SFS 2016:1183 Lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

161183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan;

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:128) om yrkes-

högskolan

dels att 4, 7–10, 12–14, 16, 17 och 21 §§ och rubriken närmast före 12 §

ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 20 § ska lyda ”Överklagande”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 a och 22 §§, och närmast före

14 och 22 §§ nya rubriker av följande lydelse.

4 §

Utbildning inom yrkeshögskolan får anordnas av statliga universitet och

högskolor, andra statliga myndigheter, kommuner, landsting och enskilda
fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnaren får anordna utbild-
ningen i samverkan med andra.

6 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att en utbildning
inom yrkeshögskolan får bedrivas som en behörighetsgivande förutbildning
och om undantag från 5 och 6 §§ vid sådan utbildning.

7 §

En myndighet beslutar, efter ansökan, om en utbildning ska ingå i yrkes-

högskolan och hur många årsplatser utbildningen i så fall ska omfatta. Rege-
ringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare före-
skrifter om frågor som myndigheten ska fatta beslut om med anledning av en
sådan ansökan samt om vilken myndighet som ska pröva frågor som rör en
sådan ansökan och antalet årsplatser.

8 §

En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan kan efter ansökan få

statsbidrag eller särskilda medel för utbildningen. Regeringen kan med stöd
av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilken myndighet som
fördelar bidrag och medel.

9 §

Utbildning inom yrkeshögskolan, för vilken utbildningsanordnaren får

statsbidrag eller särskilda medel enligt 8 §, ska vara avgiftsfri för de stude-
rande. Enstaka inslag som de studerande får betala ett obetydligt belopp för
får dock förekomma.

1 Prop. 2015/16:198, bet. 2016/17:UbU5, rskr. 2016/17:64.

SFS 2016:1183

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1183

Utbildningsanordnaren får vad gäller sådan utbildning bestämma att böcker

och andra lärverktyg, som varje studerande har för eget bruk och får behålla
som sin egendom, ska anskaffas av de studerande själva eller erbjudas mot
avgifter som högst motsvarar utbildningsanordnarens anskaffningskostnader.
Lärverktyg som används i utbildningen ska i övrigt tillhandahållas utan kost-
nad för de studerande.

En myndighet får besluta att utbildningsanordnaren får ta ut studerande-

avgifter för annan utbildning inom yrkeshögskolan än sådan som avses i för-
sta stycket. Avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till de kostnader som
anordnaren har, förutsatt att kostnaderna i sig kan anses rimliga för verksam-
heten. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-
skrifter om vilken myndighet som prövar frågan.

10 §

En anordnare av utbildning inom yrkeshögskolan får efter anmälan

bedriva sådan utbildning även som uppdragsutbildning. Regeringen kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om till vilken myn-
dighet anmälan ska göras.

Kompetens hos utbildningsanordnaren

12 §

Utbildningsanordnaren ska ha den kompetens och de förutsättningar

som krävs för att anordna utbildning inom det yrkesområde som utbildningen
avser.

13 §

De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning

eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den
utbildning de ska bedriva. Utbildningsanordnaren ska se till att kompetens-
utveckling anordnas för dessa personer.

Examina, examensbevis och utbildningsbevis

14 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vilka examina
som får avläggas inom yrkeshögskolan.

Utbildningsanordnaren får utfärda utbildningsbevis och examensbevis.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om utbildningsbevis och exa-
mensbevis.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om ansökan och
antagning till utbildningarna inom yrkeshögskolan.

17 §

Om inte alla behöriga sökande till en utbildning inom yrkeshögskolan

kan tas emot till utbildningen, ska ett urval göras bland de sökande. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om urval.

21 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att Överklagandenämnden för högskolan svarar för prövning av

background image

3

SFS 2016:1183

överklagande av vissa andra beslut än de som avses i 20 §. Nämndens beslut
med anledning av ett överklagande dit får inte överklagas.

Övriga bestämmelser

22 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytter-

ligare föreskrifter om yrkeshögskolan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelsen i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga

om en utbildning där beslutet om huruvida utbildningen ska ingå i yrkeshög-
skolan fattas den 1 april 2017 eller senare.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016