller 17 eller med stöd av

6 a kap. 2 a, 2 b, 2 c eller 3 § medges endast om sökanden inte är ett företag
utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter
om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som
medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per
kalenderår uppgår till minst

1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 1 § 10 eller 2 a § första stycket 2,

eller

2. 200 000 euro i övriga fall.
Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 b § eller 2 c § medges endast i den ut-

sträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §.

17. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för framställning
av värme i en anlägg-
ning för vilken ut-
släppsrätter ska över-
lämnas enligt 6 kap.
1 § lagen om handel
med utsläppsrätter

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

a) i kraftvärmeproduk-
tion

70 procent

100 procent

b) i annan värmepro-
duktion

20 procent

6 Senaste lydelse 2016:505.

7 Senaste lydelse 2016:505.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

7

SFS 2016:1072

11 kap.

3 §

8

Energiskatt ska betalas med 29,5 öre per förbrukad kilowattimme elek-

trisk kraft.

För kalenderåret 2018 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas

med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket an-
givna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året när-
mast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2016. Beloppet avrun-
das till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skatte-

belopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

5 §

9

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),
2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft

eller av annan framställd elektrisk kraft (leverantör),

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 säljer eller förbrukar elektrisk

kraft, som förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §,

4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller

förbrukar elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7,

5. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §.
Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt

3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbru-
kat elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6–7 eller
skatten återbetalats enligt 13 § är skyldig att betala energiskatt om tillsyns-
myndigheten beslutar att,

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivise-

ring inte är uppfyllda, eller

2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för

energieffektivisering.

Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att

betala ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den
elektriska kraften.

Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c §

första stycket menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för
energieffektivisering.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk

kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b.

6 §

Som frivilligt skattskyldig får godkännas den som beräknas förbruka

elektrisk kraft i mycket stor omfattning, om den övervägande delen av för-
brukningen sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i en
datorhall.

För ett sådant godkännande krävs att den sökande är lämplig som frivilligt

skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt.

8 Senaste lydelse 2010:1088. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2015:749.

background image

8

SFS 2016:1072

Godkännande som frivilligt skattskyldig ska återkallas om förutsättning-

arna för godkännande inte längre finns eller om den frivilligt skattskyldige
begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat
anges i beslutet.

7 §

10

Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 5, när elek-

trisk kraft

a) levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 5 § första

stycket 1, 2 eller 5, eller

b) tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, och
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft

levereras till en köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning.

8 §

Energiskatt som ska betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § ska

bestämmas utifrån mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll.

När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge

att energiskatten får bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska
kraften.

Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i

första eller andra stycket ska den i stället beräknas efter vad som är skäligt.

9 §

11

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet trans-

portmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats eller sålts för förbrukning för kemisk reduktion el-

ler i elektrolytiska processer,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av produk-

ter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen
av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid

tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av
2,

6. förbrukats i den industriella tillverkningsprocessen hos den skattskyl-

dige, om denne deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program
för energieffektivisering, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2, 3 eller
5,

7. tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som fram-

går av dennes godkännande enligt 11 a §,

8. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den

skattskyldige, om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, i den ut-
sträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

10 Senaste lydelse 2002:422.

11 Senaste lydelse 2004:1197.

background image

9

SFS 2016:1072

9. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige, om denne inte är ett före-

tag utan rätt till statligt stöd,

10. förbrukats i kommuner som avses i 4 § av någon annan än ett företag

utan rätt till statligt stöd för annat ändamål än

a) i industriell verksamhet,
b) i en datorhall,
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, eller
e) som landström.
Avdrag enligt första stycket 8 och 9 medges med skillnaden mellan den vid

skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre per för-
brukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 10 medges
med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket 8–10 får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om
stödmottagare samt uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare. Kra-
vet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmotta-
gare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda
nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret.
Avdrag enligt första stycket 10 får endast medges i den utsträckning avdrags-
rätt inte följer av föregående punkter.

12 §

12

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten om

återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat i
yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet.

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till

statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmot-

tagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 50 000
euro.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektro-

niskt. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får
dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal.
Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för
medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller
annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

12 a §

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten

om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat
i yrkesmässig vattenbruksverksamhet.

Återbetalning får endast göras om sökanden

12 Senaste lydelse 2007:1387.

background image

10

SFS 2016:1072

1. inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
2. omfattas av kategorin små och medelstora företag enligt bilaga 1 i kom-

missionens förordning (EU) nr 1388/2014 av den 16 december 2014 genom
vilken vissa kategorier av stöd till företag som är verksamma inom produk-
tion, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
och

3. lämnar uppgifter om stödmottagare.
Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmot-

tagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 15 000
euro.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras när skillnaden uppgår till minst 500 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektro-

niskt. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får
dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal.
Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för
medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller
annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

12 b §

Efter ansökan från förbrukaren beslutar beskattningsmyndigheten

om återbetalning av energiskatten på den elektriska kraft som denne förbrukat
som landström.

Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till

statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare.

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmot-

tagarens sammanlagda nedsättning som under kalenderåret överstiger 50 000
euro.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme.

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår. Om sökanden beräk-

nas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får dock beskattningsmyndig-
heten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får åter-
kallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller
annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

background image

11

SFS 2016:1072

14 §

Efter ansökan från en förbrukare som inte är skattskyldig beslutar be-

skattningsmyndigheten om återbetalning av energiskatten på den elektriska
kraft som denne förbrukat

1. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, eller
2. i en datorhall.
Återbetalning får endast göras om sökanden inte är ett företag utan rätt till

statligt stöd och sökanden lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift
om nedsättningens fördelning på respektive ändamål.

Kravet på uppgifter om stödmottagare gäller endast för den del av stödmot-

tagarens sammanlagda nedsättning under en stödordning som under kalender-
året överstiger 50 000 euro.

Rätt till återbetalning föreligger endast för skillnaden mellan det betalda

skattebeloppet och 0,5 öre per kilowattimme. Återbetalning får dock endast
göras för den del som överstiger 8 000 kronor per kalenderår.

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderår och lämnas elektro-

niskt. Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfattning, får
dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalenderkvartal.
Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för
medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning av energiskatt ska lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalender-
kvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller
annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är juridisk person anses ha

lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

1. Denna lag träder i kraft den 15 december 2016 i fråga om 11 kap. 6 §

och i övrigt den 1 januari 2017.

2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska vara 1 700 kronor per kubikme-

ter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 januari 2017 till och
med den 31 december 2018.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 6 kap. 1 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången

på beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens
ikraftträdande.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;