SFS 2016:1074 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

161074.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 a §

3

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första

stycket får denna tas ut med

202 kronor/liter för spritdryck,
54 kronor/liter för starkvin,
27 kronor/liter för vin,
10 kronor/liter för starköl,
106 öre/styck för cigaretter,
68 öre/styck för cigariller och cigarrer och
752 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent, och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:1510.

3 Senaste lydelse 2014:1498.

SFS 2016:1074

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1074

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

;