SFS 2016:1120 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 17 b § och 67 kap. 6 § in-

komstskattelagen (1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

17 b §

3

Förmån av omställningsstöd enligt 12 kap. 3 § och 13 kap. 3 § lagen

(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter ska inte tas upp.

67 kap.

6 §

4

Med arbetsinkomster avses vid tillämpningen av detta kapitel sådana

inkomster som anges i 59 kap. 8�12 §§, 13 § 10, 12 och 13, 14 § första
stycket 1�3 och 5 samt 15�19 och 27 §§ socialförsäkringsbalken med undan-
tag för sådana inkomster som anges i 59 kap. 23, 25, 26 och 28 §§ samma
balk. Som arbetsinkomst avses även inkomst från självständig näringsverk-
samhet som bedrivs utomlands, om den skattskyldige i inte oväsentlig omfatt-
ning har arbetat i verksamheten.

Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti enligt lagen (2016:1108)

om ersättning till riksdagens ledamöter ska inte anses som arbetsinkomst.

Vid beräkningen av skattereduktion ska arbetsinkomsterna utgöras av
- överskott i inkomstslaget tjänst, och
- överskott i inkomstslaget näringsverksamhet minskat med sjukpenning

eller annan ersättning som anges i 15 kap. 8 §.

Arbetsinkomsterna ska minskas med allmänna avdrag enligt 62 kap. och

sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. samt avrundas nedåt till helt hundratal
kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den

31 december 2016.

1 Framst. 2015/16:RS7, bet. 2016/17:KU3, rskr. 2016/17:37.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2013:766.

4 Senaste lydelse 2013:766.

SFS 2016:1120

Utkom från trycket
den 6 december 2016

background image

2

SFS 2016:1120

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)