SFS 2016:1073 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

161073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c och 13 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 11 a § och 11 kap. 2, 5, 7, 9 och 11 §§ ska ha följande ly-

delse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 17 §, av följande lydelse.

1 kap.

11 a §

3

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 § första stycket 1,
13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 14 § första stycket 2,
14. 11 kap. 9 § första stycket 8,
15. 11 kap. 12 §,

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse av
11 kap. 7 a § 2004:1197
11 kap. 7 b § 2004:1197
11 kap. 11 a § 2004:1197
11 kap. 11 b § 2004:1197
11 kap. 11 c § 2011:1370
11 kap. 13 § 2006:1508.

3 Senaste lydelse 2016:1072.

SFS 2016:1073

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1073

16. 11 kap. 12 a §,
17. 11 kap. 12 b §.

17 §

Med nätinnehavare avses den som överför elektrisk kraft med stöd av

en koncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).

11 kap.

2 §

4

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

1. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av

mindre än 50 kilowatt,

b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 50 kilowatt, och

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent

eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap
med producenten eller nätinnehavaren,

3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,
4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,
5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett led-

ningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap.
ellagen, eller

6. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt av mindre än

100 kilowatt,

b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,
c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt

av mindre än 100 kilowatt, och

d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas

av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generator-

effekt ska för elektrisk kraft som framställs från

1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,
2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och
3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad

effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen

av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade
effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses
i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad gene-
ratoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respek-
tive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske
till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt.

5 §

5

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),

4 Senaste lydelse 2015:749.

5 Senaste lydelse 2016:1072. Ändringen innebär bl.a. att andra–fjärde styckena tas
bort.

background image

3

SFS 2016:1073

2. är nätinnehavare,
3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 överför eller använder elek-

trisk kraft, som överförts utan skatt mot försäkran enligt 11 §,

4. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §,
5. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta

elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk

kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt
första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 §
ellagen (1997:857).

7 §

6

Skyldigheten att betala energiskatt inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 4, när

skattepliktig elektrisk kraft

a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2

eller 4, eller

b) förbrukas av den skattskyldige,
2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft

tas i anspråk för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 eller överförs till
någon annan, och

3. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 5, när elektrisk kraft

förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av

elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig
enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 b inträder inte om skattskyldighet

redan har inträtt.

9 §

7

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller överförts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet

transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband
med sådan förbrukning,

2. i huvudsak förbrukats eller överförts för att i huvudsak förbrukas för ke-

misk reduktion eller i elektrolytiska processer,

3. förbrukats eller överförts för förbrukning vid sådan framställning av pro-

dukter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. förbrukats eller överförts för förbrukning vid sådan överföring av elek-

trisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvalt-
ningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

5. förbrukats eller överförts för förbrukning i metallurgiska processer eller

vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående
materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre
fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av
2,

6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den

skattskyldige, om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, i den ut-
sträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

6 Senaste lydelse 2016:1072.

7 Senaste lydelse 2016:1072.

background image

4

SFS 2016:1073

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige, om denne inte är ett före-

tag utan rätt till statligt stöd,

8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § av någon annan än ett företag

utan rätt till statligt stöd för annat ändamål än

a) i industriell verksamhet,
b) i en datorhall,
c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,
d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, eller
e) som landström.
Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den vid

skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre per för-
brukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges
med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första
stycket 6–8 får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om
stödmottagare samt uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare. Kra-
vet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmotta-
gare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda
nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret.
Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdrags-
rätt inte följer av föregående punkter.

11 §

8

Annan än den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2, 4 eller

5 kan få elektrisk kraft överförd utan energiskatt mot att han lämnar en för-
säkran till den skattskyldige att den elektriska kraften ska användas för ett
sådant ändamål som avses i 9 § 1–5.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2004:1197.