SFS 2016:1184 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

161184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 1 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

dels att 20 kap. 16, 19 och 21–23 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 20 kap. 19 a–19 e §§, av föl-

jande lydelse.

20 kap.

16 §

Varje kommun ska erbjuda utbildning på gymnasial nivå. Hemkom-

munen ansvarar för att de som enligt 19, 19 a eller 19 b § har rätt att delta i en
utbildning och önskar delta i den, också får det. Kommunerna ska sträva efter
att därutöver erbjuda utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.

19 §

En vuxen som är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt

20 § men som inte har uppnått grundläggande behörighet till högskoleutbild-
ning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan har rätt
att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå sådan behörighet.

19 a §

Om en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå

enligt 20 § och har uppnått grundläggande behörighet till högskoleutbildning
som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare, har han eller hon rätt
att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå särskild behörighet
till sådan högskoleutbildning.

Den som har uppnått såväl grundläggande som särskild behörighet till hög-

skoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare har
rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppnå en eller flera
andra särskilda behörigheter till sådan högskoleutbildning. Rättigheten avser
dock endast en sådan behörighetsgivande utbildning åt gången.

19 b §

Om en vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå

enligt 20 § och har uppnått grundläggande behörighet till utbildning inom
yrkeshögskolan, har han eller hon rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå
i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshög-
skolan.

Den som har uppnått grundläggande behörighet till utbildning inom yrkes-

högskolan och som uppfyller krav på särskilda kunskaper för en sådan utbild-

1 Prop. 2016/17:5, bet. 2016/17:UbU6, rskr. 2016/17:65.

SFS 2016:1184

Utkom från trycket
den 9 december 2016

background image

2

SFS 2016:1184

ning har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav
på särskilda kunskaper för en eller flera andra utbildningar inom yrkeshög-
skolan. Rättigheten avser dock endast en sådan behörighetsgivande utbildning
åt gången.

19 c §

Om grundläggande behörighet enligt 19 § kan uppnås genom olika

utbildningar på gymnasial nivå, bestämmer hemkommunen vilken av utbild-
ningarna som den ska erbjuda. Kommunen ska då

1. utgå från den vuxnes behov av särskild behörighet till högskoleutbild-

ning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare eller av sär-
skilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan, och

2. så långt som möjligt beakta den vuxnes önskemål, tidigare utbildning

och arbetslivserfarenhet.

19 d §

Den som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt 19,

19 a eller 19 b § har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin
hemkommun eller i ett landsting, om utbildningen finns där och inte erbjuds
av hemkommunen.

När det gäller ungdomar som har sådan rätt som avses i första stycket ska

bestämmelserna i 15 kap. 32 § tillämpas till och med första kalenderhalvåret
det år de fyller 20 år.

19 e §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätten att delta i utbildning
enligt 19 a och 19 b §§.

21 §

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå ska ges in till

den sökandes hemkommun.

Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en annan huvudman ska

hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till den huvudmannen. Till
ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar
sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. Ett yttrande behövs
inte om det är onödigt med hänsyn till en tidigare överenskommelse.

Ett åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande har

rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §. Ett åtagande att svara för kost-
naderna ska också alltid lämnas om den sökande med hänsyn till sina person-
liga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos den andra
huvudmannen. Ett åtagande gäller även om den sökande därefter byter hem-
kommun.

22 §

Den huvudman som anordnar utbildning på gymnasial nivå beslutar

om den sökande ska tas emot till utbildningen.

Hemkommunen ska ta emot en sökande om de villkor som anges i 20 § är

uppfyllda eller om den sökande har rätt till utbildning enligt 19, 19 a eller
19 b §.

En kommun ska ta emot en sökande från en annan kommun och ett lands-

ting ska ta emot en sökande, om

1. de villkor som anges i 20 § är uppfyllda eller om den sökande har rätt till

utbildning enligt 19, 19 a eller 19 b §, och

2. hemkommunen har åtagit sig eller, efter överklagande enligt 28 kap.

12 §, ska åta sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning.

background image

3

SFS 2016:1184

Av ett beslut om att en sökande ska tas emot ska det framgå på vilken eller

vilka grunder den sökande tas emot.

23 §

Om den sökande har rätt att delta i utbildning enligt 19, 19 a eller

19 b § innebär ett beslut om mottagande enligt 22 § att den sökande också
antas till utbildningen. I övrigt är det den huvudman som anordnar utbildning
på gymnasial nivå som beslutar om en sökande ska antas till utbildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om urval bland mottagna
sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016