SFS 2016:1151 Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

161151.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:1651) om
läkarvårdsersättning;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:1651) om läkar-

vårdsersättning

dels att 5 och 5 g §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 h §, av följande lydelse.

5 §

2

Läkarvårdsersättning enligt denna lag lämnas endast till läkare som har

samverkansavtal med landstinget rörande sin verksamhet.

Bestämmelsen om samverkansavtal gäller inte för en vikarie som avses i

10 §.

En läkare i privat verksamhet som ger vård enligt avtal med landstinget, får

ta emot ersättning från landstinget på de villkor och enligt de grunder som
landstinget och läkaren kommit överens om. Vårdavtalet gäller i stället för be-
stämmelserna i denna lag.

Vid ingående av samverkansavtal och vårdavtal ska landstinget tillämpa

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfri-
hetssystem, om inte annat följer av 5 a–5 h §§. Vid en sådan tillämpning av
lagen om offentlig upphandling ska de bestämmelser tillämpas som gäller
tjänster av sådant slag som anges i bilaga 2 till den lagen.

5 g §

3

Bestämmelserna om avtalsspärr, överprövning och skadestånd i

20 kap. 1, 4–12, 14, 16 och 18–21 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling gäller i fråga om ersättningsetablering enligt denna lag. Vad som
sägs där om upphandlande myndighet, kontrakt, upphandling samt leverantör
eller anbudsgivare ska i stället avse landsting, samverkansavtal, förfarande
för ersättningsetablering respektive sökande.

Hänvisningarna i 20 kap. 1 § första stycket lagen om offentlig upphandling

till underrättelse enligt 12 kap. 12 § första stycket eller 19 kap. 29 § ska vid
tillämpningen av denna lag i stället avse underrättelse enligt 5 f § denna lag.

Hänvisningarna i 20 kap. 6 § första stycket och 20 § lagen om offentlig

upphandling till andra bestämmelser i den lagen ska vid tillämpningen av
denna lag i stället avse 5 b–5 f §§ denna lag.

1 Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.

2 Senaste lydelse 2009:79.

3 Senaste lydelse 2011:1034.

SFS 2016:1151

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1151

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Hänvisningarna i 20 kap. 7, 14 och 21 §§ lagen om offentlig upphandling

till 13–15 §§ samma kapitel ska vid tillämpningen av denna lag i stället avse
5 h § denna lag.

5 h §

Vid en ansökan enligt 20 kap. 4 § 2 lagen (2016:1145) om offentlig

upphandling ska rätten besluta att ett samverkansavtal som har ingåtts i sam-
band med en ersättningsetablering är ogiltigt om det har ingåtts utan före-
gående annonsering enligt 5 b §.

Ett sådant samverkansavtal ska också förklaras ogiltigt, om det har ingåtts i

strid med tillämpliga bestämmelser om överprövning eller avtalsspärr enligt
5 g § eller före en underrättelse enligt 5 f §. För ogiltighet i sådana fall krävs
dessutom att någon av de grundläggande principerna i 5 c § har överträtts och
detta har medfört att en sökande har lidit eller kan komma att lida skada.

En ansökan om överprövning enligt första eller andra stycket ska ha kom-

mit in till förvaltningsrätten inom sex månader från det att avtalet ingicks. Om
landstinget skriftligen har underrättat sökandena om att samverkansavtal har
ingåtts, ska ansökan ha kommit in innan 30 dagar har gått från underrättelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förfaranden för ersättnings-

etablering som har påbörjats före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)