SFS 2016:1077 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

161077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 65 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 65 kap. 12 § ska utgå,
dels att 7 kap. 1 §, 53 kap. 5 § och 65 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

2

Skatteverket ska registrera

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,
2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,
3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med

undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana
varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt

till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–
13 §§ samma lag,

5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatte-

plikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land

och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ mervärdesskattelagen utan
att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4
eller 5,

7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter

tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för
i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mer-
värdesskatt,

8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266)

om skatt på annonser och reklam,

10. den som är skattskyldig enligt
a) lagen (1972:820) om skatt på spel,
b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2 Senaste lydelse 2016:1076.

SFS 2016:1077

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1077

c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,
d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller

11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,
j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,
k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., eller
l) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elek-

tronik,

11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och
12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så

att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt

5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

53 kap.

5 §

3

Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt
a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller
c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och
2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a,

10 eller 11 § eller 11 kap. 12, 12 a, 12 b eller 14 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi.

65 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– grunder för ränteberäkningen (2–4 §§),
– kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),
– kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),
– kostnadsränta vid anstånd (7 §),
– kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§),
– kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),
– minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§),
– intäktsränta (16 och 17 §§),
– en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), och
– ränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2016:1075.

background image

3

SFS 2016:1077

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016