SFS 2016:209 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter

160209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för
kretsmönster för halvledarprodukter;

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1685) om skydd

för kretsmönster för halvledarprodukter

dels att 9 b, 9 e och 12 b §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

9 b §

2

På yrkande av innehavaren av kretsmönstret eller den som på grund

av licens har rätt att utnyttja kretsmönstret får domstolen vid vite förbjuda den
som vidtar eller medverkar till en åtgärd som innebär intrång att fortsätta med
åtgärden.

Om käranden visar sannolika skäl för att en åtgärd som innebär intrång,

eller medverkan till åtgärden, förekommer och om det skäligen kan befaras att
svaranden genom att fortsätta med åtgärden, eller medverkan till den, för-
ringar värdet av ensamrätten till kretsmönstret, får domstolen meddela vites-
förbud för tiden till dess att målet slutligt har avgjorts eller något annat har be-
slutats. Innan ett sådant förbud meddelas ska svaranden ha fått tillfälle att
yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Första och andra styckena tillämpas också i fråga om försök eller förbere-

delse till intrång.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säker-

het hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käran-
den förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom eller henne
från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsök-
ningsbalken. Säkerheten ska prövas av domstolen, om den inte har godkänts
av svaranden.

När målet avgörs ska domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt

andra stycket fortfarande ska bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller fjärde stycket samt i

fråga om handläggningen i högre domstol gäller rättegångsbalkens bestäm-
melser om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

9 e §

3

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den som

är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2009:114.

3 Senaste lydelse 2009:114. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2016:209

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:209

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får
överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om före-

läggandet.

12 b §

4

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

innehavaren av kretsmönstret eller den som på grund av licens har rätt att ut-
nyttja kretsmönstret. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas
skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

14 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden en-

ligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rätte-
gången i arbetstvister.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen res-
pektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:114. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 Tidigare 14 § upphävd genom 2005:304.