SFS 2016:205 Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)

160205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sparbankslagen (1987:619);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § sparbankslagen

(1987:619)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

3

Ett beslut av registreringsmyndigheten att skriva av en anmälan om

registrering eller att vägra registrering enligt 3 § andra stycket får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 7 kap. 7 §
tredje stycket och 8 kap. 8 §. Ett beslut av registreringsmyndigheten att vägra
registrering av en firma överklagas dock till Patent- och marknadsdomstolen.
Ett överklagande ska ha kommit in inom två månader från dagen för beslutet.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har inletts i allmän

förvaltningsdomstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Lagen omtryckt 1996:1005.

3 Senaste lydelse 2004:304.

SFS 2016:205

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016