SFS 2016:1079 Lag om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

161079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:506) om ändring i lagen
(2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om
skatt på energi;

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:506) om ändring i
lagen (2015:750) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska pro-
cesser under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras el-
ler bibehålls i skänkar
eller liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2016:1079

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

2

SFS 2016:1079

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process an-
vänds både som
bränsle för uppvärm-
ning och för annat än-
damål än som motor-
bränsle eller bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg el-
ler annat spårbundet
färdmedel

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet inte
används för privat än-
damål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken medgivande
lämnats enligt 2 kap.
9 § eller för vilken
fiskelicens som inte är
begränsad till fiske en-
bart i enskilt vatten
meddelats enligt fiske-
lagen (1993:787), när
båten inte används för
privat ändamål

Bensin,
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bräns-
len än flyg-
fotogen (KN-
nr 2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer i
provbädd eller lik-
nande anordning

Andra bräns-
len än flyg-
bensin (KN-nr
2710 11 31)
och flygfoto-
gen

100 procent

100 procent

100 procent

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

3

SFS 2016:1079

6. Förbrukning vid
framställning av ener-
giprodukter eller andra
produkter för vilka
skatteplikt har inträtt
för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av skat-
tepliktig elektrisk kraft

Bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

8. –

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i indu-
striell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

10. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
vattenbruksverksam-
het, dock inte förbruk-
ning i skepp eller båt

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70 procent

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

4

SFS 2016:1079

11. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon i yrkesmässig
jordbruks- eller skogs-
bruksverksamhet, dock
inte förbrukning i
skepp eller båt

Bensin, råtall-
olja, bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

70 procent

12. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning i
sodapannor eller i lut-
pannor

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsprocessen
i gruvindustriell verk-
samhet för drift av
andra motordrivna for-
don än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bräns-
len än bränsle
som avses i
2 kap. 1 §
första stycket
3 b

89 procent

40 procent

14. –

15. –

16. Förbrukning i pro-
cesser för framställ-
ning av andra minera-
liska ämnen än me-
taller under förutsätt-
ning att det ingående
materialet genom upp-
värmning i ugnar för-
ändras kemiskt eller
dess inre fysikaliska
struktur förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för framställning av
värme i en anläggning
för vilken utsläppsrät-
ter ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen
om handel med ut-
släppsrätter

Råtallolja och
bränsle som
avses i 2 kap.
1 § första
stycket 3 b

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

5

SFS 2016:1079

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

a) i kraftvärmeproduk-
tion

70 procent

100 procent

b) i annan värmepro-
duktion

20 procent

Ändamål

Bränsle som
inte ger
befrielse

Befrielse
från energi-
skatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavel-
skatt

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016