SFS 2016:215 Lag om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306)

160215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i växtförädlarrättslagen (1997:306);

utfärdad den 10 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 7 §, 7 kap. 5 §, 8 kap. 3 §,

9 kap. 2, 5, 5 c och 7 b §§ och 10 kap. 3, 5 och 6 §§ växtförädlarrättslagen
(1997:306) ska ha följande lydelse.

5 kap.

7 §

2

Om någon inför Statens jordbruksverk påstår sig ha bättre rätt till växt-

sorten än sökanden och saken är oviss, kan verket förelägga honom eller
henne att väcka talan vid domstol inom viss tid vid påföljd att påståendet an-
nars lämnas utan avseende vid ansökans fortsatta prövning.

Om en tvist om bättre rätt är inledd vid domstol, kan registreringsansökan

förklaras vilande i väntan på att målet slutligt avgörs.

7 kap.

5 §

En tvångslicens meddelas av domstolen, som även bestämmer i vilken

omfattning växtsorten får utnyttjas samt fastställer ersättningen och övriga
villkor för licensen. När väsentligt ändrade förhållanden motiverar det, kan
domstolen på yrkande upphäva licensen eller fastställa nya villkor för den.

8 kap.

3 §

Domstolen ska på yrkande häva registreringen av en växtsort, om

1. växtsorten på ansökningsdagen eller, om innehavaren av växtförädlarrät-

ten åtnjutit prioritet, på den dag från vilken prioritet har getts inte uppfyllde
kravet på nyhet i 3 kap. 2 § eller kravet på särskiljbarhet i 3 kap. 3 §,

2. växtsorten vid den tidpunkt som anges under 1 inte uppfyllde kravet på

enhetlighet i 3 kap. 4 § eller kravet på stabilitet i 3 kap. 5 §, såvida sorten har
registrerats huvudsakligen på grundval av upplysningar som sökanden till-
handahållit,

3. växtsorten har registrerats i strid med 3 kap. 7 §, eller
4. växtsorten har registrerats för någon som inte var berättigad till det och

talan inte har väckts om överföring av registreringen.

En registrering får inte hävas på den grunden att den som fått registreringen

har haft rätt till bara en viss andel i växtförädlarrätten.

1 Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159.

2 Senaste lydelse 2005:1216.

SFS 2016:215

Utkom från trycket
den 22 mars 2016

background image

2

SFS 2016:215

9 kap.

2 §

3

På yrkande av innehavaren av växtförädlarrätten eller den som på

grund av licens har rätt att utnyttja växtsorten får domstolen vid vite förbjuda
den som gör eller medverkar till intrång i växtförädlarrätten att fortsätta med
det.

Första stycket tillämpas också i fråga om försök eller förberedelse till in-

trång.

5 §

En talan om utdömande av vite förs av den som har ansökt om förbudet.

5 c §

4

Om ett yrkande om informationsföreläggande riktar sig mot den som

är sökandens motpart i ett mål om intrång, ska bestämmelserna om rättegång
som gäller för det målet tillämpas. Ett beslut om informationsföreläggande får
överklagas särskilt.

Om yrkandet om informationsföreläggande riktar sig mot någon annan än

den som anges i första stycket, ska lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämpas. Domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rätte-
gångskostnader.

En talan om utdömande av vite får föras av den som har ansökt om föreläg-

gandet.

7 b §

5

En fråga om intrångsundersökning får tas upp endast på yrkande av

innehavaren av växtförädlarrätten eller den som på grund av licens har rätt att
utnyttja växtsorten. Om en rättegång inte är inledd, ska yrkandet framställas
skriftligen.

Innan ett beslut om undersökning meddelas ska motparten ha fått tillfälle

att yttra sig. Domstolen får dock omedelbart meddela ett beslut som gäller till
dess annat har beslutats, om ett dröjsmål skulle medföra risk för att föremål
eller handlingar som har betydelse för utredning om intrånget skaffas undan,
förstörs eller förvanskas.

I övrigt ska en fråga om intrångsundersökning som uppkommer då en rätte-

gång inte är inledd handläggas på samma sätt som om frågan har uppkommit
under en rättegång.

10 kap.

3 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt

denna lag. Detsamma gäller i mål om bättre rätt till växtsort enligt 5 kap. 7 §.

Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av en domstols behörig-

het i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte
tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångs-
undersökning.

5 §

6

Statens jordbruksverks slutliga beslut får överklagas av den som berörs

av beslutet.

3 Senaste lydelse 2009:115.

4 Senaste lydelse 2009:115. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2009:115. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2005:1216.

background image

3

SFS 2016:215

Ett beslut genom vilket en ansökan om registrering bifalls får dock överkla-

gas endast av den som i behörig ordning har framställt en invändning mot an-
sökan.

Ett beslut genom vilket ett yrkande om överföring enligt 5 kap. 8 § har bi-

fallits får överklagas av sökanden. Den som har framställt ett yrkande om
överföring får överklaga ett beslut genom vilket yrkandet har avslagits.

6 §

7

Ett beslut av Statens jordbruksverk överklagas till Patent- och mark-

nadsdomstolen inom två månader från dagen för beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål som har avgjorts av

Patentbesvärsrätten före ikraftträdandet.

3. Mål och ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt eller Svea hovrätt

före ikraftträdandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen re-
spektive Patent- och marknadsöverdomstolen.

4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för övriga mål och ärenden som

har inletts i allmän domstol före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2010:1405. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016