SFS 2016:1076 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

161076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 15 §, 7 kap. 1 §, 26 kap. 8 §

och 41 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

3 kap.

15 §

Med punktskatt avses skatt enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
2. lagen (1972:820) om skatt på spel,
3. lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
4. 2 § första stycket 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel,

5. lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
6. lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
7. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,
8. lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
9. lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
10. lagen (1994:1776) om skatt på energi,
11. lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
12. lagen (1999:673) om skatt på avfall,
13. lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
14. lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., och
15. lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

7 kap.

1 §

2

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–
13 §§ samma lag,

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2016:1075.

SFS 2016:1076

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1076

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjäns-

ter i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i
det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-
värdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., eller
l) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elek-

tronik,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

26 kap.

8 §

Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje hän-

delse som medför skattskyldighet, om den som är skyldig att lämna skatte-
deklaration är skattskyldig enligt

1. lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på ke-
mikalier i viss elektronik och inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 §,

2. 16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § första stycket lagen om al-

koholskatt eller 4 kap. 9 § första stycket lagen om skatt på energi och ska re-
gistreras enligt 7 kap. 1 § samt inte företräds av en representant som är god-
känd av Skatteverket, eller

3. lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

background image

3

SFS 2016:1076

41 kap.

3 §

3

Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen

(1999:1078),

2. någon annan juridisk person än ett dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering,
4. den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,
5. sådant ombud för en utländsk beskattningsbar person som avses i 6 kap.

2 §,

6. sådan representant som avses i 16 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

15 a § lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 a § lagen (1994:1776)
om skatt på energi,

7. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt

lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

10. den som har ansökt om godkännande som registrerad avsändare enligt

lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,
och

11. den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2016:1067) om skatt på ke-
mikalier i viss elektronik.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2013:369.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016